สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105333 นางสาว ทิพวรรณ นิ่มกระโทก อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 301 266 5.00
5801105363 นางสาว มณีรัตน์ สุภารักษ์ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 90 260 260 4.89
5801125361 นางสาว ศุภมน สูนปัน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
5801125384 นางสาว ปภัสรา บุพศิริ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 97 77 77 1.45
5801125385 นาย ปวริศร์ สุนทรนนท์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 96 257 257 4.83
5804107317 นาย ธนโชติ โชคถวาย วัสดุศาสตร์ 100 266 266 5.00
5804107326 นางสาว เพ็ญนภา อมรกล วัสดุศาสตร์ 94 266 266 5.00
5804107327 นางสาว ภัคจีรา ต้นแก้ว วัสดุศาสตร์ 100 163 163 3.06
5804107329 นาย ภูริณัฐ ธีระกานตภิรัตน์ วัสดุศาสตร์ 99 129 129 2.42
5804107330 นางสาว เมทนี เพชรสอาด วัสดุศาสตร์ 99 268 266 5.00
5804107337 นางสาว สุคนฑา ละอองแก้ว วัสดุศาสตร์ 100 181 181 3.40
5804107339 นางสาว สุภาวรรณ ปัญญี วัสดุศาสตร์ 99 266 266 5.00
5804107340 นางสาว อรนิสา เมล์ทาง วัสดุศาสตร์ 100 330 266 5.00
5822101341 นางสาว เด่นนภา วงจวง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 315 266 5.00
5822101367 นางสาว ปิยมน เป็งทินา สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 94 277 266 5.00
5822101384 นางสาว ยศวดี นวลละออง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 314 266 5.00
5822101388 นาย รัชชานนท์ สุนะพรม สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 265 265 4.98
5901125320 นาย ธนพล กองตาพันธุ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
5901125334 นางสาว พรนัชชา นับกลาง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 371 266 5.00
5901125337 นาย พีรยศ ปอแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 269 266 5.00
5903105313 นางสาว พรสุธิดา กอสง่าลักษณ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 266 266 5.00
5903105316 นางสาว ภิรมณ์พร อุตวัน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 266 266 5.00
5903105319 นางสาว วรัญญา วงษ์พรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 359 266 5.00
5903105321 นางสาว วิจิตรา ภูตองโขบ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 373 266 5.00
5903105325 นางสาว สินธนารัตน์ ดาดจันทึก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 274 266 5.00
5904105306 นางสาว จุไรรัตน์ สายเครือตัน คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105312 นางสาว ฐิตินันท์ ไชยอุประ คณิตศาสตร์ 99 328 266 5.00
5904105327 นางสาว มุกดา นุ้ยสุข คณิตศาสตร์ 99 243 243 4.57
5904105340 นางสาว อรรัมภา ปัญโญ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105341 นางสาว อรุณี รุจิราพาณิชย์ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105342 นางสาว อัจฉรี อินทรเทพ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904107314 นางสาว วรินญา ปาลี วัสดุศาสตร์ 100 224 224 4.21
5904108301 นางสาว กนกพร คงคล้าย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 100 266 266 5.00
5904108303 นางสาว ณัฐชยา คำวิเศษ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 99 233 233 4.38
5904108308 นางสาว รัชนีกร เชื้อบุญไทย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 100 238 238 4.47
5904108310 นางสาว ลักขณา ชาระ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 96 85 85 1.60
5904108312 นางสาว ศิริรัตน์ ชื่นแสน เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 97 266 266 5.00
5904108313 นางสาว สุดาพร วงค์จินา เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 99 266 266 5.00
5904108314 นางสาว อพิชญา เดชสวัสดิ์หิรัญ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 98 223 223 4.19
5904109302 นาย เกรียงศักดิ์ เทพทอง ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109303 นาย คุณากร อุประก้อน ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109304 นาย จักรภพ นามะเสน ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 42 42 0.79
5904109305 นางสาว ชนิภรณ์ ไชยวงค์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 266 266 5.00
5904109306 นาย ชยุตม์ มีคำเหลือง ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109309 นาย ณัฐนัย วันดี ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109310 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ปัญญา ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109312 นางสาว ธนาธิป ใจน้อย ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 263 263 4.94
