สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5701102435 นาย วิชัย ลุงคำ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5801102323 นางสาว จารุศิริ ศรีบัว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5801102448 นาย ศรัญญู สาสุข พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5804107330 นางสาว เมทนี เพชรสอาด วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 234 234 5.00
5810101013 นาย นัฐดนัย ฝ่ายเดช การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 9 98 88 88 1.88
5901102354 นางสาว ณัฐณิชา พรมรักษา พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 92 234 234 5.00
5901102365 นางสาว ทักษพร สารเขียว พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 98 105 105 2.24
5901102373 นางสาว ธัญญารัตน์ ตรีเดช พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5901102375 นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วหน้อย พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5901102376 นางสาว ธารสิริ สายธิ พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5901102382 นางสาว นิตยา ต๊ะฝั้น พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5901102384 นางสาว นิภาพร อินน้ำลึม พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5901102387 นางสาว บุปผา สุมาลี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 240 234 5.00
5901102392 นางสาว ปวริศา โตสกุณี พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 98 234 234 5.00
5901102393 นางสาว ปวีณา ปาสาโท พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 98 234 234 5.00
5901102437 นางสาว เยาวเรศ เศษห้า พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 95 234 234 5.00
5901113302 นางสาว กมลลักษณ์ แก้วปรีดาภรณ์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 98 263 234 5.00
5901113303 นางสาว กุลภรณ์ หมูโต่ง ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5901113305 นางสาว กุลสินี อุปาลี ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 191 191 4.08
5901113312 นางสาว ญานิกา บัวผัด ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 97 234 234 5.00
5901113319 นางสาว ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5901113322 นาย ปฏิวัติ ตลับนาค ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 259 234 5.00
5901113326 นาย พงศกร เชื้อเมืองพาน ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 98 214 214 4.57
5901113328 นางสาว พัชราพร แสงดาว ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 97 204 204 4.36
5901113330 นางสาว พิชญทัฬห์ พุ่มโพธิ์ทอง ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 74 311 234 5.00
5901113332 นาย โภคพัฒน์ โล่พานิช ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 128 128 2.74
5901113335 นาย วันเฉลิม แสนคำลือ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 238 234 5.00
5901113337 นาย ศรัณย์ จันทร์วงศ์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5901113338 นางสาว ศศินา โพธิ์ทอง ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 218 218 4.66
5901113339 นาย ศันสนะ วงศ์อ้าย ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 233 233 4.98
5901113344 นางสาว อภิญญา เลาะไชยสงค์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 74 234 234 5.00
5901126304 นางสาว จิดาภา เพ็งสว่าง วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 99 234 234 5.00
5901126319 นางสาว นภัสกรณ์ ทะเหมย วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103308 นางสาว กุลณัฐ นะมะหึมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103315 นางสาว ฐมาพร สิงหปรีชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 230 230 4.91
5903103316 นางสาว ฐานิตย์ ชุมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 99 230 230 4.91
5903103319 นาย ตะวัน เหลานาคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103320 นางสาว ทณิกานต์ ฤษิตนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 99 208 208 4.44
5903103323 นางสาว ธัญชนก เทพวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 97 90 90 1.92
5903103326 นางสาว ธิติมา ทองยอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 98 231 231 4.94
5903103327 นางสาว นภัสสร เมธาอนันต์กุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 99 123 123 2.63
5903103328 นางสาว นริศรา รัตนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 98 130 130 2.78
5903103330 นางสาว น้ำทิพย์ รักชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 232 232 4.96
5903103338 นางสาว ภัทรวดี บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103339 นางสาว ภาณุมาส บุตรชารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103341 นาย มณฑล คีรีบูนแดนไพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103342 นางสาว มินตรา อุทาหรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 99 273 234 5.00
5903103343 นางสาว ยุพารัตน์ บัวจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 99 203 203 4.34
5903103344 นางสาว รัตติกา ติง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903103345 นางสาว รัตติยากร ภู่เรียนคู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5903105315 นาย ภาคภูมิ ตะสุข เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 9 100 234 234 5.00
