สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5804104319 นางสาว นิตยา มาตากุล สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 98 453 234 5.00
5815123410 นาย สุรเชษฐ์ จำปาบุรี พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 11 100 88 88 1.88
5901102427 นางสาว มณิสรา กาลีรัตน์ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 11 100 234 234 5.00
5901102507 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กาวี พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 11 99 248 234 5.00
5901102509 นางสาว ไอรดา ภู่ทิพย์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 11 99 223 223 4.76
5903104301 นางสาว กฤตติยา กาจู เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 11 99 234 234 5.00
5904104302 นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104303 นาย กอบกุล นันติ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 99 204 204 4.36
5904104304 นางสาว แคทธรินทร์ วรรณทา สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104305 นาย จักรกฤษณ์ พุทธวิถี สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 99 237 234 5.00
5904104306 นางสาว ชนิตา ชัยชนะ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 235 234 5.00
5904104307 นางสาว ญานิศา กามุณี สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104308 นาย ณัฐพล ทับทิม สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 235 234 5.00
5904104309 นางสาว ทัศนาภรณ์ ปาลี สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 99 230 230 4.91
5904104310 นางสาว เนตพิสุทธิ์ ศรีทา สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 98 234 234 5.00
5904104314 นางสาว ไพรินทร์ ใจแก้ว สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104316 นางสาว มนฑกานต์ พึ่งบุญ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104319 นางสาว วัชราภรณ์ สีต๊ะ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104323 นางสาว ศิรินภา ตลุกไธสง สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104324 นางสาว ศิริวัน วีระจิตต์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 91 222 222 4.74
5904104325 นางสาว อภัชญา คำสืบ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5904104326 นาย อรรถชัย แซ่เจ็ง สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 99 253 234 5.00
5904104327 นางสาว อรัญญา แดงซอน สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5904104328 นางสาว อักษรวลี ศรีบุศย์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 238 234 5.00
5904104329 นางสาว อารีรัตน์ ศรีภูมิ สถิติ วิทยาศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5906102502 นาย วีระชัย ดวงดี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 11 99 234 234 5.00
5906102503 นาย วีระพล อุ่นใจ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 11 100 234 234 5.00
5906102516 นาย ศุภกร กองคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 11 100 234 234 5.00
5906104410 นางสาว รสนันท์ บุญชู การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 11 100 234 234 5.00
5906104413 นางสาว เรืองหทัย ศิลาธรรม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912102320 นาย ณัฐพงษ์ ใบบอกบุญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 95 142 142 3.03
5912102331 นางสาว ธัญพร ทองหนัก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 94 226 226 4.83
5912106304 นางสาว กัลยรัตน์ จิตติพันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 235 234 5.00
5912106308 นางสาว จริยา เถินบุรินทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106309 นางสาว จารุวรรณ เถื่อนคุณขำ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106310 นางสาว จารุวรรณ ปะสุตะ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 233 233 4.98
5912106311 นางสาว จินตพร มูลอิน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106315 นางสาว ชนากานต์ คำไทย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106316 นางสาว ชนิตร์นันทร์ ชาติกระโทก เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 96 234 234 5.00
5912106317 นางสาว จิณณ์ณิตา ถาดทอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106319 นาย ณัฐดนัย แซ่เหลียง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106320 นาย ณัฐวุฒิ พานธงรักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 238 234 5.00
5912106321 นาย ณัฐวุฒิ เสนาพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106324 นางสาว ทิพารมย์ หลักหมั่น เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106331 นาย นนทวัฒน์ วงค์คม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106332 นาย นพรุจ บุญสว่าง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106333 นางสาว นภัสสร สุยะพรม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 233 233 4.98
5912106336 นาย นาธัน เพชรทอง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106337 นางสาว นำวาสนา มิตยะสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106338 นาย บุญเกษม ยิ้มเเย้ม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106339 นาย บุญแทน จันทร์แก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 235 234 5.00
5912106340 นางสาว เบญจรัตน์ จันทะปัน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106342 นางสาว เบญญาภา จุ่มติ๊บ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106343 นางสาว ปณิดา ติ๊บปาละ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106345 นาย ปวริศ ผ่องปัญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106351 นางสาว พิมพ์นิภา พงษ์วันนา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 228 228 4.87
5912106353 นางสาว ภัทรียา โปร่งเจริญ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106355 นาย ภานุวัฒน์ ทองใบ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106357 นางสาว มณฑากานต์ ปีนัง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106360 นาย ยศสรัล เรณุมาน เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106365 นางสาว วนิดา คำเทพ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106368 นางสาว วรางคณา สิงขรบรรจง เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 90 233 233 4.98
5912106370 นางสาว วรินท์ศยา หิศร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106371 นางสาว วลัยลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106372 นาย วศิน วัฒนศัพท์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106375 นางสาว วิลาวัณย์ วิศิษฎ์ศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106377 นางสาว ศิริวรรณ ทาสัก เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106378 นาย ศุภกิตติ์ โต๊ะถม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5912106379 นาย ศุภวิชญ์ ศรีเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 31 31 0.66
5912106382 นางสาว สาธิดา กาวิโยค เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106384 นางสาว สุจิตรา นามวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106385 นางสาว สุนิษา ช่างซอ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106388 นาย อนันตโชติ มีชัย เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106389 นางสาว อริยาพร สีไสย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 99 234 234 5.00
5912106395 นาย อิทธิพล สุขศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 11 100 234 234 5.00
5915123301 นางสาว กนิษฐา คำพรหม พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 11 100 234 234 5.00
5915123306 นางสาว กานต์ชนิต ขุนแก้ว พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 11 100 234 234 5.00
5915123325 นางสาว ชาลิสา บุญเรือง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 11 99 235 234 5.00
6010101002 นาย กิตติภัช เสียมภูเขียว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 227 227 4.85
6010101004 นาย จิรายุ ฉ่ำมิ่งขวัญ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 234 234 5.00
6010101005 นางสาว จุฑามาศ โฉมศรี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 233 233 4.98
6010101006 นางสาว ฉัตรฑริกา คร่องรับ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101007 นางสาว ชนัญญา พุทธิปิลันธน์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101008 นาย ชอบธรรม บัวลอย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101009 นาย ชัชวาลย์ ปันแปง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 141 141 3.01
6010101010 นาย ณรงค์ศักดิ์ ก๋าใจ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 98 212 212 4.53
6010101012 นาย ธาวิน วงศ์มะโน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 230 230 4.91
6010101015 นาย นันทพงศ์ คำรังษี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 255 234 5.00
6010101016 นาย นันทวัฒน์ ขจีวงศ์วิไล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101017 นางสาว ปนัดดา ทองมวล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101018 นาย ปรัชญา หนูสู การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101020 นาย มิติชัย จะหวะ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101021 นาย ลุกมาน อูเซ็ง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 163 163 3.48
6010101022 นาย วรวิทย์ มีปาน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 1 1 0.02
6010101024 นาย วิฑูรย์ คฑาธาร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101026 นางสาว สมฤดี สมบัติรักษา การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 99 103 103 2.20
6010101029 นาย สุริยัน รักดีไพรวัลย์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101030 นางสาว อรปรียา โคตรมูล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101031 นางสาว อุษณีย์ สิทธิสังข์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00
6010101032 นาย เอกลักษณ์ ชนะชัย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 11 100 234 234 5.00