สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5806105382 นาย วริทธิ์ งามสิริเรืองสกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5901102365 นางสาว ทักษพร สารเขียว พืชสวน (พืชผัก) 99 87 87 1.64
5901102373 นางสาว ธัญญารัตน์ ตรีเดช พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102375 นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วหน้อย พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102376 นางสาว ธารสิริ สายธิ พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102382 นางสาว นิตยา ต๊ะฝั้น พืชสวน (พืชผัก) 99 266 266 5.00
5901102384 นางสาว นิภาพร อินน้ำลึม พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102387 นางสาว บุปผา สุมาลี พืชสวน (พืชผัก) 100 266 266 5.00
5901102445 นางสาว วรรณพร สุวรรณทา พืชสวน (ไม้ผล) 100 266 266 5.00
5901102464 นางสาว ศิรินธร สุดคิด พืชสวน (ไม้ผล) 80 301 266 5.00
5901102475 นางสาว สุทธิดา กันทยะ พืชสวน (ไม้ผล) 99 266 266 5.00
5901102478 นางสาว สุธิตา นวลวงค์อิน พืชสวน (ไม้ผล) 100 266 266 5.00
5901102481 นางสาว สุมิตรา กุตัน พืชสวน (ไม้ผล) 99 299 266 5.00
5901102496 นางสาว อาริษา ศรีทอง พืชสวน (ไม้ผล) 98 332 266 5.00
5901102508 นางสาว ปราณิศา พาลึก พืชสวน (ไม้ผล) 91 155 155 2.91
5905104314 นางสาว จันทกานต์ มีสิทธิ์ การบริหารท้องถิ่น 99 351 266 5.00
5906103308 นางสาว กันต์ฤทัย แซ่จาง บัญชี 98 143 143 2.69
5906103309 นางสาว กัลยาวดี สุพรรณคุ้ม บัญชี 99 266 266 5.00
5906103310 นางสาว กาญจนา ยาวุฒิ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103311 นางสาว กาญจนา ไหวพินิจ บัญชี 85 254 254 4.77
5906103313 นางสาว กุลณภัทร พุ่มพวง บัญชี 99 267 266 5.00
5906103315 นางสาว กุศรินทร์ ดวงปัญญา บัญชี 99 24 24 0.45
5906103335 นางสาว ชฏาพร ชูรัตน์ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103340 นาย ชลัท ภัควิภาส บัญชี 99 79 79 1.48
5906103349 นาย ณภัทร ณ ราช บัญชี 100 266 266 5.00
5906103363 นางสาว ดวงหทัย บุญสารวัง บัญชี 100 266 266 5.00
5906103366 นางสาว ดาริณี เครือคำมูล บัญชี 100 255 255 4.79
5906103378 นาย นพดล ไพลินรัตนวดี บัญชี 100 266 266 5.00
5906103446 นางสาว วริศรา บุญทศ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103449 นางสาว วิชญาพร มาปินตา บัญชี 100 266 266 5.00
5906103451 นาย วิทวัส เกตุแก้ว บัญชี 99 266 266 5.00
5906103452 นางสาว วิมาดา รามการุณย์ บัญชี 100 266 266 5.00
5906103457 นางสาว ศศิธร มหัสกุล บัญชี 100 298 266 5.00
5906104301 นางสาว กนกวรรณ เชื้อคำซาว การเงิน 100 266 266 5.00
5906104302 นางสาว กนกวรรณ ทิศสัก การเงิน 100 266 266 5.00
5906104303 นางสาว กนกวรรณ วงค์คม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104305 นางสาว กรรณิการ์ บุญธรรม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104307 นาย กฤษฎา ยอดเงิน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104309 นางสาว กัญญาณัฐ บัวเหล็ก การเงิน 100 266 266 5.00
5906104310 นางสาว กัญญาณัฐ พรมท่อน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104311 นางสาว กัญญารัตน์ แกดสันเทียะ การเงิน 98 266 266 5.00
5906104314 นางสาว กัลยกร พิสิฐธนกร การเงิน 100 266 266 5.00
5906104365 นางสาว ธิดาทิพย์ ประทุมรัตน์ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104367 นาย ธีรัตม์ ต๊ะทองคำ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104370 นางสาว นัฐกาญจน์ รินพล การเงิน 100 266 266 5.00
5906104371 นาย นัฐพล ชาดก การเงิน 99 282 266 5.00
5906104372 นางสาว นัทตยา มาแดง การเงิน 100 266 266 5.00
5906104383 นาย ปรัชญา เงินถา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104384 นาย ปรัชญา ศิริหิรัญรัชตะ การเงิน 99 265 265 4.98
5906104395 นาย พิทวัส ขัตติวงศ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906104408 นาย ยศพัทธ์ แสงเทียน การเงิน 100 266 266 5.00
5906104425 นางสาว วฤนดา ทวรรณา การเงิน 100 266 266 5.00
5906104431 นาย ศวนนท์ ปันอ้าย การเงิน 99 266 266 5.00
5906104436 นาย ศีลธรรม แซ่เฉ่า การเงิน 100 266 266 5.00
5906104445 นางสาว สุกัญญา มหาพรม การเงิน 100 266 266 5.00
5906104455 นางสาว สุมิตรา ไชยคำ การเงิน 99 266 266 5.00
