สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801125386 นางสาว มิรันตรี วรรณภักดิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 12 99 233 233 4.98
5903105313 นางสาว พรสุธิดา กอสง่าลักษณ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 100 234 234 5.00
5903105316 นางสาว ภิรมณ์พร อุตวัน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 99 233 233 4.98
5903105319 นางสาว วรัญญา วงษ์พรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 98 233 233 4.98
5903105321 นางสาว วิจิตรา ภูตองโขบ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 99 234 234 5.00
5903105325 นางสาว สินธนารัตน์ ดาดจันทึก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 100 234 234 5.00
5903105326 นาย สุทธิพงศ์ ปิงสุขแสน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 100 234 234 5.00
5903105328 นางสาว สุปรียา นันต๊ะกาศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 95 246 234 5.00
5903105329 นาย หลิวตะ มิยาคาตะ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 100 234 234 5.00
5903105332 นางสาว อาณัตชณา ตุ้ยตาจม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 12 100 234 234 5.00
5904102301 นาย ก่อกุศล คำภูษา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 94 135 135 2.88
5904102303 นางสาว เก็ดแก้ว หนักแน่น เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 96 234 234 5.00
5904102305 นางสาว จันทร์จิรา มหายศ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 83 154 154 3.29
5904102308 นางสาว ณัฐวลี ต๊ะทองคำ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 90 234 234 5.00
5904102310 นาย เดชาธร แสนเสนา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904102311 นาย ตรีวิทย์ กันวะนา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 98 170 170 3.63
5904102312 นาย ตุลญ์ณพ อินทร์จันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 80 234 234 5.00
5904102315 นางสาว ธีรนาฏ วุฒิเรืองกุล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 93 239 234 5.00
5904102316 นาย นที จันทร์ดวง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904102318 นางสาว นฤมล สุวรรณ์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 233 233 4.98
5904102319 นางสาว นิภาภรณ์ พรมจิโน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 91 234 234 5.00
5904102320 นางสาว นุชนาฎ ไชยนวล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 141 141 3.01
5904102328 นาย พุฒิสรรค์ ชฎาธาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904102334 นางสาว ลักษิณา วิชิต เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 92 175 175 3.74
5904102337 นางสาว วิภาดา วราพุฒ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 67 234 234 5.00
5904102338 นางสาว ศศิธร แก้วจา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904102341 นาย สมหมาย สุขพี้ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 92 234 234 5.00
5904102348 นาย อนุพงษ์ ลิ้ม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904102350 นาย อัครเดช พุทธิวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 94 146 146 3.12
5904109302 นาย เกรียงศักดิ์ เทพทอง ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 231 231 4.94
5904109303 นาย คุณากร อุประก้อน ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109305 นางสาว ชนิภรณ์ ไชยวงค์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109306 นาย ชยุตม์ มีคำเหลือง ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109310 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ปัญญา ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109312 นางสาว ธนาธิป ใจน้อย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109313 นางสาว อักษราภัค ธรรมโม ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109314 นางสาว นพรดา ปันปวง ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109315 นางสาว นฤทัย ใจป้อ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109316 นางสาว เบญจพร สุทธะนะ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109317 นางสาว พิมพ์ธนารัตน์ มุ่งการ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109318 นางสาว เพชรไพลิน รุจิธารณวงศ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109319 นางสาว ไพรินทร์ ไชยกาศ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109321 นางสาว ภัทราพร สมพมิตร ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109322 นางสาว มนันรัชต์ ก่อสีห์วิกุล ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109324 นางสาว ศรุดา สุนา ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5904109327 นางสาว สุมิตรา ดอนเปตรง ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 97 134 134 2.86
5904109328 นางสาว อภิญญา รวมธรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5904109329 นางสาว อรวรรณ ฟองจันทร์ตา ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5905101302 นางสาว กรณิการ์ แจ้คำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5905101334 นางสาว ณัฐฐินันท์ คชศิลา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 12 97 234 234 5.00
