สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี 0 0 0 0.00
5803104311 นางสาว ภัทรนันท์ เมฆะ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 94 266 266 5.00
5822101331 นาย ณัฐกิตติ์ คุ้มชนะ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 351 266 5.00
5822101357 นางสาว นิชนิภา คำหน้อย สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 285 266 5.00
5822101359 นางสาว นุชนาฏ ซางสุภาพ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 266 266 5.00
5901101307 นางสาว จารุดี แซ่เถา พืชไร่ 99 351 266 5.00
5901101318 นางสาว ณัฐณิชา ม่วงคำ พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101341 นางสาว ปรางวณี บุญอินทร์ พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101353 นาย เมธาสิทธิ์ จักร์แก้ว พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101368 นางสาว สุจิตตรา เชื้อสาย พืชไร่ 96 266 266 5.00
5901101371 นางสาว สุภาพร สบฤกษ์ พืชไร่ 93 266 266 5.00
5901101372 นางสาว สุภาวดี หลาบหนองแสง พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101375 นางสาว สุวนี ยาวิชัย พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901101376 นาย อนุเชษฐ์ วิบูลย์กุล พืชไร่ 99 266 266 5.00
5901101379 นางสาว อุราวรรณ แสนสร้อย พืชไร่ 100 266 266 5.00
5901113301 นางสาว กนกพร เติมลาภ ปฐพีศาสตร์ 99 218 218 4.10
5901113303 นางสาว กุลภรณ์ หมูโต่ง ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113305 นางสาว กุลสินี อุปาลี ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113320 นางสาว นิภาพรรณ แมะบ้าน ปฐพีศาสตร์ 99 266 266 5.00
5901113342 นางสาว สุธาทิพย์ อุดมศรี ปฐพีศาสตร์ 99 206 206 3.87
5903103338 นางสาว ภัทรวดี บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 351 266 5.00
5903103339 นางสาว ภาณุมาส บุตรชารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 351 266 5.00
5903103341 นาย มณฑล คีรีบูนแดนไพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 266 266 5.00
5903103345 นางสาว รัตติยากร ภู่เรียนคู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 351 266 5.00
5903104302 นางสาว กัลยา บุญสม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 205 205 3.85
5903104305 นางสาว ขนิษฐา ผาสุขเจริญไพบูลย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104308 นางสาว จีรานุช บัวหลวง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 99 266 266 5.00
5903104310 นางสาว ทรรศนีย์ ปินตากรณ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104313 นางสาว ธัชพรรณ วัดกลาง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104315 นางสาว เบญจวรรณ คงเพ็ชร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104316 นาย ปฏิวัติ คำวงค์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 217 217 4.08
5903104317 นางสาว ปภาวรินทร์ ทะนวนรัมย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 99 266 266 5.00
5903104319 นางสาว ปวีณา คำวัน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 300 266 5.00
5903104320 นาย ปิยะ เทียนดำ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104321 นางสาว พรรษมล จันทร์รัตนา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104323 นางสาว พิมพ์ใจ กันธะวงศ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104324 นางสาว พิมพ์ศิริ ทองดี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 99 253 253 4.76
5903104326 นางสาว เพ็ญพิชชา กันทาสืบ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104327 นาย มณฑล เมืองแก้ว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104328 นางสาว รติกาญจน์ ฐิตะสาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 88 9 9 0.17
5903104329 นางสาว รวิกานต์ วุฒิรัตน์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104330 นาย ระพีพัฒน์ กุดนอก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104331 นางสาว สิริลักษณ์ เสาร์แดง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5903104332 นางสาว สุกานดา แซ่เฮ็ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 266 266 5.00
5904101303 นาย กฤติน ภูษาพาณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101309 นาย เกษมสันต์ ภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 95 351 266 5.00
