สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5609101468 นาย จิรวัฒน์ ดวงใจ พัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0 0.00
5806101535 นาย นนทิชา สารีผล การจัดการ 100 297 266 5.00
5806105302 นางสาว กรรณิการ์ วารีศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105304 นางสาว กัญญารัตน์ โพธิ์คำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 95 191 191 3.59
5806105387 นางสาว ศิริพร ไกรทองสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105389 นางสาว สกุณา แสนคำแพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105407 นางสาว อารดา หอมทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 266 266 5.00
5901102345 นางสาว ฐานิชสรณ์ วรรณศรี พืชสวน (ไม้ผล) 87 330 266 5.00
5904105301 นางสาว กมลพรรณ โยวะผุย คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105305 นาย จตุรงค์ ญาณะวงษา คณิตศาสตร์ 100 137 137 2.58
5904105315 นาย ณัฐฐาพร ไชยาบาล คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105316 นางสาว ธันย์ชนก ชัยอินทร์ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105318 นางสาว นภารัตน์ ผ่องศรีใส คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105319 นางสาว เนรัญชลา บุญเมือง คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105322 นางสาว พนิตพร สุวรรณะ คณิตศาสตร์ 100 276 266 5.00
5904105323 นางสาว พรนิภา รัตนศิลาชัย คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105324 นางสาว พรพรรณ เลาหลื่อ คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105330 นาย วัชรงกรณ์ เจริญวุฒิ คณิตศาสตร์ 100 163 163 3.06
5904105331 นางสาว วิรากานต์ ผอบนาค คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105332 นาย วิรุฬห์ โพธิชัยเลิศ คณิตศาสตร์ 100 355 266 5.00
5904105336 นางสาว สิริยากร สงล่า คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5904105344 นางสาว เอเปา ลุงเฮิง คณิตศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905104343 นาย ธนวัฒน์ โพธิ์พันธ์ การบริหารท้องถิ่น 97 266 266 5.00
5906101304 นางสาว กรกาญจน์ คำศิริชัยกุล การจัดการ 99 269 266 5.00
5906101327 นางสาว จิราภรณ์ แก้วดำ การจัดการ 99 199 199 3.74
5906101337 นาย ชนัญญู แก้วพุง การจัดการ 100 438 266 5.00
5906101407 นาย ปาฏิหาริย์ อัมพาผล การจัดการ 100 266 266 5.00
5906101416 นาย พสธร ประไพวรรณ์กุล การจัดการ 100 266 266 5.00
5906101444 นาย วรยุทธ จินดาธณารักษ์ การจัดการ 100 266 266 5.00
5906101484 นาย สุริยาวุธ ปาละสุวรรณ การจัดการ 95 351 266 5.00
5906101490 นาย อนุวัช ศรีน๊ะ การจัดการ 100 266 266 5.00
5906101506 นาย นิธิกร สันชัย การจัดการ 0 0 0 0.00
5906102303 นางสาว กนกวรรณ กลิ่นถือศิล การตลาด 100 266 266 5.00
5906102304 นาย กมลทรรศน์ คำเย็น การตลาด 99 268 266 5.00
5906102306 นางสาว กมลรัตน์ ทาต่าน การตลาด 100 266 266 5.00
5906102307 นาย กฤตนัย แสนยาเกียรติคุณ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102308 นาย กฤษฎา สำลี การตลาด 100 267 266 5.00
5906102313 นางสาว กัลยา อะโนสัก การตลาด 100 266 266 5.00
5906102315 นางสาว กานต์พิชชา สอนอ้อ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102321 นาย เกื้อกูล อินปา การตลาด 100 351 266 5.00
5906102356 นางสาว ชุติมา เปี้ยอุด การตลาด 100 266 266 5.00
5906102360 นาย ณพิชญ์ โอดนันท์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102361 นางสาว ณภัทร แก้วเสน การตลาด 100 266 266 5.00
5906102363 นางสาว ณัฎฐณิชา วิสุทธิ การตลาด 100 285 266 5.00
5906102375 นางสาว ณัฐริกา เขียวมาวงศ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102395 นางสาว ธัญหทัย สุทาสิทธิ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102398 นาย นนทวัฒน์ ปารมีส้าว การตลาด 100 266 266 5.00
5906102408 นางสาว นันทิกานต์ กันธะวงค์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102423 นาย ปฏิภาณ ทรัพย์จงนิมิต การตลาด 99 271 266 5.00
