สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5704104331 นางสาว ชฎาภรณ์ ริยะสุ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 0 0 0 0.00
5706104454 นาย ภูมิวดล ธิดี การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 271 266 5.00
5801102328 นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 19 94 268 266 5.00
5801102455 นางสาว ศุภากร ภูพานใบ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 19 99 267 266 5.00
5801105374 นาย วิโรจน์ เรืองสวัสดิ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 19 98 85 85 1.60
5803102337 นาย ปริญญา ไชยาเทพ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 19 73 266 266 5.00
5803102340 นาย พงศ์ภัค บุตรสะสม วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 19 82 266 266 5.00
5804101388 นาย วันชัย สิริมาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 99 277 266 5.00
5804101399 นางสาว สิรินรัตน์ จันทร์ออน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 266 266 5.00
5804101418 นาย อังกฤษ ศิริวรนันท์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 286 266 5.00
5804104332 นาย ระพีพัฒน์ บุศย์แก้ว สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 91 91 1.71
5804105319 นางสาว นารินทร์ ก๋ายอด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 266 266 5.00
5804105336 นางสาว วชิราภรณ์ วิไลกุล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 300 266 5.00
5804105337 นางสาว วนิดา ดอกเกตุ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 438 266 5.00
5804105341 นางสาว ศิรประภา วันสาสืบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 263 263 4.94
5804105344 นางสาว สุดารัตน์ อินทะเกษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 100 351 266 5.00
5805104413 นางสาว อภิญญา ใจวะดี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 19 99 266 266 5.00
5806101307 นางสาว กัญญารัตน์ ดอนปัน การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 97 266 266 5.00
5806101309 นางสาว กาญจนา ศรีจันทร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5806101310 นางสาว กาญจนาภรณ์ กันประเวทย์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 363 266 5.00
5806101346 นางสาว ช่อผกา แดงกาศ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5806101348 นางสาว ชุติมา พุ่มพิจิตต์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 266 266 5.00
5806101349 นางสาว ฐิติรัตน์ นันตา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 265 265 4.98
5806101350 นางสาว ณัฐกมล นามะเสน การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 266 266 5.00
5806101353 นางสาว ณัฐชา ผ่องคูณ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5806101354 นางสาว ณัฐญาดา นาคราช การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 98 266 266 5.00
5806101355 นางสาว ณัฐธิดา เตชะเต่ย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 115 115 2.16
5806101358 นางสาว ณัฐวดี อุปการดี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 275 266 5.00
5806101361 นางสาว ณัฐสุดา กาติ๊บ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 98 266 266 5.00
5806101383 นางสาว ธัญลักษณ์ เขียวสี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5806101388 นางสาว นวพร บาลี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 351 266 5.00
5806101429 นางสาว พิมพกานต์ โชคพัฒนาเกษมสุข การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 438 266 5.00
5806101490 นางสาว สรัลรัตน์ สุขแสง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 351 266 5.00
5806101521 นางสาว อรญา ปันไฝ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 351 266 5.00
5810101348 นาย ธีรศักดิ์ ธุระ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 19 100 272 266 5.00
5812101330 นาย ณัฐพงศ์ พวงเรือนแก้ว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 19 100 210 210 3.95
5822101335 นาย ณัฐนันท์ ทาหอม สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 19 100 290 266 5.00
5822101342 นาย ตะวัน คำภีร์ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 19 100 345 266 5.00
5904104317 นาย ระพีพงศ์ โพทวี สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 99 259 259 4.87
5904104320 นางสาว วิลัยวรรณ์ ปัญญาเหล็ก สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 19 99 343 266 5.00
5905101383 นางสาว วิชชุนี วิชาหา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 19 99 267 266 5.00
5905101395 นางสาว สิริกร ปุ๊ดหนอย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 19 99 275 266 5.00
5905101405 นางสาว อภิชญา ติ๊บดวงคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 19 99 331 266 5.00
5905101413 นางสาว อำพาวัน จันทร์แก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 19 100 272 266 5.00
5906103302 นางสาว กนกวรรณ บุญสว่าง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 328 266 5.00
5906103323 นางสาว จรรยา วิเชียรฉายคีรีงาม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 309 266 5.00
5906103324 นางสาว จริยา นุนพนัสสัก บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 96 269 266 5.00
5906103326 นางสาว จิตรวรรณ เจริญดี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 96 272 266 5.00
5906103361 นางสาว ณิชกานต์ จี้ยอด บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 265 265 4.98
5906103368 นางสาว แทนเพชร คำเพ็ชรดี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 271 266 5.00
5906103376 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทิพทา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 291 266 5.00
5906103419 นางสาว พิไลวรรณ สาวงศ์ตุ้ย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103420 นางสาว เพชรพวง ดวงมณี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 310 266 5.00
5906103422 นางสาว แพรวา วุฒินนท์ชัย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 229 229 4.30
5906103423 นางสาว แพรไหม สุรินทะ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 98 319 266 5.00
5906103424 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สารกิจ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 250 250 4.70
5906103436 นางสาว รัฐนันท์ จันปลิววงศ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 99 266 266 5.00
5906103496 นาย อภิรักษ์ ตันติกุล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103498 นางสาว อมลวัทน์ คำยอด บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103499 นางสาว อรทัย สมโน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103502 นางสาว อริสรา ฝักฝ่าย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103503 นางสาว อัจฉราภรณ์ ภาคภูมิ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5906103504 นางสาว อัญฤดี มีใจ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 19 100 266 266 5.00
5909101305 นางสาว กัญญารัตน์ เผ่าปินตา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 19 99 407 266 5.00
5909101306 นางสาว กาญจนา สังข์สกุล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 19 98 351 266 5.00
5909101386 นาย ศิริเทพ ภิวังชัย พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 19 100 183 183 3.44
5915123332 นางสาว ดลนภา ถาใหม่ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 19 98 269 266 5.00