สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105346 นางสาว นันทินี ปานเพ็ชร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 230 230 4.91
5804101341 นาย ธีรภัทร รัตนสรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 85 12 12 0.26
5901101302 นางสาว กฤติกา ทุมแสง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 238 234 5.00
5901101303 นางสาว กาญจนา สมบูรณ์ทรัพย์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901101305 นางสาว กุหลาบ วิสสัน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101306 นางสาว จันทรัสม์ ตาคำ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101308 นางสาว จิราภรณ์ อินทร์ต่อม พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 97 234 234 5.00
5901101310 นางสาว ชลธิชา แพทย์กลาง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 97 241 234 5.00
5901101319 นางสาว ณัฐทมล โชคดี พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101320 นางสาว ณัฐธยาน์ จำบัวขาว พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 234 234 5.00
5901101323 นางสาว ณิชาภัทร์ ฉาดฉาน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101327 นาย ธนกาญน์ คล้ายวิมุติ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901101329 นางสาว ธวัลพร โพธิยอด พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 252 234 5.00
5901101332 นาย นพดล อินริสพงค์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101333 นางสาว นารีรัตน์ ไชยทน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 224 224 4.79
5901101335 นางสาว นุศิตา ทาสุรินทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101337 นางสาว ปทุมพร ปงเทพ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 96 162 162 3.46
5901101340 นางสาว ประภาภรณ์ เลยเมือง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101343 นางสาว ปริญญาณี ศรีพอ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101345 นางสาว ผกามาศ ทองเกิดอินทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 214 214 4.57
5901101346 นาย พลวัฒน์ จุ่มแก้ว พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101347 นาย พัชรพล กีรติภักดีพงศ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101348 นางสาว พัชรา พันเรือนดี พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 225 225 4.81
5901101349 นางสาว พิมพ์ชนก น้อยลา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901101350 นางสาว เพชรรัตน์ จี้เพชร พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 234 234 5.00
5901101354 นาย วชิระ เสถียรวรพงศ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901101355 นาย วิทยา กันธิยะ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 209 209 4.47
5901101358 นาย ศรายล สิงห์น้อย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101359 นาย ศรายุทธ วงศ์ตุ้ย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101360 นาย ศรายุธ หัสดง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 234 234 5.00
5901101361 นาย ศราวุฒิ ภวสุริยกุล พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 234 234 5.00
5901101363 นางสาว ศิริลักษณ์ อุปะละเป็ง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 93 109 109 2.33
5901101366 นาย ศุภกร ทองเชื้อ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101370 นางสาว สุชาดา พระเวียง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101373 นาย สุรเชษฐ์ มูลรัตน์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901101377 นางสาว อนุสรา ช่อจันทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125307 นางสาว เกวลี โปธาจุ่ม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125310 นางสาว ชลธิชา เชื้อแถว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125313 นางสาว ณภัทร นาคปานเสือ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 234 234 5.00
5901125314 นางสาว ณัชาวดี ปาสีล้อม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 231 231 4.94
5901125322 นางสาว ธัญญลักษณ์ เชตุพล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 142 142 3.03
5901125324 นางสาว นริสรา พลโสดา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125328 นางสาว นุตประวีณ์ คนคง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125329 นางสาว บุษกร อาษา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 212 212 4.53
5901125332 นางสาว พรกนก ซื่องาม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901125334 นางสาว พรนัชชา นับกลาง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 98 113 113 2.41
5901125335 นาย พรพิชิต ขันสุรินทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 84 15 15 0.32
5901125336 นางสาว พรสวรรค์ อาจมาก การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5901125342 นาย วัชรินร์ กองชัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 92 234 234 5.00
5901125345 นาย ศราวุฒิ ปัญญาวัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 100 10 10 0.21
5901125348 นางสาว สรัญญา ราชโยธา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 233 233 4.98
