สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5804104319 นางสาว นิตยา มาตากุล สถิติ 100 266 266 5.00
5806102310 นางสาว กัลยกร ขวัญวงศ์ การตลาด 100 353 266 5.00
5806102533 นาย อิทธิพล ขวัญวงศ์ การตลาด 100 353 266 5.00
5806105310 นาย คงชลัช วรปาณิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105317 นาย ชยากร พรตะโก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105331 นาย ตนุภัทร เรืองมาลัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105344 นางสาว นรมน วัตระดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 90 268 266 5.00
5806105345 นางสาว นฤมล แซ่ตั้ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105348 นางสาว นิรชา ทองปัญญา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 369 266 5.00
5806105359 นางสาว ปิ่นสุดา ตั้งชอบธรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 351 266 5.00
5806105373 นาย ภูริณัฐ คาบเพชร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 98 288 266 5.00
5806105375 นาย รัฐธรรมนูญ ใจกันทะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 351 266 5.00
5806105399 นาย สุเมธ ปัญญาแดง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 335 266 5.00
5812107346 นางสาว ภัสราภรณ์ ใยบัว เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 58 58 1.09
5822101385 นางสาว ยามล แต้มศรี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101387 นางสาว ระพีพรรณ มุ่งมา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 324 266 5.00
5822101391 นางสาว รุ่งทิวา มูลแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 351 266 5.00
5822101410 นางสาว ศิริวิภา นาระถี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 98 274 266 5.00
5822101429 นาย เอกดนู เสียงใส สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 274 266 5.00
5822101431 นาย เจษฎากร วงค์จันสุ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 430 266 5.00
5904101378 นาย สุทธินันท์ สุวรรณอักษร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 38 38 0.71
5904104302 นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ สถิติ 100 276 266 5.00
5904104303 นาย กอบกุล นันติ สถิติ 99 266 266 5.00
5904104304 นางสาว แคทธรินทร์ วรรณทา สถิติ 98 266 266 5.00
5904104305 นาย จักรกฤษณ์ พุทธวิถี สถิติ 99 262 262 4.92
5904104306 นางสาว ชนิตา ชัยชนะ สถิติ 99 274 266 5.00
5904104307 นางสาว ญานิศา กามุณี สถิติ 99 266 266 5.00
5904104308 นาย ณัฐพล ทับทิม สถิติ 98 270 266 5.00
5904104309 นางสาว ทัศนาภรณ์ ปาลี สถิติ 100 277 266 5.00
5904104310 นางสาว เนตพิสุทธิ์ ศรีทา สถิติ 99 299 266 5.00
5904104314 นางสาว ไพรินทร์ ใจแก้ว สถิติ 83 363 266 5.00
5904104316 นางสาว มนฑกานต์ พึ่งบุญ สถิติ 99 268 266 5.00
5904104319 นางสาว วัชราภรณ์ สีต๊ะ สถิติ 98 266 266 5.00
5904104323 นางสาว ศิรินภา ตลุกไธสง สถิติ 100 275 266 5.00
5904104324 นางสาว ศิริวัน วีระจิตต์ สถิติ 100 266 266 5.00
5904104325 นางสาว อภัชญา คำสืบ สถิติ 100 279 266 5.00
5904104326 นาย อรรถชัย แซ่เจ็ง สถิติ 100 232 232 4.36
5904104327 นางสาว อรัญญา แดงซอน สถิติ 99 292 266 5.00
5904104328 นางสาว อักษรวลี ศรีบุศย์ สถิติ 99 347 266 5.00
5904104329 นางสาว อารีรัตน์ ศรีภูมิ สถิติ 99 271 266 5.00
5905101370 นางสาว มุขสุดา เปี้ยกาศ รัฐศาสตร์ 100 351 266 5.00
5905101408 นางสาว อรอนงค์ ปล้องประภา รัฐศาสตร์ 100 346 266 5.00
5905104305 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมาหา การบริหารท้องถิ่น 98 331 266 5.00
5905104306 นางสาว กาญจนา คำเกลี้ยง การบริหารท้องถิ่น 91 419 266 5.00
5905104365 นางสาว พิศุทธสินี สิงห์คา การบริหารท้องถิ่น 97 282 266 5.00
5906101439 นางสาว ลักษมี ชัยวงศ์ การจัดการ 100 438 266 5.00
5906101448 นางสาว วัชรี ภูวนารถ การจัดการ 100 438 266 5.00
5906101451 นางสาว วิภาพร รอดอ่อง การจัดการ 99 320 266 5.00
5906102497 นางสาว วาศิตา วิชัยยา การตลาด 100 378 266 5.00
5906102505 นางสาว เวณิก มีทา การตลาด 100 408 266 5.00
5909101341 นาย นภีวิทย์ ถนอมถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101365 นาย ภาวิน ทันตกาญจนาพันธุ์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 438 266 5.00
5909101378 นาย วรรณ์ริชัย พงศ์ไพรกุล พัฒนาการท่องเที่ยว 99 351 266 5.00
5909101393 นาย สิรภพ ศิริพรรณาภิรัตน์ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 351 266 5.00
