สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5901101309 นางสาว จุฑามาศ สุวิวัฒนพงศ์ พืชไร่ 100 155 155 2.91
5901101314 นาย ชุติพงศ์ ทั่งเรือง พืชไร่ 51 85 85 1.60
5901101321 นางสาว ณัฐิดา ใจพรหมมา พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101349 นางสาว พิมพ์ชนก น้อยลา พืชไร่ 95 266 266 5.00
5901101354 นาย วชิระ เสถียรวรพงศ์ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101355 นาย วิทยา กันธิยะ พืชไร่ 99 337 266 5.00
5901101358 นาย ศรายล สิงห์น้อย พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101359 นาย ศรายุทธ วงศ์ตุ้ย พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101360 นาย ศรายุธ หัสดง พืชไร่ 98 252 252 4.74
5901101361 นาย ศราวุฒิ ภวสุริยกุล พืชไร่ 97 266 266 5.00
5901101366 นาย ศุภกร ทองเชื้อ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101370 นางสาว สุชาดา พระเวียง พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101373 นาย สุรเชษฐ์ มูลรัตน์ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101374 นางสาว สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์ พืชไร่ 100 274 266 5.00
5901125322 นางสาว ธัญญลักษณ์ เชตุพล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 91 157 157 2.95
5905101391 นางสาว ศุภนุช มารศรี รัฐศาสตร์ 99 269 266 5.00
5906102302 นางสาว กนกภรณ์ รักไทย การตลาด 100 266 266 5.00
5906102310 นางสาว กองกาญจน์ ย่อยกลาง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102327 นางสาว จันจิรา จันทร์จริง การตลาด 99 280 266 5.00
5906102335 นางสาว จิราภรณ์ แซ่อึ้ง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102359 นางสาว ฐิติมา ทัศนปัญญา การตลาด 99 269 266 5.00
5906102420 นางสาว เบญจมาศ สมณา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102427 นาย ประพันธ์ เลิศสุขสุขุมชัย การตลาด 100 293 266 5.00
5906102428 นาย ประเสริฐ แสนสิทธิ์ การตลาด 99 332 266 5.00
5906102469 นางสาว มัณฑนากร ฟ้าร่วมปัญญา การตลาด 99 266 266 5.00
5906102471 นางสาว ยศวิมล ชำนาญ การตลาด 100 181 181 3.40
5906102541 นางสาว ชิตาพัณณ์ ฐากูรมณีรัตน์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102555 นางสาว อัจฉราวดี อินทะเสน การตลาด 99 292 266 5.00
5906102556 นางสาว อัจฉริยะพร แขกเมือง การตลาด 100 270 266 5.00
5906102557 นางสาว อัญชนา อินปิกกา การตลาด 100 268 266 5.00
5906102558 นางสาว อัญชลา ผิวขาว การตลาด 100 277 266 5.00
5906102559 นางสาว อันน่า มิลเล่อร์ การตลาด 100 274 266 5.00
5906102565 นางสาว อุทัยรัตน์ พิงคะสัน การตลาด 100 266 266 5.00
5906104306 นางสาว กฤชกร ดวงชัย การเงิน 100 71 71 1.33
5906104315 นางสาว กาญจนา ยะอื่อ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104316 นางสาว กิ่งกาญจน์ เดชอุดม การเงิน 99 266 266 5.00
5906104317 นางสาว เกณิกา พรหมศรี การเงิน 100 266 266 5.00
5906104319 นางสาว เกศราภรณ์ กันทา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104320 นางสาว เขมิกา จำปา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104321 นาย จักรพงศ์ รื่นสุคนธ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104322 นางสาว จันทนา ไพรหอมรื่น การเงิน 100 266 266 5.00
5906104323 นางสาว จิณห์นิภา กล่อมกมล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104324 นางสาว จิตราภรณ์ โกมุทแก้วตระกูล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104327 นางสาว จุฑามาศ อนุสนธิ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104328 นางสาว เจนจิรา น้อยละ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104338 นางสาว ชลธิชา จิโน การเงิน 100 340 266 5.00
5906104339 นางสาว ชวัลรัตน์ เวชณาวัฒนากุล การเงิน 99 309 266 5.00
5906104340 นางสาว ชัญญานุช เลขะการณ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104342 นางสาว ชื่นกมล ใจพิศ การเงิน 99 271 266 5.00