5904101333 นาย ปรัชญา ขุนศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 91 91 1.94
5904101340 นาย พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 6 6 0.13
5904101349 นาย ภัทรชัย ชุ่มอารุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904101352 นาย ภูริณัฐ ปันตา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904101371 นางสาว ศุนันฑวดี โอภาสนาวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 98 276 234 5.00
5904102306 นางสาว ฐิตินันท์ แก้วคำ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 449 234 5.00
5904102309 นางสาว ดลนภา ยองคำ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 88 234 234 5.00
5904102314 นาย ธนวิทย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 88 38 38 0.81
5904102322 นางสาว ปุญญิศา คำโยง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 234 234 5.00
5904102326 นางสาว พิมพ์กมล โสมโสดา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 446 234 5.00
5904102330 นางสาว ภานุชนาถ ศรีนวนจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 51 234 234 5.00
5904102331 นางสาว ภูริชกานต์ พรหมเสน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 274 234 5.00
5904102333 นางสาว รัตติยากร สุวรรณระ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 95 327 234 5.00
5904102346 นางสาว โสภิดา มหาไม้ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 59 234 234 5.00
5904102347 นางสาว อติกานต์ เพชรม่อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904102349 นางสาว อรจินดา กานุมัด เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904102353 นางสาว อารุณพร นาห่อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 52 234 234 5.00
5904105306 นางสาว จุไรรัตน์ สายเครือตัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904105312 นางสาว ฐิตินันท์ ไชยอุประ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5904105327 นางสาว มุกดา นุ้ยสุข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 234 234 5.00
5904105340 นางสาว อรรัมภา ปัญโญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 99 234 234 5.00
5904105342 นางสาว อัจฉรี อินทรเทพ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 9 100 234 234 5.00
5906101490 นาย อนุวัช ศรีน๊ะ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 254 234 5.00
5906102354 นาย ชินกร การเลียง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906102356 นางสาว ชุติมา เปี้ยอุด การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 232 232 4.96
5906102360 นาย ณพิชญ์ โอดนันท์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 295 234 5.00
5906102366 นางสาว ณัฐฐกานต์ บุตรพรม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906102367 นางสาว ณัฐณิชา โชคสิริคุณปกรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906102368 นางสาว ณัฐธิดา กาวิละ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 261 234 5.00
5906102425 นาย ปธานิน อินทนันท์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 240 234 5.00
5906102538 นาย สุรวิชญ์ ธิวงศ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906102551 นาย อัครพงศ์ ใบนา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 234 234 5.00
5906103391 นางสาว เบญจมาภรณ์ พรมรัตน์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906103392 นางสาว เบญจมาศ คำยวง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 234 234 5.00
5906103393 นางสาว เบญจา จันทร์ชมภู บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906103394 นางสาว ปฐมพร บุญเมือง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906103395 นางสาว ปนัดดา คำชนะ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 99 234 234 5.00
5906103396 นางสาว ประติภา ชัยเลิศ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 9 100 235 234 5.00
5918102328 นาย ธีระวัฒน์ พิลาทอง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 9 99 207 207 4.42
6010101014 นาย เธียร อาจนาฝาย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 9 99 201 201 4.29
6022101001 นาย กฤษณะ กุลาเพียร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 100 234 234 5.00
6022101003 นางสาว ชาลิตา ไชยเสนา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 99 234 234 5.00
6022101005 นาย ดนุสรณ์ อนุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 99 120 120 2.56
6022101008 นาย นันทวัฒน์ มีสาย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 100 234 234 5.00
6022101009 นาย พิชัย เต่านนท์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 100 234 234 5.00
6022101010 นางสาว พิมลนาฎ ศรีพนามน้อย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 99 119 119 2.54
6022101012 นางสาว ศุภิสรา พวงยอด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 99 450 234 5.00
6022101013 นางสาว สุภาพร ตื้อคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 100 233 233 4.98
6022101015 นางสาว อริศรา เพียรสร้างวงศ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 9 99 142 142 3.03