5905101342 นางสาว ธนวัณ อินทชื่น รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 12 96 224 224 4.79
5905101397 นาย สุขสันต์ เจริญตา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 12 85 234 234 5.00
5906101508 นางสาว ดารารัตน์ ลาดใจ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906101509 นางสาว แสงสุรีย์พร แซ่เอี้ยว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103336 นางสาว ชนกสุดา โทปุรินทร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 99 233 233 4.98
5906103337 นางสาว ชนาภา อินสม บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103446 นางสาว วริศรา บุญทศ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103448 นางสาว วันวิสา หมื่นอานา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103450 นางสาว วิชุดา จอมบรรพต บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 99 234 234 5.00
5906103452 นางสาว วิมาดา รามการุณย์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103485 นางสาว สุวนันท์ ปัญญา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103486 นางสาว สุวิมล แพทย์รัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103489 นางสาว หทัยภัทร์ เทพสุภา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103491 นางสาว อทิตยา อุ่นแก้ว บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906103493 นางสาว อพิชญา จงกล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906105334 นาย ณัฐพงษ์ น้ำทิพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 99 233 233 4.98
5906105383 นาย เมธาฤทธิ์ อ้นน่วม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 98 233 233 4.98
5906105390 นาย วัจน์กร คำสีทา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 95 234 234 5.00
5906105399 นาย สิทธิวัฒน์ คำใหม่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 99 234 234 5.00
5906105404 นาย สุภกิณห์ ติปะละ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906105409 นาย อริย์ธัช ทิพย์จักร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 100 234 234 5.00
5906105411 นาย อัษฎาวุธ กาบแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 12 98 88 88 1.88
5912101331 นางสาว ณิชกานต์ ดวงวะนา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5912101332 นางสาว ดวงดาว นันต๊ะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 98 234 234 5.00
5912101335 นางสาว ธนาพร ดอนคำมูล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 99 234 234 5.00
5912101382 นาย หล้าเสา วรนาถยืนยง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 99 229 229 4.89
5912107303 นาย จาตุรนต์ จิตรีพล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5912107317 นาย ธนัญชย์พล เมธาตระกูล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 94 234 234 5.00
5912107318 นาย ธนากร พุ่มสงวน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 98 234 234 5.00
5912107320 นางสาว ธัญญารัตน์ จินดาหลวง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5912107327 นางสาว ปิณฑิรา แสงเรือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 99 233 233 4.98
5912107328 นางสาว เปมนิกา กูลแผ่น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 97 234 234 5.00
5912107337 นางสาว วิสารัตน์ วรินทร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5912107338 นางสาว ศรัณย์พร ม่วงงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 98 234 234 5.00
5912107342 นางสาว สุรีรัตน์ ดอนปัน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 100 234 234 5.00
5912107343 นางสาว สุวิชาดา ศรีโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 98 207 207 4.42
5912107344 นางสาว เหมือนฝัน โสพุดอ่อน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 12 98 201 201 4.29
5915123355 นาย ปิยะวัฒน์ ทรายคำ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 12 100 234 234 5.00
5915123379 นางสาว วรัญญา กาวิละ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 12 99 234 234 5.00
5915123383 นางสาว วารุณี กาญจนานุช พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 12 99 234 234 5.00
5915123412 นางสาว อุไรพร ปีอาทิตย์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102302 นาย กวีพัฒน์ ผุยเจริญ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102304 นาย เกรียงศักดิ์ กลั่นบุศย์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102311 นาย จีรายุทธ ยะใส การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102313 นาย เฉลิมพล ละมั่งทอง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102315 นาย ชิตณรงค์ สำราญถิ่น การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 87 191 191 4.08
5918102335 นาย นันท์นภัส ใจวัง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102352 นาย รัชนิกร พรมประดิษฐ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5918102355 นาย วัชรพล พลโสภาพ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 12 100 234 234 5.00
5922103014 นางสาว รัตติกาล วังจอมใจ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 12 86 234 234 5.00