สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป243 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด Business English ทั้งหมด 266 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5905201316 นาย ณัฐติพงษ์ สุขประเสริฐ รัฐศาสตร์ 100 266 266 5.00
5905201326 นางสาว ปทิตตา กระแสแสน รัฐศาสตร์ 100 273 266 5.00
5905204306 นางสาว จารุภัทร เครือจันทร์ การบริหารท้องถิ่น 99 234 234 4.40
5905204319 นางสาว ดาราภรณ์ ทองก้อน การบริหารท้องถิ่น 100 266 266 5.00
6001222031 นาย ปฏิพัทธ์ คำมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 266 266 5.00
6001222053 นาย สราวุฒิ แก้วเกลี้ยง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 93 100 100 1.88