สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601105331 นาย ชุติพันธุ์ สุพงษ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 279 266 5.00
5610101377 นาย ภัทรพงษ์ อุตเสน การประมง 95 17 17 0.32
5703102332 นาย ปฏิภาณ สุรินเจริญ วิศวกรรมอาหาร 0 0 0 0.00
5712106358 นาย พร้อมพล นรินทรางกูล ณ อยุธยา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 266 266 5.00
5801124307 นาย ชัยพฤกษ์ สุวรรณหงษ์ เกษตรเคมี 100 111 111 2.09
5804102312 นางสาว ชุติมา ปาวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5805104356 นาย ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ การบริหารท้องถิ่น 100 150 150 2.82
5806104484 นางสาว วรัญญา กันธะ การเงิน 99 181 181 3.40
5810101358 นางสาว เบญจมาศ แพงพงา การประมง 99 264 264 4.96
5814101317 นาย ชินวัตร พรหมเทพ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 211 211 3.97
5901102452 นางสาว วาทิยา เผือดนอก พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 266 266 5.00
5901102492 นางสาว อรอนงค์ เชื้ออินทร์ พืชสวน (ไม้ผล) 0 0 0 0.00
5901102505 นางสาว กนกวรรณ แซ่ท้าว พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 266 266 5.00
5901113304 นางสาว กุลนิดา ไพลสีม่วง ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113322 นาย ปฏิวัติ ตลับนาค ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113325 นางสาว ปิยธิดา ท่องเที่ยว ปฐพีศาสตร์ 99 295 266 5.00
5901113332 นาย โภคพัฒน์ โล่พานิช ปฐพีศาสตร์ 100 74 74 1.39
5901113335 นาย วันเฉลิม แสนคำลือ ปฐพีศาสตร์ 100 351 266 5.00
5901113340 นางสาว สัทมน ต้อติดวงค์ ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113341 นางสาว สุกัญญา ศรีบัวขาว ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5903105305 นาย ฐิตินันท์ บุตรดี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 352 266 5.00
5903105326 นาย สุทธิพงศ์ ปิงสุขแสน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 192 192 3.61
5903105329 นาย หลิวตะ มิยาคาตะ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 233 233 4.38
5904102333 นางสาว รัตติยากร สุวรรณระ เทคโนโลยีชีวภาพ 84 266 266 5.00
5904102347 นางสาว อติกานต์ เพชรม่อม เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5904102349 นางสาว อรจินดา กานุมัด เทคโนโลยีชีวภาพ 100 266 266 5.00
5906102328 นางสาว จันทร์แดง แสนต่อมคำ การตลาด 100 272 266 5.00
5906102331 นางสาว จิตวิสุทธิ์ ต๊ะรัง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102334 นางสาว จิราพร เกลาเกลี้ยง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102344 นางสาว จุฑามาศ เพ็งถมยา การตลาด 100 351 266 5.00
5906102348 นาย ชฎิล ถวายนิล การตลาด 87 266 266 5.00
5906102349 นางสาว ชนิดาภา ชมภู การตลาด 100 266 266 5.00
5906102353 นาย ชัยวัตร ขัดสาย การตลาด 98 266 266 5.00
5906102354 นาย ชินกร การเลียง การตลาด 99 264 264 4.96
5906102367 นางสาว ณัฐณิชา โชคสิริคุณปกรณ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102369 นางสาว ณัฐนพิน ศรีพรม การตลาด 100 266 266 5.00
5906102384 นางสาว ทักษพร นันต๊ะปา การตลาด 100 272 266 5.00
5906102387 นางสาว ทิพประภาพร จำปา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102400 นางสาว นภัสร กุลบุญ การตลาด 100 265 265 4.98
5906102402 นางสาว นฤพร พันธ์เตี้ย การตลาด 100 266 266 5.00
5906102403 นางสาว นฤมล ภู่นุช การตลาด 99 274 266 5.00
5906102409 นางสาว นันทิยา จงประสม การตลาด 100 351 266 5.00
5906102436 นาย เปศล ไชยวรรณ การตลาด 100 227 227 4.27
5906102437 นางสาว ผาณิดา แซ่เตี๋ยว การตลาด 100 266 266 5.00
5906102440 นางสาว พรธิวา พรมสุจา การตลาด 100 251 251 4.72
5906102455 นางสาว ภัทธิยา แสนซุ้ง การตลาด 100 266 266 5.00
5906102456 นางสาว ภัทรวดี บังเกล็ด การตลาด 100 266 266 5.00
5906102470 นางสาว เมธาวี ถวัลย์พงศ์สกุล การตลาด 99 220 220 4.14
5906102472 นางสาว ยาวิณี ขัดสีใส การตลาด 99 266 266 5.00
5906102480 นางสาว รัตนาวดี อิ่มอ่ำ การตลาด 100 217 217 4.08
5906102481 นางสาว ลฎาภา บุญพระรักษ์ การตลาด 100 351 266 5.00
