สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801101321 นาย ณัฐสิทธิ์ ไชยเสน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 98 265 265 4.98
5801101361 นาย สถิตคุณ ปัญญา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 93 266 266 5.00
5801113305 นางสาว เจนจิรา ใจจันทึก ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 266 266 5.00
5801113334 นาย วชิรวิทย์ วงค์จักร ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 99 266 266 5.00
5804108303 นางสาว กานต์ธิดา ถินยม เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5804108306 นางสาว จุไรรัตน์ สุขผึ้ง เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 273 266 5.00
5804108308 นางสาว ชวัลรัตน์ วงษ์แดง เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5804108313 นางสาว ดวงกมล สิทธิใหญ่ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 99 349 266 5.00
5804108315 นางสาว ธิดารัตน์ เทียนมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5804108316 นางสาว นุชจรี จูแจ่ม เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5804108319 นางสาว ปรารถนา กันทะวงค์ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 99 351 266 5.00
5804108320 นางสาว พนิดา เสวิสิทธิ์ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5804108323 นางสาว พินทุสร โต๊ะสิทธิ์ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 99 266 266 5.00
5804108327 นางสาว รุ่งนภา ตุรงค์เรือง เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 98 266 266 5.00
5804108333 นางสาว สลินทิพย์ อินทร์ประสิทธิ์ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป243 3 100 347 266 5.00
5806101306 นางสาว กัญญ์ธิมา รักพวก การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00
5806101399 นางสาว นุษรา ศรีเก็จแก้วมณี การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 3 98 266 266 5.00
5812101395 นางสาว สุดาภรณ์ สาต๊ะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 267 266 5.00
5812101399 นางสาว สุนิสา อารยจิตรสกุล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 287 266 5.00
5812101402 นางสาว สุพัตรา สร้อยสนธิ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 276 266 5.00
5812102319 นาย เจษฎากร ศรรุ่ง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 438 266 5.00
5812102327 นาย ณัฐพงษ์ ต้อนรับ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 438 266 5.00
5812102329 นาย ณัฐวัตร ไชยดิรก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 270 266 5.00
5812102331 นาย ทักษิณ ใจจันทร์ติ๊บ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 291 266 5.00
5812102335 นาย ธนพล พันธุ์วิไล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 265 265 4.98
5812102336 นาย ธนภัทร ศรีสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 349 266 5.00
5812102338 นาย ธนวัฒน์ ช่างภาพ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5812102345 นาย นิพพิชฌน์ สุริยะไชย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 438 266 5.00
5812102348 นาย ปฐวี วัฒนะโชติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 352 266 5.00
5812102366 นาย วรุต คำริส เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 438 266 5.00
5812102367 นาย วรุตม์ ไชยสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5812102383 นาย สิงหนาท ปินตาแสน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 301 266 5.00
5812102384 นาย สิทธิกร ดวงเทียน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 99 298 266 5.00
5812102385 นาย สิรภพ ตาปู เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป243 3 100 438 266 5.00
5901102330 นางสาว จิราพร เตจ๊ะฝั้น พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 201 201 3.78
5901102341 นาย โชคประเสริฐ นุ่มเบญจรงค์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 91 285 266 5.00
5901102342 นาย ไชยรัตน์ จำปาดิบ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 266 266 5.00
5901102372 นางสาว ธมลวรรณ ปาสุข พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 97 271 266 5.00
5901102379 นางสาว ธารีรัตน์ ขามอรุณ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 395 266 5.00
5901102381 นางสาว นัฑริกา บุดดี พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 266 266 5.00
5901102422 นาย ภานุวัฒน์ กระสาย พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 100 266 266 5.00
5901102423 นาย ภูธเรศ กาบเกตุ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 3 99 295 266 5.00
5905101320 นางสาว ชนากานต์ แก้วกำเนิด รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 99 301 266 5.00
5905101350 นางสาว เนตรนรินทร์ นวลแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5905101351 นางสาว ประภาพรรณ เจริญดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 327 266 5.00
5905101362 นางสาว พิริยาธร แสงศรี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 99 351 266 5.00
5905101363 นางสาว พุธวรรณ เกิดแสง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5905101364 นางสาว ภัครมัย ใจมา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5905101365 นางสาว ภัทรจิรา ยี่เรือง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 351 266 5.00
5905101372 นางสาว รักษิณา อุ้ยสกุล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 98 270 266 5.00
5905101374 นางสาว รินลณี วงค์พุทธคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 99 438 266 5.00
5905101377 นางสาว วรลัดดา บัติแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 99 438 266 5.00
5905101378 นางสาว วริศรา อารี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 266 266 5.00
5905101396 นางสาว สิริยากร กิติมูล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 99 266 266 5.00
5905101412 นางสาว อารีรัตน์ ภูสด รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 3 100 351 266 5.00
5906103305 นางสาว กวิสรา คะเต่ย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 99 339 266 5.00
5906103306 นางสาว กัญญารัตน์ คำแดง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 404 266 5.00
5906103317 นาย เกียรติศักดิ์ พรมมูล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 269 266 5.00
5906103318 นางสาว ขนิษฐา สุขเกษม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 99 279 266 5.00
5906103319 นางสาว ขวัญฤทัย โนพิชัย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00
5906103345 นางสาว ฐิติชญา มาดุลเวช บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 243 243 4.57
5906103346 นางสาว ฑิฆัมพร บุญรอด บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 437 266 5.00
5906103359 นางสาว ณัฐริกา โสภามา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 99 290 266 5.00
5906103360 นางสาว ณัฐสุดา ทิพย์อักษร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 99 438 266 5.00
5906103403 นางสาว เปรมวดี รัตน์กลาง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 99 350 266 5.00
5906103405 นางสาว พชรภรณ์ อุนทะอ่อน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 3 96 312 266 5.00
5906105307 นางสาว กัลยรัตน์ ทองคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00
5906105308 นางสาว กัลยารัตน์ หล้าสกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00
5906105349 นางสาว นฤพร ไตรรัตนพงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00
5906105396 นาย ศัณศรัณย์ พันธ์จันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 3 100 266 266 5.00