สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5805201301 นาย กวินท์ มูลเทพ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 0 0 0 0.00
5905201301 นาย กฤษฎ์ ใจจินา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 265 265 4.98
5905201302 นางสาว กัญญ์วรา ฟองกันทา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 276 266 5.00
5905201303 นาย เกียรติศักดิ์ ทรายคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 268 266 5.00
5905201304 นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณจิตน์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 36 36 0.68
5905201305 นางสาว คำลืน ลุงมู รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 353 266 5.00
5905201306 นางสาว จารุวรรณ หมันบุตร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201308 นางสาว จิราพรรณ ใจเดิม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201309 นาย จิรายุทธ พงศ์ไพบูลย์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 118 118 2.22
5905201310 นางสาว จุฬาลักษณ์ กมลชัยสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201312 นาย กอบกุล สุขวัฒนากอบกุล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201313 นาย ชินกฤษ พรมเรือง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 94 265 265 4.98
5905201314 นาย ญาณกิตต์ มูลคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 361 266 5.00
5905201315 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201316 นาย ณัฐติพงษ์ สุขประเสริฐ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 0 0 0 0.00
5905201317 นางสาว ณัฐรี ศิริพัฒนโยธิน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201318 นางสาว ณัฐวดี อินทะวัง รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 266 266 5.00
5905201319 นางสาว ดารารัตน์ แสงศรีจันทร์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201320 นาย ธนภัทร วงศ์บุตร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 111 111 2.09
5905201322 นาย นนทัช ปัญญาธนาธร รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 232 232 4.36
5905201325 นาย ปณชัย หลำน้อย รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 373 266 5.00
5905201326 นางสาว ปทิตตา กระแสแสน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 0 0 0 0.00
5905201327 นาย ปริญญา นุ่มโต รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 98 285 266 5.00
5905201328 นางสาว ปาริชาติ ประชาสุข รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 270 266 5.00
5905201329 นาย ปุริม สารพงษ์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 168 168 3.16
5905201331 นางสาว ผกามาส คล้ายสมาน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 285 266 5.00
5905201333 นางสาว พิชชาพร ปงกา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 279 266 5.00
5905201334 นางสาว พิชญา อินทร์ถา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 438 266 5.00
5905201335 นางสาว พิมพ์ประไพ สมใจดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 120 120 2.26
5905201338 นางสาว ศิญาภรณ์ ไชยเจริญ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 266 266 5.00
5905201340 นางสาว ศุภิสรา สุวรรณศรี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201344 นาย สิริพงศ์ สิริวรานนท์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 257 257 4.83
5905201345 นางสาว สุดารัตน์ สีสม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 266 266 5.00
5905201348 นางสาว อภิชญา สายติ๊บ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 99 329 266 5.00
5905204308 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทวงษ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 351 266 5.00
5905204334 นางสาว พิชญา คำฟอง การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป243 1 100 351 266 5.00