5906104457 นาย สุริยะศักดิ์ สิงห์ศิลป์ การเงิน 91 75 75 1.41
5906104477 นางสาว อารีรัตน์ สิทธิกรกุลวงศ์ การเงิน 100 266 266 5.00
5906105311 นาย กิตติเชษฐ์ รักงามพุฒิพงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5906105314 นาย เกษมสัน มูลทราย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105316 นางสาว จรรยา เพชรหลายสี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105321 นาย ชญานันท์ ยอดเมธา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 266 266 5.00
5906105322 นางสาว ชไมพร ศิริมิตรอำนวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105324 นาย ชวนากร หมื่นโฮ้ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 351 266 5.00
5906105325 นาย ชวนิศนนท์ ปภัสศรัณย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105327 นาย ชินวัตร แก้วเมืองฝาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105335 นาย ณัฐพล วงศ์เวียน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 95 266 266 5.00
5906105343 นาย ธนิด เกียรติธนดล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105355 นาย นิธิศ เชื้อลื้อ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 95 266 266 5.00
5906105356 นางสาว ศุภาณัฐน์ ปัญญาดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105365 นางสาว ปิยะนันท์ คงสีทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105366 นาย พงศธร มหาวิเศษทรัพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 96 266 266 5.00
5906105368 นางสาว พลอยนิล เหงมะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 266 266 5.00
5906105378 นางสาว ภัทริศา มณีวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
5906105382 นางสาว มนัชญา มะลาศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 360 266 5.00
5906105395 นาย ศรัทธา ดวงเด่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5906105403 นางสาว สุพิชญา กิจโมกข์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 266 266 5.00
5909101318 นาย เฉลิมพล กล้าหาญ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 266 266 5.00
5912106363 นางสาว รังสิยา จวงจันทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 273 266 5.00
5912106364 นางสาว ลภัสรดา รัดแดง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 94 273 266 5.00
5912106365 นางสาว วนิดา คำเทพ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5912106368 นางสาว วรางคณา สิงขรบรรจง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 98 351 266 5.00
5912106370 นางสาว วรินท์ศยา หิศร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 351 266 5.00
5914101317 นาย ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 95 266 266 5.00
5914101330 นาย ปรมัตถ์ เริงศาสน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 264 264 4.96
5914101345 นางสาว พิมพ์ญาดา นาคะเกศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 63 63 1.18
5914101349 นาย ภัทรพล แต่งงาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 351 266 5.00
5914101350 นางสาว ภัทริกา ยะนิล นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 286 266 5.00
5914101382 นางสาว อนุธิดา บุญเลิศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 305 266 5.00
5918102302 นาย กวีพัฒน์ ผุยเจริญ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102304 นาย เกรียงศักดิ์ กลั่นบุศย์ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102311 นาย จีรายุทธ ยะใส การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102313 นาย เฉลิมพล ละมั่งทอง การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102315 นาย ชิตณรงค์ สำราญถิ่น การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102331 นาย นภภูมิสิริ ศิรินวล การสื่อสารดิจิทัล 94 37 37 0.70
5918102335 นาย นันท์นภัส ใจวัง การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102343 นาย ปารเมศ ไชยวงค์ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102352 นาย รัชนิกร พรมประดิษฐ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102355 นาย วัชรพล พลโสภาพ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00