สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5606102409 นาย สุชาครีย์ กลิ่นจันทร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 340 266 5.00
5701124337 นาย สรัณกร สมจิตรแก้ว เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 100 31 31 0.58
5706101388 นางสาว เปมิกา วงค์เจริญ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 91 91 1.71
5801102355 นางสาว ตรีรัตน์ คงสัตรา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 98 336 266 5.00
5801102410 นางสาว แพรวพรรณ เรียนสันเทียะ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 99 438 266 5.00
5801102441 นางสาว วาสิตา ทองตา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 100 351 266 5.00
5801102449 นางสาว ศรัณย์พร ไชยวรรณ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 99 269 266 5.00
5801102452 นางสาว ศิริรัตน์ ตุ่นคำหน้อย พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 17 97 266 266 5.00
5803102304 นาย กิตติธร วงค์ใยคำ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 17 98 183 183 3.44
5803102318 นาย ณภัทร สิทธิวุฒิ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 17 99 266 266 5.00
5803102336 นาย ปกรณ์ กางกรณ์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 17 100 168 168 3.16
5806101315 นางสาว เกศวรี สีนวล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 371 266 5.00
5806101363 นาย ดนุพงษ์ อนุมะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 4 4 0.08
5806101419 นางสาว พัฒน์นรี โปธา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 98 266 266 5.00
5806101423 นางสาว พิงค์ผกา สุภาษา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 91 220 220 4.14
5806101447 นาย ภูริณัฐ เต็มกันทา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 298 266 5.00
5806101453 นาย ยุทธภูมิ กาแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 269 266 5.00
5806101460 นาย ราชรักข์ บัวรัตน์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5806101483 นาย ศิโรตม์ ลิลิต การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5806101494 นางสาว สิทธิพร สวัสดี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5806101495 นาย สิทธิวุฒิ ปิงยศ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 351 266 5.00
5806101496 นางสาว สิริกร ธนานนท์สันติกุล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 266 266 5.00
5806101497 นางสาว สิริรัตน์ สมบูรณ์ชัย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5806101501 นางสาว สุธารัตน์ มูลจันทร์ตา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 266 266 5.00
5806101516 นางสาว อดิภา วิไลคุณธรรม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 351 266 5.00
5812106355 นางสาว ปิยาภรณ์ จินะราช เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป243 17 96 270 266 5.00
5812106368 นางสาว วชิรญาณ์ บรรณารักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป243 17 72 248 248 4.66
5814101314 นางสาว เจนจิรา กันทะถ้ำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 17 100 266 266 5.00
5814101327 นาย ทศพล เต็มดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 17 99 273 266 5.00
5814101338 นางสาว นุชรี วรรณฉวี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 17 100 266 266 5.00
5814101340 นางสาว ปทุมพร ตาเจริญเมือง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 17 100 266 266 5.00
5814101353 นางสาว ภัทรสุดา ติ๊บไหว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 17 99 252 252 4.74
5900101304 นางสาว จุฑามาศ บัวตูม พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 99 271 266 5.00
5905101304 นาย กฤษฎิ์ วิทยวราวัฒน์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 89 266 266 5.00
5905101305 นาย กฤษณะ สีเขียว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 87 266 266 5.00
5905101317 นาย จินณวัตร ฉิมนิกร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 98 266 266 5.00
5905101327 นางสาว ณราพร วังโย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 351 266 5.00
5905101329 นางสาว ณัฏฐิดา ปินใจ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 377 266 5.00
5905101331 นางสาว ณัฐกุล ภูกองไชย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 382 266 5.00
5905101333 นางสาว ณัฐญานันท์ นันต๊ะกูล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 438 266 5.00
5905101335 นางสาว ณัฐนิดา สารยศ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 86 266 266 5.00
5905101345 นางสาว ธัญญาเรศ ลุงมาก รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 266 266 5.00
5905101357 นางสาว พิชาวีร์ จักรบุตร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 432 266 5.00
5905101360 นางสาว พิชญ์ณัฏฐ์ สุวรรณเลิศ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 374 266 5.00
5905101373 นางสาว รัตนาภรณ์ กันจะนะ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 438 266 5.00
5905101376 นาย วรภัทร นาวารี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 351 266 5.00
5905101402 นางสาว สุภาพร พรมมา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 266 266 5.00
5905104332 นางสาว ณัฐธิกา อุ่นใจ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 313 266 5.00
5905104337 นางสาว ณิชารีย์ บุญตุ้ย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 279 266 5.00
5905104342 นางสาว ธนพร เหมยเขียว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 327 266 5.00
5905104348 นางสาว นนทลี เนิดน้อย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 81 266 266 5.00
5905104369 นางสาว มัลลิกา หงษ์วงค์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 438 266 5.00
5905104378 นางสาว วัชฎาภรณ์ สินเส้า การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 86 266 266 5.00
5905104383 นางสาว ศรีรัตน์ ฤทธิรุตน์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 325 266 5.00
5905104384 นางสาว ศศินิภา อินทะใจ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 100 438 266 5.00
5905104385 นางสาว ศุภสิริ คุณหาร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 266 266 5.00
5905104394 นางสาว สุริยาพร หินคำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 98 327 266 5.00
5905104407 นาย เอกสิทธิ์ ปัดมะริด การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 17 99 313 266 5.00
5906102301 นางสาว กณัฐฐา นันทะวชิรกุล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 328 266 5.00
5906102317 นาย กีรติ เทียนชัย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5906102377 นาย ณัฐวัฒน์ ไวเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5906102457 นาย ภาณุพันธ์ จันทร์ขัน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5906102458 นาย ภานุรุจ ช่วยสถิตย์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 17 100 266 266 5.00
5906103382 นางสาว นันทพร ศิริยิ้มแย้ม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 270 266 5.00
5906103384 นางสาว นันทิญา สินทอง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 17 99 288 266 5.00
5909101302 นางสาว กรกมล อัศวบวรวงศ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 100 269 266 5.00
5909101332 นางสาว ณิชา รัตนเทวมาตย์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 100 270 266 5.00
5909101333 นางสาว ณิชากร เหล่าชาติ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 100 272 266 5.00
5909101343 นางสาว นันทพัชร์ ธนัญธรวนิชกุล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 100 362 266 5.00
5909101344 นางสาว นิชชิตา เครือแปง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 17 100 269 266 5.00