สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5610101315 นาย ขจรศักดิ์ กิติประภากรณ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 2 99 269 266 5.00
5610101377 นาย ภัทรพงษ์ อุตเสน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 2 99 262 262 4.92
5801105345 นางสาว นฤมล สุคำภา อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 2 99 334 266 5.00
5801105390 นาย สุรเกียรติ พงษ์พันธ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 2 100 266 266 5.00
5801124331 นางสาว นลินภัสร์ ณัฐเมธานนท์ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 2 100 67 67 1.26
5803101332 นาย ปิยะวัฒน์ วิชัยยา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 81 304 266 5.00
5803101346 นาย ฤทธิพงษ์ สุทธมงคล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 82 266 266 5.00
5803102339 นางสาว ปาริชาติ ภักดีโต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 99 350 266 5.00
5806101305 นางสาว กวินทรา พารา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 331 266 5.00
5806101325 นางสาว จักรีรัตน์ โพธิหงษา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 382 266 5.00
5806101328 นาย จิรวุฒ ทุ่งปันคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 270 266 5.00
5806101331 นาย จิรายุ ปัญญาฟู การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 98 437 266 5.00
5806101333 นาย จิรายุทธ ทะระถา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 266 266 5.00
5806101351 นาย ณัฐกฤต ใจเกี๋ยง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 438 266 5.00
5806101390 นางสาว นัฏชรินทร์ พวงทอง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 351 266 5.00
5806101392 นางสาว นันทวัน แก้วผู้ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 351 266 5.00
5806101394 นางสาว นิชธาวัลย์ สุนันต๊ะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 271 266 5.00
5806101396 นางสาว นิลาวัลย์ ตั๋นตี้ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 306 266 5.00
5806101397 นางสาว นิศามน ร่มพนาธรรม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 358 266 5.00
5806101402 นางสาว บุญฑิตา กัญยะบุตร การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 266 266 5.00
5806101437 นางสาว เพชรชราภรณ์ ฟุ่มเฟย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 266 266 5.00
5806101438 นางสาว เพียงภิญญา ชำนาญยา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 265 265 4.98
5806101452 นางสาว มัลลิกา มาฟู การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 266 266 5.00
5806101457 นางสาว รัชนีกร จันใจ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 278 266 5.00
5806101461 นางสาว รุ่งทิวา นาวาลอย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 203 203 3.82
5806101463 นางสาว วรญา มีวรรณ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 266 266 5.00
5806101467 นางสาว วรรธนพร ปาคำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 393 266 5.00
5806101476 นางสาว วีรยา ต่อมแก้ว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 267 266 5.00
5806101481 นางสาว ศิริลักษณ์ กาบวัง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 336 266 5.00
5806101504 นางสาว สุพิชญา บุญมากทรัพย์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 319 266 5.00
5806101506 นางสาว สุภัชชา โกวฤทธิ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 321 266 5.00
5806101515 นางสาว อโณทัย วันจา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 314 266 5.00
5806101534 นางสาว ณัฐการณ์ แก้วพงค์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 99 351 266 5.00
5806101537 นางสาว อรณิชา วงศ์ลังกา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป243 2 100 351 266 5.00
5903105303 นางสาว จารุวรรณ ปอสูงเนิน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 99 266 266 5.00
5903105306 นางสาว ณัฐติญา ปั้นประสงค์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 98 223 223 4.19
5903105308 นางสาว ตุลยดา ทองย้อย เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 99 233 233 4.38
5903105312 นาย ปิติพร สารีคำ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 100 319 266 5.00
5903105328 นางสาว สุปรียา นันต๊ะกาศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 94 336 266 5.00
5903105332 นางสาว อาณัตชณา ตุ้ยตาจม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 100 266 266 5.00
5903105333 นางสาว อินทุอร กระแสร์สุข เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 2 99 214 214 4.02
5914101320 นางสาว ธีรารัตน์ วงษ์ชื่น นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 99 437 266 5.00
5914101326 นางสาว นิรลดา สมมุติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 97 414 266 5.00
5914101338 นาย พัชรพล มงคลพันธุ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 99 266 266 5.00
5914101354 นาย มาร์วิน บุญรักษ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5914101359 นาย รัชพล พรรคนาวิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 0 0 0 0.00
5914101372 นางสาว ศศิปรียา เจริญชันษา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป243 2 99 112 112 2.11