5906104343 นางสาว ญาณิศา สราวิช การเงิน 100 266 266 5.00
5906104344 นางสาว ญาดา วิไลศรีศักดิ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104345 นางสาว ฐิตินันท์ คำเบ้าเมือง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104346 นาย ณฐวรรษ จำลองราษฎร์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104347 นางสาว ณัฎฐชา กองมูล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104348 นางสาว ณัฐชยา บุญประกอบ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104349 นางสาว ณัฐฐินีย์ อินทุวัต การเงิน 100 266 266 5.00
5906104352 นางสาว ณัฐธิดา จ่าเขียว การเงิน 100 266 266 5.00
5906104354 นางสาว ณัฐวดี ทองวุฒิ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104356 นางสาว ณัฐวรา ปันต๊ะถา การเงิน 100 295 266 5.00
5906104361 นางสาว ทาริกา ท้าวทา การเงิน 99 266 266 5.00
5906104362 นางสาว สวิชญา ปันทะ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104373 นางสาว นันทัชพร นันตากาศ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104374 นางสาว นันทิตา ธิติมูล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104375 นางสาว นิพัทธา ธุระแสง การเงิน 99 266 266 5.00
5906104376 นางสาว นิษารัตน์ ชัยมงคล การเงิน 99 266 266 5.00
5906104377 นางสาว เบญจภรณ์ แก้ววิเชียร การเงิน 100 351 266 5.00
5906104379 นางสาว ปทุมวดี สุทธการ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104380 นางสาว ปนัดดา ปัญญาอธิสิน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104381 นางสาว ปพิชญา บัวย้อย การเงิน 100 266 266 5.00
5906104382 นางสาว ปภัสสรา ไม้หอม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104385 นางสาว ปัทณิฐา เหล็กคม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104386 นางสาว ปาณนาถ บุญมาเปรม การเงิน 99 266 266 5.00
5906104387 นาย พงศกร วิริยะพันธ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104392 นาย พัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104396 นาย พิทวัส คุณยศยิ่ง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104407 นาย ยศพนธ์ สีสา การเงิน 99 306 266 5.00
5906104417 นางสาว วรรณพร กิกลิ้ง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104419 นางสาว วรัญญา ถี่ถ้วน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104421 นางสาว วรางคณา ใจงาม การเงิน 99 222 222 4.17
5906104438 นาย ศุภกฤต อินผัด การเงิน 100 191 191 3.59
5906104442 นางสาว สรินญา ปาพันธ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104444 นางสาว สิริมน ป๊อกบุญเรือง การเงิน 99 266 266 5.00
5906104446 นางสาว สุชานันท์ คันศร การเงิน 100 266 266 5.00
5906104447 นางสาว สุดาพร ขันทะบุตร การเงิน 100 266 266 5.00
5906104456 นางสาว สุมิตรา บุญทา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104458 นางสาว สุวิมล ทานันท์ การเงิน 100 269 266 5.00
5906104459 นางสาว เสาวนีย์ บรรทรงกิจ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104460 นาย โสภณ เย็นไธสง การเงิน 99 164 164 3.08
5906104461 นางสาว หทัยรัตน์ คล้ายชม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104463 นางสาว หัทยา คงนิ่ม การเงิน 99 266 266 5.00
5906104464 นางสาว หัทยา ทองดี การเงิน 99 362 266 5.00
5906104466 นางสาว อภิญญา พรหมยศ การเงิน 99 271 266 5.00
5906104467 นางสาว อมรรัตน์ ปัญญาเสน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104468 นางสาว อมรรัตน์ สิงห์นันท์ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104469 นางสาว อรณภา จันทร์หลวง การเงิน 99 259 259 4.87
5906104470 นางสาว อรวรรณ คำภิระวงศ์ การเงิน 100 276 266 5.00
5906104471 นางสาว อรวี เมฆพัฒน์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104474 นางสาว อัญชิษฐา จิวโฮฮวด การเงิน 99 266 266 5.00
5906104478 นางสาว อำภาพร อ่อนคำมูล การเงิน 100 271 266 5.00
5906104479 นางสาว อิสราภรณ์ จันทร์ปฐม การเงิน 100 266 266 5.00