สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801125386 นางสาว มิรันตรี วรรณภักดิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 269 266 5.00
5806101539 นางสาว อัจฉราพรรณ มีใจรักษ์ การจัดการ 100 291 266 5.00
5900101310 นางสาว สุธิศา หงษ์ทา พัฒนาการท่องเที่ยว 99 254 254 4.77
5901124303 นาย จักรกริช ห่วงเนาวกุล เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124305 นางสาว จุฑาทิพย์ สริวรรณ เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124312 นางสาว ณัฐวดี เวศยพิรุฬห์ เกษตรเคมี 100 68 68 1.28
5901124313 นางสาว ทักษิณา สมบูรณ์ เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124315 นาย นที โพธิ์ศรี เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124316 นางสาว บัวผัด จะโบ เกษตรเคมี 100 347 266 5.00
5901124317 นาย ประเสริฐ เสกเสรี เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124318 นางสาว พรทิพย์ เลชึ เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124319 นางสาว พลอย ขอนทอง เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124322 นาย มนัส แซ่ม้า เกษตรเคมี 100 345 266 5.00
5901124323 นาย ยรรยง ประเทืองไพรศรี เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124325 นาย วทัญญู ฟองศรี เกษตรเคมี 100 266 266 5.00
5901124326 นาย วิเชียร พานผ่องเจริญ เกษตรเคมี 99 340 266 5.00
5901124329 นางสาว อรุโณทัย วงศ์ใหม่ เกษตรเคมี 100 328 266 5.00
5904106310 นาย ธาดา ปวงจักร์ทา เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 266 266 5.00
5904106313 นาย นุติกุล อินทะโนรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106314 นาย บัญชาการ สุวรรณกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 438 266 5.00
5904106315 นาย บุรินทร ศักดิ์คะทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 266 266 5.00
5904106318 นาย พลากร กันทะสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106325 นาย วงศกร คงดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106332 นาย ศิวัช เสาวรส เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106335 นาย สาริน ปิยะพงษ์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 263 263 4.94
5904106338 นาย สุทธิพันธ์ โพธิคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 266 266 5.00
5904106340 นาย สุภวิทย์ อนุพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 266 266 5.00
5904106343 นาย อำนาจ อุดร เทคโนโลยีสารสนเทศ 97 266 266 5.00
5906102347 นางสาว ฉัตรฑริกา คิดงาม การตลาด 99 256 256 4.81
5906102351 นางสาว ชลณิชา พุทธเหมาะ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102396 นางสาว ธิติยา เทิดไพรพนาวัลย์ การตลาด 99 276 266 5.00
5906102435 นางสาว ปิยวรรณ สุขคำปา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102441 นางสาว พรพิมล ต๋าคำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102454 นางสาว แพรววิไล คดีโลก การตลาด 99 200 200 3.76
5906102537 นางสาว สุภิญญา แควเวียง การตลาด 100 271 266 5.00
5906102546 นางสาว อภิญญา สุทธิศรีวรากร การตลาด 100 266 266 5.00
5912106304 นางสาว กัลยรัตน์ จิตติพันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 269 266 5.00
5912106325 นาย ธนพล เหรา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 224 224 4.21
5912106326 นาย ธนวิทย์ คุ้มกันนาน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106361 นาย ยศสรัล สมประสงค์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106366 นางสาว วนิดา ศรีบุบผา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106367 นาย วรพงศ์ กล่อมวิญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106381 นาย สัณหณัฐ คนกล้า เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106382 นางสาว สาธิดา กาวิโยค เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106384 นางสาว สุจิตรา นามวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106385 นางสาว สุนิษา ช่างซอ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5914101301 นางสาว กนกรัชต์ ภีระคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101335 นางสาว พรนภา มงคลเกิด นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 262 262 4.92
