สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5822103024 นาย อัครเดช จิโนบัว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 18 100 256 234 5.00
5901113301 นางสาว กนกพร เติมลาภ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 98 226 226 4.83
5901113313 นาย ณรงศักดิ์ พันธุ์ทาโฮม ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 100 234 234 5.00
5901113314 นาย ณัฐพงษ์ กำเนิด ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 100 234 234 5.00
5901113318 นาย ธนวัทย์ สุนันทะพงศ์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 100 234 234 5.00
5901113320 นางสาว นิภาพรรณ แมะบ้าน ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 99 234 234 5.00
5901113331 นางสาว ภานุมาศ เวชกร ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 98 233 233 4.98
5901113342 นางสาว สุธาทิพย์ อุดมศรี ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 100 230 230 4.91
5901113343 นาย อภิชาติ เกตุพรหมมา ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 100 234 234 5.00
5901125337 นาย พีรยศ ปอแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 18 99 237 234 5.00
5904103325 นางสาว ไพลิน เพรียพรม เคมี วิทยาศาสตร์ ศป242 18 93 112 112 2.39
5904103342 นางสาว สุพาภรณ์ คำศรี เคมี วิทยาศาสตร์ ศป242 18 94 94 94 2.01
5904105301 นางสาว กมลพรรณ โยวะผุย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 243 234 5.00
5904105316 นางสาว ธันย์ชนก ชัยอินทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105318 นางสาว นภารัตน์ ผ่องศรีใส คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105319 นางสาว เนรัญชลา บุญเมือง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105322 นางสาว พนิตพร สุวรรณะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 243 234 5.00
5904105323 นางสาว พรนิภา รัตนศิลาชัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105324 นางสาว พรพรรณ เลาหลื่อ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105331 นางสาว วิรากานต์ ผอบนาค คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105336 นางสาว สิริยากร สงล่า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5904105344 นางสาว เอเปา ลุงเฮิง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5905101318 นางสาว จุฬารัตน์ อุ่นคำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5905101344 นางสาว ธนิสรา ปันกองงาม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5905101352 นางสาว ปาริฉัตร กาวิล รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906101342 นาย ชันกร ไชยวงศ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 97 243 234 5.00
5906101349 นางสาว ณสุภา ผ่องใส การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906101356 นางสาว ณัฐนันท์ จันทร์คำเรือง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906101379 นางสาว นราวรรณ ทิพย์มลทา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906101380 นางสาว นวนันท์ แพงกระโทก การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906101389 นางสาว นิราวรรณ มั่นแย้ม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906101392 นางสาว นุจเนตร ผลจันทร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 98 234 234 5.00
5906101393 นางสาว บุณยนุช วงศ์ลัดดา การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 235 234 5.00
5906101430 นางสาว มยุริญ แม่นยำ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 239 234 5.00
5906101451 นางสาว วิภาพร รอดอ่อง การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906101455 นางสาว ศรสวรรค์ สายกูด การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102305 นางสาว กมลรัตน์ กลั่นแสง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102400 นางสาว นภัสร กุลบุญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102402 นางสาว นฤพร พันธ์เตี้ย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102403 นางสาว นฤมล ภู่นุช การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906102445 นางสาว พลอยไพริน ไวว่อง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102488 นางสาว วรัญญา ลิ้มปิยะศรีสกุล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102489 นางสาว พีรชญา ธนวรณัฏฐ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102490 นางสาว วราภรณ์ ติ๊บทะวงค์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102492 นางสาว วริศรา วงค์ทอง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102499 นาย วิษณุกร สายเครื่อง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102500 นาย วีรภัทร กล้าหาญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102515 นาย ศิวกรณ์ จิโน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906102519 นางสาว ศุภธวดี ปาวิน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906102524 นางสาว สตรีรัตน์ โลมาสม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 96 234 234 5.00
