สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5706102391 นาย นิติพัฒน์ พ่อวงค์ การตลาด 0 0 0 0.00
5800101324 นาย ศิรศักร แจ่มแจ้ง พัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0 0.00
5801105305 นางสาว กัญญาภัค แสงชาติ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105310 นาย คงกะพัน สืบสอาด อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 87 299 266 5.00
5801105321 นางสาว ชนม์นิภา ตาจุมปา อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 276 266 5.00
5801105328 นาย ณัฐพงษ์ กันธิยะเทพ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 270 266 5.00
5801105331 นาย ดุสิต ว่องกสิกรรม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 11 11 0.21
5801105346 นางสาว นันทินี ปานเพ็ชร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105349 นางสาว นิภาพร คติยน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 98 310 266 5.00
5801105356 นางสาว พัชราภรณ์ สกุลสอน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105357 นางสาว พิรานันท์ ธิป่าหนาด อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105358 นาย พุฒิพงษ์ มาลาพันธ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105359 นางสาว แพรวพรรณ ทองหมู่ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105366 นาย วชิรวิทย์ ธิการ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 97 263 263 4.94
5801105376 นาย ศรัณญ์ ไหวพริบ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105379 นางสาว ศศิประภา ซิวแดง อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105380 นางสาว ศันศนีย์ สมต๊ะ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105381 นางสาว ศิยาพร ระหงษ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 279 266 5.00
5801105383 นาย ศุภมงคล สุธรรมซาว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105388 นางสาว สุภาดา วิเศษสิทธิ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 211 211 3.97
5801105389 นางสาว สุมณฑา ชาติไทย อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 96 315 266 5.00
5801105391 นาย แสง จองขืน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 172 172 3.23
5801105398 นางสาว อมรรัตน์ คำคุณเมือง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105401 นางสาว อรพรรณ กาวิจา อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 278 266 5.00
5801105402 นางสาว อรยาณีย์ จีนเพชร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 95 270 266 5.00
5801105403 นางสาว อรสุดา ทองนะ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 85 266 266 5.00
5801105407 นางสาว อารีรัตน์ หาญระคุณ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 97 266 266 5.00
5901101327 นาย ธนกาญน์ คล้ายวิมุติ พืชไร่ 97 273 266 5.00
5901101369 นางสาว สุชัญญา วงค์ชัย พืชไร่ 99 266 266 5.00
5903104301 นางสาว กฤตติยา กาจู เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 99 266 266 5.00
5903105309 นาย ธีรพันธ์ ระเบียบ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 287 266 5.00
5903105317 นางสาว รวิสรา รุณรักษา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 280 266 5.00
5904101301 นางสาว กรวรรณ จิตร์จวง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101302 นาย กฤตพิพัฒน์ พางาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101318 นาย ดวงดี มูลคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101319 นาย ทรงยศ ใจไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 266 266 5.00
5904101320 นาย ธงชาติ เทพารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101321 นาย ธณพล เพ็งสลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 84 266 266 5.00
5904101348 นางสาว ภัทร ปุกมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101355 นางสาว มณปริยา ชัยวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 292 266 5.00
5904101359 นาย วรรณพนธ์ โรจนรุ่งทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 85 266 266 5.00
5904101388 นางสาว เหมือนฝัน สุพัฒนาภรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0.00
5904103316 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เทศกาล เคมี 100 240 240 4.51
