สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5610101315 นาย ขจรศักดิ์ กิติประภากรณ์ การประมง 0 0 0 0.00
5701124337 นาย สรัณกร สมจิตรแก้ว เกษตรเคมี 99 171 171 3.21
5801102344 นางสาว ศุภณัฐ จะสนอง พืชสวน (พืชผัก) 96 145 145 2.73
5801102419 นางสาว ธนิษฐา วันเพ็ญ พืชสวน (พืชผัก) 97 249 249 4.68
5801102474 นาย สุภชัย สุรณาภรณ์ชัย พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 42 42 0.79
5801125341 นาย ภัทธโน จันทศิลา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 383 266 5.00
5810101430 นาย อภิรักษ์ เหมพิจิตร การประมง 99 350 266 5.00
5822101316 นาย จตุรพร เสนคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 276 266 5.00
5822101318 นางสาว จารุวรรณ ตลับนาค สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101319 นาย จิรวัฒน์ ต๊ะทองคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101336 นาย ณัฐพงศ์ มาไกล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 303 266 5.00
5822101345 นางสาว ธนพร มันจา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101348 นางสาว ธัญญา พรทวีกันทา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101349 นางสาว ธัญญา วิเศษคุณ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 266 266 5.00
5822101350 นางสาว ธัญพิชชา แจ้งสว่าง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 97 267 266 5.00
5822101360 นางสาว เบญจรัตน์ อาจวิจิตร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 226 226 4.25
5822101363 นางสาว ปนัดดา โทสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101364 นางสาว ปริณดา แสงจันทร์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101366 นางสาว ปิยธิดา ยี่บัว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 438 266 5.00
5822101371 นางสาว พลอยไพลิน ว่องศรียานนท์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101375 นางสาว พิชญ์สินี ไชยเชื้อ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101377 นางสาว พีรดา ไฝ่ฟ้า สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 266 266 5.00
5822101378 นางสาว เพ็ญพิศุทธิ์ จันทร์หอม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101393 นางสาว ลักษณาพร กันชัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 383 266 5.00
5822101394 นาย วทัญญู ฉ่ำเอี่ยม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 266 266 5.00
5822101414 นางสาว สมฤทัย สมทะนะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 96 266 266 5.00
5822101417 นาย สายชล เขียวสา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 95 266 266 5.00
5822101425 นาย อนุรักษ์ อ้ายจันทึก สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 409 266 5.00
5901113313 นาย ณรงศักดิ์ พันธุ์ทาโฮม ปฐพีศาสตร์ 100 266 266 5.00
5901113316 นาย ทินกร กูลสวัสดิ์มงคล ปฐพีศาสตร์ 95 242 242 4.55
5901113328 นางสาว พัชราพร แสงดาว ปฐพีศาสตร์ 93 87 87 1.64
5901125313 นางสาว ณภัทร นาคปานเสือ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 282 266 5.00
5901125328 นางสาว นุตประวีณ์ คนคง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 430 266 5.00
5901125329 นางสาว บุษกร อาษา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 218 218 4.10
5901125332 นางสาว พรกนก ซื่องาม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 436 266 5.00
5901125345 นาย ศราวุฒิ ปัญญาวัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0 0 0 0.00
5901125348 นางสาว สรัญญา ราชโยธา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 438 266 5.00
5906102382 นางสาว กัญญ์ชลิดา แก่นเก่า การตลาด 100 266 266 5.00
5906102383 นางสาว ดิษญา โปธาวงค์ การตลาด 100 438 266 5.00
5906102386 นางสาว ทิติมา สอนเชียงคำ การตลาด 100 266 266 5.00
5906102389 นางสาว ธนกานต์ กอชัยศิริกุล การตลาด 99 280 266 5.00
5906102511 นางสาว ศศิวิมล อ่อนละม่อม การตลาด 100 266 266 5.00
