สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5900101301 นาย เกียรติพงษ์ ประลองผล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 17 0 0 0 0.00
5905104333 นาย ณัฐพงศ์ ตาแว่น การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 17 0 0 0 0.00
5906101506 นาย นิธิกร สันชัย การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 204 204 4.36
5906102303 นางสาว กนกวรรณ กลิ่นถือศิล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102313 นางสาว กัลยา อะโนสัก การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102314 นางสาว กาญจนา พรมสาร การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102316 นางสาว กิติการณ์ บุญเรือง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102318 นางสาว กุลณัฐ ชานุวัด การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102320 นาย เกียรติศักดิ์ อนุวงค์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102342 นางสาว จุฑาทิพย์ ชวนชัยภูมิ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 55 55 1.18
5906102343 นางสาว จุฑามาศ พงค์สุรินทร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102345 นางสาว จุฑามาศ แย้มอ่ำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102357 นางสาว ชุติมา อ้ายแดง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 230 230 4.91
5906102370 นางสาว ณัฐนันท์ ปาแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102376 นางสาว ณัฐริกา ธรรมโม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 232 232 4.96
5906102379 นางสาว ดรุณี แพงศรี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102382 นางสาว กัญญ์ชลิดา แก่นเก่า การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 243 234 5.00
5906102383 นางสาว ดิษญา โปธาวงค์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 281 234 5.00
5906102386 นางสาว ทิติมา สอนเชียงคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102389 นางสาว ธนกานต์ กอชัยศิริกุล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102404 นางสาว นฤมล ยุบลไสย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 234 234 5.00
5906102412 นางสาว นิตติยาพร ผิวหลง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102415 นางสาว นิศาชล เทพจักร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102423 นาย ปฏิภาณ ทรัพย์จงนิมิต การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102428 นาย ประเสริฐ แสนสิทธิ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102431 นางสาว ปิยกมล ธรรมแงะ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102432 นางสาว ปิยกมล อภิวัฒนพงศ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 227 227 4.85
5906102433 นางสาว ปิยมาศ เป๊ะยอคือนือ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102435 นางสาว ปิยวรรณ สุขคำปา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 179 179 3.82
5906102441 นางสาว พรพิมล ต๋าคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102443 นางสาว พรศิลป์ กันกล่ำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102446 นางสาว พัชรี กำมะลอ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102447 นางสาว พัทธนันท์ บัวจันทร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102449 นางสาว พิมพ์ชนก สิทธิเดช การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 184 184 3.93
5906102454 นางสาว แพรววิไล คดีโลก การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 233 233 4.98
5906102469 นางสาว มัณฑนากร ฟ้าร่วมปัญญา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102484 นางสาว วนาพร สุวรรณอาภา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 232 232 4.96
5906102486 นางสาว วรพัชรี จอมที่รักษ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102487 นางสาว วรัญญา โพธิตุ้ย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102494 นางสาว วรุณยุพา จันทร์สละ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102504 นาย วีระโรจน์ โอฬารศิริ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 97 234 234 5.00
5906102509 นางสาว ศรุตา กลอยสวัสดิ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102510 นางสาว ศศินิภา ทิพย์มูล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102511 นางสาว ศศิวิมล อ่อนละม่อม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 248 234 5.00
5906102512 นางสาว ศิริพร เวฬุวนารักษ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906102513 นางสาว ศิริพร ศรีสุภาลัย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906102525 นาย สรนันท์ เถาวัลย์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 94 234 234 5.00
5906102526 นาย สรศักดิ์ อุตมะ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 97 234 234 5.00
5906102529 นางสาว สโรชา เขียวคุ้ม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 233 233 4.98
5906102549 นางสาว อรุณรัตน์ ตันสุข การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 232 232 4.96
5906103338 นางสาว ชนารดี เอมน้อย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906103433 นางสาว รวีวรรณ เมืองรัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906103447 นางสาว วันวิสา มีศรี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906103449 นางสาว วิชญาพร มาปินตา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104355 นางสาว ณัฐวรรณ เทียมศรี การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 97 234 234 5.00
5906104363 นางสาว ธฤตมน อิ่นแก้ว การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 234 234 5.00
5906104366 นางสาว ธิดารัตน์ สุริยา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104368 นางสาว นภารัตน์ จันการ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 96 258 234 5.00
5906104370 นางสาว นัฐกาญจน์ รินพล การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906104379 นางสาว ปทุมวดี สุทธการ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 98 234 234 5.00
5906104385 นางสาว ปัทณิฐา เหล็กคม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104387 นาย พงศกร วิริยะพันธ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104392 นาย พัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104396 นาย พิทวัส คุณยศยิ่ง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104417 นางสาว วรรณพร กิกลิ้ง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 268 234 5.00
5906104445 นางสาว สุกัญญา มหาพรม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104448 นางสาว สุดามณี เกษอินทร์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 220 220 4.70
5906104450 นางสาว สุทธิวรรณ คำมะณี การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104455 นางสาว สุมิตรา ไชยคำ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 232 232 4.96
5906104467 นางสาว อมรรัตน์ ปัญญาเสน การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104470 นางสาว อรวรรณ คำภิระวงศ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104471 นางสาว อรวี เมฆพัฒน์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906104472 นางสาว อริสรา นิ้วยะวงศ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906104473 นางสาว อัจฉรียา หลุยบุญเป็ง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 86 234 234 5.00
5906104474 นางสาว อัญชิษฐา จิวโฮฮวด การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906104477 นางสาว อารีรัตน์ สิทธิกรกุลวงศ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 64 256 234 5.00
5906104478 นางสาว อำภาพร อ่อนคำมูล การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105301 นางสาว กมลพรรณ ไชยวงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105330 นางสาว ฐานิกา มีงาม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 233 233 4.98
5906105341 นางสาว ธนัชชา สว่างใจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105350 นางสาว นฤภร พินิจกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105353 นางสาว นิตยา ประคำสาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906105360 นางสาว ปภัสสรา ดีนา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5906105363 นางสาว ปาณิสรา โยธาใหญ่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105368 นางสาว พลอยนิล เหงมะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105369 นางสาว พัชชา กองคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105370 นางสาว พัชรประภา คำเขียว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 234 234 5.00
5906105371 นางสาว พัชรินทร์ วิลัยการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 100 224 224 4.79
5906105391 นาย วัชรพล มณเทียน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 58 58 1.24
5906105410 นาย อัครพงศ์ อินทยศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912106306 นาย กิตติพงษ์ วงค์ชัย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912106326 นาย ธนวิทย์ คุ้มกันนาน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912106369 นาย วรายุส กันทะมัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912106373 นาย วัชรากร จักทร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 100 234 234 5.00
5912106392 นางสาว อาภา ฝ่ายเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 90 191 191 4.08
5912107302 นางสาว กุลณัฐ ชนาภิมุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912107307 นางสาว ชนากานต์ ประทีปพนาธรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 99 234 234 5.00
5912107316 นางสาว ธนวรรณ ทุ่มสอน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 100 234 234 5.00
5912107334 นาย ภัคพงศ์ ปัญธิญา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 17 100 234 234 5.00
5922102016 นาย วัชระวิทย์ ศรีบูพิมพา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 17 100 234 234 5.00