สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601102494 นาย จิรวัฒน์ จุมพล พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 16 100 103 103 2.20
5810101302 นาย กฤตนันท์ ทองสุกมาก การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 283 234 5.00
5903105304 นาย ชัยยุทธ สุพรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 16 85 8 8 0.17
5904108302 นางสาว เกวลิน ชมโลก เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 16 99 249 234 5.00
5904108313 นางสาว สุดาพร วงค์จินา เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 16 98 234 234 5.00
5904108314 นางสาว อพิชญา เดชสวัสดิ์หิรัญ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 16 96 246 234 5.00
5906103464 นางสาว สกุณตลา คำปิงบุตร บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 16 99 234 234 5.00
5906103465 นางสาว สมฤทัย ใหม่ตั้ง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 16 99 336 234 5.00
5906103488 นางสาว หทัยพัทธิ์ สุรกุล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 16 100 234 234 5.00
5906103490 นางสาว หทัยลักษณ์ ศรีเรืองพันธ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101301 นางสาว กชกร ค่วยเทศ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101302 นาย กนกเพชร ภูมิบูรณ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101303 นางสาว กัญญารัตน์ คำวัน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 112 112 2.39
5910101304 นางสาว กันติยา พงษ์นาวี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 237 234 5.00
5910101305 นางสาว กัลญานุช อุดพ้วย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 230 230 4.91
5910101312 นาย จตุพล สามัญ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 220 220 4.70
5910101313 นางสาว จันทกานติ์ วังป่าตาล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 58 58 1.24
5910101314 นาย จิรเดช เพริดพริ้ง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 247 234 5.00
5910101316 นางสาว จีรนันท์ พิสกุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101317 นาย เจษฎา จักร์แก้ว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101319 นางสาว ชญานี ขันตี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101321 นางสาว ชนากานต์ อินทะวงค์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101322 นางสาว ชนิกานต์ รัตน์เถลิงศักดิ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101323 นาย ชลแดน พูลศิลป์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 132 132 2.82
5910101324 นางสาว ชลิญญา สุดา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 382 234 5.00
5910101326 นาย ชัยธวัฒน์ กาวี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 343 234 5.00
5910101328 นางสาว ฌัชชา ทาปัญญา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101329 นาย ณรงค์ศักดิ์ ใจยา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 214 214 4.57
5910101330 นางสาว ณัชชา บุญดี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101331 นางสาว ณัฐติญากรณ์ เจริญคุณ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 233 233 4.98
5910101333 นาย ณัฐพล ด้วงจิโน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 79 222 222 4.74
5910101334 นางสาว ณัฐริกา คงถาวร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101335 นาย ณัฐิวุฒิ ทิพย์ธารา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 97 234 234 5.00
5910101336 นางสาว ณิชารีย์ แสนหลวง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 233 233 4.98
5910101337 นาย ทศพล สิทธิ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 96 233 233 4.98
5910101338 นาย ทินกร พิมพ์แพง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 233 233 4.98
5910101342 นาย ธวัชชัย ยาสิทธิ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 236 234 5.00
5910101343 นาย ธีรพล กันทะโม้ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 233 233 4.98
5910101347 นางสาว นวพร สุภอิสริยะกุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101348 นาย นัทธพงศ์ บุญศรีรัมย์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 123 123 2.63
5910101352 นาย ปฏิพล ชูเกียรติศิริ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 165 165 3.53
5910101353 นาย ปฏิภาณ กองบุตร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101356 นางสาว ประภัสสร วงค์เลย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101359 นางสาว ปัญญาพร สุขแก้ว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101363 นางสาว ปิ่นมณี หล้ามะโน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 9 9 0.19
5910101365 นาย พงศกร เนียมหอม การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 238 234 5.00
5910101367 นางสาว พรจิรา ลีลาน้อย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 233 233 4.98
5910101373 นางสาว พิมพ์นิภา เพ็ชรบุญมี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 245 234 5.00
5910101374 นางสาว พิมวรานี กวงคำ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 274 234 5.00
