สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5512102312 นาย การุณย์ ธะนีวรรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 99 424 266 5.00
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 0 0 0 0.00
5806101356 นางสาว ณัฐนรี ชัยวุฒิ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5806101362 นางสาว ณิชา ณ พิกุล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 308 266 5.00
5806101369 นางสาว ทัศนีย์ บุสดีวรรณ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5806101372 นาย ธนพล จั่นทับทิม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 46 46 0.86
5806101373 นางสาว ธนภรณ์ พันธวัน การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5806101374 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเขียว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5806105337 นาย ธนัส สาริกานนท์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 351 266 5.00
5806105358 นางสาว ปิ่นกมล ยอดศรีคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 438 266 5.00
5812102351 นาย พงศกร ปรุงชัยภูมิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5812102354 นาย พลากร สุรินทร์ต๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5812102359 นาย พีรัช โชคประสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5812102365 นาย รุจิกร เขื่อนสุวงศ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 100 242 242 4.55
5812102400 นาย อิทธิสุนทร นันทวัฒนากรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5905101368 นางสาว มนฤดี เสน่ห์ดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 326 266 5.00
5905101369 นางสาว มานิตา กาวิชัย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 379 266 5.00
5905101398 นางสาว สุชัญญา วิญญานะ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 303 266 5.00
5905101399 นางสาว สุทธิดา ชัยชนะ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 338 266 5.00
5905101406 นางสาว อภิญญา เล่ห์มนตรี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 438 266 5.00
5905104308 นางสาว เกวลิน แก้วคำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5905104310 นางสาว เกศกานดา แก้วมณีจันทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 438 266 5.00
5905104316 นางสาว จุฑาทิพย์ ฟูเฟื่อง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 332 266 5.00
5905104319 นางสาว ชนากานต์ พาก่ำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 296 266 5.00
5905104320 นางสาว ชนิฏฐิยา วาระโว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 276 266 5.00
5905104322 นางสาว ชรัญญา ชัยอุปคำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 351 266 5.00
5905104323 นางสาว ชรินรัตน์ รัตนบุรี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 271 266 5.00
5905104330 นางสาว ฐิตาพร อ่อนตวงศ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 99 266 266 5.00
5905104331 นางสาว ฐิติรัตน์ สายน้อย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 306 266 5.00
5905104375 นางสาว รุ่งนภา โพธิวงค์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5905104377 นางสาว วริศรา กาละวัง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 351 266 5.00
5905104380 นางสาว วิศรุตา ดีแป้น การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 351 266 5.00
5905104390 นางสาว สุดารัตน์ ชัยยะ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5905104393 นางสาว สุนิตา วิเชียรชาติ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5905104400 นางสาว อรรัมภา สุวรรณจันทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906102493 นางสาว วริศรา อร่ามพงษ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906102501 นางสาว วีรยา ใหม่เฟย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103301 นางสาว กนกวรรณ แก้วหลวง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 274 266 5.00
5906103303 นางสาว กรรณิการ์ คำขันธ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103320 นางสาว ขินหล้า ลุงติยะ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 270 266 5.00
5906103322 นางสาว คุลิกา พิจิตร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 99 266 266 5.00
5906103327 นางสาว จินดา เลาจาง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103328 นางสาว จินตนา ต้นจำปา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103357 นาย ณัฐพงศ์ วงค์ดาราวรรณ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103418 นาย พิริยะ ลีละวรพงษ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103425 นาย ภัทรกฤต อนุสถิตย์วัฒนา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 293 266 5.00
5906103427 นาย ภาณุพงศ์ จอมจักร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 328 266 5.00
5906103437 นาย รุงรพี อ่อนพูล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 83 83 1.56
5906103444 นางสาว วราภรณ์ คำก้อน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 99 267 266 5.00
5906103461 นาย ศุภกิตต์ ใจมั่น บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103479 นางสาว สุภาวดี สีตา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103480 นางสาว สุมิตรา กิจติตา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 266 266 5.00
5906103481 นางสาว สุมิตรา แก้วคำแดง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 332 266 5.00
5906103483 นางสาว สุมินตรา หอกลาง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 11 77 293 266 5.00
5910101302 นาย กนกเพชร ภูมิบูรณ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 100 275 266 5.00
5910101312 นาย จตุพล สามัญ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 98 276 266 5.00
5910101314 นาย จิรเดช เพริดพริ้ง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 98 263 263 4.94
5910101329 นาย ณรงค์ศักดิ์ ใจยา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 98 241 241 4.53
5910101333 นาย ณัฐพล ด้วงจิโน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 74 246 246 4.62
5910101337 นาย ทศพล สิทธิ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 96 264 264 4.96
5910101338 นาย ทินกร พิมพ์แพง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 99 266 266 5.00
5910101339 นาย ธงชัย ราศรีจันทร์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 97 233 233 4.38
5910101353 นาย ปฏิภาณ กองบุตร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 100 266 266 5.00
5910101365 นาย พงศกร เนียมหอม การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 99 243 243 4.57
5910101372 นาย พิทักษ์พงศ์ พรมใจจอม การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 99 110 110 2.07
5910101404 นาย ศุภวิช เรืองภูมิ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 11 99 266 266 5.00
6006105391 นาย วรัชญ์ ดารารัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 11 100 2 2 0.04