5904109313 นางสาว อักษราภัค ธรรมโม ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 266 266 5.00
5904109314 นางสาว นพรดา ปันปวง ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109315 นางสาว นฤทัย ใจป้อ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109316 นางสาว เบญจพร สุทธะนะ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109317 นางสาว พิมพ์ธนารัตน์ มุ่งการ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109318 นางสาว เพชรไพลิน รุจิธารณวงศ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109319 นางสาว ไพรินทร์ ไชยกาศ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109320 นาย ภัทรพล บัวละวงค์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 169 169 3.18
5904109321 นางสาว ภัทราพร สมพมิตร ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 268 266 5.00
5904109322 นางสาว มนันรัชต์ ก่อสีห์วิกุล ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 266 266 5.00
5904109324 นางสาว ศรุดา สุนา ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 266 266 5.00
5904109327 นางสาว สุมิตรา ดอนเปตรง ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 221 221 4.15
5904109328 นางสาว อภิญญา รวมธรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 271 266 5.00
5904109329 นางสาว อรวรรณ ฟองจันทร์ตา ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 320 266 5.00
5906102305 นางสาว กมลรัตน์ กลั่นแสง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102318 นางสาว กุลณัฐ ชานุวัด การตลาด 99 348 266 5.00
5906102368 นางสาว ณัฐธิดา กาวิละ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102415 นางสาว นิศาชล เทพจักร์ การตลาด 100 351 266 5.00
5906102439 นาย พชร กุณากา การตลาด 100 308 266 5.00
5906102445 นางสาว พลอยไพริน ไวว่อง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102451 นาย พิษณุศักดิ์ ทองสา การตลาด 100 438 266 5.00
5906102465 นาย ภูริวิทย์ นันตา การตลาด 100 275 266 5.00
5906102467 นาย มหวัน มหาวันน้ำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102521 นาย ศุภวิชญ์ ชัยชนะวงศ์ การตลาด 99 265 265 4.98
5906102538 นาย สุรวิชญ์ ธิวงศ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102545 นาย อธิปัตย์ ยวงมณี การตลาด 100 266 266 5.00
5906102547 นางสาว อรณัส วงค์อุไร การตลาด 100 266 266 5.00
5906102551 นาย อัครพงศ์ ใบนา การตลาด 100 438 266 5.00
5906102552 นางสาว อังคณา สิงห์แก้ว การตลาด 99 288 266 5.00
5906102553 นางสาว อังคณาพร หยกรติกาญ การตลาด 100 267 266 5.00
5906102554 นางสาว อัจฉรา อาริยะจ้อน การตลาด 100 333 266 5.00
5906103330 นางสาว จิราภา วงค์พุทธคำ บัญชี 99 266 266 5.00
5906103397 นางสาว ปวีณา ธัญญะ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103447 นางสาว วันวิสา มีศรี บัญชี 100 266 266 5.00
5906103448 นางสาว วันวิสา หมื่นอานา บัญชี 100 351 266 5.00
5906104304 นางสาว กมลชนก จันทรส การเงิน 100 266 266 5.00
5906104475 นางสาว อาทิตยาพร มีเกษร การเงิน 99 220 220 4.14
5906105357 นางสาว นิศารัตน์ สืบสา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 360 266 5.00
5906105362 นางสาว ปัญญาพร เปียงชมภู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 97 98 98 1.84
5906105372 นางสาว พิมพ์ใจ ชัยวงค์ศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105379 นางสาว ภาณิสรณ์ ทองศิลา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5906105381 นางสาว ภาวิณี ทรายวิชัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105386 นางสาว รัตน์ตะวัน ลีเบาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105398 นางสาว สายธาร ศรีมอญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105400 นางสาว สุทธนุช บุญมา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5909101314 นางสาว จันทิมา แผ่นทอง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101317 นาย เฉกชนก จงรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5912101311 นางสาว เกศวรินทร์ แห้วเพชร์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101317 นางสาว ชมพูนุท วิเศษใส เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101321 นางสาว ฐิติรัตน์ ภู่ให้ผล เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101327 นาย ณัฐพร พุฒหอม เศรษฐศาสตร์ 86 266 266 5.00
5912101356 นางสาว ภารวี วัฒนะตันทะ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5915123379 นางสาว วรัญญา กาวิละ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00