สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105341 นาย ธีรวัฒน์ บัวเพ็ชร อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 298 266 5.00
5801105350 นาย ปฏิภาณ แก้ววิชิต อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105352 นางสาว ประภาพร เทพพิทักษ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 318 266 5.00
5801105353 นางสาว ปัณฑารีย์ หลวงวัง อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 425 266 5.00
5801105360 นาย ภวัต สัมมานุช อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 105 105 1.97
5801105361 นาย ภาคภูมิ ปวนปันวงค์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 241 241 4.53
5801105393 นางสาว อชิรญาณ์ เวฬุวนารักษ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 279 266 5.00
5801125377 นาย อาทิตย์ กันธิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 24 24 0.45
5822101313 นาย เขตต์กาญจน์ เจริญทอง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 438 266 5.00
5822101369 นาย พรเทพ ลาศนันท์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 276 266 5.00
5822101379 นาย ภควัต วิจิตรบรรจง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 350 266 5.00
5822101405 นาย วุฒิภัทร์ ใจหนัก สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 98 275 266 5.00
5822101422 นาย สุรศักดิ์ นวลสนิท สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 266 266 5.00
5822101424 นาย อติพงษ์ แก้วเมือง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 266 266 5.00
5822101426 นาย อภิสิทธิ์ ติดชัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101432 นาย นพดล พันจั่น สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5903103308 นางสาว กุลณัฐ นะมะหึมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103310 นางสาว คำนุ่ม เดือนอิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 310 266 5.00
5903103311 นางสาว จารุมาตย์ ห้วยไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 275 266 5.00
5903103314 นางสาว เจนจิรา สายจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 438 266 5.00
5903103315 นางสาว ฐมาพร สิงหปรีชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 273 266 5.00
5903103316 นางสาว ฐานิตย์ ชุมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 268 266 5.00
5903103317 นางสาว ฐิติรัตน์ ทะโป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 185 185 3.48
5903103319 นาย ตะวัน เหลานาคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 268 266 5.00
5903103320 นางสาว ทณิกานต์ ฤษิตนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 292 266 5.00
5903103323 นางสาว ธัญชนก เทพวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 97 122 122 2.29
5903103324 นางสาว ธัญลักษณ์ สายสืบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 145 145 2.73
5903103327 นางสาว นภัสสร เมธาอนันต์กุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 274 266 5.00
5903103331 นางสาว ปานฉัตร ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 438 266 5.00
5903103332 นางสาว พรทิพา ต๊ะต้องใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103334 นางสาว พิมผกา ปู่คำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103337 นางสาว ไพลิน ชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 377 266 5.00
5903103343 นางสาว ยุพารัตน์ บัวจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 266 266 5.00
5903103346 นางสาว รัตติยาพร หงษ์เขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 267 266 5.00
5903103348 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค์สิงห์คำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103358 นางสาว อรวรรยา สุวรรณสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 268 266 5.00
5903105315 นาย ภาคภูมิ ตะสุข เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 276 266 5.00
5906102433 นางสาว ปิยมาศ เป๊ะยอคือนือ การตลาด 100 268 266 5.00
5915123307 นาย กิติพงศ์ ศรีสวนแก้ว พลังงานทดแทน 100 386 266 5.00
5915123308 นาย กีรติ กิตตะ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123314 นาย จักราวุธ นิลทา พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123318 นาย ฉัตรชัย สุขเป็ง พลังงานทดแทน 100 300 266 5.00
5915123320 นาย ชยันต์ จินาโส พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123325 นางสาว ชาลิสา บุญเรือง พลังงานทดแทน 99 438 266 5.00
5915123343 นาย นันทวิช แสงจู พลังงานทดแทน 100 170 170 3.20
5915123355 นาย ปิยะวัฒน์ ทรายคำ พลังงานทดแทน 100 272 266 5.00
5915123361 นาย พัสกร นรานุชิต พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123366 นาย ภาณุพงศ์ แสนสองแคว พลังงานทดแทน 99 268 266 5.00
5915123382 นาย วัฒนา วอนสร้อย พลังงานทดแทน 75 266 266 5.00
5915123386 นาย วุฒิชัย เนตผาบ พลังงานทดแทน 100 438 266 5.00
