สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5806105301 นางสาว กชกรณ์ สุนทรพจน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5806105312 นางสาว จารุวรรณ บุญเติม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105336 นางสาว ธนัมพร เเก้วทับทิม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 94 31 31 0.58
5806105352 นางสาว เบญจลักษณ์ สีสาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105365 นาย พรหมมินทร์ อินตานิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105367 นาย พัฒนชัย กุลจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105370 นางสาว พิราวรรณ พรมจีน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105371 นาย พูนทรัพย์ จันต๊ะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 346 266 5.00
5806105374 นางสาว รติมา กุหลาบเเก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5806105376 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ แก้วรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 334 266 5.00
5806105377 นางสาว รินรดา กลิ่นบัวแย้ม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5822101305 นางสาว กัณฐิกา เต็งศิริวัฒนานนท์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101314 นางสาว เขมจิรา ทิดจิ๋ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101322 นางสาว ฉัตรธิดา สามเมือง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 232 232 4.36
5822101330 นางสาว ณัฐกมล กระแสร์สินธ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101382 นางสาว มณีนุช ขันติรักษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 328 266 5.00
5822101383 นางสาว มัลลิกา อำนิด สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 79 79 1.48
5822101395 นางสาว วนิชชา ยอมใบ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 267 266 5.00
5822101401 นางสาว วิชราภรณ์ เหมืองน้อย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5822101406 นางสาว ศลิษา จันต๊ะตึง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 266 266 5.00
5822101428 นางสาว อุ้มบุญ ดอกแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 266 266 5.00
5901125307 นางสาว เกวลี โปธาจุ่ม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 272 266 5.00
5901125310 นางสาว ชลธิชา เชื้อแถว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 303 266 5.00
5901125314 นางสาว ณัชาวดี ปาสีล้อม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 278 266 5.00
5901125324 นางสาว นริสรา พลโสดา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 320 266 5.00
5901125342 นาย วัชรินร์ กองชัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 89 270 266 5.00
5901125349 นางสาว สวิญชา แก้วดวงดี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 91 287 266 5.00
5901125350 นางสาว สุดาภรณ์ ผดุงเวช การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 283 266 5.00
5901125354 นางสาว อัจฉริยาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 95 273 266 5.00
5904101344 นาย พีรพัฒน์ ติยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 96 170 170 3.20
5904101380 นางสาว สุนิสา คงเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101384 นาย สุรพงษ์ ไม่มีชื่อสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101385 นาย สุรพล ลุงวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904102310 นาย เดชาธร แสนเสนา เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102318 นางสาว นฤมล สุวรรณ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 99 266 266 5.00
5904102320 นางสาว นุชนาฎ ไชยนวล เทคโนโลยีชีวภาพ 99 266 266 5.00
5904102346 นางสาว โสภิดา มหาไม้ เทคโนโลยีชีวภาพ 80 266 266 5.00
5904102348 นาย อนุพงษ์ ลิ้ม เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102353 นางสาว อารุณพร นาห่อม เทคโนโลยีชีวภาพ 83 283 266 5.00
5906102342 นางสาว จุฑาทิพย์ ชวนชัยภูมิ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102343 นางสาว จุฑามาศ พงค์สุรินทร์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102345 นางสาว จุฑามาศ แย้มอ่ำ การตลาด 100 265 265 4.98
5906102357 นางสาว ชุติมา อ้ายแดง การตลาด 98 251 251 4.72
5906102370 นางสาว ณัฐนันท์ ปาแก้ว การตลาด 99 266 266 5.00
5906102390 นาย ธนโชติ กิตติวิเศษกุล การตลาด 100 403 266 5.00
5906102500 นาย วีรภัทร กล้าหาญ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102502 นาย วีระชัย ดวงดี การตลาด 100 266 266 5.00
