สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102305 นาย กฤษฎา บุญเป็ง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102306 นางสาว กัญญารัตน์ คำภิละ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102310 นางสาว กิตติมา สาสดีอ่อง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 276 266 5.00
5801102311 นาย กิตมงคล นิลวัฒน์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102314 นาย คเชน ชัยชนะ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 0 0 0 0.00
5801102315 นางสาว คอดียะ อุ่นฤทัย พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 282 266 5.00
5801102332 นางสาว ชญาณี สัญญเดช พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102334 นางสาว ชมพูนุท แสงทอง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102338 นางสาว ชุรีพร ขันโพชา พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102340 นางสาว ฐาปนี อุ่นนันท์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102343 นางสาว ณัฐชา ศิริสลุง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 351 266 5.00
5801102346 นางสาว ณัฐติยา บุญศิริ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 83 270 266 5.00
5801102350 นาย ณัฐพล เที่ยงสกุลมงคล พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102351 นางสาว ณัฐริกา ฝั้นฉางข้าว พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 311 266 5.00
5801102353 นางสาว ณิชกานต์ ไกรกรุง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 94 266 266 5.00
5801102357 นางสาว ทิพนภา ทับเอึ่ยม พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102359 นางสาว ธนสุกาญจน์ พานิช พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 98 131 131 2.46
5801102362 นาย ธนิน แซ่ม้า พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 111 111 2.09
5801102373 นางสาว นวพร เมืองมูล พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 369 266 5.00
5801102374 นางสาว นวรัตน์ มาก๋า พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 351 266 5.00
5801102375 นางสาว นัฐภรณ์ แซ่ลี้ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102388 นางสาว ปรีย์ญาณีย์ ไปป่า พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 105 105 1.97
5801102390 นางสาว ปานตะวัน เสงี่ยมศรี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102395 นางสาว พลอยไพลิน ตั้งสมบูรณ์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102398 นางสาว พัชริดา ทาอินทร์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 351 266 5.00
5801102403 นางสาว พิมวิภา สีคำ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 98 265 265 4.98
5801102405 นาย พิษณุพงศ์ อธิปุญญานนท์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 351 266 5.00
5801102412 นางสาว ภคพร บุญยัง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 339 266 5.00
5801102413 นางสาว ภัทร์นฤน ดุลเจริญ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102421 นางสาว มาณิษา ตรีพบ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102423 นางสาว ยุพารัตน์ จันทร์แค้น พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 98 338 266 5.00
5801102424 นางสาว ยุภาวรรณ ขำแผลง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 96 266 266 5.00
5801102425 นางสาว รสริน สระ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 87 276 266 5.00
5801102429 นางสาว รัชนี ชื่นสุพรชัย พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 96 260 260 4.89
5801102431 นางสาว รัตติยากร งานดี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102432 นางสาว รัตนภรณ์ ชาญาติ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102436 นาย ละ สางก่าน พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102437 นางสาว วรัญญา วระพันธุ์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 351 266 5.00
5801102438 นางสาว วราภรณ์ แปงเขียว พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 307 266 5.00
5801102440 นางสาว วาสนา ดวงศรี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102445 นางสาว วิภานันต์ พึ่งอ่อน พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102454 นางสาว ศุภลักษณ์ ปันลี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102461 นางสาว สโรชา มานันไชย พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102464 นางสาว สิดาพร คงคะชาติ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 269 266 5.00
5801102466 นางสาว สินีพร หลวงคำ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 268 266 5.00
5801102467 นางสาว สิริญญา โสภาวัน พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102468 นางสาว สิรินยา จอมหาร พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102473 นางสาว สุนทรีย์ เป๊อะปันสุข พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102478 นางสาว สุริวิภา ศิริบุญ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 100 266 266 5.00
5801102479 นางสาว สุรีรัตน์ ประจำเรือ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 95 362 266 5.00
5801102483 นางสาว เหมือนพี่ แสงแก้ว พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 98 327 266 5.00
5801102490 นางสาว อังคณา ใจมาพรม พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 348 266 5.00
5801102491 นางสาว อัจฉราวดี ใจจาน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 99 266 266 5.00
5801102492 นางสาว อัญชลี นันทชัยยอด พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 98 266 266 5.00
5804105316 นางสาว นฤมล บุญเย็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 100 266 266 5.00
5804105322 นางสาว นุชนารถ กำไร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 100 319 266 5.00
5804105326 นางสาว พรนัชชา วงศ์พรัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 100 266 266 5.00
5804105327 นางสาว พรปวีณ์ วิทยาพูล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 99 266 266 5.00
5804105331 นางสาว เพชราภรณ์ ยอดใจ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 100 266 266 5.00
5804105346 นางสาว อมรรัตน์ คำมามูล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 15 100 266 266 5.00
5805104336 นางสาว กัญญรัศ ปัญญาฟู การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 15 98 324 266 5.00
5805104406 นางสาว ภศิชา วิเชียรภัทรกุล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 15 99 266 266 5.00
5806104484 นางสาว วรัญญา กันธะ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 15 77 166 166 3.12
5814101318 นางสาว ชุติมา เริ่มกูล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 15 99 353 266 5.00
5814101325 นางสาว ณัฐสินี คะชะสะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 15 100 171 171 3.21
5818102323 นาย ตันติกร ยิ้มพุดซา การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป243 15 100 266 266 5.00
5818102349 นางสาว มิตรสินี นุชอำพันธ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป243 15 95 266 266 5.00
5901102324 นาย จักรพงค์ ศรีชัยวงค์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 15 96 66 66 1.24
6010101014 นาย เธียร อาจนาฝาย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 15 100 82 82 1.54