5904101311 นาย จิรายุ ปราบหงส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 95 236 236 4.44
5904101314 นาย ชินกฤต เสาสีจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 5 5 0.09
5904101323 นาย ธรรมศักดิ์ กุลสุพรรณรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101324 นาย ธฤต สุนิลหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101339 นาย พันธกร จอมหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 351 266 5.00
5904101343 นาย พิสิฐพงศ์ มูลประการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5904101350 นาย ภัทรดนัย เทพบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 266 266 5.00
5906102404 นางสาว นฤมล ยุบลไสย การตลาด 97 265 265 4.98
5906102431 นางสาว ปิยกมล ธรรมแงะ การตลาด 100 266 266 5.00
5906105363 นางสาว ปาณิสรา โยธาใหญ่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105364 นาย ปิยวัช บุญเตี่ยม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 145 145 2.73
5906105369 นางสาว พัชชา กองคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105371 นางสาว พัชรินทร์ วิลัยการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 276 266 5.00
5910101301 นางสาว กชกร ค่วยเทศ การประมง 100 351 266 5.00
5910101303 นางสาว กัญญารัตน์ คำวัน การประมง 100 266 266 5.00
5910101305 นางสาว กัลญานุช อุดพ้วย การประมง 100 266 266 5.00
5910101309 นาย ไกรวิชญ์ คำพูล การประมง 99 351 266 5.00
5910101310 นาย คุณานนท์ มาลาหวน การประมง 100 194 194 3.65
5910101317 นาย เจษฎา จักร์แก้ว การประมง 100 266 266 5.00
5910101319 นางสาว ชญานี ขันตี การประมง 100 245 245 4.61
5910101320 นาย ชนชิต อินตาพรหม การประมง 100 266 266 5.00
5910101327 นาย ไชยยา อ่วมปิ่น การประมง 99 266 266 5.00
5910101328 นางสาว ฌัชชา ทาปัญญา การประมง 100 266 266 5.00
5910101330 นางสาว ณัชชา บุญดี การประมง 100 266 266 5.00
5910101334 นางสาว ณัฐริกา คงถาวร การประมง 100 266 266 5.00
5910101336 นางสาว ณิชารีย์ แสนหลวง การประมง 100 266 266 5.00
5910101341 นาย ธนพล สิริธนาวรรณ การประมง 100 266 266 5.00
5910101343 นาย ธีรพล กันทะโม้ การประมง 99 266 266 5.00
5910101352 นาย ปฏิพล ชูเกียรติศิริ การประมง 100 266 266 5.00
5910101359 นางสาว ปัญญาพร สุขแก้ว การประมง 100 266 266 5.00
5910101363 นางสาว ปิ่นมณี หล้ามะโน การประมง 99 265 265 4.98
5910101367 นางสาว พรจิรา ลีลาน้อย การประมง 100 320 266 5.00
5910101375 นาย พิสิษฐ์ งามจิต การประมง 100 351 266 5.00
5910101381 นางสาว มณฑพร จวงสาคร การประมง 99 219 219 4.12
5910101383 นางสาว มณธิชา วรรณะ การประมง 100 266 266 5.00
5910101410 นาย สิทธินนท์ กมลแสงทิพย์ การประมง 100 223 223 4.19
5910101421 นาย สุรศักดิ์ ศิริพร การประมง 100 276 266 5.00
5912101378 นางสาว สุดารัตน์ อภัยจิต เศรษฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5912107303 นาย จาตุรนต์ จิตรีพล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 207 207 3.89
5912107305 นาย เจตนิพิฐ พสิษฐังกูร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
5912107309 นาย ชัยรวี เคลื่อนเพชร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 94 191 191 3.59
5912107318 นาย ธนากร พุ่มสงวน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 266 266 5.00
5915123324 นาย ทิพย์นาวิน อินจันทร์ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123344 นางสาว นันทิตา แสนใจบาล พลังงานทดแทน 75 266 266 5.00
5915123345 นางสาว นิภาพร นกเอี้ยง พลังงานทดแทน 75 266 266 5.00
5915123352 นางสาว ปวิชญา พิมมะรัตน์ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123353 นางสาว ปิยะนุช ศรีบุญยงค์ พลังงานทดแทน 100 438 266 5.00
5915123363 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ต๋าตา พลังงานทดแทน 99 279 266 5.00
5915123373 นางสาว รมย์ธีรา ศรีพรหม พลังงานทดแทน 100 351 266 5.00
5915123384 นางสาว วิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์ พลังงานทดแทน 99 266 266 5.00
5915123385 นางสาว วิสสุตา นันใจยะ พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123394 นางสาว สุณีรัตน์ จะซา พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123397 นางสาว สุพิชชา ผาทอง พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
6010101014 นาย เธียร อาจนาฝาย การประมง 0 0 0 0.00