สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5509101357 นาย ทรงพล บุญวัฒน์ พัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0 0.00
5801102330 นาย เจนณรงค์ วงแก้ว พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 262 262 4.92
5801105311 นางสาว จันทิมา จันหอม อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 85 266 266 5.00
5801105313 นางสาว จารุพรรณ เพชรกาฬ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 91 286 266 5.00
5801105336 นาย ธรรมโชติ วุฒิกรกำเนิด อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105343 นาย นนทวัชร์ สุทาชัย อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 50 234 234 4.40
5801105367 นางสาว วนิดา มีดี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 72 266 266 5.00
5801105369 นาย วรวุฒิ คำแปงตัน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 86 271 266 5.00
5801105370 นางสาว วรัชยา อินทร์จุ้ย อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 89 266 266 5.00
5801105371 นางสาว วราภรณ์ ทาวะรมย์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 90 299 266 5.00
5801105372 นางสาว วารีรัตน์ มีสุขสกุล อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 277 266 5.00
5801105384 นางสาว สมฤดี ร่มพนาธรรม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 94 350 266 5.00
5801105387 นาย สุบรรณ นันตา อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 69 276 266 5.00
5815123340 นางสาว ทิพย์เทวี มณีชื่น พลังงานทดแทน 100 42 42 0.79
5815123392 นาย วุฒิไกร ปั้นทิม พลังงานทดแทน 99 265 265 4.98
5901101332 นาย นพดล อินริสพงค์ พืชไร่ 99 293 266 5.00
5901101337 นางสาว ปทุมพร ปงเทพ พืชไร่ 98 256 256 4.81
5901101345 นางสาว ผกามาศ ทองเกิดอินทร์ พืชไร่ 99 336 266 5.00
5901101347 นาย พัชรพล กีรติภักดีพงศ์ พืชไร่ 99 133 133 2.50
5901101363 นางสาว ศิริลักษณ์ อุปะละเป็ง พืชไร่ 93 316 266 5.00
5901102313 นางสาว กันตยา แก้วสว่าง พืชสวน (ไม้ผล) 97 264 264 4.96
5901102354 นางสาว ณัฐณิชา พรมรักษา พืชสวน (พืชผัก) 97 270 266 5.00
5901102356 นางสาว ณัฐพร ไชยปัญญา พืชสวน (พืชผัก) 98 261 261 4.91
5901102392 นางสาว ปวริศา โตสกุณี พืชสวน (พืชผัก) 99 266 266 5.00
5901102393 นางสาว ปวีณา ปาสาโท พืชสวน (พืชผัก) 99 351 266 5.00
5901102395 นางสาว ปาริฉัตร หมื่นไธสง พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102437 นางสาว เยาวเรศ เศษห้า พืชสวน (พืชผัก) 96 266 266 5.00
5901102450 นางสาว วัลภาพร วิเศษวงษา พืชสวน (พืชผัก) 99 266 266 5.00
5901102451 นางสาว วาฐิณี สวัสดิ์พูน พืชสวน (ไม้ผล) 99 266 266 5.00
5903103352 นางสาว ศศิพร แซ่จ๋าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 351 266 5.00
5903103354 นางสาว สุกัลยา เหลืองเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103355 นางสาว หนึ่งฤทัย คำเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5904101304 นาย กฤษณะ อุดตึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101305 นางสาว กัญญาพัชร แก้วปานันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101308 นางสาว เกศญาภัค วงษ์ทหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101310 นาย เกียรติชัย ประทุม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 316 266 5.00
5904101313 นางสาว ชัญญาภรณ์ กันทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 351 266 5.00
5904101317 นาย ณัฐวุฒิ ตั้งธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101335 นาย ปัญญาวัฒน์ ปลอดกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 284 266 5.00
5904101336 นางสาว พยัติกา นิลจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101338 นาย พลพัน กอสัมพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 250 250 4.70
5904101341 นางสาว พิทยาพร ทาเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 268 266 5.00
5904101342 นางสาว พิรญาณ์ รัตนพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 266 266 5.00
5904101346 นางสาว แพรวา ดาระสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 273 266 5.00
5904101349 นาย ภัทรชัย ชุ่มอารุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101357 นางสาว รจนา โคตะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 352 266 5.00
