สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5900101303 นาย จิรายุส ศุภธนศักดิ์สิริ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5900101307 นาย พีทนนท์ พิริยะพาณิชย์ พัฒนาการท่องเที่ยว 93 15 15 0.28
5906102320 นาย เกียรติศักดิ์ อนุวงค์ การตลาด 99 268 266 5.00
5906102332 นางสาว จินตนา คำหล้า การตลาด 100 266 266 5.00
5906102333 นางสาว จิรวรรณ แย้มบัว การตลาด 100 438 266 5.00
5906102366 นางสาว ณัฐฐกานต์ บุตรพรม การตลาด 100 266 266 5.00
5906102379 นางสาว ดรุณี แพงศรี การตลาด 100 266 266 5.00
5906102391 นางสาว ธนพร จันทร์ต๊ะ การตลาด 100 285 266 5.00
5906102401 นาย นราวิชญ์ สุขเจริญ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102434 นางสาว ปิยวรรณ คงอิ้ว การตลาด 100 266 266 5.00
5906102443 นางสาว พรศิลป์ กันกล่ำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102494 นางสาว วรุณยุพา จันทร์สละ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102504 นาย วีระโรจน์ โอฬารศิริ การตลาด 99 265 265 4.98
5906102507 นาย ศรัณย์ภัทร ชัยดวงคำ การตลาด 99 340 266 5.00
5906102509 นางสาว ศรุตา กลอยสวัสดิ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102518 นาย ศุภกิต แสงจง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102548 นางสาว อริสา ปาระมีแจ้ การตลาด 100 266 266 5.00
5909101307 นางสาว กาญจนา สัญจรดี พัฒนาการท่องเที่ยว 99 283 266 5.00
5909101327 นางสาว ญาณี ปู่เสาร์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101335 นาย ธนกฤต ท่าเทศ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 248 248 4.66
5909101336 นางสาว ธนวรรณ ไชยสิทธิ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 351 266 5.00
5909101337 นางสาว ธัญชนก วัดกลาง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101352 นางสาว ปวริศา สิ่วไธสง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 338 266 5.00
5909101353 นาย ปัญจพล ณ เชียงใหม่ พัฒนาการท่องเที่ยว 88 268 266 5.00
5909101355 นางสาว ปิยรัตน์ จันลอง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 320 266 5.00
5909101359 นาย พัฒนพงศ์ โภชนะ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101363 นางสาว เพชรลดา ราชบำเพิง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101364 นางสาว ภัคจิรา จุมปา พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101366 นาย ภูเบศวร์ อักษรเนียม พัฒนาการท่องเที่ยว 99 242 242 4.55
5909101367 นาย ภูสิทธิ์ บูรณะกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101370 นาย ยสินธร จารณะ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101371 นางสาว รมณ พิมพ์ตะคุ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 293 266 5.00
5909101374 นางสาว รัตนพร ลัญจกรกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 316 266 5.00
5909101377 นาย วชิรวิทย์ บุญคง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 268 266 5.00
5909101379 นางสาว วรรณิดา ราชนิยม พัฒนาการท่องเที่ยว 100 277 266 5.00
5909101380 นางสาว วรี เลาหตีรานนท์ พัฒนาการท่องเที่ยว 97 255 255 4.79
5909101381 นางสาว วัลคุ์วดี จี้ปูคำ พัฒนาการท่องเที่ยว 96 330 266 5.00
5909101384 นางสาว ศศิธร ใจดี พัฒนาการท่องเที่ยว 100 280 266 5.00
5909101389 นางสาว สมิตา พลอยเรียง พัฒนาการท่องเที่ยว 98 271 266 5.00
5909101395 นางสาว สิริวรรณ วิถี พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101398 นางสาว สุทธินี ทะนันปา พัฒนาการท่องเที่ยว 98 229 229 4.30
5912106306 นาย กิตติพงษ์ วงค์ชัย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106308 นางสาว จริยา เถินบุรินทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106309 นางสาว จารุวรรณ เถื่อนคุณขำ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106310 นางสาว จารุวรรณ ปะสุตะ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106311 นางสาว จินตพร มูลอิน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106315 นางสาว ชนากานต์ คำไทย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106319 นาย ณัฐดนัย แซ่เหลียง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106320 นาย ณัฐวุฒิ พานธงรักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106324 นางสาว ทิพารมย์ หลักหมั่น เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106327 นางสาว ธนัญญา จันทะวัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 438 266 5.00
5912106328 นาย ธนากร แสนสาร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 438 266 5.00
5912106330 นาย ธีรดนย์ ขันดา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106331 นาย นนทวัฒน์ วงค์คม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106332 นาย นพรุจ บุญสว่าง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106333 นางสาว นภัสสร สุยะพรม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 351 266 5.00
5912106335 นาย นักรบ ศิริพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106336 นาย นาธัน เพชรทอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106339 นาย บุญแทน จันทร์แก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106340 นางสาว เบญจรัตน์ จันทะปัน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 327 266 5.00
5912106343 นางสาว ปณิดา ติ๊บปาละ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106344 นางสาว ปภัสวรรณ ใจกว้าง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 251 251 4.72
5912106345 นาย ปวริศ ผ่องปัญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106347 นางสาว เปมิกา ลือมงคล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106349 นางสาว พัชรินทร์ ธิเสนา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 97 266 266 5.00
5912106351 นางสาว พิมพ์นิภา พงษ์วันนา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106352 นางสาว เพชรกนก ศิริโส เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 75 266 266 5.00
5912106353 นางสาว ภัทรียา โปร่งเจริญ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106357 นางสาว มณฑากานต์ ปีนัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 276 266 5.00
5912106359 นางสาว มาณีรัตน์ วังมูล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106360 นาย ยศสรัล เรณุมาน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 351 266 5.00
5912106362 นางสาว รวิภา คุ้มครอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106369 นาย วรายุส กันทะมัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106372 นาย วศิน วัฒนศัพท์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 261 261 4.91
5912106374 นางสาว วิภาวี ฟักทอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 264 264 4.96
5912106377 นางสาว ศิริวรรณ ทาสัก เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106378 นาย ศุภกิตติ์ โต๊ะถม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106379 นาย ศุภวิชญ์ ศรีเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106383 นาย สุขสันต์ สิงห์จวง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106387 นางสาว สุรีรัตน์ ศรีวงค์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106388 นาย อนันตโชติ มีชัย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 265 265 4.98
5912106392 นางสาว อาภา ฝ่ายเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 98 323 266 5.00
5912106394 นาย อำนาจ กูน๊ะ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 268 266 5.00
5912106395 นาย อิทธิพล สุขศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5914101312 นาย ณัฐพล ก้อนแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 438 266 5.00
5914101315 นาย ธนภูมิ ริณพัฒน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 259 259 4.87
5914101325 นางสาว นิธิวดี มังกิตะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 273 266 5.00
5914101331 นางสาว ปริษฐา อารีย์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101343 นาย พิทวัส สำราญสกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 316 266 5.00
5914101356 นาย มาศวัฒน์ แป้งหอม นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 277 266 5.00
5914101358 นางสาว รวิสรา แสงอุทัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101362 นางสาว ลดาวัลย์ ตาไชยยศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5918102330 นาย นนทวัช สุรฉัตร การสื่อสารดิจิทัล 100 438 266 5.00
6022101004 นาย ณัฐวร ระออเอี่ยม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 181 181 3.40
6022101011 นาย ศรุต ทวีวงศ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 252 252 4.74