5906102484 นางสาว วนาพร สุวรรณอาภา การตลาด 99 222 222 4.17
5906102485 นาย วรพงศ์ ปัญญา การตลาด 100 266 266 5.00
5906102486 นางสาว วรพัชรี จอมที่รักษ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102487 นางสาว วรัญญา โพธิตุ้ย การตลาด 100 266 266 5.00
5906102495 นางสาว วลัยพร แซ่เท้า การตลาด 100 266 266 5.00
5906102506 นางสาว ศรัณย์พร เสริมศิริโสภณ การตลาด 99 265 265 4.98
5906102519 นางสาว ศุภธวดี ปาวิน การตลาด 100 340 266 5.00
5906102522 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไชยประสิทธิ์ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102524 นางสาว สตรีรัตน์ โลมาสม การตลาด 100 340 266 5.00
5906102534 นางสาว สุดารัตน์ แซ่จาง การตลาด 100 267 266 5.00
5906102540 นางสาว สุวนันท์ เวียงคำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102544 นาย อธิปชัย ชัยยะเจริญ การตลาด 100 266 266 5.00
5906103321 นาย คเณศ จันทร์นิยม บัญชี 100 194 194 3.65
5909101311 นางสาว เกษร อะเคือ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 302 266 5.00
5909101313 นางสาว จันทร์จิรา คิดข้างบน พัฒนาการท่องเที่ยว 100 194 194 3.65
5909101315 นางสาว จารุวรรณ ลีพัฒนากุล พัฒนาการท่องเที่ยว 88 264 264 4.96
5909101325 นางสาว โชติกา ยศบุญเรือง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 124 124 2.33
5909101330 นางสาว ณัฐธิดา ขุนบุญ พัฒนาการท่องเที่ยว 99 266 266 5.00
5909101396 นางสาว สุดารัตน์ แซ่ย่าง พัฒนาการท่องเที่ยว 99 238 238 4.47
5909101401 นางสาว สุวณีย์ คีรีบูนแดนไพร พัฒนาการท่องเที่ยว 99 252 252 4.74
5912107337 นางสาว วิสารัตน์ วรินทร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 351 266 5.00
5912107343 นางสาว สุวิชาดา ศรีโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 266 266 5.00
5912107344 นางสาว เหมือนฝัน โสพุดอ่อน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 97 226 226 4.25
5914101302 นางสาว กมลวัลณ์ จันทร์ตา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101304 นางสาว เกวลิน สิทธิปรุ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101306 นางสาว จารุภรณ์ ภูผาลินิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101310 นางสาว ณศภัส ลี้สกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 276 266 5.00
5914101311 นางสาว ณัชชา จันทร นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101313 นางสาว ณัฐสุดา โพธิ์ขาว นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101328 นาย ปณิธาน ไชยานะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 438 266 5.00
5914101347 นาย เพชรฤกษ์ สุนทรมนทกานติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5914101371 นาย ศตพร ติยะวรบุญ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 266 266 5.00
5918102305 นางสาว เกวลิน ยะใหม่วงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102307 นาย คณิน คำกิ่ง การสื่อสารดิจิทัล 98 266 266 5.00
5918102312 นาย จุลธวัช ทองอร่าม การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102316 นางสาว ญานิศา วงค์เขียว การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102317 นาย ฐิติภูมิ เจริญพจน์สถาพร การสื่อสารดิจิทัล 0 0 0 0.00
5918102319 นาย ณัชรัช สิริสิงหรัชช์ การสื่อสารดิจิทัล 100 438 266 5.00
5918102323 นางสาว ณิชกุล คำมี การสื่อสารดิจิทัล 100 283 266 5.00
5918102326 นางสาว ธัญชนก เปยาคม การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102328 นาย ธีระวัฒน์ พิลาทอง การสื่อสารดิจิทัล 85 101 101 1.90
5918102333 นาย นันทกิตติ์ จอมเดช การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102339 นาย ปฏิภาณ ศรีชะนะ การสื่อสารดิจิทัล 100 266 266 5.00
5918102340 นาย ปรีดา ขวาชารี การสื่อสารดิจิทัล 99 266 266 5.00
5918102365 นาย สันติสุข เกตุรมย์ การสื่อสารดิจิทัล 98 265 265 4.98
5918102371 นางสาว อรพรรณ นาคล้วน การสื่อสารดิจิทัล 99 181 181 3.40
5922103002 นาย กิจพงศ์ สายยิ้ม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00
6022103031 นางสาว อาหมี่ มาแลกู่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 266 266 5.00