5906102425 นาย ปธานิน อินทนันท์ การตลาด 99 272 266 5.00
5906102426 นางสาว ประกายพิมพ์ โชคเดชากุล การตลาด 99 266 266 5.00
5906102430 นางสาว ปาลิตา โครพ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102446 นางสาว พัชรี กำมะลอ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102447 นางสาว พัทธนันท์ บัวจันทร์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102449 นางสาว พิมพ์ชนก สิทธิเดช การตลาด 100 266 266 5.00
5906102466 นางสาว มณฑิรา ปาแก้ว การตลาด 99 266 266 5.00
5906102478 นางสาว รัตติกาล คำมนตร์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102479 นางสาว รัตนากร วรรณรัตน์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102496 นาย วัชรพล บุญตอม การตลาด 100 266 266 5.00
5906102523 นาย สกุลพงศ์ คำแก้ว การตลาด 97 274 266 5.00
5906102526 นาย สรศักดิ์ อุตมะ การตลาด 99 324 266 5.00
5906103391 นางสาว เบญจมาภรณ์ พรมรัตน์ บัญชี 99 266 266 5.00
5906103392 นางสาว เบญจมาศ คำยวง บัญชี 99 194 194 3.65
5906103393 นางสาว เบญจา จันทร์ชมภู บัญชี 100 266 266 5.00
5906103394 นางสาว ปฐมพร บุญเมือง บัญชี 93 299 266 5.00
5906103395 นางสาว ปนัดดา คำชนะ บัญชี 99 255 255 4.79
5906103396 นางสาว ประติภา ชัยเลิศ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103399 นางสาว ปิ่นสุดา หยกอาภาสิริ บัญชี 84 314 266 5.00
5906103454 นาย วีระชัย แพรศรี บัญชี 100 266 266 5.00
5906103467 นางสาว สิรินดา สักกะโต บัญชี 100 266 266 5.00
5906103473 นางสาว สุธิดา ไชยวงค์ บัญชี 99 266 266 5.00
5906103477 นางสาว สุภัสสร สนิท บัญชี 99 266 266 5.00
5912101305 นาย กฤษณะ ไชยลังกาพิงค์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101306 นาย กันพล ถนอมรุ่งเรือง เศรษฐศาสตร์ 99 172 172 3.23
5912101312 นาย คมสันต์ เชื้อหลุบโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ 87 266 266 5.00
5912101315 นางสาว จุฑามาศ ศรีพรหม เศรษฐศาสตร์ 99 267 266 5.00
5912101316 นางสาว ชนิกา คำธานี เศรษฐศาสตร์ 100 265 265 4.98
5912101323 นางสาว ณัฎฐณิชา เมฆขุนทด เศรษฐศาสตร์ 98 314 266 5.00
5912101329 นางสาว ณัฐริกา พรมสอน เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101331 นางสาว ณิชกานต์ ดวงวะนา เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101332 นางสาว ดวงดาว นันต๊ะ เศรษฐศาสตร์ 98 266 266 5.00
5912101335 นางสาว ธนาพร ดอนคำมูล เศรษฐศาสตร์ 97 266 266 5.00
5912101336 นาย ธนิกุล ไชยลังกา เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101338 นาย ธีระภัทร ชัยชมภู เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101343 นางสาว นิศากร สมหนองบัว เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101344 นางสาว เบญจมาศ ใจแสน เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101347 นางสาว ปัทมา เพชรา เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101348 นางสาว ปาณิศรา ใส่หลิ่ม เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101357 นางสาว ยุวพา นาจันทอง เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101360 นางสาว ลลิตา ดังสท้าน เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101362 นางสาว วิจิตรา ชื่นชม เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101363 นาย วุฒิชัย งาขาว เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101365 นางสาว ศรัญยา ปั๋นแก้ว เศรษฐศาสตร์ 100 438 266 5.00
5912101368 นางสาว ศิริกัญญา กล้าเเข็ง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101372 นาย ศุภฤกษ์ ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ 99 258 258 4.85
5912101374 นาย สัมฤทธิ์ ข่ายสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ 93 266 266 5.00
5912101381 นาย สุรเชษฐ์ อินต๊ะมูล เศรษฐศาสตร์ 98 266 266 5.00
5912101382 นาย หล้าเสา วรนาถยืนยง เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101385 นาย อรรถพล ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101392 นาย เอกพันธ์ คำแจ้ เศรษฐศาสตร์ 92 266 266 5.00