สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5704104331 นางสาว ชฎาภรณ์ ริยะสุ สถิติ 100 281 266 5.00
5801105309 นาย กิตติพงษ์ วงค์หาญ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105335 นาย ธนวัช จันทะเนตร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105340 นาย ธีรทัพพ์ เรืองเทศ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 273 266 5.00
5801105368 นาย วรกานต์ เอิกเกริก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 94 264 264 4.96
5801105394 นาย อนุรักษ์ สร้อยแสง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 92 53 53 1.00
5804101301 นาย กมลนัทธ์ ไชยนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 63 63 1.18
5822101303 นาย กฤษฎา จันขอนแก่น สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 90 266 266 5.00
5822101312 นางสาว เกศสินีย์ โนชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 266 266 5.00
5822101321 นาย เจริญฤทธิ์ ชุ่มใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 88 254 254 4.77
5822101333 นางสาว ณัฐธิกา ขันใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 96 266 266 5.00
5822101334 นางสาว ณัฐธิดา อุปราสิทธิ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 271 266 5.00
5822101346 นาย ธนพล สารเดช สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 70 266 266 5.00
5822101352 นาย ธีรศักดิ์ ทาวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 93 266 266 5.00
5822101403 นาย วีรพล วีระคำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 266 266 5.00
5822101412 นาย สมพร กาอ้าย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 82 266 266 5.00
5822101419 นางสาว สุปรียา หัสเสม สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 266 266 5.00
5901101306 นางสาว จันทรัสม์ ตาคำ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101317 นางสาว ณัฐณิชา กุนาจา พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101340 นางสาว ประภาภรณ์ เลยเมือง พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101343 นางสาว ปริญญาณี ศรีพอ พืชไร่ 100 308 266 5.00
5901101344 นางสาว ปรียานุช ชิ้นงูเหลือม พืชไร่ 100 297 266 5.00
5901101346 นาย พลวัฒน์ จุ่มแก้ว พืชไร่ 82 266 266 5.00
5901101350 นางสาว เพชรรัตน์ จี้เพชร พืชไร่ 93 249 249 4.68
5901101362 นางสาว ศศิพร จอมคำ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101364 นางสาว ศิริวิมลรัตน์ วงค์วาน พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101377 นางสาว อนุสรา ช่อจันทร์ พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901125336 นางสาว พรสวรรค์ อาจมาก การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 68 266 266 5.00
5904105317 นางสาว ธันยมัย แท่นไธสง คณิตศาสตร์ 99 351 266 5.00
5904105321 นางสาว ปณัฎฐา หนองภักดี คณิตศาสตร์ 100 269 266 5.00
5904105325 นาย มนตรี โพธิ์ทุม คณิตศาสตร์ 100 134 134 2.52
5904105335 นางสาว ศุภนิดา อู่เถื่อน คณิตศาสตร์ 99 266 266 5.00
5904105337 นางสาว สุชาวดี แย้มภิรมย์ศรี คณิตศาสตร์ 99 266 266 5.00
5904105338 นาย อนุกูล บุญยวง คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904106301 นาย กษิดิศ ไชยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 28 28 0.53
5904106307 นาย ฐานกาญจน์ ปรีชาไพศาลจิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 98 317 266 5.00
5905101397 นาย สุขสันต์ เจริญตา รัฐศาสตร์ 100 155 155 2.91
5906101380 นางสาว นวนันท์ แพงกระโทก การจัดการ 100 230 230 4.32
5906101430 นางสาว มยุริญ แม่นยำ การจัดการ 100 265 265 4.98
5906102316 นางสาว กิติการณ์ บุญเรือง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102319 นางสาว เกตน์นิภา ไผ่ล้อม การตลาด 100 53 53 1.00
5906102490 นางสาว วราภรณ์ ติ๊บทะวงค์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102498 นางสาว วิภาวินี ทองปลี การตลาด 99 266 266 5.00
5906102512 นางสาว ศิริพร เวฬุวนารักษ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102520 นางสาว ศุภนันท์ สุยะ การตลาด 100 135 135 2.54
