สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5605104307 นาย กุลธร ชูสกุลชัยชนะ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 74 380 266 5.00
5703101319 นาย ธนาภัทร์ อุปวัฒน์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 100 266 266 5.00
5800101333 นาย อาทิตย์ ชัยอานนท์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 12 100 438 266 5.00
5801105304 นางสาว กัญญ์นัชชา ถือคำ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 100 351 266 5.00
5803102313 นางสาว ชฎาภรณ์ ขันพล วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 100 298 266 5.00
5803102317 นางสาว ชุดาภา มณเทียร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 99 433 266 5.00
5803102333 นางสาว นิตยา ทบบุญ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 97 307 266 5.00
5803102334 นางสาว นิพัทธา สุนันต๊ะ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 100 351 266 5.00
5803102335 นางสาว บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 100 266 266 5.00
5803105331 นางสาว สุรีรัตน์ ฟั่นบ้านไร่ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 12 82 266 266 5.00
5805104358 นาย ปีติภัทร วัชรินทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 267 266 5.00
5806101302 นางสาว กนกวรรณ งามสม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 302 266 5.00
5806101338 นางสาว เจตนิพิฐ กันทะษา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 278 266 5.00
5806101339 นางสาว เจนจิรา ชัยตา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101342 นางสาว ชนนิกานต์ แก้วศรี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101343 นางสาว ชนากานต์ รีตน การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 99 438 266 5.00
5806101364 นาย ดนุพล ธรรมเสนา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 340 266 5.00
5806101420 นางสาว พัณวดี ลีมา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 99 338 266 5.00
5806101443 นาย ภานุพงศ์ ตาคม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101479 นางสาว ศศิธร ไชยเตกุล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101480 นางสาว ศศิมาภรณ์ มะโนเพียร การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 99 291 266 5.00
5806101486 นางสาว ศุภวรรณ สุวรรณศรี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 298 266 5.00
5806101488 นางสาว สกุณา อยู่กลัด การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101528 นาย อำพน ดั้นชัยภูมิ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101530 นางสาว สกุณี อยู่กลัด การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101531 นางสาว สุทธิชา ทะนันแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 100 266 266 5.00
5806101532 นางสาว สุพิชญา พรหมปัญญา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 12 99 266 266 5.00
5806102446 นาย พีรวัส เลือดนักรบ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 12 99 347 266 5.00
5812107347 นางสาว เมฆขลา ต้นพันธ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป243 12 100 359 266 5.00
5814101332 นางสาว ธัญลักษณ์ ประจักษ์สูตร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 98 46 46 0.86
5814101354 นางสาว ภัทราภรณ์ ขันดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 99 271 266 5.00
5814101370 นางสาว ศุบภนิดา บุญขัน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5814101371 นาย ศุภกฤต ไต้ลือ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 99 345 266 5.00
5814101376 นางสาว สุทธิวรรณ อูปทอง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 100 267 266 5.00
5814101383 นางสาว อรดา ใจดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 98 264 264 4.96
5814101386 นางสาว อรุณรัตน์ คำเหล็ก นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5901101312 นาย ชาติตระบุตร อุดเอ้ย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 97 53 53 1.00
5901101322 นางสาว ณัสมา ดลระหมาน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 95 94 94 1.77
5901101325 นาย เด่นดนัย ชนะสิทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 88 266 266 5.00
5901101328 นาย ธนภัทร แก้วแสงพิศุทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 100 324 266 5.00
5901101330 นาย ธิติวุฒิ เสนา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 99 351 266 5.00
5901101356 นาย วิทวัฒน์ ใจทอง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 92 267 266 5.00
5901101378 นาย อิสระ สันโดษวนาไพร พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 12 99 124 124 2.33
5905104302 นางสาว กมลพรรณ ธงเทียน การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104315 นางสาว จีรภา กุณราชา การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 338 266 5.00
5905104317 นางสาว จุฑามาศ วงค์ต๋าคำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 229 229 4.30
5905104318 นางสาว ชนัญญา ปวงคำคง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104324 นางสาว ชลนิกานต์ เขียวใหม่ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 265 265 4.98
5905104326 นาย ชานนทร์ พิทักษ์กิตติกร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 40 3 0 0.00
5905104339 นาย ทักษ์ ฐิตรัตน์สกุล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 140 140 2.63
5905104345 นางสาว ธัญพิชชา ปาลีกุย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 351 266 5.00
5905104347 นาย เธียรชัย หมั่นบุญ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 285 266 5.00
5905104349 นาย นนทวัฒน์ สมเนตร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 351 266 5.00
5905104351 นางสาว นฤมล ศรีวิชัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 438 266 5.00
5905104357 นาย ปฏิภาณ ดวงบาล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104359 นาย ปิยะนัฐ คำสาย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104361 นาย พรเทพ เฉลิมศรี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 266 266 5.00
5905104362 นาย พรภวิทย์ อุบลรัตน์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 281 266 5.00
5905104364 นางสาว พรสุดา อินมูลติ่ง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 276 266 5.00
5905104381 นาย ศตคุณ ศรีตระกูล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104382 นาย ศรรกฏิยพงศ์ ฟูเต็มวงศ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 266 266 5.00
5905104391 นางสาว สุดารัตน์ เตจ๊ะเสาร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 193 193 3.63
5905104392 นางสาว สุธีธิดา มะโนวรรณ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 98 203 203 3.82
5905104396 นางสาว แสงสุรีย์ ปิ่นมณี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 100 20 20 0.38
5905104399 นางสาว อรทัย อินต๊ะวิชัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 88 50 50 0.94
5905104401 นางสาว อริสรา ชมถิ่น การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 117 117 2.20
5905104402 นางสาว อัมพา เดชภิรัตนมงคล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 96 265 265 4.98
5905104403 นาย อัษฎาวุฒิ ปางค่า การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 99 229 229 4.30
5905104404 นางสาว อารียา หล้าท้วม การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 98 47 47 0.88
5905104406 นางสาว อิศราวรรณ กระแสเทพ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 12 98 205 205 3.85