สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5805204306 นาย จตุกร ยะอนันต์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 95 229 229 4.30
5805204310 นาย ชัยธวัช มูลแขม การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 266 266 5.00
5805204340 นาย วัชรพงษ์ สร้อยมณีวรรณ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 98 338 266 5.00
5905204302 นางสาว กมลพรรณ ปะระดี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 266 266 5.00
5905204304 นางสาว กฤษณา ใจบุญ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 340 266 5.00
5905204305 นาย กิติศักดิ์ กาทู การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204310 นางสาว ชลธิชา ทิมอรุณ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204311 นาย ชานนท์ เปรมประสิทธิผล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 263 263 4.94
5905204312 นางสาว ชุติภา มาลัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 290 266 5.00
5905204313 นาย ณรงค์เดช ใจกล้า การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 98 264 264 4.96
5905204315 นาย ณัฐพงศ์ สุววรณวงค์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 0 0 0 0.00
5905204316 นางสาว ณัฐพร ดาวเรือง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204317 นางสาว ณัฐพร เอกวรรณ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204318 นางสาว ณัฐริกา ภิญโญประการ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204320 นาย ตรัยวิทย์ มูลตุ้ย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204321 นาย ทรงสิทธิ์ พรหมเนตร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 266 266 5.00
5905204322 นาย ธนพัฒน์ พระทองคำ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204323 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทราช การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204324 นางสาว ธัญรดา ปิ่นแก้ว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204325 นางสาว ธันย์ชนก ศิริ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 285 266 5.00
5905204326 นาย ธีรภัทร์ อินทร์แพง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204329 นาย บวรภัค ยะสะนะ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204330 นาย บุญฤทธิ์ สมีนาง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204331 นาย ปฏิภาณ มาตัน การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 267 266 5.00
5905204333 นางสาว ปรายฟ้า ทัศนาทร การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204335 นางสาว พิมพ์วรีย์ หวังช่วยกลาง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 86 86 1.62
5905204338 นางสาว รัญชนา เรือนทราย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204339 นาย วรชาติ แก้วชัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204340 นาย วรเมธ เพ็ชรประพันธ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204341 นางสาว วรัตถ์ภัค ฟูเต็มวงค์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204342 นาย วัฒนา ธรรมเสน การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 266 266 5.00
5905204343 นางสาว วิรัญชนา ธรรมชัย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204344 นางสาว ศกุณตลา คำซาว การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204345 นาย สรวิศ สนธิคุณ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204346 นาย สิรวิชญ์ เมืองมาหล้า การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204347 นางสาว สิริรุ้ง สีนวลใหญ่ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204348 นางสาว สุธิกานต์ ศักดิ์ดี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204349 นาย อดิศักดิ์ กิติตื้อ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204350 นาย อนันตชัย พรรษา การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00
5905204351 นาย อนาวิล ณ เชียงใหม่ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 97 258 258 4.85
5905204352 นางสาว อภิสรา จันสีมุ่ย การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 99 269 266 5.00
5905204354 นาย อาทิตย์ ทองดี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 2 100 266 266 5.00