สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105312 นางสาว จารุณี ดำรงยศยิ่ง อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 292 266 5.00
5801105322 นางสาว ชนาธิป อินต๊ะวงศ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105323 นางสาว ชนิกานต์ สายอินต๊ะ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105338 นางสาว ธัญภรณ์ ปั้นโต อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105348 นางสาว นิภา สุปินโน อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 380 266 5.00
5801105364 นางสาว มลฑกาญจน์ สีกาวี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5801105375 นางสาว เวธกา หมื่นมะโน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 95 267 266 5.00
5801105378 นางสาว ศรัณย์รัชต์ อินชมภู อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105382 นางสาว ศิริรัตน์ สิรินาจ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105385 นางสาว สุจิณณา วรรณราช อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 266 266 5.00
5801105386 นางสาว สุดารัตน์ เสนา อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 98 266 266 5.00
5801105405 นางสาว อาแผะ คะหละ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 266 266 5.00
5803103315 นางสาว ทิพยาพัศ เรืองคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 97 280 266 5.00
5822101306 นางสาว กันต์ฤทัย คำน้อย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 351 266 5.00
5822101308 นางสาว กาญจนา เมืองสุวรรณ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 275 266 5.00
5822101311 นาย เกริกวิทย์ วงศ์จันทร์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 92 272 266 5.00
5822101315 นาย จตุพล ทองคำห่อ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 2 2 0.04
5822101325 นางสาว ชลดา กันแสง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 266 266 5.00
5822101337 นาย ณัฐพงษ์ ดีมาก สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101339 นางสาว ณัฐมล ผูกน้อย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 87 266 266 5.00
5822101353 นาย นพนนท์ มิ้มโต สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 261 261 4.91
5822101354 นางสาว นราพร ทองริว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 266 266 5.00
5822101355 นางสาว นวพร รักไท้ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 309 266 5.00
5822101356 นางสาว นำหทัย กุณา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101368 นาย พงศธร จันทร์ลือ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 98 266 266 5.00
5822101373 นางสาว พัทธีรา ยืนยง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101381 นาย ภานุพงศ์ ตาละกา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101386 นางสาว ยุวดี พรกัลญาณี สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 273 266 5.00
5822101389 นาย รัชมินทร์ แก้วสิงห์คำ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
5822101402 นางสาว วิรัลยุพา แปงใจดี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 96 207 207 3.89
5822101404 นาย วุฒิไกร ทางาม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 97 437 266 5.00
5822101407 นางสาว ศศิธร ศรีสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 266 266 5.00
5822101408 นางสาว ศิระประภา ใจกล้า สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 269 266 5.00
5822101409 นางสาว ศิรินยา คำบัว สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 266 266 5.00
5822101420 นางสาว สุมณฑิรา อุตระ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 266 266 5.00
5822101421 นางสาว สุมาพร กองมี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101423 นางสาว สุรัตนา คงกระพันธ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 270 266 5.00
5822101433 นาย อดิศักดิ์ ปามาคำ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 85 266 266 5.00
5901113302 นางสาว กมลลักษณ์ แก้วปรีดาภรณ์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113307 นางสาว จารุวรรณ ประสาทศิลป์ ปฐพีศาสตร์ 97 307 266 5.00
5901113309 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113311 นางสาว ชุติพร สุดเฉลามาลี ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113312 นางสาว ญานิกา บัวผัด ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113314 นาย ณัฐพงษ์ กำเนิด ปฐพีศาสตร์ 100 263 263 4.94
5901113317 นางสาว ทิวา ผ่านคำ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113318 นาย ธนวัทย์ สุนันทะพงศ์ ปฐพีศาสตร์ 100 285 266 5.00
