สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105302 นางสาว กมลวรรณ ปะละปิก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105306 นางสาว กัณฐิกา นิลแนม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105317 นาย เจริญ ทองคันชั่ง อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 96 266 266 5.00
5801105319 นาย ฉกาจกฤษ เขจร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 133 133 2.50
5801105324 นางสาว ชนิภรณ์ ศิริรัตน์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105329 นาย ณัฐวุฒิ ฉันทิยานนท์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105332 นาย ทรงวุฒิ รุ่งเรือง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 176 176 3.31
5801105365 นาย รัตนพล ยืนยงคีรีมาศ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 285 266 5.00
5801105392 นางสาว หนึ่งฤทัย ไถสูงเนิน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 302 266 5.00
5801105395 นาย อนุวัช ใจยอง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105396 นางสาว อนุสสรา พรมพันธ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 268 266 5.00
5801105406 นางสาว อารีรัตน์ สุยะ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 266 266 5.00
5806105303 นาย กรวุฒิ งามหยดย้อย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105309 นางสาว แก้วกาญจน์ หลากสุขถม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105314 นาย จิรสิน ปันแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 174 174 3.27
5806105315 นางสาว เจนจิรา ธรรมถาวรสิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5806105316 นางสาว ชนมาศ รังผึ้ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5806105318 นาย ชวกรณ์ ปัญญาเรือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 286 266 5.00
5806105319 นางสาว ชุติมา โฉมอินทรีย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 312 266 5.00
5806105324 นางสาว ณัฐพร ใจสุทธิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 217 217 4.08
5806105325 นาย ณัฐวุฒิ กมลธง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105327 นางสาว ณิชกานต์ ศรีวิชัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105328 นาย ดนุสรณ์ เก่งเขตรกรณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105339 นางสาว ธมลวรรณ สมบุตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105354 นางสาว ปณิธาน วาวตะคุ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105379 นางสาว วรลักษณ์ คำสวน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105394 นางสาว สุทธิดา สุภาศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105395 นางสาว สุนิสา แก้วดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105397 นางสาว สุพิมล ศรีประไพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5822101347 นาย ธวัชชัย ปิงกุล สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 266 266 5.00
5822101397 นางสาว วราภรณ์ ภู่น้อย สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 291 266 5.00
5822101411 นางสาว สนธิญา สานิถา สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 266 266 5.00
5822101413 นางสาว สมฤทัย ใจครุฑ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 266 266 5.00
5900101302 นางสาว จันทร์ฉาย คำแหลง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5900101305 นางสาว ปุณยนุช อุ่นเรือน พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5900101306 นางสาว พจนารถ ดนตรีไทย พัฒนาการท่องเที่ยว 99 244 244 4.59
5900101308 นางสาว พูนโสภา ฝั่งสาคร พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5900101309 นางสาว สาวิตรี ทอดสนิท พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5901125347 นาย ศุภฤกษ์ จันทิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
5905101301 นางสาว กนกพร ปิ่นแก้ว รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101306 นางสาว กานดาทิพย์ ดุงแก้ว รัฐศาสตร์ 57 266 266 5.00
5905101330 นาย ณัฏพงษ์ ไชยทิพย์ รัฐศาสตร์ 80 3 3 0.06
5905101337 นางสาว ณัฐริกา เลอสิน รัฐศาสตร์ 71 266 266 5.00
5905101355 นาย พงศ์ภรณ์ พิบูลย์ศรี รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101389 นาย ศุภโชค บุญเรือง รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905101393 นาย สหรัตน์ สายโปธิ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5906105328 นางสาว ชุติมา เกษาเลิศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 276 266 5.00
5909101304 นางสาว กัญญารัตน์ ปานสีสด พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101309 นางสาว กุลสตรี เอี่ยมอินทร์ พัฒนาการท่องเที่ยว 94 58 58 1.09
