สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102459 นางสาว สนธยา สุขติ๊บ พืชสวน (พืชผัก) 98 55 55 1.03
5806105320 นาย เชาวพงษ์ มูลศรีติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5806105343 นางสาว นพนันท์ สงค์มี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 438 266 5.00
5806105346 นางสาว นัชชา แถลงนิตย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105347 นางสาว นันทกา ชำนาญกูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 264 264 4.96
5806105351 นางสาว เบญจรัตน์ อินนันชัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 285 266 5.00
5806105368 นางสาว พิจักขณา โพธิ์ศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 438 266 5.00
5806105388 นางสาว ศิริมนัส เเซ่ตั้น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 309 266 5.00
5806105398 นางสาว สุภัสสร เตชะสาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105403 นางสาว อรไพลิน คำฟู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 279 266 5.00
5806105405 นางสาว อวภาส์ ยังนุสสะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5901102378 นางสาว ธาริณี กมลรัตน์ พืชสวน (พืชผัก) 100 271 266 5.00
5901102398 นาย ปีเสือ สะรุโณ พืชสวน (ไม้ผล) 66 266 266 5.00
5901102427 นางสาว มณิสรา กาลีรัตน์ พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102432 นางสาว มุกรินทร์ เสเล พืชสวน (ไม้ผล) 100 266 266 5.00
5901102439 นางสาว รัตนาภรณ์ ลาคำเสน พืชสวน (พืชผัก) 99 425 266 5.00
5901102449 นางสาว วัลภา อินกับจันทร์ พืชสวน (ไม้ผล) 100 266 266 5.00
5901102507 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กาวี พืชสวน (ไม้ผล) 99 284 266 5.00
5901102509 นางสาว ไอรดา ภู่ทิพย์ พืชสวน (ไม้ผล) 98 209 209 3.93
5901102510 นางสาว จิตรลดา ครองเชื้อ พืชสวน (พืชผัก) 99 266 266 5.00
5901102511 นางสาว ณัฐชยา ต๊ะนางอย พืชสวน (พืชผัก) 100 145 145 2.73
5901102512 นางสาว รัชนก ยะหัวฝาย พืชสวน (พืชผัก) 99 265 265 4.98
5904101315 นางสาว ฐิติพร แซ่เติ๋น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 290 266 5.00
5904101316 นางสาว ณัชชา ธีระเลิศธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101325 นางสาว ธิดารัตน์ อินต๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 266 266 5.00
5904101326 นาย ธีรภัทร์ สวยสะอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101327 นาย ธีรภัทร์ สามัคคี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 247 247 4.64
5904101328 นาย ธีรภัทร แซ่ลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48 316 0 0.00
5904101330 นาย นฤเบศร์ แก้วสาตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 266 266 5.00
5904101337 นาย พลธวัช เทววุฒิศิริกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101345 นาย พีระพันธ์ ขันชุ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 269 266 5.00
5904101351 นาย ภานุพงค์ แก้วกุดเลาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 98 266 266 5.00
5904101352 นาย ภูริณัฐ ปันตา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 81 266 266 5.00
5904101353 นาย ภูศานต์ มูลเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 78 266 266 5.00
5904101354 นาย มงคล ทาระนัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101367 นาย ศรายุธ สีเเบน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 351 266 5.00
5904101368 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101370 นาย ศิวกร มณีศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 351 266 5.00
5904101372 นาย ศุภกิจ จี้สละ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 96 266 266 5.00
5904101373 นาย ศุภชัย คานจันทึก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 266 266 5.00
5904101381 นางสาว สุพรรณา เจตะวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 338 266 5.00
5904101383 นางสาว สุภาภรณ์ บัวถา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101386 นางสาว สุวิชญา นันทไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101389 นาย อดิศักดิ์ กันทะวิลัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101391 นาย อภิชาติ แสงเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 89 266 266 5.00
5904101394 นาย เอกภพ เป็งธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 274 266 5.00