5912102311 นางสาว ชนัดดา บุญมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 96 325 266 5.00
5912102320 นาย ณัฐพงษ์ ใบบอกบุญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 98 333 266 5.00
5912102359 นางสาว พิมชนก วัตถากรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 418 266 5.00
5912106338 นาย บุญเกษม ยิ้มเเย้ม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 293 266 5.00
5914101309 นาย เฉลียว คำแสง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 267 266 5.00
5914101321 นางสาว นภัสสร พรหมขัติแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 111 111 2.09
5914101322 นางสาว นัฐฏ์พิชาญา โควาวิสารัช นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101323 นางสาว นาฏนภา ภักดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 146 146 2.74
5914101367 นาย วศิน นิลกำแหง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 38 38 0.71
5914101370 นางสาว เวลา จิตละมัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 95 438 266 5.00
5918102320 นาย ณัฐพงษ์ จันทร์หีบ การสื่อสารดิจิทัล 98 266 266 5.00
5918102321 นาย ณัฐพล เพ็งมา การสื่อสารดิจิทัล 69 438 266 5.00
5918102332 นาย นัฐพล ตั้งสุขสาร การสื่อสารดิจิทัล 98 271 266 5.00
5918102345 นางสาว พัชรีพร หงษ์ทอง การสื่อสารดิจิทัล 100 254 254 4.77
5918102346 นางสาว ฟองจันทร์ แสงโชติรักษ์วงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 319 266 5.00
5918102351 นางสาว มิรันตี พลตื้อ การสื่อสารดิจิทัล 100 279 266 5.00
5918102361 นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณ์ การสื่อสารดิจิทัล 99 244 244 4.59
5918102368 นางสาว อนัญชนา ลำเลียงพล การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102369 นาย อมรเทพ เพชรศรี การสื่อสารดิจิทัล 98 292 266 5.00
5918102370 นาย อรชุน เนตตกุล การสื่อสารดิจิทัล 100 438 266 5.00
6006105333 นาย ณัฐภัทร กิจฉลอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 266 266 5.00
6022103001 นาย กวินภพ ขยันยิ่ง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 286 266 5.00
6022103002 นาย กิตติรัตน์ อินทนุ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 397 266 5.00
6022103003 นาย กุลภัทร วิบูลย์สิน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103004 นาย ครรชิตพล ใสหมี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103005 นาย จีระพันธ์ ถาบู้ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 438 266 5.00
6022103006 นาย ณัฐพงษ์ มณีไชย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 337 266 5.00
6022103007 นาย ธนกฤต ทวีวงษ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103009 นาย นันทพล วุฒิ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 438 266 5.00
6022103012 นาย ผดุงเกียรติ บุญบุตตะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103013 นางสาว พิชญาฎา พรมเอี่ยม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 267 266 5.00
6022103014 นาย พิเชษฐ์ ประทุมเทพ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 165 165 3.10
6022103015 นาย พิพัฒน์ ไชยเยศ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103016 นาย วศิน โพธิ์สาวัง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103017 นางสาว วสุนันท์ มีฟัก สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103018 นาย วัชรพล ทิหวาย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 438 266 5.00
6022103020 นาย วุฒิศักดิ์ สกุลประภากุล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103021 นาย ศิวกานต์ ปัญญาแก้ว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
6022103022 นาย ศุภกรานต์ แสงทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103025 นาย สกนธ์ วงศ์ศิริกุลชัย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103026 นาย สพล แซ่ย่าง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 91 91 1.71
6022103027 นาย สหราช นันตา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 194 194 3.65
6022103028 นาย สุนทรไชย เทียนไทยสงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103029 นาย อดิศักดิ์ วินทะไชย์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00
6022103030 นาย อภิวัฒน์ นาทันคิด สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 438 266 5.00