5909101319 นางสาว ชนัตถา เกียรติพุฒิรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101323 นางสาว ช่อทิพย์ เชาวกรสกุล พัฒนาการท่องเที่ยว 99 178 178 3.35
5909101326 นาย เฌอริศ สุนันต๊ะ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101338 นางสาว ธัญรัชฎ์ สนสุนันท์ พัฒนาการท่องเที่ยว 96 266 266 5.00
5909101339 นางสาว ธารใส ทรายมูล พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101345 นางสาว นิธิพร สารใจวงค์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101346 นางสาว นิรชา เชียงหนุ้น พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101348 นางสาว นุชนาถ บุญคำวงศ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101349 นาย บริพัตร พุฒิเมธาวุฒิ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101350 นางสาว ปรารถนา สุริยะวงค์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101351 นางสาว ปรียานุช ดวงแก้วแก่น พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101354 นางสาว ปัลวี แก้วกำเหนิด พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101358 นางสาว พัชราดา บ่อคำ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101360 นางสาว พิงค์เพชร ขัดเรือง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101361 นางสาว พิชญา พันธ์สูงเนิน พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101368 นางสาว มัทนาวดี กันทา พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101369 นางสาว มัทราภรณ์ เฟื่องฟูกิจการ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101372 นางสาว รสสุคนธ์ เพ็ชรอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 265 265 4.98
5909101373 นาย รัชพล ยางเครือ พัฒนาการท่องเที่ยว 73 279 266 5.00
5909101375 นาย รุ่งโรจน์ แตงโสภา พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101382 นางสาว วิศัลย์ศยา สีมาฤทธิ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101383 นาย ศตวรรษ รุจิธรรมรัตน์ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101385 นางสาว ศศิธร วาณี พัฒนาการท่องเที่ยว 99 437 266 5.00
5909101387 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริพร พัฒนาการท่องเที่ยว 95 268 266 5.00
5909101388 นาย ศิริวัฒน์ วังโพธิ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 234 234 4.40
5909101391 นางสาว สรัลชนา มีชัย พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101392 นางสาว สโรชา วงศ์ตัน พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101394 นางสาว สิริยากร สมพินิจ พัฒนาการท่องเที่ยว 98 346 266 5.00
5909101399 นางสาว สุภัตรา แพเถื่อน พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101400 นางสาว สุรัชฎาภรณ์ คำกลาง พัฒนาการท่องเที่ยว 100 343 266 5.00
5909101402 นางสาว เสาวคนธ์ จอมเดช พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5909101403 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว 94 270 266 5.00
5909101404 นางสาว อนงค์นาถ สีนวลผ่อง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 273 266 5.00
5909101408 นางสาว แอนจีล่า เอสเปรันซ่า พัฒนาการท่องเที่ยว 90 266 266 5.00
5914101324 นางสาว นาวิกา ปานรงค์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 351 266 5.00
5914101327 นางสาว เบญจวรรณ พันธไชย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101329 นางสาว ปณิธาน พลดร นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101344 นางสาว พิมพ์ชนก ปุญญฤทธิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101357 นางสาว เมธาวี ปันติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 272 266 5.00
5914101368 นางสาว วันนิษา ตะเนาศรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 266 266 5.00
5914101373 นาย ศักราช ณ เชียงใหม่ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101379 นางสาว สุภาวดี ศรีจันทร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101385 นางสาว อรวี ใจคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5918102301 นางสาว กชกร คำมามุง การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102327 นางสาว ธัญลภัษณ์ สุภาวรรณ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102336 นางสาว นันทิพร วงราช การสื่อสารดิจิทัล 100 277 266 5.00
5918102337 นางสาว นิตยา โพธิเมือง การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102342 นางสาว ปาจรีย์ ชาญประโคน การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102347 นางสาว ภควิณี โอสถากุล การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102348 นาย ภัทรนันท์ เจี่ยสมบุญ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102357 นางสาว วาลีพร ผุสดีสราญจิตต์ การสื่อสารดิจิทัล 99 286 266 5.00