สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601222001 นาย กฤตภาส อภินันท์ธนา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
5801222024 นาย นพรัตน์ ไชยมงคล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 261 261 4.91
5901222036 นาย วิโรจน์ ก่อสร้างสกุล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 272 266 5.00
6001222001 นาย กฤษฏา อุบลศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 254 254 4.77
6001222002 นาย ก่อเกียรติ รัตนะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222003 นาย เกรียงศักดิ์ จอมปวง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 95 271 266 5.00
6001222004 นาย เกียรติศักดิ์ เตจ๊ะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 228 228 4.29
6001222005 นาย คัมภีร์ ภักดีคีรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222006 นาย คำเผย คุณประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 263 263 4.94
6001222007 นาย จริญญา จันทร์สม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 265 265 4.98
6001222008 นาย จักรพันธ์ อุปาระ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222009 นาย จำรูญ วิเวกวนารมณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 291 266 5.00
6001222010 นางสาว จินตนา โกยทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222011 นาย เจ๊ะอาติบ ปะดุกา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 219 219 4.12
6001222012 นางสาว ชมพูนุช แซ่ม้า การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222013 นางสาว ชยาภรณ์ ติใหม่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 233 233 4.38
6001222015 นาย ชาติชาย ยาณะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222016 นาย ชินวัตร สุนันต๊ะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 265 265 4.98
6001222017 นาย โชติชัย ตั้งจริงใจ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 351 266 5.00
6001222018 นางสาว ญาณิศา ปมหิน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 333 266 5.00
6001222020 นาย ณัฐวุฒิ พรมมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 79 266 266 5.00
6001222021 นาย ณัฐสิทธิ์ คำมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222022 นาย ทวีกานต์ บุญเมย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222023 นาย ธนกร คำเป็ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222024 นาย ธนพล ดวงบาล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222025 นาย ธนภัทร ต่ำแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 267 266 5.00
6001222026 นาย ธีรศักดิ์ ภาระษี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 251 251 4.72
6001222029 นาย นัทธพงศ์ เหล็กคม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222030 นาย บุญไชย พินิจบันลือ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222032 นาย ประจวบ แหลมคม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222033 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปุเป การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222034 นางสาว พิชชาพร ดวงบาล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 266 266 5.00
6001222035 นาย เพิ่มสิน คำแสนสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222036 นาย ภัคพงษ์ ทิมขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222038 นาย ภาคย์ มหากิจภากรณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 93 223 223 4.19
6001222040 นาย รุ่งเพชร ดุลยภาพสายชล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 208 208 3.91
6001222041 นาย เลียนชัย ศรีวิไล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222042 นาย วัฒนา ธนโชติตระกูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 83 262 262 4.92
6001222043 นาย วิชยุตม์ แก้วกัน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 243 243 4.57
6001222044 นาย ศตพล วิจิตรโสภา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222045 นางสาว ศศินิภา พันเชิง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 428 266 5.00
6001222046 นาย ศิริพงษ์ นรสิงห์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222047 นาย ศุภกร กันทะชัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 438 266 5.00
6001222048 นาย ศุภกิจ ทับขันต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222049 นางสาว ศุภรดา ขันศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222050 นาย ศุภสวัสดิ์ กองมูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222051 นางสาว ศุภานัน รอดเลิศ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 268 266 5.00
6001222052 นาย สรวิศ สิริสุนทรกูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222054 นาย สอาด นรินทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222055 นาย สาธิต สุดตุดจ้อย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 147 147 2.76
6001222056 นาย สิทธิชัย สุขพนาพร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222057 นาย สินปกรณ์ ดำคง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 79 266 266 5.00
6001222058 นาย สุรเชษฐ เจือมิ่ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222059 นาย สุระ ไพรพนาชัยมั่น การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 241 241 4.53
6001222060 นาย โสภณ กอพฤกษาชาติ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222061 นางสาว หัสยา อารี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222062 นาย อธิวัฒน์ วินันต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222063 นาย อนันศักดิ์ พิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222064 นาย อนุชิต ปาลี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222067 นาย อิศเรศ จักขุเรือง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222068 นาย อุเทน กันทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222069 นาย ทอง แสงมณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 266 266 5.00
6001222071 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรหยกภูษิต การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 438 266 5.00