5906102503 นาย วีระพล อุ่นใจ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102516 นาย ศุภกร กองคำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906103331 นางสาว จุฑาพรรณ ไชยสูง บัญชี 100 438 266 5.00
5906103332 นางสาว จุฑารัตน์ คื้นอุ่น บัญชี 100 438 266 5.00
5906103333 นางสาว เจษฎาภรณ์ บ้านสระ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103334 นางสาว ชญาณี ปัญญามาก บัญชี 100 266 266 5.00
5906103354 นางสาว ณัฐธิดา สลีวงศ์ บัญชี 99 266 266 5.00
5906103355 นางสาว ณัฐนิชา จอมคีรี บัญชี 100 266 266 5.00
5906103374 นางสาว ธัญชนก พิชัยรัตน์ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103375 นางสาว ธัญญารัตน์ เมาเพ็ชรกาศ บัญชี 100 266 266 5.00
5912101301 นางสาว กนกนาถ สุธรรมน้อย เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101304 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ติ๊บบุตร เศรษฐศาสตร์ 98 266 266 5.00
5912101314 นางสาว จุฑาทิพย์ กลางโบราณ เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101319 นาย ชิตณรงค์ สร้อยดอน เศรษฐศาสตร์ 100 268 266 5.00
5912101320 นางสาว ฐิติพร บุญสว่าง เศรษฐศาสตร์ 98 261 261 4.91
5912101324 นางสาว ณัฐชญา ยะใชย เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101325 นางสาว ณัฐธิดา กาแก้ว เศรษฐศาสตร์ 96 266 266 5.00
5912101328 นางสาว ณัฐพร วรเวทวุฒิกร เศรษฐศาสตร์ 98 266 266 5.00
5912101330 นางสาว ณัฐรุจา นาไชยสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ 99 350 266 5.00
5912101333 นาย ตนุภัทร อรุณนพรัตน์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101337 นางสาว ธัญญลักษณ์ สมควร เศรษฐศาสตร์ 99 366 266 5.00
5912101339 นาย นพวิชญ์ วงษ์มากวารี เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101341 นางสาว นันธิดา ก๋ามิ่ง เศรษฐศาสตร์ 99 265 265 4.98
5912101342 นาย นิติเทพ สอนไว เศรษฐศาสตร์ 97 31 31 0.58
5912101345 นาย ปฏิพล อุ่นหะวงค์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101358 นางสาว รัฐติญา ศรีสว่าง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101369 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์เป็งผัด เศรษฐศาสตร์ 100 267 266 5.00
5912101370 นางสาว ศิริวรรณ มะโนแจ่ม เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101371 นางสาว ศุภนิดา คำแปง เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101375 นาย สิทธิชัย เครือวัลย์ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101376 นางสาว สิริกัญญา ชายวิชัย เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101377 นางสาว สุดารัตน์ หอมเจริญ เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101380 นางสาว สุภาวดี กันไชย เศรษฐศาสตร์ 99 270 266 5.00
5912101383 นาย อภิวัฒน์ พงษ์ประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ 92 230 230 4.32
5912101384 นางสาว อรกานต์ ดีน้อย เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912101387 นางสาว อริสา ตะยะพงค์ เศรษฐศาสตร์ 99 306 266 5.00
5912101388 นางสาว อัจฉราพร ศักดิ์เสรีสกุล เศรษฐศาสตร์ 100 334 266 5.00
5912101389 นางสาว อัญชิสา ศรีสุขวิริยะ เศรษฐศาสตร์ 99 266 266 5.00
5912101393 นาย ฮูไซฟี เจะอุบง เศรษฐศาสตร์ 100 32 32 0.60
5912106316 นางสาว ชนิตร์นันทร์ ชาติกระโทก เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 267 266 5.00
5912106317 นางสาว จิณณ์ณิตา ถาดทอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106329 นางสาว ธนารักษ์ ศรีสาวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106334 นาย นราธิป เถลิงศักดิ์สกุล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106337 นางสาว นำวาสนา มิตยะสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106342 นางสาว เบญญาภา จุ่มติ๊บ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 350 266 5.00
5912106371 นางสาว วลัยลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 266 266 5.00
5912106375 นางสาว วิลาวัณย์ วิศิษฎ์ศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 262 262 4.92
5912106376 นางสาว ศราวดี สมดวง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106389 นางสาว อริยาพร สีไสย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912107320 นางสาว ธัญญารัตน์ จินดาหลวง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107331 นางสาว พันณิภา ขันเชียง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
5912107346 นางสาว อรษา รักงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 99 99 1.86