5905101302 นางสาว กรณิการ์ แจ้คำ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101318 นางสาว จุฬารัตน์ อุ่นคำ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101328 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา อินทปัญญา รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101332 นาย ณัฐชนน ใคร้มา รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101334 นางสาว ณัฐฐินันท์ คชศิลา รัฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5905101340 นาย ธณากร สินเอี่ยม รัฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5905101341 นางสาว ธนวรรณ แก้วดี รัฐศาสตร์ 98 266 266 5.00
5905101342 นางสาว ธนวัณ อินทชื่น รัฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5905101344 นางสาว ธนิสรา ปันกองงาม รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101346 นาย นราวิชญ์ แปงแก้ว รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101348 นางสาว นิษฐเนตร์ อินต๊ะหล่อ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101352 นางสาว ปาริฉัตร กาวิล รัฐศาสตร์ 99 271 266 5.00
5905101353 นางสาว ปีณฑิรา ตาคำอิน รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101354 นางสาว ผกาสินี วิชัยปะ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101381 นางสาว วันวิสาข์ จันทร์ใส รัฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5906102309 นาย กฤษฏ์ สมบัติพรพิริยา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102314 นางสาว กาญจนา พรมสาร การตลาด 99 270 266 5.00
5906102330 นาย จิตรกร ตระกูลลักขณา การตลาด 100 231 231 4.34
5906102338 นาย จิรายุ ไชยมงคล การตลาด 100 327 266 5.00
5906102352 นาย ชลสิทธิ์ เสริญสมบูรณ์ การตลาด 100 305 266 5.00
5906102388 นาย ธนกร วิลัยคาร การตลาด 100 266 266 5.00
5906102405 นาย นวพันธ์ จองแก การตลาด 99 266 266 5.00
5906102407 นางสาว นันท์นภัส บุญอ้าย การตลาด 99 285 266 5.00
5906102411 นางสาว นิชาภา โนแก้ว การตลาด 100 277 266 5.00
5906102412 นางสาว นิตติยาพร ผิวหลง การตลาด 98 271 266 5.00
5906102417 นาย บุญเจริญ เกิดมณีโชติ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102444 นาย พลวัตร ปุกคำ การตลาด 100 270 266 5.00
5906102477 นางสาว รัชศิกา ทรัพย์สิน การตลาด 100 266 266 5.00
5906102499 นาย วิษณุกร สายเครื่อง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102515 นาย ศิวกรณ์ จิโน การตลาด 99 283 266 5.00
5906102531 นาย สาริน ลีวัฒนตระกูล การตลาด 100 266 266 5.00
5906102532 นาย สิทธิศักดิ์ สุขกมล การตลาด 100 266 266 5.00
5906104312 นางสาว กัญญาวีร์ คันทา การเงิน 100 173 173 3.25
5906104313 นางสาว กัลญาณัท วังแง่ การเงิน 99 228 228 4.29
5906104329 นาย เจษฎา ทองดีเลิศ การเงิน 100 280 266 5.00
5906104331 นางสาว ฉัตรธิดา ดุกคง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104337 นางสาว ชรินรัตน์ หมื่อแล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104397 นางสาว พิมพ์ผกา สมหมาย การเงิน 100 266 266 5.00
5906104399 นางสาว ภัชราภรณ์ สุภากุล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104409 นางสาว ยุวธิดา สาระจันทร์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104410 นางสาว รสนันท์ บุญชู การเงิน 100 266 266 5.00
5906104412 นางสาว รุ่งฟ้า สุริยา การเงิน 100 276 266 5.00
5906104413 นางสาว เรืองหทัย ศิลาธรรม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104418 นางสาว วรรษมน จะวา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104434 นางสาว ศิริพร แสนตา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104437 นางสาว ศุดานันท์ ดวงต๋า การเงิน 99 297 266 5.00
5906104439 นางสาว นันท์วรัตน์ จายประมูล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104441 นางสาว สกุณา ทานุการ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104450 นางสาว สุทธิวรรณ คำมะณี การเงิน 99 265 265 4.98
5909101340 นางสาว นงนุช วัฒนาอนุรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 83 266 266 5.00
5909101409 นางสาว ลัดดา กาญจนาสุกใส พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5915123396 นางสาว สุธิตา นันตา พลังงานทดแทน 100 276 266 5.00
5922102004 นาย จิรพันธุ์ สายต่างใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5922102006 นาย ชัยณรงค์ วรรณชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5922102014 นาย ยุทธการ แก้วสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 352 266 5.00
5922103026 นาย อัมรินทร์ คุณศิริโรจน์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00