สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5905201316 นาย ณัฐติพงษ์ สุขประเสริฐ รัฐศาสตร์ 0 0 0 0.00
5905201326 นางสาว ปทิตตา กระแสแสน รัฐศาสตร์ 0 0 0 0.00
5905204306 นางสาว จารุภัทร เครือจันทร์ การบริหารท้องถิ่น 0 0 0 0.00
5905204319 นางสาว ดาราภรณ์ ทองก้อน การบริหารท้องถิ่น 0 0 0 0.00
6001222031 นาย ปฏิพัทธ์ คำมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 4 4 0.08
6001222053 นาย สราวุฒิ แก้วเกลี้ยง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0 0 0 0.00