สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5901102378 นางสาว ธาริณี กมลรัตน์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901102395 นางสาว ปาริฉัตร หมื่นไธสง พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901102439 นางสาว รัตนาภรณ์ ลาคำเสน พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901102450 นางสาว วัลภาพร วิเศษวงษา พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901102510 นางสาว จิตรลดา ครองเชื้อ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901102511 นางสาว ณัฐชยา ต๊ะนางอย พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 233 233 4.98
5901102512 นางสาว รัชนก ยะหัวฝาย พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113304 นางสาว กุลนิดา ไพลสีม่วง ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113307 นางสาว จารุวรรณ ประสาทศิลป์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113309 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113311 นางสาว ชุติพร สุดเฉลามาลี ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113316 นาย ทินกร กูลสวัสดิ์มงคล ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113317 นางสาว ทิวา ผ่านคำ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113327 นางสาว พนิดา ท่าสระ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113329 นางสาว พิกุล ชูชื่นบุญ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113333 นางสาว รุ่งนภา หยกรัศมีโรจน์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113336 นางสาว วิภาดา ปาละอ้าย ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113341 นางสาว สุกัญญา ศรีบัวขาว ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113345 นางสาว อรภาณี คำบุบผา ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113346 นางสาว อังคณา สวัสดี ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901113347 นางสาว จตุพร อินทรพิทักษ์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901113348 นางสาว จุฑารัตน์ ยอดคำ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901124312 นางสาว ณัฐวดี เวศยพิรุฬห์ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 96 125 125 2.67
5901124313 นางสาว ทักษิณา สมบูรณ์ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 257 234 5.00
5901124315 นาย นที โพธิ์ศรี เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901124316 นางสาว บัวผัด จะโบ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901124317 นาย ประเสริฐ เสกเสรี เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 100 234 234 5.00
5901124322 นาย มนัส แซ่ม้า เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5901124323 นาย ยรรยง ประเทืองไพรศรี เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 13 99 234 234 5.00
5904101302 นาย กฤตพิพัฒน์ พางาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101303 นาย กฤติน ภูษาพาณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101309 นาย เกษมสันต์ ภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 72 234 234 5.00
5904101310 นาย เกียรติชัย ประทุม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101311 นาย จิรายุ ปราบหงส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 94 152 152 3.25
5904101314 นาย ชินกฤต เสาสีจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 94 234 234 5.00
5904101319 นาย ทรงยศ ใจไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101320 นาย ธงชาติ เทพารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101323 นาย ธรรมศักดิ์ กุลสุพรรณรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 234 234 5.00
5904101324 นาย ธฤต สุนิลหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 276 234 5.00
5904101338 นาย พลพัน กอสัมพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 98 226 226 4.83
5904101339 นาย พันธกร จอมหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 233 233 4.98
5904101343 นาย พิสิฐพงศ์ มูลประการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 233 233 4.98
5904101364 นาย วิสุทธินันต์ กันทะมาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 99 99 2.12
5904101380 นางสาว สุนิสา คงเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904101388 นางสาว เหมือนฝัน สุพัฒนาภรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 454 234 5.00
5904102302 นางสาว กัญญาภัค ฉางข้าวไชย เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 132 132 2.82
5904102304 นางสาว ขนิษฐา ปาระมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 96 234 234 5.00
5904102313 นางสาว ทิพวรรณ ถาบุรี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 234 234 5.00
5904102321 นางสาว เบ็ญญรัตน์ อินต๊ะจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904102323 นางสาว พรกนก เทพวงค์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 234 234 5.00
5904102324 นางสาว พรนิภา คำเขียว เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 100 234 234 5.00
5904102325 นางสาว พัทธนันท์ พระวิสัตย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 95 234 234 5.00
5904102327 นางสาว พิรญาณ์ โลกคำลือ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 234 234 5.00
5904105343 นาย อัษฎา คำมา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 13 99 230 230 4.91
5906102408 นางสาว นันทิกานต์ กันธะวงค์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 233 233 4.98
5906102430 นางสาว ปาลิตา โครพ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102461 นาย ภูมิสิริ รัชตวรคุณ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 95 234 234 5.00
5906102466 นางสาว มณฑิรา ปาแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 99 212 212 4.53
5906102477 นางสาว รัชศิกา ทรัพย์สิน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102478 นางสาว รัตติกาล คำมนตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102496 นาย วัชรพล บุญตอม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 164 164 3.50
5906102541 นางสาว ชิตาพัณณ์ ฐากูรมณีรัตน์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102555 นางสาว อัจฉราวดี อินทะเสน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 232 232 4.96
5906102557 นางสาว อัญชนา อินปิกกา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102558 นางสาว อัญชลา ผิวขาว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 100 234 234 5.00
5906102559 นางสาว อันน่า มิลเล่อร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 13 99 234 234 5.00
5915123307 นาย กิติพงศ์ ศรีสวนแก้ว พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123308 นาย กีรติ กิตตะ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123314 นาย จักราวุธ นิลทา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123316 นางสาว จิราภรณ์ เป็งเมืองมูล พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 267 234 5.00
5915123317 นางสาว จุไรรัตน์ นันทเสน พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 242 234 5.00
5915123320 นาย ชยันต์ จินาโส พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123324 นาย ทิพย์นาวิน อินจันทร์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123327 นาย ชูศักดิ์ สังสถิตย์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 98 235 234 5.00
5915123330 นาย ณัฐวุฒิ บุญเป็ง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 96 233 233 4.98
5915123335 นาย ธนพงษ์ บุญเลิศ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123340 นาย ธีรภัทร สายวงศโห้ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123343 นาย นันทวิช แสงจู พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 85 85 1.82
5915123344 นางสาว นันทิตา แสนใจบาล พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 209 209 4.47
5915123345 นางสาว นิภาพร นกเอี้ยง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123348 นางสาว ปนัฐดา พญาไทย พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 249 234 5.00
5915123350 นาย ประณิธาน ถนอมกาย พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123352 นางสาว ปวิชญา พิมมะรัตน์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123353 นางสาว ปิยะนุช ศรีบุญยงค์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123354 นางสาว ปิยะพร มากมิ่ง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 237 234 5.00
5915123356 นางสาว พนิดา กอนา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 274 234 5.00
5915123357 นางสาว พนิดา ชนะสงคราม พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 98 234 234 5.00
5915123363 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ต๋าตา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123366 นาย ภาณุพงศ์ แสนสองแคว พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123369 นาย ภูรินท์ สายตรง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 93 215 215 4.59
5915123372 นางสาว เมธาพร สีเสือ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 189 189 4.04
5915123373 นางสาว รมย์ธีรา ศรีพรหม พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 282 234 5.00
5915123384 นางสาว วิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123390 นาย ศุภกฤต วงศ์สอน พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 149 149 3.18
5915123394 นางสาว สุณีรัตน์ จะซา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 234 234 5.00
5915123396 นางสาว สุธิตา นันตา พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 234 234 5.00
5915123399 นางสาว สุวีรยา นามกร พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 234 234 5.00
5915123400 นางสาว โสรญา สวัสดิ์ผล พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 99 234 234 5.00
5915123401 นางสาว อชิรญาณ์ พรมมิจิตร์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00
5915123402 นางสาว อนันตญา กาบแก้ว พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 13 100 234 234 5.00