สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5703101359 นาย ศิวะ นาชัย วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 122 122 2.29
5703101360 นาย สงกรานต์ สารปิมปา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 64 64 1.20
5801101040 นาย สารัช ผามั่ง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 74 8 8 0.15
5801102301 นางสาว กชกร เดชดาวเรือง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 95 252 252 4.74
5801102302 นางสาว กนกวรรณ สมใจหวัง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 93 6 6 0.11
5801102303 นางสาว กมลมาศ สวัสดิ์คำ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102307 นางสาว กาญจน์กนก วิหาละ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 99 438 266 5.00
5801102320 นาย จักรกฤษ กูลตา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102354 นางสาว ดรุณี วงค์ตา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102370 นางสาว นภัสวรรณ คำพร พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 298 266 5.00
5801102382 นาย ปฐมพงษ์ ยอดแก้ว พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102389 นาย ปวริศร โสภามาตร พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102391 นางสาว ปาริฉัตร อินทสาร พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 96 85 85 1.60
5801102411 นาย ไพศาล แสนวงษา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 122 122 2.29
5801102416 นาย มงคล ครรไลรักษ์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 276 266 5.00
5801102428 นางสาว รัชนก บุญยิ่งเหลือ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 276 266 5.00
5801102453 นางสาว ศิริลักษณ์ เอ้กระโทก พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 96 266 266 5.00
5801102456 นางสาว ศุภาวรรณ อาจธัญญกรณ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 99 291 266 5.00
5801102463 นาย สหรัฐ จูเทศ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 277 266 5.00
5801102475 นางสาว สุมินตรา ท้าวอ้าย พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 336 266 5.00
5801102480 นาย สุวิชาติ์ อุทธิยา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102488 นางสาว อภิวรรณ์ งามดี พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5801102489 นาย อริญชย์ ไสยย้ำ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 99 266 266 5.00
5801102494 นาย อาชานนท์ เเสงเงิน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 99 266 266 5.00
5801102497 นาย นฤดม ปู่ยุง พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 273 266 5.00
5801105307 นาย กำธรพล ปงเทพ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 340 266 5.00
5801105316 นาย เจตน์สฤษฎิ์ ชำนาญ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป243 1 100 268 266 5.00
5803101311 นาย จิรวัฒน์ ปัญโญใหญ่ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 77 266 266 5.00
5803101322 นาย ณัฐวุฒิ วรรณก้อน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 72 289 266 5.00
5803101324 นาย ธรรมนูญ บุญต่อ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 99 171 171 3.21
5803101326 นาย นพดล เทียนแก้ว วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 67 67 1.26
5803101329 นางสาว ประภัสสร ดอนไม้ไทร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 87 266 266 5.00
5803101334 นางสาว พัชรินทร์ วงค์คำปวน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 98 126 126 2.37
5803101337 นางสาว ภัทรพร ชื่นอรุณชัย วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 91 266 266 5.00
5803101339 นาย ภานุวัฒน์ อ่วมอ่ำ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 90 266 266 5.00
5803101344 นางสาว เมธาวี พิมพยอม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 99 275 266 5.00
5803101347 นาย วทัญญู วรกิติสกุล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 93 293 266 5.00
5803101348 นางสาว วราภรณ์ ด้วงสีแก้ว วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 97 351 266 5.00
5803101350 นาย วิบูลย์พงศ์ กาสมสัน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 98 185 185 3.48
5803101354 นางสาว ศุภวรรณ จำชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 82 347 266 5.00
5803101360 นางสาว อรยา ติ๊บธง วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 304 266 5.00
5803102322 นาย ณัฐพล หน่อใจ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 92 266 266 5.00
5803102326 นางสาว ณัทฐ์นันทกานต์ สิงห์คำ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 99 275 266 5.00
5803102349 นางสาว สุรารักษ์ พลไธสง วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5803103318 นางสาว ธนาภรณ์ ใจกว้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 100 266 266 5.00
5803103347 นาย อิทธิพล เปี้ยอุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป243 1 93 269 266 5.00
5804107312 นางสาว จิราวรรณ สิงห์โต วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 99 89 89 1.67
5804107322 นางสาว พลอยรุ้ง สถาปนศิริ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 97 36 36 0.68
5804107325 นางสาว พิชญา สิงคะตา วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5804107333 นางสาว เวธกา มงกุฏมรกต วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 99 266 266 5.00
5804107335 นาย สากล กงสิทธิ์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5804107342 นาย พงศกร กุนากุล วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 95 312 266 5.00
5805104367 นาย พายัพ สนธิคุณ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 281 266 5.00
5806103471 นางสาว ศุพัชรวรรณ ยศอ่อน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 266 266 5.00
5806105361 นาย ปิยะพงษ์ พยัคฆา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 276 266 5.00
5806105385 นาย ศรัณย์ ณ ลำปาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป243 1 99 266 266 5.00
5815123387 นาย วัชระ กลั่นคูวัฒน์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 1 100 155 155 2.91
5815123419 นาย อำนาจ ผาลใจ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป243 1 100 266 266 5.00
5822101003 นาย คมาคม ก่ำแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 1 100 144 144 2.71
5822101007 นาย จิรายุส สังฆคราม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 1 99 344 266 5.00
5904104311 นางสาว ปราณี มูลชุมภู สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 100 279 266 5.00
5904104313 นางสาว ปาริฉัตร เรือนงาม สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป243 1 97 52 52 0.98
5906103336 นางสาว ชนกสุดา โทปุรินทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 320 266 5.00
5906103337 นางสาว ชนาภา อินสม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 266 266 5.00
5906103432 นางสาว รวิพา พัทยากร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 99 351 266 5.00
5906103450 นางสาว วิชุดา จอมบรรพต บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 266 266 5.00
5906103471 นางสาว สุดารัตน์ แจ่มสุวรรณ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป243 1 100 266 266 5.00
5910101349 นาย นันทิพัฒน์ แซ่จ๋าว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 1 98 266 266 5.00
5910101432 นางสาว อมลวรรณ สงวนสันเทียะ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป243 1 100 266 266 5.00
5922102015 นาย ลอเอ๋อ ลาหู่นะ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป243 1 99 266 266 5.00