5905101307 นางสาว กุลนรี ต๊ะกัณทา รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101319 นางสาว ฉันทิกา คำติ๊บ รัฐศาสตร์ 100 353 266 5.00
5905101321 นางสาว ชนินาถ เจียมทิพย์ รัฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5905101325 นางสาว ซื้อ กันยา รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101361 นางสาว พิมพ์ชนก ปาณสิริรังษี รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101371 นางสาว กานต์รัตนา สุทธพันธ์ รัฐศาสตร์ 99 283 266 5.00
5905101375 นางสาว วชิรญาณ์ วงค์คำ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101379 นาย วัชรากร วาทา รัฐศาสตร์ 98 62 62 1.17
5906101342 นาย ชันกร ไชยวงศ์ การจัดการ 99 266 266 5.00
5906101349 นางสาว ณสุภา ผ่องใส การจัดการ 99 268 266 5.00
5906101356 นางสาว ณัฐนันท์ จันทร์คำเรือง การจัดการ 99 266 266 5.00
5906101389 นางสาว นิราวรรณ มั่นแย้ม การจัดการ 99 266 266 5.00
5906101392 นางสาว นุจเนตร ผลจันทร์ การจัดการ 99 266 266 5.00
5906101393 นางสาว บุณยนุช วงศ์ลัดดา การจัดการ 99 266 266 5.00
5906101455 นางสาว ศรสวรรค์ สายกูด การจัดการ 100 265 265 4.98
5906101508 นางสาว ดารารัตน์ ลาดใจ การจัดการ 100 266 266 5.00
5906101509 นางสาว แสงสุรีย์พร แซ่เอี้ยว การจัดการ 100 266 266 5.00
5906102337 นางสาว จิราภา เรืองเกตุ การตลาด 99 277 266 5.00
5906103485 นางสาว สุวนันท์ ปัญญา บัญชี 100 266 266 5.00
5906103486 นางสาว สุวิมล แพทย์รัตน์ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103488 นางสาว หทัยพัทธิ์ สุรกุล บัญชี 100 266 266 5.00
5906103489 นางสาว หทัยภัทร์ เทพสุภา บัญชี 100 266 266 5.00
5906103490 นางสาว หทัยลักษณ์ ศรีเรืองพันธ์ บัญชี 100 315 266 5.00
5906103491 นางสาว อทิตยา อุ่นแก้ว บัญชี 100 266 266 5.00
5906103493 นางสาว อพิชญา จงกล บัญชี 100 266 266 5.00
5906105334 นาย ณัฐพงษ์ น้ำทิพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 238 238 4.47
5906105384 นางสาว ยุพเรศ วงค์ตา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105390 นาย วัจน์กร คำสีทา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 94 266 266 5.00
5906105391 นาย วัชรพล มณเทียน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 201 201 3.78
5906105399 นาย สิทธิวัฒน์ คำใหม่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105404 นาย สุภกิณห์ ติปะละ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105409 นาย อริย์ธัช ทิพย์จักร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105410 นาย อัครพงศ์ อินทยศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105411 นาย อัษฎาวุธ กาบแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 96 64 64 1.20
5906105412 นาย เอกธิชัย ญาณเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5912101353 นาย พีรภาศ ศาสตร์เปล่งแสง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912102331 นางสาว ธัญพร ทองหนัก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 97 266 266 5.00
5914101305 นาย จักรภัทร สมใจเดช นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 253 253 4.76
5914101333 นางสาว พรทิพย์ พึ่งจาบ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101334 นาย พรเทพ ฟองจันทร์งาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101342 นางสาว พิชามญชุ์ อรินแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101348 นางสาว ภัควลัญชณ์ พึ่งผลัด นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 317 266 5.00
5914101352 นาย ภาณุพงศ์ คํากาศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101353 นาย มนัสวิน เชื้อเทวา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101366 นางสาว วรารัตน์ ลาวิชัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 97 266 266 5.00
5914101377 นางสาว สุพิชชา ถานี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101380 นางสาว มนฑ์สิชา แซ่เต็น นิเทศศาสตร์บูรณาการ 97 266 266 5.00
5918102318 นางสาว ฑิชากร รัตนมงคล การสื่อสารดิจิทัล 100 268 266 5.00
5918102322 นางสาว ณิชกานต์ สังข์ป้อม การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102341 นางสาว ปวัตินันท์ ดุมดก การสื่อสารดิจิทัล 100 285 266 5.00
5918102354 นางสาว วรหฤทัย ธันยามาศรัตน์ การสื่อสารดิจิทัล 100 351 266 5.00
5918102359 นาย ศาศวัต เขตชำนิ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102360 นาย ศิรวิทย์ กิติ การสื่อสารดิจิทัล 99 272 266 5.00
5918102366 นาย อธิป สำราญ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00