5910101376 นาย ภัทร เรือนมูล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101377 นางสาว ภัทรวดี ใจบุญลือ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101378 นาย ภานุมาส จันตาระ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101379 นางสาว ภาพพิมพ์ ใจโต การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 237 234 5.00
5910101381 นางสาว มณฑพร จวงสาคร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 99 99 2.12
5910101383 นางสาว มณธิชา วรรณะ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101388 นาย รวีโรจน์ อารีบำบัด การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101390 นาย รัฐมนตรี ยิ่งนอก การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101391 นางสาว รัตติกาล เพชรสุข การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101394 นางสาว วรฤทัย ทิพย์อัญชลี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101395 นางสาว วราลักษณ์ จันทร์เกตุ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 224 224 4.79
5910101397 นางสาว วัชราภรณ์ ไชยวงค์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 231 231 4.94
5910101399 นางสาว ศศิกานต์ บุญแก้ว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 123 123 2.63
5910101400 นางสาว ศศิธร วิชัยต๊ะ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 315 234 5.00
5910101403 นางสาว ศุภมาศ ทองอ้อน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101405 นางสาว สมฤดี มากหลาย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101410 นาย สิทธินนท์ กมลแสงทิพย์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 452 234 5.00
5910101411 นางสาว สุดาภรณ์ ติศักดิ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 233 233 4.98
5910101413 นางสาว สุทัศตรา ตรึกตราครบุรี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 103 103 2.20
5910101414 นางสาว สุธาสินี ตะน้อย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101415 นางสาว สิริณัฏฐ์ พลอยตะคุ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 256 234 5.00
5910101417 นางสาว สุนิศา กุมพาภัติ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 255 234 5.00
5910101418 นางสาว สุนิษา เนคมานุรักษ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101421 นาย สุรศักดิ์ ศิริพร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101424 นางสาว โสภา เกียรติวนากุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 243 234 5.00
5910101426 นางสาว หัทยา ณ นคร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 228 228 4.87
5910101427 นางสาว อณัฐชา ทวีกิติกุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101428 นางสาว อนุสรา คำซาว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101429 นางสาว อภิชญา อาทิตย์ตั้ง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 99 99 2.12
5910101433 นางสาว อรทัย มะลิลา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 98 248 234 5.00
5910101434 นางสาว อักษร ทรัพย์สมบัติ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101436 นางสาว อารียา สิงห์สุวรรณ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 99 234 234 5.00
5910101437 นางสาว อิสราภรณ์ ยอดแก้ว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5910101439 นางสาว ไอยาดา แสงป้อ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 16 100 234 234 5.00
5918102310 นางสาว จิตรานุช ชัยศรีวงค์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 194 194 4.15
5918102318 นางสาว ฑิชากร รัตนมงคล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 61 61 1.30
5918102322 นางสาว ณิชกานต์ สังข์ป้อม การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 234 234 5.00
5918102334 นาย นันทฉัตร เจริญสุข การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 98 233 233 4.98
5918102339 นาย ปฏิภาณ ศรีชะนะ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 234 234 5.00
5918102340 นาย ปรีดา ขวาชารี การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 234 234 5.00
5918102341 นางสาว ปวัตินันท์ ดุมดก การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 243 234 5.00
5918102346 นางสาว ฟองจันทร์ แสงโชติรักษ์วงศ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 273 234 5.00
5918102350 นาย มิ่งศิษฐ์ เชี่ยวพานิช การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 234 234 5.00
5918102354 นางสาว วรหฤทัย ธันยามาศรัตน์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 454 234 5.00
5918102359 นาย ศาศวัต เขตชำนิ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 234 234 5.00
5918102360 นาย ศิรวิทย์ กิติ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 234 234 5.00
5918102365 นาย สันติสุข เกตุรมย์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 234 234 5.00
5918102366 นาย อธิป สำราญ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 99 234 234 5.00
5918102369 นาย อมรเทพ เพชรศรี การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 243 234 5.00
5918102370 นาย อรชุน เนตตกุล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 16 100 288 234 5.00
5922102014 นาย ยุทธการ แก้วสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 16 100 234 234 5.00