สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801101301 นางสาว กชพร คนล่ำ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 98 266 266 5.00
5801101307 นางสาว กัลยกร เรืองแจ่ม พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 92 329 266 5.00
5801101311 นางสาว จารุวรรณ พรหมมินทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801101313 นางสาว จุฑารัตน์ วรรณสัก พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5801101329 นางสาว ธิดามาศ กำยาน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801101332 นางสาว นราภรณ์ ชาวเมือง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 86 266 266 5.00
5801101333 นางสาว นันทกานต์ ติยะสันต์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5801101334 นางสาว นิละมัย แสนสุภา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 66 351 266 5.00
5801101338 นางสาว ประกายกาญจน์ สุขสบาย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 84 339 266 5.00
5801101345 นาย ภูชิต คนหลวง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801101352 นางสาว วิไลวรรณ โนมขุนทด พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 92 180 180 3.38
5801102309 นางสาว กานต์สิริ เคนเหลื่อม พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 267 266 5.00
5801102321 นางสาว จ๋ามคำ ยุอินทร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 107 107 2.01
5801102323 นางสาว จารุศิริ ศรีบัว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 269 266 5.00
5801102324 นางสาว จิรานุช จิตพยัค พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5801102329 นางสาว จุไรรัตน์ ขำนวล พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5801102336 นางสาว ชวาลา เสริฐธิกุล พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 345 266 5.00
5801102360 นาย ธนัช วันทะนา พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 267 266 5.00
5801102369 นางสาว ธีราภรณ์ เรืองฤทธิ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 98 266 266 5.00
5801102371 นางสาว นภัสวรรณ ศรีวรรณ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102379 นางสาว นิธิพร เลิศศรี พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 98 266 266 5.00
5801102381 นางสาว นิรมล กวางประเสริฐ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 267 266 5.00
5801102401 นางสาว พิมพกานต์ แก้วพาก พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 349 266 5.00
5801102427 นางสาว รัชฎา จันทวงศ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 87 268 266 5.00
5801102443 นางสาว วิจิตรา ตุงคบุรี พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102446 นาย วีรภัทร ปั้นฉาย พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5801102450 นางสาว ศศิธร สมุทรเขต พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102451 นางสาว ศิริธร อินทร์บัว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102469 นางสาว สิริประภา คำงาม พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102470 นางสาว สุกัญญา ปัญญาทิพย์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 337 266 5.00
5801102472 นางสาว สุนทรา เป้รอด พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 96 266 266 5.00
5801102476 นางสาว สุมินท์ตรา บำรุงศิลป์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102481 นางสาว แสงอรุณ ศรีเมืองแก้ว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 96 309 266 5.00
5801102485 นาย อนุรักษ์ ฟักรักษา พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5801102496 นาย เอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 100 322 266 5.00
5803101316 นาย ชลกร ชีวเกษมสุข วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 92 273 266 5.00
5803102301 นางสาว กัญญภัค คูหาปัญญา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 99 277 266 5.00
5803102305 นาย กิตติศักดิ์ เผือกผู้ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 63 265 265 4.98
5803102316 นางสาว ชลลดา ทิพย์วรรณา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 79 266 266 5.00
5803102320 นางสาว ณัฐนรี สุริยา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5803102323 นาย ณัฐภัทร โพธิสา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5803102324 นางสาว ณัฐภัศสร ไชยยันบูรณ์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5803102342 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พัฒนเจริญ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 100 266 266 5.00
5803102347 นางสาว ศศิกร คงพูนทรัพย์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 9 99 269 266 5.00
5804105302 นางสาว กาญจนา ใจคำติ๊บ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00
5804105309 นางสาว ณัฐกานต์ สุระพร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 9 99 269 266 5.00
5804105313 นางสาว ธัญวรัตน์ ธาตุไชย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 9 98 266 266 5.00
5804105317 นางสาว นัชรินทร์ ใจอินทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00
5804105339 นางสาว ศรัณญา ชื่นชม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00
5806101308 นางสาว กัลยาพร สุริยอง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 98 266 266 5.00
5806101323 นางสาว คีตฌา กิ่งแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 100 266 266 5.00
5806101330 นางสาว จิราภรณ์ ตีเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 99 244 244 4.59
5806101359 นางสาว ณัฐวรรณ สร้อยทอง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 98 351 266 5.00
5806101370 นางสาว ทัสณีย์ สุปรียาพร การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 99 202 202 3.80
5806101384 นางสาว ธิดาพร คืนมาเมือง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 100 266 266 5.00
5806101455 นาย รังสิมันตุ์ ใหม่แก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 100 266 266 5.00
5806101473 นางสาว วันทนีย์ ชัยอินต๊ะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 99 266 266 5.00
5806101484 นางสาว ศุจีภรณ์ เอี่ยมสกุล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 100 266 266 5.00
5806101522 นางสาว อรพิมล ไชยวินิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 99 266 266 5.00
5806101526 นางสาว อารียา ป้อมสา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 9 99 266 266 5.00
5814101308 นาย จรณินท์ เชาวน์ฐายี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 9 99 93 93 1.75
5814101339 นางสาว บุษยา ไชยเมือง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 9 100 236 236 4.44
5814101347 นาย พิจัย บุญเสถียรวงศ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00
5814101381 นางสาว อธิชา เสฏฐวุฒิวงศา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 9 99 247 247 4.64
5814101388 นาย อิทธิพัฒน์ ทองศรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 9 100 117 117 2.20
5901101352 นาย เมธพล สวนวงษ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 9 99 266 266 5.00
5905101366 นางสาว ภัทร์นฤน เหลืองธรรมศิริ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00
5905101382 นางสาว วาสนา หาบทองคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 9 100 287 266 5.00
5905101385 นาย วิทยา สุมา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 9 98 266 266 5.00
5905101390 นางสาว ศุภนิดา วงศ์พญา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 9 100 266 266 5.00