สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102372 นาย นราวิชญ์ ปะละใจ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 0 0 0 0.00
5806105306 นางสาว กิตติญา วรรณภิละ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105308 นางสาว เกศรินทร์ สวนสำราญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105332 นางสาว ตฤษติญญา คงปวน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105333 นางสาว ทักษพร บูลย์ประมุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 339 266 5.00
5806105353 นางสาว ปฏิญญา ยะสุรินทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 308 266 5.00
5806105372 นางสาว ภาณินี หน่อแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5904101333 นาย ปรัชญา ขุนศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 151 151 2.84
5904101340 นาย พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 37 37 0.70
5904103325 นางสาว ไพลิน เพรียพรม เคมี 97 60 60 1.13
5904106302 นางสาว กัญญารัตน์ จันลาวิลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106305 นางสาว จิราพร สวัสดิ์วงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106319 นางสาว พิชญา อินทรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106326 นางสาว วรรณพร วงค์ปาลีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 97 211 211 3.97
5904106328 นาย วิทยา เดชอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 283 266 5.00
5904106329 นาย วุฒิกร คำภิโล เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 266 266 5.00
5904106336 นาย สิทธิพล จุ่มปี เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 404 266 5.00
5904106339 นางสาว สุพัตรา ฟองบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 438 266 5.00
5906102378 นาย ณัฐวุฒิ ชัยชนะ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102393 นาย ธนัตถ์ เกตติมะ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102394 นาย ธวัชชัย จารเขียน การตลาด 100 266 266 5.00
5906102488 นางสาว วรัญญา ลิ้มปิยะศรีสกุล การตลาด 100 266 266 5.00
5906102489 นางสาว พีรชญา ธนวรณัฏฐ์ การตลาด 100 351 266 5.00
5906102492 นางสาว วริศรา วงค์ทอง การตลาด 100 295 266 5.00
5906102528 นางสาว สราญรัตน์ ขุนเพ็ง การตลาด 100 438 266 5.00
5906105301 นางสาว กมลพรรณ ไชยวงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 386 266 5.00
5906105323 นางสาว ชลิตา มลาไวย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 284 266 5.00
5906105330 นางสาว ฐานิกา มีงาม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 438 266 5.00
5906105332 นางสาว ณัฐกานต์ พุ่มพวง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105337 นาย ธนกฤต สิทธิกัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105339 นาย ธนภูมิ อรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 266 266 5.00
5906105341 นางสาว ธนัชชา สว่างใจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 438 266 5.00
5906105344 นางสาว ธัญชนก วิริยะประทีปบุตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105347 นางสาว ธีรนุช ชื่นชมบุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 278 266 5.00
5906105350 นางสาว นฤภร พินิจกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105353 นางสาว นิตยา ประคำสาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 274 266 5.00
5906105359 นาย ปฏิญญา สีลัดดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105360 นางสาว ปภัสสรา ดีนา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 438 266 5.00
5906105367 นาย พงศภัค สุพานิช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105370 นางสาว พัชรประภา คำเขียว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 325 266 5.00
5906105374 นาย พีระณัฐ พิลึก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105377 นาย ภัทรพล อ่อนดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105383 นาย เมธาฤทธิ์ อ้นน่วม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105385 นางสาว รลิตา ชื่นหัตไทย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 89 290 266 5.00
5906105387 นาย รุ่งรวี วงค์อามาตย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 355 266 5.00
5906105388 นาย วชิระ จำนงค์นิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 360 266 5.00
5906105389 นาย วราวัฒน์ ว่องไว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5906105393 นางสาว วิปัศยา จิตรา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105397 นางสาว ศุภมาส พงค์จันทร์เขียว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 383 266 5.00
