สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5709101367 นาย ภูมิพัฒน์ ชินวงศ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 265 265 4.98
5806102377 นาย ณัฐวัชร์ สอนชา การตลาด 99 269 266 5.00
5822101301 นางสาว กนกวรรณ สุขศรี สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 262 262 4.92
5822101302 นาย กฤตานน ทิพยวงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 266 266 5.00
5822101310 นางสาว กิติยา วรจินะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101326 นางสาว ชลมุจลินท์ ไตรนทีพิทักษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 98 274 266 5.00
5822101329 นางสาว ฐิติกาล คำเกตุ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 273 266 5.00
5822101338 นาย ณัฐพล รังษิมาศ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 273 266 5.00
5822101340 นางสาว ณัฐริกา กาจสกุล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 274 266 5.00
5822101351 นางสาว ธิดาเทพ พลอาสา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 332 266 5.00
5822101365 นางสาว ปาณิศา บุญถึง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101370 นาย พลกฤษณ์ วิจิตรพงษา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 94 265 265 4.98
5822101374 นางสาว พันทิวา คำแหง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 351 266 5.00
5822101376 นางสาว พิชณ์สินี แก้วลังกา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 97 348 266 5.00
5822101396 นางสาว วรัชยา เครือนวล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101416 นางสาว สริฏา เดชา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 267 266 5.00
5901101302 นางสาว กฤติกา ทุมแสง พืชไร่ 99 289 266 5.00
5901101303 นางสาว กาญจนา สมบูรณ์ทรัพย์ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101304 นางสาว กาญจนียา กาญจนา พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101305 นางสาว กุหลาบ วิสสัน พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101308 นางสาว จิราภรณ์ อินทร์ต่อม พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101310 นางสาว ชลธิชา แพทย์กลาง พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101311 นาย ชัยพร รัตนสกล พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101313 นางสาว ชุติกาญจน์ ดวงฤทธิ์ พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101319 นางสาว ณัฐทมล โชคดี พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101320 นางสาว ณัฐธยาน์ จำบัวขาว พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101323 นางสาว ณิชาภัทร์ ฉาดฉาน พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101324 นาย เดชา กชภูมิ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101326 นาย ทอนชัย เก่งผสานคุณ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101329 นางสาว ธวัลพร โพธิยอด พืชไร่ 99 293 266 5.00
5901101331 นาย ธีรพงศ์ เปลี่ยววิญญา พืชไร่ 99 267 266 5.00
5901101335 นางสาว นุศิตา ทาสุรินทร์ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101336 นางสาว เบญจมัย เหมืองทอง พืชไร่ 91 263 263 4.94
5901101338 นาย ปรเมศวร์ รุ่งโรจน์ พืชไร่ 97 266 266 5.00
5901101339 นาย ประทีป แก้วเบี่ยง พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101348 นางสาว พัชรา พันเรือนดี พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101351 นาย ภาณุวิชญ์ แสงสุข พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901126301 นางสาว กฤตยา ใจปินตา วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126302 นางสาว จงกลวนี ช่างไม้ วิทยาการสมุนไพร 99 324 266 5.00
5901126303 นางสาว จิณณพัต ลดหวั่น วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126304 นางสาว จิดาภา เพ็งสว่าง วิทยาการสมุนไพร 99 276 266 5.00
5901126305 นางสาว จิรัชยา ธูปหอม วิทยาการสมุนไพร 100 289 266 5.00
5901126308 นางสาว จุฑามาศ ศิริเวช วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126309 นางสาว ฉัตรกมล ศรีจันทร์ดี วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126311 นางสาว ณัฏฐฌา อ่อนสา วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126312 นางสาว ณัฐชนก แก้วแทน วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126314 นางสาว ณัฐวิภา ติระถา วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126315 นาย ต่อศักดิ์ โพธิกุล วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126316 นางสาว ตันหยง เอมอยู่ วิทยาการสมุนไพร 100 285 266 5.00