5901113319 นางสาว ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113326 นาย พงศกร เชื้อเมืองพาน ปฐพีศาสตร์ 99 266 266 5.00
5901113327 นางสาว พนิดา ท่าสระ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113329 นางสาว พิกุล ชูชื่นบุญ ปฐพีศาสตร์ 99 266 266 5.00
5901113330 นางสาว พิชญทัฬห์ พุ่มโพธิ์ทอง ปฐพีศาสตร์ 67 266 266 5.00
5901113331 นางสาว ภานุมาศ เวชกร ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113333 นางสาว รุ่งนภา หยกรัศมีโรจน์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113336 นางสาว วิภาดา ปาละอ้าย ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113337 นาย ศรัณย์ จันทร์วงศ์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113338 นางสาว ศศินา โพธิ์ทอง ปฐพีศาสตร์ 92 266 266 5.00
5901113339 นาย ศันสนะ วงศ์อ้าย ปฐพีศาสตร์ 100 225 225 4.23
5901113343 นาย อภิชาติ เกตุพรหมมา ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113344 นางสาว อภิญญา เลาะไชยสงค์ ปฐพีศาสตร์ 90 266 266 5.00
5901113345 นางสาว อรภาณี คำบุบผา ปฐพีศาสตร์ 99 266 266 5.00
5901113346 นางสาว อังคณา สวัสดี ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113347 นางสาว จตุพร อินทรพิทักษ์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113348 นางสาว จุฑารัตน์ ยอดคำ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5903103304 นางสาว กัญยา วงค์ทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 271 266 5.00
5903103305 นางสาว กัลยรัตน์ ปรางทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103309 นางสาว เกศินี เนตรธิยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103318 นางสาว ณัทติกานต์ มูลต๋า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 301 266 5.00
5903103325 นางสาว ธิดารัตน์ ก๋าแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 311 266 5.00
5903103326 นางสาว ธิติมา ทองยอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 275 266 5.00
5903103328 นางสาว นริศรา รัตนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 272 266 5.00
5903103330 นางสาว น้ำทิพย์ รักชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 252 252 4.74
5903103340 นางสาว ภารดา มางิ้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 351 266 5.00
5903103342 นางสาว มินตรา อุทาหรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 338 266 5.00
5903103344 นางสาว รัตติกา ติง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 351 266 5.00
5903103349 นางสาว ลดาวัลย์ ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 281 266 5.00
5903103353 นางสาว สิริวรรณ์ แสงล้ำเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 271 266 5.00
5903103357 นางสาว อรกานต์ กาบคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 351 266 5.00
5903103359 นางสาว อลีนดา กันทาสืบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 290 266 5.00
5903103360 นางสาว อันธิกา เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103361 นางสาว อาภาภรณ์ ธนาฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5906102461 นาย ภูมิสิริ รัชตวรคุณ การตลาด 97 266 266 5.00
5906103373 นางสาว ธัญชนก ทองอาชา บัญชี 100 313 266 5.00
5906103386 นางสาว นิธิพร สีธิต่อม บัญชี 100 266 266 5.00
5906103398 นางสาว ปาณนาถ คนเที่ยง บัญชี 99 195 195 3.67
5906103400 นางสาว ปิยะฉัตร หมื่นจันทร์ บัญชี 98 339 266 5.00
5906103401 นางสาว ปิยาพัชร หล่ายแปด บัญชี 100 266 266 5.00
5906103402 นางสาว ปุณยาพร คงคาคูล บัญชี 99 261 261 4.91
5906103404 นางสาว พจน์จณี ยิ้มใย บัญชี 99 345 266 5.00
5906103434 นางสาว รังสิมา น้อยกัน บัญชี 100 351 266 5.00
5906103475 นางสาว สุพรรษา เสนาวรรณา บัญชี 100 266 266 5.00
6022101001 นาย กฤษณะ กุลาเพียร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
6022101003 นางสาว ชาลิตา ไชยเสนา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 319 266 5.00
6022101005 นาย ดนุสรณ์ อนุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 349 266 5.00
6022101006 นาย ตรีศักดิ์ แซ่กือ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 209 209 3.93
6022101008 นาย นันทวัฒน์ มีสาย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 254 254 4.77
6022101009 นาย พิชัย เต่านนท์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
6022101010 นางสาว พิมลนาฎ ศรีพนามน้อย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 263 263 4.94
6022101012 นางสาว ศุภิสรา พวงยอด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 266 266 5.00
6022101013 นางสาว สุภาพร ตื้อคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
6022101015 นางสาว อริศรา เพียรสร้างวงศ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 149 149 2.80