สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5804101301 นาย กมลนัทธ์ ไชยนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5805104314 นาย กิตติศักดิ์ ธรรมเมตตากุล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 15 100 88 88 1.88
5812107346 นางสาว ภัสราภรณ์ ใยบัว เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 78 78 1.67
5814101342 นางสาว ปัณฑารีย์ ใจมุข นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 15 100 238 234 5.00
5814101344 นางสาว พลอย วิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5815123361 นาย เผ่าไท ไตรสุวรรณ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5815123382 นาย วงศธร ยุติวงษ์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5815123392 นาย วุฒิไกร ปั้นทิม พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5815123400 นาย สมรักษ์ สมลา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 99 234 234 5.00
5903105323 นางสาว สไบทิพย์ สุทธิวงศ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101330 นาย นฤเบศร์ แก้วสาตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 213 213 4.55
5904101335 นาย ปัญญาวัฒน์ ปลอดกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 98 363 234 5.00
5904101337 นาย พลธวัช เทววุฒิศิริกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101345 นาย พีระพันธ์ ขันชุ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101351 นาย ภานุพงค์ แก้วกุดเลาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101353 นาย ภูศานต์ มูลเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101357 นางสาว รจนา โคตะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101359 นาย วรรณพนธ์ โรจนรุ่งทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5904101362 นางสาว วิลัยวรรณ กันญาณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 217 217 4.64
5904101365 นางสาว วีรยา พงศ์พิทยุตม์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 235 234 5.00
5904101368 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101370 นาย ศิวกร มณีศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101372 นาย ศุภกิจ จี้สละ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101373 นาย ศุภชัย คานจันทึก วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101375 นางสาว ศุภิสรา จันทร์แดง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 183 183 3.91
5904101376 นางสาว สมัชฌา ดาวสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 237 234 5.00
5904101384 นาย สุรพงษ์ ไม่มีชื่อสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101389 นาย อดิศักดิ์ กันทะวิลัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101391 นาย อภิชาติ แสงเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904101393 นาย อภิสิทธิ์ ฟักเถื่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 98 232 232 4.96
5904101394 นาย เอกภพ เป็งธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904105321 นางสาว ปณัฎฐา หนองภักดี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904105325 นาย มนตรี โพธิ์ทุม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904105335 นางสาว ศุภนิดา อู่เถื่อน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5904105337 นางสาว สุชาวดี แย้มภิรมย์ศรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5904105341 นางสาว อรุณี รุจิราพาณิชย์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5905104312 นาย ขจรยศ ศรีละมุล การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 15 99 58 58 1.24
5906102348 นาย ชฎิล ถวายนิล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102352 นาย ชลสิทธิ์ เสริญสมบูรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102388 นาย ธนกร วิลัยคาร การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102405 นาย นวพันธ์ จองแก การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 234 234 5.00
5906102417 นาย บุญเจริญ เกิดมณีโชติ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 454 234 5.00
5906102420 นางสาว เบญจมาศ สมณา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102426 นางสาว ประกายพิมพ์ โชคเดชากุล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 98 234 234 5.00
5906102439 นาย พชร กุณากา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102444 นาย พลวัตร ปุกคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102451 นาย พิษณุศักดิ์ ทองสา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102455 นางสาว ภัทธิยา แสนซุ้ง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102465 นาย ภูริวิทย์ นันตา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102467 นาย มหวัน มหาวันน้ำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102471 นางสาว ยศวิมล ชำนาญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 234 234 5.00
5906102472 นางสาว ยาวิณี ขัดสีใส การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 234 234 5.00
5906102479 นางสาว รัตนากร วรรณรัตน์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 142 142 3.03
5906102480 นางสาว รัตนาวดี อิ่มอ่ำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906102521 นาย ศุภวิชญ์ ชัยชนะวงศ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 232 232 4.96
5906102534 นางสาว สุดารัตน์ แซ่จาง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 226 226 4.83
5906102545 นาย อธิปัตย์ ยวงมณี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 234 234 5.00
5906102556 นางสาว อัจฉริยะพร แขกเมือง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906103343 นางสาว โชว์ธิดา ละครพล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 225 225 4.81
5906103350 นางสาว ณัฎฐรัตน์ พินยา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906103373 นางสาว ธัญชนก ทองอาชา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906103434 นางสาว รังสิมา น้อยกัน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906103466 นางสาว สิรามล มีทองแสน บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906103475 นางสาว สุพรรษา เสนาวรรณา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 15 99 234 234 5.00
5906104311 นางสาว กัญญารัตน์ แกดสันเทียะ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5906104312 นางสาว กัญญาวีร์ คันทา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912101311 นางสาว เกศวรินทร์ แห้วเพชร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 239 234 5.00
5912101315 นางสาว จุฑามาศ ศรีพรหม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912101317 นางสาว ชมพูนุท วิเศษใส เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 235 234 5.00
5912101318 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ธงศรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912101329 นางสาว ณัฐริกา พรมสอน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912101330 นางสาว ณัฐรุจา นาไชยสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5912101383 นาย อภิวัฒน์ พงษ์ประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 94 234 234 5.00
5912102311 นางสาว ชนัดดา บุญมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 98 234 234 5.00
5912106325 นาย ธนพล เหรา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912106327 นางสาว ธนัญญา จันทะวัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 231 231 4.94
5912106330 นาย ธีรดนย์ ขันดา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5912106334 นาย นราธิป เถลิงศักดิ์สกุล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912106359 นางสาว มาณีรัตน์ วังมูล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5912106361 นาย ยศสรัล สมประสงค์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912106362 นางสาว รวิภา คุ้มครอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5912106363 นางสาว รังสิยา จวงจันทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 233 233 4.98
5912106366 นางสาว วนิดา ศรีบุบผา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912106367 นาย วรพงศ์ กล่อมวิญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 97 234 234 5.00
5912106381 นาย สัณหณัฐ คนกล้า เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 233 233 4.98
5912106390 นาย อานนท์ สำเร็จผล เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 100 234 234 5.00
5912107301 นางสาว กวินนา ตุ้ยเปง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 234 234 5.00
5912107319 นางสาว ธนาภรณ์ นพขุนทด เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 98 189 189 4.04
5912107346 นางสาว อรษา รักงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 15 99 186 186 3.97
5915123313 นางสาว เกศินี ชุติพิบูลย์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5915123336 นาย ธนวัฒน์ คำอินทร์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5915123351 นางสาว ปรียา กฤตถิรพุทธิ์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5915123382 นาย วัฒนา วอนสร้อย พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5915123408 นางสาว อารยา มั่งมี พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 99 234 234 5.00
5915123409 นางสาว อารีรัตน์ สุนันต๊ะ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5915123410 นางสาว อินทุอร ใจอ้าย พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 99 234 234 5.00
5915123411 นาย อิศเรศ สายปัญญา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 15 100 234 234 5.00
5922103002 นาย กิจพงศ์ สายยิ้ม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 15 100 234 234 5.00
5922103013 นางสาว รัชฎา รูปช้าง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 15 100 234 234 5.00
6105105338 นางสาว นันท์ชญาน์ บุณยอมรโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 15 100 148 148 3.16