5901126317 นางสาว ธัญลักษณ์ ใจตั้ง วิทยาการสมุนไพร 100 296 266 5.00
5901126318 นางสาว ธันย์ชนก จูเปรมปรี วิทยาการสมุนไพร 100 306 266 5.00
5901126319 นางสาว นภัสกรณ์ ทะเหมย วิทยาการสมุนไพร 100 276 266 5.00
5901126320 นางสาว น้ำทิพย์ ลีนา วิทยาการสมุนไพร 95 438 266 5.00
5901126321 นาย เนติพงษ์ ปัญญา วิทยาการสมุนไพร 100 269 266 5.00
5901126322 นางสาว ประกายแก้ว จันสง วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126323 นางสาว ปาลิตา ทาชนะ วิทยาการสมุนไพร 99 266 266 5.00
5901126327 นางสาว วรรณิตา แสนเสนา วิทยาการสมุนไพร 99 266 266 5.00
5901126328 นาย ศรัณย์ คำปา วิทยาการสมุนไพร 99 194 194 3.65
5901126329 นางสาว ศุลีพร สุขเงิน วิทยาการสมุนไพร 100 308 266 5.00
5901126330 นาย สิทธิศักดิ์ เรืองโรจน์ วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126331 นางสาว สิริยากร วงศ์โสภา วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126332 นางสาว หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5901126333 นางสาว อมรรัตน์ กัลพฤกษ์ วิทยาการสมุนไพร 100 266 266 5.00
5903105323 นางสาว สไบทิพย์ สุทธิวงศ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 144 144 2.71
5904102301 นาย ก่อกุศล คำภูษา เทคโนโลยีชีวภาพ 99 49 49 0.92
5904102305 นางสาว จันทร์จิรา มหายศ เทคโนโลยีชีวภาพ 83 385 266 5.00
5904102308 นางสาว ณัฐวลี ต๊ะทองคำ เทคโนโลยีชีวภาพ 78 351 266 5.00
5904102309 นางสาว ดลนภา ยองคำ เทคโนโลยีชีวภาพ 65 266 266 5.00
5904102312 นาย ตุลญ์ณพ อินทร์จันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 70 266 266 5.00
5904102314 นาย ธนวิทย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เทคโนโลยีชีวภาพ 76 286 266 5.00
5904102315 นางสาว ธีรนาฏ วุฒิเรืองกุล เทคโนโลยีชีวภาพ 94 266 266 5.00
5904102316 นาย นที จันทร์ดวง เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102328 นาย พุฒิสรรค์ ชฎาธาร เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102338 นางสาว ศศิธร แก้วจา เทคโนโลยีชีวภาพ 99 246 246 4.62
5904102341 นาย สมหมาย สุขพี้ เทคโนโลยีชีวภาพ 97 305 266 5.00
5904102350 นาย อัครเดช พุทธิวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 99 245 245 4.61
5904108302 นางสาว เกวลิน ชมโลก เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 99 266 266 5.00
5904108311 นางสาว วิชุดา คำวิลัย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 99 266 266 5.00
5905104354 นาย บัญชา สุทธิรักทรัพย์ การบริหารท้องถิ่น 99 240 240 4.51
5905104389 นาย สุกนต์ธี บุญอินทร์ การบริหารท้องถิ่น 100 266 266 5.00
5906102510 นางสาว ศศินิภา ทิพย์มูล การตลาด 100 266 266 5.00
5906103339 นางสาว ชไมพร นครพิทักษ์ บัญชี 100 276 266 5.00
5906103341 นางสาว โชติกา เสนาขันธ์ บัญชี 99 279 266 5.00
5906103342 นางสาว โชติรัตน์ เผ่าอ้าย บัญชี 100 266 266 5.00
5906103343 นางสาว โชว์ธิดา ละครพล บัญชี 100 266 266 5.00
5906103350 นางสาว ณัฎฐรัตน์ พินยา บัญชี 100 181 181 3.40
5906105348 นางสาว นพวรรณ ฝ้ายขาว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 358 266 5.00
5906105401 นางสาว สุปรียา ผุดผ่อง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 328 266 5.00
5912107302 นางสาว กุลณัฐ ชนาภิมุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107307 นางสาว ชนากานต์ ประทีปพนาธรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107316 นางสาว ธนวรรณ ทุ่มสอน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107317 นาย ธนัญชย์พล เมธาตระกูล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 83 266 266 5.00
5912107327 นางสาว ปิณฑิรา แสงเรือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 348 266 5.00
5912107328 นางสาว เปมนิกา กูลแผ่น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 95 266 266 5.00
5912107338 นางสาว ศรัณย์พร ม่วงงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 267 266 5.00
5912107342 นางสาว สุรีรัตน์ ดอนปัน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 267 266 5.00
5912107345 นางสาว อภิชญา วัฒนวรรณกุล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
5912107348 นางสาว อารียา แซ่เอี๊ยบ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
6010101006 นางสาว ฉัตรฑริกา คร่องรับ การประมง 100 266 266 5.00
6010101020 นาย มิติชัย จะหวะ การประมง 100 266 266 5.00