สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5804107302 นางสาว กลรัตน์ สกุลรัตน์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 351 266 5.00
5804107304 นางสาว กันย์สุดา วงศ์ใจจา วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 4 99 351 266 5.00
5804107334 นางสาว ศิขริน บุญตัน วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 351 266 5.00
5806101313 นางสาว เกศกมล โพธิยารังรัศมี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101317 นาย เกียรติพงศ์ โสภีผ่อง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 267 266 5.00
5806101321 นางสาว ขวัญฤทัย ติ๊บปะละ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101332 นาย จิรายุ แผ้วพลสง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 98 72 72 1.35
5806101352 นาย ณัฐกานต์ สิงห์แก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 276 266 5.00
5806101371 นาย ธนโชติ ชัยนิพัทธ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 353 266 5.00
5806101376 นาย ธราดล จันต๊ะมณี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 285 266 5.00
5806101377 นาย ธวัตรชัย เสวะกะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101387 นาย นรินทร์ สินธุยะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101405 นางสาว ประณมพร สิงห์ชู การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 353 266 5.00
5806101407 นางสาว ปริฉัตร ดวงสมบูรณ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 251 251 4.72
5806101408 นางสาว ปรียนันท์ ไชยเครื่อง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101409 นาย ปาณชัย กิติวรรณ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00
5806101410 นางสาว ปาริฉัตร มณีทอง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00
5806101430 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ตามบุญ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101431 นางสาว พิมพ์มาดา สุทธะนะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101436 นาย พีระพล เทพวงศ์รังษี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 134 134 2.52
5806101445 นาย ภูมิพัฒน์ คงภักดี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 98 98 1.84
5806101450 นางสาว มลธิชา สิทธิวัง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 269 266 5.00
5806101459 นางสาว รัตน์ติยา บุญทวี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 97 218 218 4.10
5806101471 นางสาว วลัยลักษณ์ กลิ่นทับ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 98 320 266 5.00
5806101477 นาย วุฒิชัย ใจคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101478 นางสาว ไวริยา มะเมีย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 291 266 5.00
5806101485 นางสาว ศุนิตา รุณผาบ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101507 นางสาว สุภัทรา ตาลาย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101508 นางสาว สุภาพรรณ ศรีโททุม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 166 166 3.12
5806101511 นางสาว สุวันวิสา หมื่นพันธ์ชู การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 321 266 5.00
5806101512 นางสาว โสภิตา ต๊ะต้องใจ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5806101513 นางสาว หยาดพิรุณ มหาฤทธิรุทธิ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 273 266 5.00
5812101338 นาย นราวิชญ์ แก้วกายา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 4 92 309 266 5.00
5812101382 นาย วารินาถ พุทธสิมมา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 4 92 242 242 4.55
5812101404 นาย อภิวัฒน์ สุริยะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 4 99 267 266 5.00
5901102492 นางสาว อรอนงค์ เชื้ออินทร์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 4 0 0 0 0.00
5904103307 นางสาว จิตติภัทธ์ จักรกาฬ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 98 142 142 2.67
5904103315 นางสาว ทัชชกร สอนบุญเรือง เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 98 198 198 3.72
5904103316 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เทศกาล เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 215 215 4.04
5904103318 นางสาว นภัสสร ต๊ะอ้าย เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 99 182 182 3.42
5904103320 นางสาว ปิยรัตน์ สมศรี เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 98 266 266 5.00
5904103321 นางสาว ปิยะธิดา เลิศศรี เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 89 123 123 2.31
5904103326 นางสาว ภัคจิรา ประสิทธิโรจนยุจ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 98 254 254 4.77
5904103328 นางสาว มณีรัตน์ เมืองใจ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 99 266 266 5.00
5904103330 นางสาว วิรากานต์ ปัญญาเก่ง เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 266 266 5.00
5904103340 นางสาว สิริทิพย์ ดวงไทย เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 266 266 5.00
5904103343 นางสาว สุภาวดี อินต๊ะมอย เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 266 266 5.00
5904103346 นางสาว อคิราภ์ จันทร์เรือง เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 100 332 266 5.00
5904103348 นางสาว อรณญา สุยะวงศ์ เคมี วิทยาศาสตร์ ศป243 4 93 264 264 4.96
5905101311 นางสาว จรรยา มากดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 4 91 278 266 5.00
5906103307 นางสาว กัญวรา เจริญผล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103312 นางสาว กิ่งกาญจน์ สีเหลือง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103314 นางสาว กุลนิดา วัชรศิรินนท์เดชา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103338 นางสาว ชนารดี เอมน้อย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103352 นางสาว ณัฐฌา ทัตเศษ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103353 นางสาว ณัฐฌานันท์ หลวงปวน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103358 นางสาว ณัฐพร จ่อมจีน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103362 นางสาว ดวงลดา อินทรโม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103369 นาย ธนกร ยาสมร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00
5906103412 นางสาว พวงชนก พรประเสริฐรัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00
5906103414 นางสาว พัชรินทร์ ตาคำ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 93 306 266 5.00
5906103416 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยแก้ว บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103433 นางสาว รวีวรรณ เมืองรัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 351 266 5.00
5906103469 นางสาว สุดา ต้อยตระกูล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 320 266 5.00
5906103470 นางสาว สุดาพร ศรีภูมิ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 75 266 266 5.00
5906103478 นางสาว สุภาพร เติมวุฒิ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 96 266 266 5.00
5906103506 นางสาว อุษณีย์ สุภามงคล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00
5906103507 นางสาว อุษา พรมภักดี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 97 266 266 5.00
5906103508 นางสาว เอื้องฟ้า มะโนรพ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 100 266 266 5.00
5906103509 นางสาว ไอรดา คุณฮวย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 4 99 266 266 5.00