5901125349 นางสาว สวิญชา แก้วดวงดี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 95 234 234 5.00
5901125350 นางสาว สุดาภรณ์ ผดุงเวช การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5901125354 นางสาว อัจฉริยาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 10 97 234 234 5.00
5903103305 นางสาว กัลยรัตน์ ปรางทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103310 นางสาว คำนุ่ม เดือนอิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 249 234 5.00
5903103311 นางสาว จารุมาตย์ ห้วยไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103314 นางสาว เจนจิรา สายจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103317 นางสาว ฐิติรัตน์ ทะโป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 105 105 2.24
5903103324 นางสาว ธัญลักษณ์ สายสืบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103325 นางสาว ธิดารัตน์ ก๋าแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103340 นางสาว ภารดา มางิ้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103346 นางสาว รัตติยาพร หงษ์เขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 198 198 4.23
5903103348 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค์สิงห์คำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103352 นางสาว ศศิพร แซ่จ๋าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103353 นางสาว สิริวรรณ์ แสงล้ำเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103354 นางสาว สุกัลยา เหลืองเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103355 นางสาว หนึ่งฤทัย คำเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 145 145 3.10
5903103357 นางสาว อรกานต์ กาบคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903103359 นางสาว อลีนดา กันทาสืบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903103360 นางสาว อันธิกา เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 233 233 4.98
5903103361 นางสาว อาภาภรณ์ ธนาฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5903104316 นาย ปฏิวัติ คำวงค์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 98 228 228 4.87
5903104323 นางสาว พิมพ์ใจ กันธะวงศ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 100 234 234 5.00
5903104324 นางสาว พิมพ์ศิริ ทองดี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 10 99 234 234 5.00
5904101301 นางสาว กรวรรณ จิตร์จวง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 99 234 234 5.00
5904101313 นางสาว ชัญญาภรณ์ กันทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 199 199 4.25
5904101315 นางสาว ฐิติพร แซ่เติ๋น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 234 234 5.00
5904101316 นางสาว ณัชชา ธีระเลิศธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 234 234 5.00
5904101321 นาย ธณพล เพ็งสลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 122 122 2.61
5904101325 นางสาว ธิดารัตน์ อินต๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 283 234 5.00
5904101336 นางสาว พยัติกา นิลจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 99 277 234 5.00
5904101341 นางสาว พิทยาพร ทาเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 279 234 5.00
5904101342 นางสาว พิรญาณ์ รัตนพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 234 234 5.00
5904101346 นางสาว แพรวา ดาระสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 234 234 5.00
5904101348 นางสาว ภัทร ปุกมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 99 234 234 5.00
5904101355 นางสาว มณปริยา ชัยวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 100 234 234 5.00
5904101383 นางสาว สุภาภรณ์ บัวถา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 10 99 228 228 4.87
5906101439 นางสาว ลักษมี ชัยวงศ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 10 100 234 234 5.00
5906101448 นางสาว วัชรี ภูวนารถ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 10 100 234 234 5.00
5906102337 นางสาว จิราภา เรืองเกตุ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 10 99 244 234 5.00
5906104335 นางสาว ชนาภัทร บวบหอม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 10 99 101 101 2.16
5906104336 นางสาว ชนิกานต์ สุ่มไพบูลย์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 10 99 335 234 5.00
5906104343 นางสาว ญาณิศา สราวิช การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 10 100 144 144 3.08
5906104421 นางสาว วรางคณา ใจงาม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 10 99 219 219 4.68
5915123333 นางสาว ตฤณญาวีร์ พันธ์อ่อน พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 10 100 234 234 5.00
5915123334 นางสาว ทัดดาว สมประสงค์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 10 86 234 234 5.00
5915123385 นางสาว วิสสุตา นันใจยะ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 10 99 234 234 5.00
5915123397 นางสาว สุพิชชา ผาทอง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 10 100 234 234 5.00
5915123404 นางสาว ออมทรัพย์ ทาไชยวงค์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 10 99 121 121 2.59