5906105408 นาย อธิป บัวเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 361 266 5.00
5912101302 นางสาว กนกวรรณ เทพวงค์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101303 นางสาว กนกอร แก้วงาม เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101307 นางสาว กันยาพร บุญเรือง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101308 นางสาว กัลยวรรธน์ ยาอินตา เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101373 นาย สรัล เจียรรัตนสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ 100 223 223 4.19
5912106302 นางสาว กรรณิการ์ ทายัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 308 266 5.00
5912106303 นางสาว กัญญ์วรา แก้วมา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 348 266 5.00
5912106305 นางสาว กานต์มณี ทะเรรัมย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 98 265 265 4.98
5912106313 นางสาว จุฑาทิพย์ สารพัน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 290 266 5.00
5912106321 นาย ณัฐวุฒิ เสนาพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 438 266 5.00
5912106354 นาย ภาคภูมิ หอมจันทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106355 นาย ภานุวัฒน์ ทองใบ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106373 นาย วัชรากร จักทร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106390 นาย อานนท์ สำเร็จผล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912107301 นางสาว กวินนา ตุ้ยเปง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107306 นางสาว ชนัญนิตา กรรมหาวงศ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 0 0 0 0.00
5912107319 นางสาว ธนาภรณ์ นพขุนทด เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107322 นางสาว นพรัตน์ วรชิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107332 นางสาว แพรวพรรณราย วรรณรังษี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 271 266 5.00
5912107334 นาย ภัคพงศ์ ปัญธิญา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107335 นางสาว ภัทธีรา ตันดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 271 266 5.00
5912107339 นางสาว ศราวดี เสงี่ยมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
5915123313 นางสาว เกศินี ชุติพิบูลย์ พลังงานทดแทน 98 199 199 3.74
5915123316 นางสาว จิราภรณ์ เป็งเมืองมูล พลังงานทดแทน 99 315 266 5.00
5915123317 นางสาว จุไรรัตน์ นันทเสน พลังงานทดแทน 99 438 266 5.00
5915123327 นาย ชูศักดิ์ สังสถิตย์ พลังงานทดแทน 97 266 266 5.00
5915123330 นาย ณัฐวุฒิ บุญเป็ง พลังงานทดแทน 96 438 266 5.00
5915123333 นางสาว ตฤณญาวีร์ พันธ์อ่อน พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123334 นางสาว ทัดดาว สมประสงค์ พลังงานทดแทน 84 267 266 5.00
5915123336 นาย ธนวัฒน์ คำอินทร์ พลังงานทดแทน 99 303 266 5.00
5915123340 นาย ธีรภัทร สายวงศโห้ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123348 นางสาว ปนัฐดา พญาไทย พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123350 นาย ประณิธาน ถนอมกาย พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123351 นางสาว ปรียา กฤตถิรพุทธิ์ พลังงานทดแทน 98 221 221 4.15
5915123354 นางสาว ปิยะพร มากมิ่ง พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123356 นางสาว พนิดา กอนา พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123357 นางสาว พนิดา ชนะสงคราม พลังงานทดแทน 99 261 261 4.91
5915123369 นาย ภูรินท์ สายตรง พลังงานทดแทน 75 266 266 5.00
5915123370 นาย ภูวกฤต ศรีอุทธวงค์ พลังงานทดแทน 99 265 265 4.98
5915123372 นางสาว เมธาพร สีเสือ พลังงานทดแทน 99 266 266 5.00
5915123399 นางสาว สุวีรยา นามกร พลังงานทดแทน 99 267 266 5.00
5915123400 นางสาว โสรญา สวัสดิ์ผล พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123401 นางสาว อชิรญาณ์ พรมมิจิตร์ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123402 นางสาว อนันตญา กาบแก้ว พลังงานทดแทน 99 266 266 5.00
5915123404 นางสาว ออมทรัพย์ ทาไชยวงค์ พลังงานทดแทน 99 266 266 5.00
5915123408 นางสาว อารยา มั่งมี พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123409 นางสาว อารีรัตน์ สุนันต๊ะ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123410 นางสาว อินทุอร ใจอ้าย พลังงานทดแทน 99 266 266 5.00
5915123411 นาย อิศเรศ สายปัญญา พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123412 นางสาว อุไรพร ปีอาทิตย์ พลังงานทดแทน 100 420 266 5.00