สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5703104326 นาย สิทธิชัย เตชะดิลก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 6 100 317 266 5.00
5706101407 นาย รวมศักดิ์ ไชยชนะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 341 266 5.00
5706101412 นาย รุจิภาส ธัมทะมาลา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 340 266 5.00
5706105361 นางสาว บุญพิทักษ์ แซ่หลิ้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 6 67 304 266 5.00
5801105301 นางสาว กนกวรรณ สายอูนออน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 6 99 276 266 5.00
5801105327 นางสาว ณัฐฑริกา สุนทราวิรัตน์ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 6 99 206 206 3.87
5801105337 นางสาว ธัญญา ก๋องคำมูล อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 6 92 296 266 5.00
5801105344 นางสาว นภัสสร กุลวงค์ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 6 100 237 237 4.45
5804106347 นางสาว ศิริญญา มโนวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5804106350 นาย ศุภกิตติ์ คำใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5805101318 นาย ฐิติพงษ์ ชัยลังกา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 100 353 266 5.00
5805101330 นาย ธงรบ ทาสัก รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 97 277 266 5.00
5805101336 นาย ธนวรรธน์ กรรณิกา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5805101346 นาย ปรัชญา สิทธิชัยวงค์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 75 267 266 5.00
5805101377 นาย วิทวัส อินเหล็ง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 266 266 5.00
5805101381 นาย วุฒิชัย รัตนมงคล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 266 266 5.00
5805101395 นาย สุบรรณ ขียา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 266 266 5.00
5805101406 นาย อรุณโรจน์ กันทา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 266 266 5.00
5806101023 นาย ณัฐชัย สุทธิรังษี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 260 260 4.89
5806102328 นางสาว คัทรียา กันทะวงค์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 144 144 2.71
5806102354 นาย ชัชนันท์ ปัญญาใจ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 354 266 5.00
5806102467 นาย รามิล ชุ่มใจศรีเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 266 266 5.00
5806102539 นาย พงษ์สิทธิ์ คำตุ้ย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 96 260 260 4.89
5806104519 นางสาว สุทธิดา สุทธิประสงค์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5812101344 นางสาว นิพารัก กันตะนา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5812101358 นางสาว ณัฎฐ์ชรีญา บุญธูป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 6 100 351 266 5.00
5812101359 นางสาว เฟื่องลัดดา มหารัตน์สกุล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 6 100 351 266 5.00
5812101394 นางสาว สุจิรา ซ่วนสี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5814101324 นาย ณัฐพัชร์ ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5814101330 นาย ธนวัฒน์ วงศ์ใจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 277 266 5.00
5814101362 นาย วัชรพันธ์ ญานะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 99 266 266 5.00
5814101365 นาย วีรพงศ์ พะแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 351 266 5.00
5814101366 นาย ศราวุธ เจิมจันทร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5814101367 นาย ศัทธาธิต ลายมังกร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 267 266 5.00
5814101369 นางสาว ศิริลักษณ์ วงศ์ศิริ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5814101382 นาย อนุวัฒน์ พุฒเกิด นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5814101384 นาย อรัญ ชาเหลา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5905101308 นางสาว เขมิกา จันทรวิทุร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 100 267 266 5.00
5905101309 นางสาว ไข่มุกข์ วิชัยดิษฐ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5905101312 นางสาว จันทร์ตระการ หินคง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 100 266 266 5.00
5905101388 นางสาว ศุภชา กระจ่างดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 286 266 5.00
5905101394 นาย สิทธิพงศ์ วงศ์ศิริภัคดีกุล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 98 265 265 4.98
5905101400 นางสาว สุพินันท์ ทุนไฮน้อย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 96 322 266 5.00
5905101401 นางสาว สุภัชญาณ์ จิตติภัสสร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 6 99 312 266 5.00
5906101004 นางสาว กัลยวรรธน์ อุ่นใจ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 196 196 3.68
5906101507 นางสาว พรพรรณ ขจรเกียรติชวาล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 266 266 5.00
5906102005 นางสาว กิติกา กองชัย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 225 225 4.23
5906102011 นาย ณัฐกฤตา ผาดดี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 98 102 102 1.92
5906102013 นาย ณัฐพันธ์ คงเกษมไพบูลย์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 345 266 5.00
5906102035 นาย อรุษ สุขอัตตะ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 351 266 5.00
5906102339 นาย จิรายุ สุขไพศาล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5906103072 นางสาว สุภาภรณ์ หวานหอม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5906103085 นางสาว อาภาพร เขื่อนคำ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 438 266 5.00
5906103321 นาย คเณศ จันทร์นิยม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 115 115 2.16
5906103356 นางสาว ณัฐนิชา ทิพย์อินทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 394 266 5.00
5906103365 นางสาว ดาริกา ศรีไชยอินทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5906103371 นางสาว ธัชณภัค โพทวี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 272 266 5.00
5906103372 นางสาว ธัญชนก กันทะจันทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 272 266 5.00
5906103377 นางสาว ธันย์ชนก ตันแดง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 96 96 1.80
5906103380 นางสาว นฤมล สระทองลี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 266 266 5.00
5906103406 นางสาว พนิดา กาวรรณ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 265 265 4.98
5906103407 นางสาว พนิดา เม้าฤทธิ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5906103408 นางสาว พรชนก วรรณ์ดี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 98 266 266 5.00
5906103409 นางสาว พรนิกา ขัตธิดา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 266 266 5.00
5906103411 นางสาว พรรณภา บริบูรณ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 266 266 5.00
5906103415 นางสาว พัณณิตา พิงคำ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 99 267 266 5.00
5906103484 นางสาว สุรีย์ ใฝ่กระจายงาน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 6 100 268 266 5.00