5906102528 นางสาว สราญรัตน์ ขุนเพ็ง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906102531 นาย สาริน ลีวัฒนตระกูล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102532 นาย สิทธิศักดิ์ สุขกมล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102547 นางสาว อรณัส วงค์อุไร การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 257 234 5.00
5906102552 นางสาว อังคณา สิงห์แก้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102553 นางสาว อังคณาพร หยกรติกาญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906102554 นางสาว อัจฉรา อาริยะจ้อน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906103354 นางสาว ณัฐธิดา สลีวงศ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 237 234 5.00
5906103355 นางสาว ณัฐนิชา จอมคีรี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906103374 นางสาว ธัญชนก พิชัยรัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906103375 นางสาว ธัญญารัตน์ เมาเพ็ชรกาศ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906103397 นางสาว ปวีณา ธัญญะ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906104301 นางสาว กนกวรรณ เชื้อคำซาว การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906104306 นางสาว กฤชกร ดวงชัย การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 191 191 4.08
5906104316 นางสาว กิ่งกาญจน์ เดชอุดม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906104319 นางสาว เกศราภรณ์ กันทา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 89 234 234 5.00
5906104353 นาย ณัฐพงศ์ พรมรัตน์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5906104360 นางสาว ดวงกมล พลดงนอก การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 223 223 4.76
5906104405 นางสาว มัลลิกา ขำดำ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 98 119 119 2.54
5906104416 นาย วรณัฎฐ์ ยุบล การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 100 234 234 5.00
5906104460 นาย โสภณ เย็นไธสง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 18 99 234 234 5.00
5909101314 นางสาว จันทิมา แผ่นทอง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 98 234 234 5.00
5909101326 นาย เฌอริศ สุนันต๊ะ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 231 231 4.94
5909101331 นางสาว ณัฐธิดา ดารามณฑล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 411 234 5.00
5909101354 นางสาว ปัลวี แก้วกำเหนิด พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 100 236 234 5.00
5909101359 นาย พัฒนพงศ์ โภชนะ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 234 234 5.00
5909101365 นาย ภาวิน ทันตกาญจนาพันธุ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 100 68 68 1.45
5909101366 นาย ภูเบศวร์ อักษรเนียม พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 224 224 4.79
5909101367 นาย ภูสิทธิ์ บูรณะกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 234 234 5.00
5909101371 นางสาว รมณ พิมพ์ตะคุ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 230 230 4.91
5909101373 นาย รัชพล ยางเครือ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 59 320 234 5.00
5909101374 นางสาว รัตนพร ลัญจกรกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 100 234 234 5.00
5909101379 นางสาว วรรณิดา ราชนิยม พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 234 234 5.00
5909101380 นางสาว วรี เลาหตีรานนท์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 89 163 163 3.48
5909101381 นางสาว วัลคุ์วดี จี้ปูคำ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 94 234 234 5.00
5909101385 นางสาว ศศิธร วาณี พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 100 234 234 5.00
5909101387 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริพร พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 73 275 234 5.00
5909101389 นางสาว สมิตา พลอยเรียง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 98 233 233 4.98
5909101393 นาย สิรภพ ศิริพรรณาภิรัตน์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 141 141 3.01
5909101397 นาย ประภินวิชฬ์ ทาวัน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 100 2 2 0.04
5909101402 นางสาว เสาวคนธ์ จอมเดช พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 234 234 5.00
5909101403 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 98 252 234 5.00
5909101404 นางสาว อนงค์นาถ สีนวลผ่อง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 98 234 234 5.00
5909101408 นางสาว แอนจีล่า เอสเปรันซ่า พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 18 99 234 234 5.00
5912106329 นางสาว ธนารักษ์ ศรีสาวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 18 99 234 234 5.00
5912106344 นางสาว ปภัสวรรณ ใจกว้าง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 18 99 234 234 5.00
5912106352 นางสาว เพชรกนก ศิริโส เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5912106364 นางสาว ลภัสรดา รัดแดง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00
5912106376 นางสาว ศราวดี สมดวง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 18 100 234 234 5.00