6001122002 นาย กฤษณุ พันสมบัติ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122003 นางสาว เกศินี ระหว่างขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122004 นาย เกียรติศักดิ์ กาบขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 291 266 5.00
6001122005 นาย จิตตพล วิชัยดิษฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122006 นาย จิรกิตติ์ ติสนธิ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122007 นาย จิรวัฒน์ เรืองดิษฐ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122008 นาย จิรายุ ลิ้มประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 438 266 5.00
6001122009 นางสาว เจนจิรา น้อยวิบูลย์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 328 266 5.00
6001122011 นาย เฉลิมชัย คำมี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 282 266 5.00
6001122012 นาย ชาญวิทย์ ฉานุ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 267 266 5.00
6001122013 นางสาว ฐิติรัตน์ ขำในเมือง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 273 266 5.00
6001122014 นาย ณัฐพงษ์ สีคำสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122015 นางสาว ณัฐพร มณีเนียม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122016 นาย ณัฐวุฒิ หนูเหมือน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 275 266 5.00
6001122017 นาย ทวิน คำทาก การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122018 นาย ธงชัย วงศ์อยู่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122019 นาย ธนดล แก้วใหญ่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122020 นาย ธนายุทธ รื่นบันเทิง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 308 266 5.00
6001122021 นางสาว ธีรภัทร์ สีสันทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 290 266 5.00
6001122022 นาย นครินทร์ สุขอยู่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122023 นาย นพดล โว่ยแม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122024 นาย นพรัตน์ เจริญรัตนะประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 202 202 3.80
6001122025 นาย เนติพงษ์ รัตนะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 278 266 5.00
6001122026 นาย บัญชา เข็มเพลีย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122027 นาย ปฏิภาณ แซ่ว้าง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 437 266 5.00
6001122028 นาย ประกฤษฏิ์ วิรุฬพรรณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 291 266 5.00
6001122029 นาย พยนต์ คันฉ่อง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122030 นางสาว พรสุรีย์ พุ่มพิจิตต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 351 266 5.00
6001122031 นางสาว พิมลวรรณ รัตนสิงห์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122032 นางสาว ภาวิตา ทองดี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 272 266 5.00
6001122033 นาย มนตรี ชมสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 351 266 5.00
6001122034 นาย เรวัตร วิบูลย์พันธุ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122035 นาย วศิน วชิรประเสริฐสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 277 266 5.00
6001122036 นาย วุฒิพงศ์ พรมเสน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 273 266 5.00
6001122037 นาย ศรัณย์ ดาษทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 279 266 5.00
6001122038 นาย ศราวุธ ทิพมะณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122039 นางสาว ศรีมณี สุจรัสวิริยกุล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122040 นาย สมพงษ์ ธัญญเจริญ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 383 266 5.00
6001122041 นาย สุทธิรักษ์ วรรณปะโพธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122042 นางสาว สุนันทา พรมอ่อน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 351 266 5.00
6001122043 นาย สุรศักดิ์ สิงห์ผาสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122044 นางสาว เสาวณีย์ สุขเกษม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 161 161 3.03
6001122045 นาย อดิศักดิ์ แก้วอ่อน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122046 นาย อดิศักดิ์ แสงจันทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122047 นาย อนุรักษ์ ลิมานุวัฒน์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 267 266 5.00
6001122048 นางสาว อมรรัตน์ ใจโส การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122049 นาย อานนท์ ผลเพียร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122050 นางสาว อารีรัตน์ มั่นเสม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122051 นางสาว ไอรดา ภัคอภิสิทธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001122052 นางสาว ขวัญชนก เพชรทองด้วง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00