สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5706102415 นางสาว พิมผกา สายน้อย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 5 94 272 266 5.00
5801102322 นาย จาย วงค์ใหญ่ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 5 75 337 266 5.00
5801113303 นางสาว ขนิษฐา ไชยพุฒ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 5 100 438 266 5.00
5801113304 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วสด ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 5 99 266 266 5.00
5801113320 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เมืองเมฆ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 5 100 266 266 5.00
5801113323 นางสาว นรากร ชัยวงค์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 5 99 438 266 5.00
5812101319 นางสาว เจนจิรา ปันวารี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 351 266 5.00
5812101356 นางสาว พิมพ์ชนก รัตพนัส เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 94 266 266 5.00
5812102304 นางสาว กาญจนา สุริยะวงศ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 328 266 5.00
5812102307 นาย กิตติพงศ์ ยอดสิน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 399 266 5.00
5812102308 นางสาว กิติญาดา อินตะสาร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 285 266 5.00
5812102309 นางสาว กุลธิดา คำตุ่น เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 273 266 5.00
5812102310 นางสาว เกศรินทร์ ไชยจินดา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5812102312 นางสาว คำแพง ใจดี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5812102322 นางสาว ชนากานต์ ตุ่นจาอ้าย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 279 266 5.00
5812102341 นางสาว ธารทิพย์ ก้อนทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 424 266 5.00
5812102342 นาย นนฤทธิ์ วันมูล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 266 266 5.00
5812102349 นางสาว ปัณณิกา ช่วยงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 322 266 5.00
5812102352 นางสาว พนิดา ชนะพาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 266 266 5.00
5812102353 นางสาว พรนิภา ผัดสัก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 266 266 5.00
5812102357 นางสาว พิชชานันท์ วงศ์กัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 351 266 5.00
5812102386 นางสาว สิรินทรา สุขเจริญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 99 107 107 2.01
5812102390 นางสาว สุธิกานต์ เจริญใจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 266 266 5.00
5812102404 นางสาว วรพรรณ ลาพิงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 100 208 208 3.91
5812107346 นางสาว ภัสราภรณ์ ใยบัว เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป243 5 0 0 0 0.00
5822103019 นาย วีรยุทธ ดวงนิมิตร สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 5 0 0 0 0.00
5822103024 นาย อัครเดช จิโนบัว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 5 100 266 266 5.00
5904103301 นางสาว กนิษฐา เนียมนคร เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 85 266 266 5.00
5904103302 นางสาว กาญจนา วิญญา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 265 265 4.98
5904103303 นางสาว กานติมา ปัญญาอ้าย เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 268 266 5.00
5904103304 นางสาว เก็จมณี กรองสติปัญญา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5904103305 นาย จักรกฤษณ์ โปธา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5904103308 นางสาว จิราวรรณ แก้วภา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 193 193 3.63
5904103309 นางสาว เจนจิรา ปงกา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 98 195 195 3.67
5904103310 นาย ฉันท์ชนก คะเสนา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5904103312 นางสาว ชฎาพร อินนันใจ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 94 266 266 5.00
5904103313 นางสาว ญาณวิศา รอดมา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 90 266 266 5.00
5904103314 นางสาว ณิชารัศม์ เอกไพศาลพงษ์ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 124 124 2.33
5904103317 นางสาว ธัญพร วงค์คำ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 269 266 5.00
5904103322 นางสาว ปิยะรัฐ คลังต่วน เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 305 266 5.00
5904103323 นาย พชรพล จุลอำพันธ์ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 258 258 4.85
5904103324 นางสาว พิมพกานต์ คำวงค์ปิน เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 95 277 266 5.00
5904103329 นางสาว รัตนา วิชัยวนารัตน์ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 92 266 266 5.00
5904103331 นางสาว วีนัส ชัยประเสริฐ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 90 266 266 5.00
5904103332 นางสาว วีวิกา วุฒิ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 300 266 5.00
5904103335 นาย ศักรินทร์ ภูมิมา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 208 208 3.91
5904103338 นางสาว สกุลตรา จงรัมย์ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 103 103 1.94
5904103339 นาย สัญญา ขวัญทรัพย์กุล เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 310 266 5.00
5904103345 นางสาว หนึ่งหทัย ชัยยา เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 99 267 266 5.00
5904103347 นางสาว อนัญพร ฉั่วตระกูล เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 282 266 5.00
5904103349 นางสาว อาทิตยา คำใจ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 100 266 266 5.00
5904103350 นางสาว เอมภิกา เขียวอ้าย เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 5 87 318 266 5.00
5904107317 นางสาว หทัยวรรณ ตุ้ยหล้า วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 5 97 190 190 3.57
5905101313 นางสาว จารุมาศ จันทะเขียน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 99 266 266 5.00
5905101315 นางสาว จิดาภา วงษ์ภักดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 100 351 266 5.00
5905101316 นางสาว จิตรสินี พงษ์สถิตย์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 100 277 266 5.00
5905101326 นาย ณฐพง ปางจันทร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 100 351 266 5.00
5905101380 นาย วันเฉลิม ยะแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 99 347 266 5.00
5905101387 นาย ศาสวัต หมอกมุงเมือง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 5 100 347 266 5.00
5906102324 นางสาว แคทรียา ไชยสาร การตลาด บริหารธุรกิจ ศป243 5 100 172 172 3.23
5906103383 นางสาว นันทิกานต์ กวางพิจิตร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 5 100 266 266 5.00
5906103385 นางสาว น้ำมนต์ วงค์ใส บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 5 100 266 266 5.00
5906103421 นางสาว เพิ่มทรัพย์ โชคดี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 5 99 290 266 5.00
5906103464 นางสาว สกุณตลา คำปิงบุตร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 5 99 351 266 5.00
5906103465 นางสาว สมฤทัย ใหม่ตั้ง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 5 100 429 266 5.00
5922102001 นาย จักรกฤษณ์ จินดาขัด สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 5 100 291 266 5.00
5922102016 นาย วัชระวิทย์ ศรีบูพิมพา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 5 100 351 266 5.00