5914101340 นาย พันธุ์ฤทธิ์ เลขยัน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101341 นาย พัสกร เจริญบวรศักดิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101346 นางสาว พิศุทธิ์ ลมูลภักตร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101351 นางสาว ภาคินี วงค์ชัยคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 269 266 5.00
5914101360 นาย รัฐเกียรติ สุวงษา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101375 นาย ศุภชัย สีม่วง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101378 นาย สุภวัฒณ์ ปันสาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101381 นาย เหมันต์ สุภาชัยกิจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 437 266 5.00
5918102303 นางสาว กัญญาภัค ศรีวารินทร์ การสื่อสารดิจิทัล 95 270 266 5.00
5918102306 นาย คเชนทร์ สิริพิศุทธิภาคย์ การสื่อสารดิจิทัล 99 267 266 5.00
5918102310 นางสาว จิตรานุช ชัยศรีวงค์ การสื่อสารดิจิทัล 99 271 266 5.00
5918102324 นางสาว ธนัญญา มิ่งมงคล การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102325 นาย ธวัชชัย คำผลึก การสื่อสารดิจิทัล 99 235 235 4.42
5918102329 นาย นนทกร นวลปาน การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102334 นาย นันทฉัตร เจริญสุข การสื่อสารดิจิทัล 99 267 266 5.00
5918102338 นาย เบญจรงค์ ศรีมา การสื่อสารดิจิทัล 0 0 0 0.00
5918102350 นาย มิ่งศิษฐ์ เชี่ยวพานิช การสื่อสารดิจิทัล 99 264 264 4.96
5918102358 นาย วีรภัทร ยาตรา การสื่อสารดิจิทัล 87 253 253 4.76
5918102362 นาย ศิลป์ชัย หนูขวัญแก้ว การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102364 นางสาว สรัสวันต์ พูนศรีโชติ การสื่อสารดิจิทัล 99 268 266 5.00
5918102367 นาย อธิวัฒน์ นิธิพัฒน์โสภา การสื่อสารดิจิทัล 98 236 236 4.44
5918102372 นาย อัครพล เดชดม การสื่อสารดิจิทัล 100 170 170 3.20
5918102373 นาย เอกนารา ขัดเรือง การสื่อสารดิจิทัล 99 267 266 5.00
5922102002 นาย จักรกฤษณ์ เชื้อสาวะถี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5922102012 นาย พรรณทวุฒิ ราชเดิม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 267 266 5.00
6010101002 นาย กิตติภัช เสียมภูเขียว การประมง 100 266 266 5.00
6010101004 นาย จิรายุ ฉ่ำมิ่งขวัญ การประมง 100 347 266 5.00
6010101005 นางสาว จุฑามาศ โฉมศรี การประมง 100 266 266 5.00
6010101007 นางสาว ชนัญญา พุทธิปิลันธน์ การประมง 99 267 266 5.00
6010101008 นาย ชอบธรรม บัวลอย การประมง 100 266 266 5.00
6010101009 นาย ชัชวาลย์ ปันแปง การประมง 100 266 266 5.00
6010101010 นาย ณรงค์ศักดิ์ ก๋าใจ การประมง 98 302 266 5.00
6010101012 นาย ธาวิน วงศ์มะโน การประมง 100 265 265 4.98
6010101013 นาย ธีรวัฒน์ นามวงษา การประมง 100 266 266 5.00
6010101015 นาย นันทพงศ์ คำรังษี การประมง 99 238 238 4.47
6010101016 นาย นันทวัฒน์ ขจีวงศ์วิไล การประมง 100 266 266 5.00
6010101017 นางสาว ปนัดดา ทองมวล การประมง 100 352 266 5.00
6010101018 นาย ปรัชญา หนูสู การประมง 100 438 266 5.00
6010101021 นาย ลุกมาน อูเซ็ง การประมง 100 266 266 5.00
6010101022 นาย วรวิทย์ มีปาน การประมง 100 266 266 5.00
6010101023 นาย วาทยุทธ กอรัตน์ การประมง 100 266 266 5.00
6010101024 นาย วิฑูรย์ คฑาธาร การประมง 100 266 266 5.00
6010101025 นาย สถาพร ทิพย์เดช การประมง 99 266 266 5.00
6010101026 นางสาว สมฤดี สมบัติรักษา การประมง 100 266 266 5.00
6010101027 นางสาว สโรชา สุขโข การประมง 100 266 266 5.00
6010101028 นาย สิทธิพงษ์ คล้ายสุข การประมง 100 266 266 5.00
6010101029 นาย สุริยัน รักดีไพรวัลย์ การประมง 100 266 266 5.00
6010101030 นางสาว อรปรียา โคตรมูล การประมง 100 266 266 5.00
6010101031 นางสาว อุษณีย์ สิทธิสังข์ การประมง 100 124 124 2.33
6010101032 นาย เอกลักษณ์ ชนะชัย การประมง 100 266 266 5.00
6010101033 นาย เอกสิทธิ์ นาภี การประมง 100 315 266 5.00