สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601102345 นาย ชาคร ถนอมบุญเจริญ พืชสวน (ไม้ผล) 100 29 29 0.62
5705101388 นาย ศิชล ชมภูรัตน์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี 0 0 0 0.00
5712106351 นาย ปวริศ เงินดี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 99 143 143 3.06
5804109303 นางสาว รจนา ล้นเหลือ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 234 234 5.00
5806101391 นาย นันทชัย สิงห์มะโน การจัดการ 100 234 234 5.00
5901102307 นางสาว กรรณธิมา ชาญนรา พืชสวน (ไม้ผล) 100 229 229 4.89
5901102308 นาย กรวิชญ์ สุดใจวงศ์ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102309 นาย กฤตพจน์ อธิพรหม พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102312 นางสาว กัญญาณัฐ ทาสี พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102317 นางสาว กิ่งกาญจน์ ทะนา พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102323 นาย จะชะทู พาเผอ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102325 นางสาว จันทนา ปันยา พืชสวน (ไม้ผล) 99 241 234 5.00
5901102330 นางสาว จิราพร เตจ๊ะฝั้น พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102338 นางสาว ชนัญญา คำแป้น พืชสวน (ไม้ผล) 98 234 234 5.00
5901102368 นาย ธนัทเทพ แก้วโวหาร พืชสวน (ไม้ผล) 100 131 131 2.80
5901102372 นางสาว ธมลวรรณ ปาสุข พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102379 นางสาว ธารีรัตน์ ขามอรุณ พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102381 นางสาว นัฑริกา บุดดี พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102385 นาย นิรมิต แรงดี พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102399 นาย พงศ์เทพ ชะนะพ้อง พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102402 นางสาว พรนภา หมีนิ่ม พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102420 นางสาว ภัทราพร ไพศาลนันท์ พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102423 นาย ภูธเรศ กาบเกตุ พืชสวน (ไม้ผล) 72 234 234 5.00
5901102424 นาย ภูริทัต กองบุญสุข พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102426 นาย มงคล ยาวยวน พืชสวน (ไม้ผล) 99 233 233 4.98
5901102429 นางสาว มณีนุช คงขาว พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102430 นางสาว มยุริน เกี๋ยงมะนา พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102431 นางสาว มาริสา จันต๊ะวงค์ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102433 นางสาว เมทินี วงค์ตัน พืชสวน (ไม้ผล) 98 190 190 4.06
5901102440 นาย รามิล จิระภิญโญ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102454 นางสาว วิชุดา หม้อดี พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102456 นางสาว วิภาวรรณ บุญเรือง พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102457 นาย วิษณุ สุใจ พืชสวน (ไม้ผล) 98 234 234 5.00
5901102459 นางสาว ศรสวรรค์ สายทรัพย์สิน พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102477 นางสาว สุธิดา เรือนคำ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102482 นางสาว สุวนันท์ เอี่ยมกระจ่าง พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102483 นาย สุวัฒน์ชัย ต๊ะน้ำอ่าง พืชสวน (ไม้ผล) 85 234 234 5.00
5901102484 นาย แสงชัย ยอดกันทอน พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102485 นางสาว หทัยพร ชัยจารุโชค พืชสวน (ไม้ผล) 99 229 229 4.89
5901102486 นางสาว ไหมคำ มณีกรณ์ พืชสวน (ไม้ผล) 99 207 207 4.42
5901102488 นาย อนนต์ วิเชียรเลิศ พืชสวน (ไม้ผล) 99 261 234 5.00
5901102490 นางสาว อรพรรณ เชาวน์เกษม พืชสวน (ไม้ผล) 99 140 140 2.99
5901102491 นางสาว อรสิรี ปิ่นสันเทียะ พืชสวน (ไม้ผล) 98 225 225 4.81
5901102494 นาย อัฐกรณ์ กันขัด พืชสวน (ไม้ผล) 100 26 26 0.56
5901102500 นางสาว อุทัยทิพย์ สุทธิมาน พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102501 นาย เอกพล พวงทอง พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901105328 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กลุ่นเขียว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105353 นาย ปัญจพล สุริยธนกุล อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105385 นาย สถานพ เสนคำ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901124326 นาย วิเชียร พานผ่องเจริญ เกษตรเคมี 99 234 234 5.00
5903105312 นาย ปิติพร สารีคำ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 264 234 5.00
5904101331 นางสาว นาตยา ทองรักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 97 234 234 5.00
5906102326 นาย จักรกฤษ กุสะรัมย์ การตลาด 99 266 234 5.00
5915123339 นางสาว ธารารัตน์ สมนิล พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123359 นางสาว พรนภา จงวัฒนาไพศาล พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123374 นางสาว รัชฎาภรณ์ วรรณนุช พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5922101301 นางสาว กมลรัตน์ ใจมุข สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101302 นางสาว กรัณฑรัตน์ ในเวียง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101307 นางสาว กาญจนา ศรีนวลใหญ่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101313 นางสาว จิราวรรณ จันทร์เทพ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101318 นางสาว ชไมพร แก้วบุญเรือง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101328 นางสาว ณัฐณิชา บุญเล็ก สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101334 นาย ธวัชชัย จายานะ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101345 นางสาว นุชจรี ภายศรี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 233 233 4.98
5922101352 นางสาว ปลายฝัน สำราญ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101354 นางสาว ปาริฉัตร จำปาเครือ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101360 นางสาว พัฒนวพรรณ ปารีธัญ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 213 213 4.55
5922101363 นางสาว มณีรัตน์ มูลทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101369 นางสาว รวิวรรณ สูบุญ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101372 นางสาว รัตนาภรณ์ คำหน้อย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101374 นาย เริงฤทธิ์ แซ่ภู่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 235 234 5.00
5922101375 นาย ฤทธิเกียรติ ปิงตา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101382 นางสาว วัชรินทร์ จันติ๊บ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101391 นาย วิวัฒน์ สิงห์แก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101393 นางสาว ศศิธร โห้หนู สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101395 นางสาว ศศิวิมล หมดดี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101396 นางสาว ศิริขวัญ สุรินต๊ะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101418 นางสาว อทิตยา ขันไชยวงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101419 นางสาว อภิญญา คำภูแก้ว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
6009102324 นาย ระพี เกษมสุข การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 93 130 130 2.78