สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5701102305 นาย กฤษณะ ลือโขง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 266 266 5.00
5701102435 นาย วิชัย ลุงคำ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 266 266 5.00
5801101319 นางสาว ณัฏฐธิดา ตาจุมปา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 266 266 5.00
5801101327 นางสาว ธัญญารัตน์ วันนาอ่อน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 98 266 266 5.00
5801101328 นางสาว ธัญญาวดี ศิริกุล พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 77 266 266 5.00
5801101364 นาย สิทธิพล ทรงสวัสดิ์วงศ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 145 145 2.73
5801102308 นางสาว กาญจนา สาทรอัมพา พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 268 266 5.00
5801102319 นาย จตุรวัฒน์ จิตประสิทธิ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 75 265 265 4.98
5801102335 นางสาว ชลธิชา วงเงิน พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 266 266 5.00
5801102345 นาย ณัฐดนัย ทองชาติ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 286 266 5.00
5801102364 นางสาว ธัญลักษณ์ ยศน้อย พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 97 266 266 5.00
5801102365 นางสาว ธัญสินี แดงดำ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 351 266 5.00
5801102366 นางสาว ธาราวรรณ จินานิกร พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 265 265 4.98
5801102367 นางสาว ธิดารัตน์ ยะกาวิน พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 343 266 5.00
5801102376 นางสาว นันณภัชสรณ์ พลมนตรี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 94 266 266 5.00
5801102384 นางสาว ปฐมาพร จันทร์ศิริ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 91 266 266 5.00
5801102385 นางสาว ปภัสสร พรมวิเศษ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 96 277 266 5.00
5801102400 นางสาว พิชญาภัทร ชูส่งแสง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 281 266 5.00
5801102418 นางสาว มนัสดา งิ้วแดง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 325 266 5.00
5801102420 นางสาว มัชฌิมา เดชโพธิ์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 266 266 5.00
5801102430 นางสาว รัชนีกร จบมะรุม พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 266 266 5.00
5801102435 นางสาว รุ้งตะวัน คงหอม พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 266 266 5.00
5801102442 นาย วิจิตร ไพรถนอมทรัพย์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 438 266 5.00
5801102444 นาย วิชญพัฒน์ เรืองยุบล พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 438 266 5.00
5801102458 นาย สถาปัตย์ บำรุงวงศ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 100 69 69 1.30
5801102459 นางสาว สนธยา สุขติ๊บ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 0 0 0 0.00
5801102477 นาย สุรบดี จันทร์ใส พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 266 266 5.00
5801105391 นาย แสง จองขืน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 10 99 126 126 2.37
5804107307 นาย กิชนพนธิ์ ศรีวิชัย วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5806104553 นางสาว นิศารัตน์ ยะอูป การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 10 100 351 266 5.00
5812102311 นางสาว เกศศุดา กันหา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5812102320 นางสาว ชญาภรณ์ มะโน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 351 266 5.00
5812102321 นางสาว ชนนิภา จันต๊ะรังษี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 237 237 4.45
5812102330 นางสาว ดุษณี ชัยชนะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 93 309 266 5.00
5812102333 นางสาว ทิพย์สุดา ขาวผ่อง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 90 266 266 5.00
5812102363 นาย ราเชนทร์ ท้าววัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 97 266 266 5.00
5812102371 นางสาว ศรัณย์พร พันธะยอด เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5812102372 นางสาว ศศิกานต์ ลานคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5812102373 นางสาว ศศิธร แสงป้อ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 99 266 266 5.00
5812102374 นางสาว ศศิประภา ไฝต๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5812102377 นางสาว ศิริยากร ประจิมทิศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 100 313 266 5.00
5812102379 นางสาว ศิริวรรณ ยอดมณีวรรณ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 99 266 266 5.00
5812102389 นางสาว สุดารัตน์ เสาระสุต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 10 99 266 266 5.00
5814101315 นางสาว ชารีรัตน์ เทพสาร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 371 266 5.00
5814101316 นางสาว ชิดชนก ประดิษฐ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 438 266 5.00
5814101331 นาย ธนาคาร นิติโยธิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 351 266 5.00
5814101336 นางสาว นันทนัช สุทธกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5814101337 นางสาว นันทวรรณ สี่พร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 351 266 5.00
5814101364 นางสาว วิกานดา ป้อเครือ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 98 291 266 5.00
5814101372 นาย สมลักษณ์ เป็งสินธุ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 351 266 5.00
5814101373 นางสาว สมิตา กิจนิมิตผล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 266 266 5.00
5814101387 นางสาว อาริศรา แก้วปิงเมือง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 10 100 344 266 5.00
5818102372 นาย อริยะ อยู่จงดี การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป243 10 0 0 0 0.00
5822101327 นาย ชัยวัฒน์ คงสุขสดชื่น สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 10 100 281 266 5.00
5915123309 นางสาว กุลธิดา ทิมูลวัฒนากุล พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 95 200 200 3.76
5915123311 นางสาว เกธิณี ศรีธิเครือ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 100 427 266 5.00
5915123315 นางสาว จิตสุภา สวนหม้อ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 100 269 266 5.00
5915123321 นาย ชลัมพล ธารา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 75 266 266 5.00
5915123323 นาย ชัยวัฒน์ รัตน์ชาญวศิน พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 87 268 266 5.00
5915123328 นางสาว ฐิติกา กาตาสาย พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 100 266 266 5.00
5915123331 นางสาว ณิชกุล สายเขียว พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 98 266 266 5.00
5915123383 นางสาว วารุณี กาญจนานุช พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 99 283 266 5.00
5915123387 นาย ศิรชัช อารักษ์วาณิช พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 99 427 266 5.00
5915123392 นาย สราวุธ ทาฝั้น พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 75 266 266 5.00
5915123393 นางสาว สุจิตรา เต็มดี พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 99 318 266 5.00
5915123395 นางสาว สุดารัตน์ ต้องจิตต์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 99 294 266 5.00
5915123398 นางสาว สุภาพร โชคบันดิฐ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 10 99 279 266 5.00