สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5800101302 นาย จิรุต ทาบุรี พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 100 266 266 5.00
5800101326 นาย สราวุธ วันชมภู พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 95 436 266 5.00
5800101327 นาย สิริพงศ์ บุญเพิ่มพูล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 100 266 266 5.00
5803101309 นาย จักรกฤษ วงศ์ใหญ่ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 7 96 287 266 5.00
5803101318 นาย ชาญชัย เลิศพลานันท์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 7 100 150 150 2.82
5803105301 นางสาว กรวิภา วงค์รินทร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 7 72 438 266 5.00
5803105312 นางสาว ธนัชญา จันทร์จันทร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 7 99 351 266 5.00
5803105320 นางสาว พูลทรัพย์ ทรัพย์สกุล เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 7 99 140 140 2.63
5804101333 นาย ธนพงษ์ จุฬาราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 7 97 438 266 5.00
5804105347 นางสาว อรปรียา กงทา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 7 99 144 144 2.71
5804105348 นางสาว พัชรีภรณ์ เขื่อนอ้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 7 100 438 266 5.00
5804106362 นางสาว จีริสุดา หิรัญมงคลวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป243 7 97 438 266 5.00
5806103347 นาย ชินพันธ์ อินวรรณ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 7 99 266 266 5.00
5806103468 นาย ศิวกร จันทร์เทศ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 7 100 266 266 5.00
5806104435 นางสาว พิชญ์ธินี รัศมีมาลา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 7 99 183 183 3.44
5806104442 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ซินมุข การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 7 100 351 266 5.00
5812102301 นางสาว ก่อเกื้อ อุดมรักษาสกุล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 275 266 5.00
5812102302 นางสาว กาญจนา กันทะวัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 351 266 5.00
5812102303 นางสาว กาญจนา เม็ดแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 267 266 5.00
5812102316 นางสาว จุฑามาศ กันตีฟอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 266 266 5.00
5812102317 นางสาว จุฑารัตน์ คำทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 286 266 5.00
5812102318 นางสาว จุฬารัตน์ ซิ้มสกุล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 277 266 5.00
5812102324 นางสาว ฐิติยา ฉางข้าวคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 279 266 5.00
5812102326 นางสาว ณัฐนันท์ บินซายัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 266 266 5.00
5812102332 นางสาว ทิพย์รัตน์ เต๋จ๊ะแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 288 266 5.00
5812102339 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ท้าวศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 315 266 5.00
5812102340 นางสาว ธัญลักษณ์ ปิ่นฝั้น เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 284 266 5.00
5812102343 นางสาว นรีกานต์ ฝั้นริยะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 351 266 5.00
5812102346 นางสาว บุญพิทักษ์ จอมนงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 268 266 5.00
5812102347 นางสาว ปฏิญญา หินสูงเนิน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 266 266 5.00
5812102355 นางสาว พัชธิดา สมาธิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 260 260 4.89
5812102356 นางสาว พัชรินทร์ ศรีวิชัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 215 215 4.04
5812102360 นางสาว ภาวินี จี๋ทา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 267 266 5.00
5812102362 นางสาว รังสิยา สวัสดิ์สุข เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 97 209 209 3.93
5812102375 นางสาว ศศิภา ฉวีจันทร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 271 266 5.00
5812102376 นางสาว ศิรินภา สุยะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 352 266 5.00
5812102378 นางสาว ศิริลักษณ์ จินาการ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 313 266 5.00
5812102380 นางสาว สมัชชา สันหาด เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5812102387 นางสาว สุกัญญา สนคง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5812102388 นางสาว สุขุมาล อยู่เจริญกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 294 266 5.00
5812102393 นางสาว อมรรัตน์ มูลชีพ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5812102395 นางสาว อรสา เพชรกำแหง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 318 266 5.00
5812102396 นางสาว อังคณา ไชยโย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 99 438 266 5.00
5812102397 นางสาว อัญญาพร ไชยดวงคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5812102398 นางสาว อัฐภิญญา อันนอก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5812102399 นางสาว อารัญญพร ประมวล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 268 266 5.00
5812102401 นางสาว อินทิรา นิยมทวี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5814101349 นางสาว พิมพ์พลอย ฤกษ์นิรันฏร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 7 98 342 266 5.00
5814101352 นางสาว ภัทรภร แย้มเกตุหอม นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 7 97 331 266 5.00
5814101356 นางสาว ลลิดา ศิลปนาฬิก นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 7 99 438 266 5.00
5814101363 นาย รติชา ฉายพล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 7 99 438 266 5.00
5905101322 นางสาว ชริน สอนสุกอง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 327 266 5.00
5905101324 นางสาว ชุติมา เทียนโสภา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 327 266 5.00
5905101407 นางสาว อรจิรา พรมเลิศ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5905104304 นางสาว กฤติยา เล็กวิไล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 266 266 5.00
5905104313 นาย คณิตฌาณ บุญแก้ว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 98 308 266 5.00
5905104321 นางสาว ชไมพร สอนดี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 350 266 5.00
5905104346 นาย ธีระศักดิ์ ภมรสุจริตกุล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 98 272 266 5.00
5905104366 นาย ภัทรภณ อภิวงค์งาม การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 7 100 278 266 5.00
5906101489 นางสาว หทัยรัตน์ ยะรินทร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 7 99 438 266 5.00
5909101316 นางสาว จินดาพร สนิทพันธ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 99 266 266 5.00
5909101320 นางสาว ชมพูนุช เรืองวิลัย พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 100 266 266 5.00
5909101321 นางสาว ชยาภรณ์ อิมิวัฒน์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 99 266 266 5.00
5909101322 นางสาว ชลธิชา บุญกว้าง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 100 266 266 5.00
5909101329 นาย ณัฏฐ์ภัค ถ่านคำ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป243 7 99 266 266 5.00
5910101358 นาย ปองภพ สุวรรณวงษ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 7 100 438 266 5.00
6001125308 นางสาว ชนิสรา หวังหมู่กลาง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 7 95 241 241 4.53