5906102513 นางสาว ศิริพร ศรีสุภาลัย การตลาด 100 266 266 5.00
5909101347 นางสาว นิรมล วรใจ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 254 254 4.77
5909101357 นาย คุณเปรม ชัยชนะ พัฒนาการท่องเที่ยว 100 259 259 4.87
5909101362 นางสาว พิลาวัลย์ ศรีจักรโคตร พัฒนาการท่องเที่ยว 100 234 234 4.40
5910101304 นางสาว กันติยา พงษ์นาวี การประมง 100 373 266 5.00
5910101313 นางสาว จันทกานติ์ วังป่าตาล การประมง 100 107 107 2.01
5910101316 นางสาว จีรนันท์ พิสกุล การประมง 100 340 266 5.00
5910101321 นางสาว ชนากานต์ อินทะวงค์ การประมง 100 266 266 5.00
5910101322 นางสาว ชนิกานต์ รัตน์เถลิงศักดิ์ การประมง 100 359 266 5.00
5910101323 นาย ชลแดน พูลศิลป์ การประมง 100 266 266 5.00
5910101324 นางสาว ชลิญญา สุดา การประมง 100 438 266 5.00
5910101326 นาย ชัยธวัฒน์ กาวี การประมง 100 266 266 5.00
5910101331 นางสาว ณัฐติญากรณ์ เจริญคุณ การประมง 100 266 266 5.00
5910101335 นาย ณัฐิวุฒิ ทิพย์ธารา การประมง 100 230 230 4.32
5910101342 นาย ธวัชชัย ยาสิทธิ์ การประมง 99 264 264 4.96
5910101347 นางสาว นวพร สุภอิสริยะกุล การประมง 99 149 149 2.80
5910101348 นาย นัทธพงศ์ บุญศรีรัมย์ การประมง 99 243 243 4.57
5910101356 นางสาว ประภัสสร วงค์เลย การประมง 100 266 266 5.00
5910101373 นางสาว พิมพ์นิภา เพ็ชรบุญมี การประมง 100 282 266 5.00
5910101374 นางสาว พิมวรานี กวงคำ การประมง 100 266 266 5.00
5910101376 นาย ภัทร เรือนมูล การประมง 99 240 240 4.51
5910101377 นางสาว ภัทรวดี ใจบุญลือ การประมง 100 266 266 5.00
5910101378 นาย ภานุมาส จันตาระ การประมง 100 266 266 5.00
5910101379 นางสาว ภาพพิมพ์ ใจโต การประมง 99 230 230 4.32
5910101388 นาย รวีโรจน์ อารีบำบัด การประมง 99 266 266 5.00
5910101390 นาย รัฐมนตรี ยิ่งนอก การประมง 100 351 266 5.00
5910101391 นางสาว รัตติกาล เพชรสุข การประมง 99 220 220 4.14
5910101394 นางสาว วรฤทัย ทิพย์อัญชลี การประมง 99 350 266 5.00
5910101395 นางสาว วราลักษณ์ จันทร์เกตุ การประมง 98 151 151 2.84
5910101397 นางสาว วัชราภรณ์ ไชยวงค์ การประมง 96 362 266 5.00
5910101399 นางสาว ศศิกานต์ บุญแก้ว การประมง 100 182 182 3.42
5910101400 นางสาว ศศิธร วิชัยต๊ะ การประมง 100 266 266 5.00
5910101403 นางสาว ศุภมาศ ทองอ้อน การประมง 99 266 266 5.00
5910101405 นางสาว สมฤดี มากหลาย การประมง 100 276 266 5.00
5910101407 นาย สรศักดิ์ แสนคำ การประมง 100 223 223 4.19
5910101411 นางสาว สุดาภรณ์ ติศักดิ์ การประมง 99 275 266 5.00
5910101413 นางสาว สุทัศตรา ตรึกตราครบุรี การประมง 99 274 266 5.00
5910101414 นางสาว สุธาสินี ตะน้อย การประมง 100 266 266 5.00
5910101415 นางสาว สิริณัฏฐ์ พลอยตะคุ การประมง 99 153 153 2.88
5910101417 นางสาว สุนิศา กุมพาภัติ การประมง 100 250 250 4.70
5910101418 นางสาว สุนิษา เนคมานุรักษ์ การประมง 100 266 266 5.00
5910101424 นางสาว โสภา เกียรติวนากุล การประมง 99 266 266 5.00
5910101426 นางสาว หัทยา ณ นคร การประมง 100 351 266 5.00
5910101427 นางสาว อณัฐชา ทวีกิติกุล การประมง 99 266 266 5.00
5910101428 นางสาว อนุสรา คำซาว การประมง 100 266 266 5.00
5910101429 นางสาว อภิชญา อาทิตย์ตั้ง การประมง 100 438 266 5.00
5910101433 นางสาว อรทัย มะลิลา การประมง 99 339 266 5.00
5910101434 นางสาว อักษร ทรัพย์สมบัติ การประมง 100 266 266 5.00
5910101436 นางสาว อารียา สิงห์สุวรรณ การประมง 100 438 266 5.00
5910101437 นางสาว อิสราภรณ์ ยอดแก้ว การประมง 100 266 266 5.00
5910101439 นางสาว ไอยาดา แสงป้อ การประมง 100 266 266 5.00
5912102306 นางสาว กาญจนีย์ ก่ำแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 266 266 5.00
5912102310 นางสาว ชญานี ราศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 98 275 266 5.00
5912102381 นางสาว ศิรประภา สร้อยเพ็ชร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 266 266 5.00
5915123301 นางสาว กนิษฐา คำพรหม พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00
5915123306 นางสาว กานต์ชนิต ขุนแก้ว พลังงานทดแทน 100 266 266 5.00