สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5603101312 นาย ชิราวุฒิ ธิมาคำ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 16 0 0 0 0.00
5706102498 นางสาว นพภัสสร อินทร์ผึ้ง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 16 44 266 0 0.00
5712106351 นาย ปวริศ เงินดี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป243 16 99 158 158 2.97
5801101379 นาย เอกรัฐ ธนานุสิทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 16 99 101 101 1.90
5805104356 นาย ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 16 0 0 0 0.00
5806101314 นางสาว เกศรา นันปินตา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 304 266 5.00
5806101320 นางสาว ขวัญฤทัย แซ่เหลี่ยว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 266 266 5.00
5806101326 นางสาว จันทกานต์ กาคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 266 266 5.00
5806101327 นางสาว จิรนันท์ ก้อนแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 266 266 5.00
5806101398 นางสาว นุชทิตา วะเท การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 266 266 5.00
5806101433 นางสาว พิมวิภา วงษ์จักร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 266 266 5.00
5806101435 นางสาว พีรยา ใจวงค์คำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 268 266 5.00
5806101499 นางสาว สุจารี สวยกระโทก การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 438 266 5.00
5806102378 นาย ณัฐวัตร ดอนดี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 348 266 5.00
5810101302 นาย กฤตนันท์ ทองสุกมาก การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 16 100 268 266 5.00
5810101339 นาย ธนเมศฐ์ ธารทอง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 16 98 266 266 5.00
5810101360 นาย ปฐม ไม่โรยรส การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 16 99 402 266 5.00
5812106304 นางสาว เกศฎาพร จันทร์ติ๊บ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป243 16 99 266 266 5.00
5814101301 นางสาว กนกพร บำรุงนอก นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 99 351 266 5.00
5814101303 นางสาว กาญจนาพร ใจกว้าง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 261 261 4.91
5814101304 นางสาว ขวัญจิรา ทองวาฤทธิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 99 261 261 4.91
5814101305 นางสาว ขวัญพร ไวว่อง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 351 266 5.00
5814101306 นาย คณาวุฒิ ปะละชัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5814101309 นาย จิณวัฒน์ คำนุช นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5814101311 นางสาว จิตราพร ใจคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 438 266 5.00
5814101313 นางสาว จุฑารัตน์ ภู่โต นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 351 266 5.00
5814101319 นางสาว ฐานิต แก้วไชษา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 313 266 5.00
5814101323 นางสาว ณัฐพรรณ มีอยู่ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 99 303 266 5.00
5814101346 นาย พัฒชาคริต เตชะติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 50 260 260 4.89
5814101348 นาย พิชชานนท์ เจริญวัฒนวิญญู นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 88 134 134 2.52
5814101350 นางสาว พิมพ์เพชร ศรีอิ่นแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5814101351 นาย ภัทรพล ขำโต นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5814101357 นางสาว วรกมล ตรีทศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 99 98 98 1.84
5814101358 นางสาว วรรณวลี วนไธสง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 71 71 1.33
5814101359 นาย วราวุธ กองยา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 244 244 4.59
5814101361 นางสาว วฤณดา ธราธารกุลวัฒนา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 99 323 266 5.00
5814101374 นางสาว สรญา เส้งเสน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 351 266 5.00
5814101377 นางสาว สุภัทิรา อุปถัมภ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5814101378 นาย สุวิชา กาญจนาภาส นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 96 266 266 5.00
5814101380 นาย อดิศักดิ์ จันทะวัง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 16 97 296 266 5.00
5822101332 นางสาว ณัฐธยาน์ จำปาทอง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 16 99 214 214 4.02
5822101362 นาย ปฏิภาณ กอหลวง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 16 100 266 266 5.00
5822101390 นางสาว รัตนาภรณ์ ตาวตา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 16 99 351 266 5.00
5822101392 นางสาว เรณู โคคำมา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 16 100 266 266 5.00
5900101301 นาย เกียรติพงษ์ ประลองผล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 0 0 0 0.00
5906102006 นางสาว จามจุรี กันศรี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 351 266 5.00
5906102023 นางสาว พรนภา ตาจุมปา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 16 79 266 266 5.00
5906103430 นางสาว มัชชิมา ธนาคำ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 266 266 5.00
5906103431 นางสาว มีนรญา บุตรธนู บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 351 266 5.00
5906103438 นางสาว ลักษิกา พูลศิลป์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 267 266 5.00
5906103440 นางสาว วชิรญา จารุมาโนชญ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 298 266 5.00
5906103442 นางสาว วนิดา ภูเมืองปาน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 100 301 266 5.00
5906103445 นางสาว วราภรณ์ ดวงแก้ว บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 16 99 320 266 5.00
5909101301 นางสาว กมลรัตน์ สัสดีเดช พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 100 270 266 5.00
5909101303 นางสาว กัญญาภัทร ไพรแสงเดช พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 100 266 266 5.00
5909101308 นางสาว กานติมา สงวนแก้ว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 100 266 266 5.00
5909101310 นางสาว เกศรินทร์ ศรีลิมปนนท์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 100 266 266 5.00
5909101331 นางสาว ณัฐธิดา ดารามณฑล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 16 99 400 266 5.00
5912106314 นาย เฉลิมราช สงวนแก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป243 16 100 266 266 5.00
5915123338 นาย ธันวารัตน์ พูลสวัสดิ์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 16 75 266 266 5.00
5915123339 นางสาว ธารารัตน์ สมนิล พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 16 100 351 266 5.00
5915123365 นาย ภาคภูมิ อินทพงษ์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 16 75 266 266 5.00
5915123374 นางสาว รัชฎาภรณ์ วรรณนุช พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 16 100 182 182 3.42
6010101341 นาย ทันพันธุ์ โกสุวินทร์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 16 100 255 255 4.79