สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601102345 นาย ชาคร ถนอมบุญเจริญ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 41 41 0.77
5606105331 นาย ณัฐวัตร วิริยา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 14 84 348 266 5.00
5700101315 นาย นัตติพงษ์ กันเงิน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 14 96 243 243 4.57
5703101306 นางสาว เฉลิมพร ปรีคงทุ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 14 64 397 266 5.00
5709101331 นาย ทีปกร อินปา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 14 100 323 266 5.00
5709101407 นาย อกนิษฐ์ อิ่มเอิบ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102312 นางสาว เก็ดตะวัน ฮงทอง พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 265 265 4.98
5801102317 นางสาว งามเนตร เนตรภักดี พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102331 นาย เจษฏาภรณ์ ชัยทะนัน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 96 231 231 4.34
5801102333 นาย ชนสรณ์ สุภาสาสน์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 266 266 5.00
5801102339 นางสาว โชติรส สะท้านถิ่น พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 265 265 4.98
5801102342 นางสาว ณัฐกานต์ ก้อนใจ๋ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102352 นาย ณัฐวัตร วงษ์แวว พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 96 266 266 5.00
5801102356 นาย ไตรรัตน์ สันติภาพจันทรา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 84 251 251 4.72
5801102361 นาย ธนายุทธ ปัญจะภักดี พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 266 266 5.00
5801102363 นาย ธัชพล แก้วคชชา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 73 271 266 5.00
5801102368 นาย ธิพกร ปันทนันท์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 267 266 5.00
5801102377 นาย นันทวัฒน์ แสนอินมูล พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 80 266 266 5.00
5801102383 นาย ปฐมภรณ์ รัตนะ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102396 นาย พัชร ใจจันติ๊บ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 88 275 266 5.00
5801102407 นาย พีรวิชญ์ สมเดช พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 276 266 5.00
5801102408 นาย พีระกร ชัยษา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102409 นาย พุฒิพงศ์ สลีอ่อน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5801102415 นางสาว ภาวินี สายพนัส พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 99 266 266 5.00
5801102417 นาย มนะชัย ดอกประดู่ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 97 266 266 5.00
5801102447 นางสาว ศตนันท์ พานโฮม พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 97 280 266 5.00
5801102484 นาย อดิศักดิ์ กรังพานิช พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 14 100 266 266 5.00
5803101361 นาย อัครพงษ์ อินต๊ะสาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 14 99 227 227 4.27
5804107303 นางสาว กัญญาวีร์ ยาวีระ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 98 268 266 5.00
5804107305 นางสาว กาญจนา อกตัน วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 92 263 263 4.94
5804107308 นางสาว ขวัญฤดี คำใบสี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 97 268 266 5.00
5804109301 นาย โสภณัฐ พันพลอย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 99 266 266 5.00
5804109302 นาย จิรภัทร นันต๊ะปัน ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5804109304 นางสาว สิรีธร ยาวิราช ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 99 262 262 4.92
5812102305 นางสาว กาญจนาพร ทะคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5812102315 นางสาว จิราวรรณ เกตุจำนงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 99 266 266 5.00
5812102323 นางสาว ฐาปานีย์ นิลวัฒนา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5812102328 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 271 266 5.00
5812102344 นางสาว นัฎฐา อาญาเมือง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 267 266 5.00
5812102364 นางสาว รุ่งทิวา ปละอุด เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 268 266 5.00
5812102369 นางสาว วิภาวินี อินทุภูติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5812102394 นาย อรรถพล วรรณโน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5812102402 นาย อุกฤษณ์ โฮ้งจิก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 98 293 266 5.00
5814101329 นางสาว ธนพร แก่นจันทร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 14 99 265 265 4.98
5904101371 นางสาว ศุนันฑวดี โอภาสนาวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 14 99 246 246 4.62
5905101349 นางสาว นุจิรา ไผ่กอ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 78 266 266 5.00
5905101367 นาย ภาณุวิชญ์ บุญธิมา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 85 266 266 5.00
5905101403 นางสาว สุมิตรา กันใจศักดิ์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5905101404 นางสาว เสาวลักษณ์ จินดา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 99 266 266 5.00
5905101410 นางสาว อัจจิมา ทิพย์ปา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 100 266 266 5.00
5905101411 นางสาว อารียา วงค์ปัญญา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 14 99 265 265 4.98
5906102476 นาย รัชตะ ผ่องฉวี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906103413 นางสาว พัชรา เพลิดนอก บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 98 269 266 5.00
5906103453 นางสาว วิราภรณ์ จี้หอม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906103492 นางสาว อนุสรา เปียงปวน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906103497 นางสาว อมรรัตน์ ธนะเพิ่ม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 316 266 5.00
5906103500 นางสาว อรพรรณ ทองจันทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906103501 นางสาว อริศรา ติวงค์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906103505 นาย อาษา เขื่อนควบ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 14 89 267 266 5.00
5906105306 นางสาว กันนิตา ดำคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906105318 นาย จิตตรีวัฒน์ เวชมะโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906105338 นาย ธนโชติ ก้างออนตา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 14 100 266 266 5.00
5906105373 นาย พีรวัชร สินพยัคฆ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 14 78 266 266 5.00
5909101312 นางสาว จังคนิภา วังสะปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 14 98 299 266 5.00
5912107312 นางสาว ณัฐวดี โปธิ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 99 123 123 2.31
5912107313 นาย ทินกร วินิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป243 14 100 270 266 5.00
5915123337 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทร์โชค พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 14 100 266 266 5.00
5915123346 นางสาว นิรชา จิตตปันตา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 14 100 266 266 5.00
5915123368 นางสาว ภารวี รุธีรยุทธ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 14 100 266 266 5.00
5915123371 นางสาว มัลลิกา วงศ์จักร พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 14 75 266 266 5.00