5906102527 นางสาว สรัญญา เหล่าพยอม การตลาด 100 266 266 5.00
5906102529 นางสาว สโรชา เขียวคุ้ม การตลาด 100 271 266 5.00
5906102533 นางสาว สุชัญญา สัญญเดช การตลาด 75 266 266 5.00
5906102560 นางสาว อัมพร คชพงษ์ การตลาด 75 266 266 5.00
5906102563 นางสาว อารีรัตน์ วิริยะช่วงโชติ การตลาด 100 266 266 5.00
5906104325 นาย จิรวัฒน์ ดวงแก้ว การเงิน 100 266 266 5.00
5906104326 นาย จิโรจน์ แผ่นหิน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104330 นาย เจษฎา พูลสิน การเงิน 97 266 266 5.00
5906104332 นาย ฉันทลักษณ์ เส็งสาย การเงิน 84 266 266 5.00
5906104335 นางสาว ชนาภัทร บวบหอม การเงิน 99 207 207 3.89
5906104336 นางสาว ชนิกานต์ สุ่มไพบูลย์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104341 นาย ชินกฤต ช่างไม้ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104350 นาย ณัฐดนัย ตาลศรี การเงิน 100 266 266 5.00
5906104351 นาย ณัฐดนัย เลาหพงค์สมบูรณ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104353 นาย ณัฐพงศ์ พรมรัตน์ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104355 นางสาว ณัฐวรรณ เทียมศรี การเงิน 99 266 266 5.00
5906104357 นาย ณัฐวุฒิ ขระสุ การเงิน 99 39 39 0.73
5906104358 นาย ณัฐวุฒิ ฟองเงิน การเงิน 99 266 266 5.00
5906104359 นาย ณัฐวุฒิ เฟื่องศิริกุล การเงิน 93 266 266 5.00
5906104360 นางสาว ดวงกมล พลดงนอก การเงิน 99 266 266 5.00
5906104363 นางสาว ธฤตมน อิ่นแก้ว การเงิน 100 266 266 5.00
5906104366 นางสาว ธิดารัตน์ สุริยา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104368 นางสาว นภารัตน์ จันการ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104388 นาย พงศธร ไทยเจริญ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104389 นางสาว พรปวีณ์ บุญทา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104393 นางสาว พิจิตรา มีอาจ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104394 นางสาว พิชญาภา สนธิญาติ การเงิน 99 267 266 5.00
5906104398 นางสาว ไพลิน รักวัติ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104401 นางสาว ภิรมรักษ์ ศรีวรรณะ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104402 นาย ภูมิณัฐ วรรณทอง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104403 นางสาว มนฤทัย พันเงิน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104406 นางสาว มัลลิกา ใจคำ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104411 นางสาว รัชนีกร หงอกแก้ว การเงิน 100 266 266 5.00
5906104414 นางสาว ลาวัลย์ ธิปา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104415 นางสาว วชิราพร ทองจันทร์หลวง การเงิน 99 266 266 5.00
5906104416 นาย วรณัฎฐ์ ยุบล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104420 นางสาว วรัญญา ปู่ย่า การเงิน 100 266 266 5.00
5906104422 นางสาว วราภรณ์ ทองเงิน การเงิน 95 266 266 5.00
5906104423 นางสาว วริศรา กัณฑาซาว การเงิน 99 266 266 5.00
5906104424 นางสาว วริศรา คำมาลา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104426 นางสาว วัชราภรณ์ สดสวัสดิ์ การเงิน 99 272 266 5.00
5906104427 นางสาว วัชรินทร์ ส่องแสง การเงิน 99 317 266 5.00
5906104428 นางสาว นริศรา พรมสวะนา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104430 นางสาว วิภาดา อุนจะนำ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104433 นางสาว ศศิวิมล อ้นอ้าย การเงิน 100 266 266 5.00
5906104440 นางสาว ศุภาวรรณ พรมแต่ง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104448 นางสาว สุดามณี เกษอินทร์ การเงิน 100 242 242 4.55
5906104449 นางสาว สุดารัตน์ กันทะศิลป์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104453 นางสาว สุพรรษา คุ้มไม้ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104462 นางสาว หล้า ทิมา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104465 นาย อภิชิต แก้ววันทา การเงิน 95 267 266 5.00
5906104472 นางสาว อริสรา นิ้วยะวงศ์ การเงิน 98 266 266 5.00
5906104473 นางสาว อัจฉรียา หลุยบุญเป็ง การเงิน 97 266 266 5.00
5906104476 นางสาว อาภัสรา บุญเฮือง การเงิน 99 269 266 5.00
5906104480 นางสาว อุดมลักษณ์ เมืองหอม การเงิน 100 266 266 5.00