5904101358 นางสาว ฤทัย คำสายใย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 264 264 4.96
5904101362 นางสาว วิลัยวรรณ กันญาณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101365 นางสาว วีรยา พงศ์พิทยุตม์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101375 นางสาว ศุภิสรา จันทร์แดง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101376 นางสาว สมัชฌา ดาวสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101393 นาย อภิสิทธิ์ ฟักเถื่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 249 249 4.68
5904102302 นางสาว กัญญาภัค ฉางข้าวไชย เทคโนโลยีชีวภาพ 85 259 259 4.87
5904102303 นางสาว เก็ดแก้ว หนักแน่น เทคโนโลยีชีวภาพ 97 266 266 5.00
5904102304 นางสาว ขนิษฐา ปาระมี เทคโนโลยีชีวภาพ 97 266 266 5.00
5904102306 นางสาว ฐิตินันท์ แก้วคำ เทคโนโลยีชีวภาพ 99 265 265 4.98
5904102311 นาย ตรีวิทย์ กันวะนา เทคโนโลยีชีวภาพ 100 438 266 5.00
5904102313 นางสาว ทิพวรรณ ถาบุรี เทคโนโลยีชีวภาพ 97 266 266 5.00
5904102321 นางสาว เบ็ญญรัตน์ อินต๊ะจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 98 266 266 5.00
5904102322 นางสาว ปุญญิศา คำโยง เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102323 นางสาว พรกนก เทพวงค์ เทคโนโลยีชีวภาพ 99 266 266 5.00
5904102324 นางสาว พรนิภา คำเขียว เทคโนโลยีชีวภาพ 99 267 266 5.00
5904102325 นางสาว พัทธนันท์ พระวิสัตย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 97 266 266 5.00
5904102326 นางสาว พิมพ์กมล โสมโสดา เทคโนโลยีชีวภาพ 100 265 265 4.98
5904102327 นางสาว พิรญาณ์ โลกคำลือ เทคโนโลยีชีวภาพ 99 351 266 5.00
5904102331 นางสาว ภูริชกานต์ พรหมเสน เทคโนโลยีชีวภาพ 99 265 265 4.98
5904105302 นางสาว กฤติยาภรณ์ ศรีเลิศ คณิตศาสตร์ 100 351 266 5.00
5904105304 นางสาว กาญจนา มาศจังหรีด คณิตศาสตร์ 100 192 192 3.61
5904105310 นางสาว ชลิตา แก้วเชื้อ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105313 นางสาว ฐิติยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105314 นางสาว ฐิติรัตน์ วงษ์จันทร์ คณิตศาสตร์ 100 351 266 5.00
5904105328 นางสาว วนิดา แย้มลา คณิตศาสตร์ 100 272 266 5.00
5904105333 นางสาว ศิริญญา อำพันธ์ คณิตศาสตร์ 99 274 266 5.00
5904105334 นางสาว ศิริวิมล หาญณรงค์ คณิตศาสตร์ 99 280 266 5.00
5904105339 นาย อนุชา อาการ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105343 นาย อัษฎา คำมา คณิตศาสตร์ 100 223 223 4.19
5906101379 นางสาว นราวรรณ ทิพย์มลทา การจัดการ 99 295 266 5.00
5906102311 นางสาว กัญญาณัฐ เลาห์ทวีรุ่งเรือง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102325 นางสาว จริยา นาพุทธา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102341 นาย จีรภัทร นามนาค การตลาด 99 272 266 5.00
5906102371 นาย ณัฐพงษ์ เทพปินตา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102373 นาย ณัฐพล สถิตย์ตระกูล การตลาด 100 438 266 5.00
5906102392 นางสาว ธนัชญา ทิพย์ดวง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102432 นางสาว ปิยกมล อภิวัฒนพงศ์ การตลาด 99 266 266 5.00
5906102460 นาย ภูมินทร์ เพชรมี การตลาด 99 274 266 5.00
5906102549 นางสาว อรุณรัตน์ ตันสุข การตลาด 100 266 266 5.00
5906105302 นางสาว กมลวรรณ บุญประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 25 25 0.47
5906105309 นางสาว กิตติกา บุญมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105319 นางสาว จิราภรณ์ จงรวมกลาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105352 นางสาว นันทิกานต์ ขันปิงปุ๊ด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105406 นางสาว หทัยชนก แสงซอ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5912107304 นาย จิรพงษ์ วงศ์ภมร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107341 นาย เศรษฐนโชติ เจริญศรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 351 266 5.00
5922103013 นางสาว รัชฎา รูปช้าง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 351 266 5.00
5922103021 นางสาว สิริลักษณ์ ยิ้มยนต์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 91 91 1.71
6022103010 นาย บัณฑิต เทพวงศ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 276 266 5.00