สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5703102332 นาย ปฏิภาณ สุรินเจริญ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 8 0 0 0 0.00
5801102386 นางสาว ปภาดา พวงดอกรัก พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 99 266 266 5.00
5801102406 นาย พีรณัฐ กาวิตา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 98 265 265 4.98
5801102460 นางสาว สมฤทัย จิโน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 100 266 266 5.00
5801102471 นาย สุกัลย์ กันใจ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 100 294 266 5.00
5801102482 นางสาว หทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 99 266 266 5.00
5801102486 นางสาว อภิชญา พรหมจอม พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 99 266 266 5.00
5801105314 นางสาว จิตรลดา นวลแก้ว อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 100 266 266 5.00
5801105326 นางสาว ณัฎฐา สุระทร อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 99 266 266 5.00
5801105351 นาย ปฐพี ใจอินต๊ะ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 62 318 266 5.00
5801105355 นางสาว พลอยวรินทร์ ชื่นบาล อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 84 266 266 5.00
5803102344 นางสาว วัชภรณ์ ขัติศรี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 8 100 277 266 5.00
5803103309 นาย เจษฎา กันยาคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 8 95 288 266 5.00
5806101303 นางสาว กรรณิการ์ ศรจันทร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101304 นางสาว กรุณา ใจปัญญา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101411 นางสาว ปาริชาต มัยราช การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101415 นางสาว พชรพร กิจแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101416 นางสาว พชรมณ กำแหง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101417 นางสาว พรลภัส บุญเป็ง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101418 นางสาว พรสุดา แซ่เจี่ย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101422 นางสาว พัทธมน คมทอง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 265 265 4.98
5806101426 นางสาว พิชญ์สินี อินต๊ะแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101432 นางสาว พิมพิศา ทรัพย์ศิริ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 272 266 5.00
5806101466 นางสาว วรรณภา เพ็งผลา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101468 นางสาว วราภรณ์ พิมพ์วรรณธนา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101470 นางสาว วริศรักษ์ วุฒิแพทย์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101472 นาย สวิชญา ประสาวกา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101502 นางสาว สุนทรีลักษณ์ ศรีวิชัย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 98 438 266 5.00
5806101510 นางสาว สุรางคนางค์ สามคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101517 นาย อนุวัฒน์ ใจจันทร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 272 266 5.00
5806101520 นางสาว อภิญญา วงศ์ปินคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5806101523 นางสาว อัญมณี ไสกาง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 97 350 266 5.00
5806101525 นางสาว อาทิตยา เรือนแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 266 266 5.00
5806101527 นางสาว อารีรัตน์ อินต๊ะรักษา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5822101343 นาย ทวีวัฒน์ สินทา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 100 266 266 5.00
5822101400 นาย วัศพล เจนจัด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 100 266 266 5.00
5901102377 นางสาว ธารารัตน์ เถิงคำ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 8 92 266 266 5.00
5905104301 นางสาว กนกพรรณ คำเลา การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 276 266 5.00
5905104311 นางสาว เกศแก้ว ใบศรี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 228 228 4.29
5905104325 นางสาว ชลินทร อินดวง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 99 437 266 5.00
5905104327 นางสาว ชื่นกมล แสนอุ่น การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 99 176 176 3.31
5905104328 นางสาว ชื่นนภา นามวงษ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 217 217 4.08
5905104329 นางสาว ญาณิศา ธิยะสืบ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 266 266 5.00
5905104336 นางสาว ณัฐวดี เจริญมงคลวิไล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 90 279 266 5.00
5905104353 นางสาว บงกชพร ฉายชัยภูมิ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 276 266 5.00
5905104360 นางสาว ผลิตา สายบัว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 275 266 5.00
5905104370 นางสาว มาริษา เสือดำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 266 266 5.00
5905104371 นางสาว มาลินี วรเรียน การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 266 266 5.00
5905104372 นางสาว มุกศจี ศรีสัตตบุตร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 99 266 266 5.00
5905104395 นางสาว เสาวภา สุดสอาด การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 266 266 5.00
5905104397 นางสาว อภิชญา ศรีริวิจิตชัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103329 นางสาว จิรภิญญา รักษาชน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 33 33 0.62
5906103347 นางสาว ฑิตยา เครือพานิช บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 17 17 0.32
5906103367 นางสาว ทัศน์สิตา จิตรเเก้ว บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103370 นางสาว วลัญช์รัช ณณัฏฐวรรัฐ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103441 นางสาว วชิรญาณ์ คณะวงค์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103456 นางสาว ศลิษา ศิวเวทพสุธร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 99 265 265 4.98
5906103458 นางสาว ศิราวรรณ ชัยประสิทธิ์กุล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 92 266 266 5.00
5906103459 นางสาว ศิริพร ใจกอง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103460 นางสาว ศิริรัตน์ คนซื่อ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103463 นางสาว ศุภรัตน์ พิชัยพงค์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103466 นางสาว สิรามล มีทองแสน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103468 นางสาว สิริยากร ทอนสวัสดิ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5906103494 นางสาว อภัสรา จิตรชอุ่ม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 223 223 4.19
5906103495 นางสาว อภิญญา เวทศักดา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 8 100 266 266 5.00
5922101308 นางสาว กานต์รวี ชวลิต สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 97 264 264 4.96
5922101342 นางสาว นภัสวรรณ ปั้นรูป สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 82 313 266 5.00
5922103016 นาย วัชรินทร์ แตงนิ่ม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 100 269 266 5.00
5922103022 นาย หรรษา ยศสมบัติ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 100 351 266 5.00
5922103024 นาย อนนต์ ์คุ้มเพื่อน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 8 86 263 263 4.94