สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102393 นาย พรพินิต ตันตุ้ย พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 137 137 2.93
5806101451 นางสาว มลิวัลย์ พิงคะสัน การจัดการ 100 132 132 2.82
5901102302 นางสาว กนกพร กระเซ็น พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102306 นางสาว กรนภา กงชัย พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102311 นางสาว กฤษณา แสวงมงคล พืชสวน (พืชผัก) 98 226 226 4.83
5901102314 นางสาว กัลยกร โกทา พืชสวน (พืชผัก) 100 214 214 4.57
5901102316 นางสาว กาญจนาพร จันทร์ดวง พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102319 นางสาว เกวลิน อารินทร์ พืชสวน (พืชผัก) 99 201 201 4.29
5901102320 นางสาว คมคาย สุพลจิตต์ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102321 นาย คริษฐ์ ลีลาด พืชสวน (ไม้ผล) 97 75 75 1.60
5901102326 นางสาว จันทร์สุดา ปันศักดิ์ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102328 นางสาว จิรนันท์ พรมศรีจันทร์ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102331 นางสาว จีราพร เสือสังข์ พืชสวน (พืชผัก) 97 77 77 1.65
5901102333 นางสาว จุฬารัตน์ สายยศ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102334 นางสาว เจนจิรา เขียวคำ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102335 นางสาว เจนจิรา ประสาทศิลป์ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102337 นางสาว ชญาณี ผู้มีทรัพย์ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102342 นาย ไชยรัตน์ จำปาดิบ พืชสวน (ไม้ผล) 64 234 234 5.00
5901102343 นาย ซาบัน คำยุง พืชสวน (พืชผัก) 100 156 156 3.33
5901102346 นาย ฐิติกร ยศทวี พืชสวน (พืชผัก) 98 234 234 5.00
5901102349 นางสาว ฐิติภรณ์ แก้วคำ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102351 นางสาว ณัชชา นรทศ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 233 233 4.98
5901102357 นาย ณัฐวัตร ทางดี พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102358 นางสาว ณิชกานต์ กังวาล พืชสวน (พืชผัก) 69 335 234 5.00
5901102359 นาย ดรัณภพ เกตุตรง พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102360 นางสาว ดลยากิต สมจิตร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102361 นางสาว ดวงฤทัย มาศรี พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 178 178 3.80
5901102362 นางสาว ดาวรีย์ บุญเกิด พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102364 นางสาว ทักษพร ปัญญากอ พืชสวน (พืชผัก) 97 232 232 4.96
5901102367 นาย ธนวินท์ พิสัยเลิศ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102371 นาย ธเนศพล โสภาบุตร พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102380 นาย ธีรภัทร์ จุ่มปี๋ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 233 233 4.98
5901102388 นางสาว ใบเฟิร์น แป้นเงิน พืชสวน (พืชผัก) 99 218 218 4.66
5901102389 นางสาว ปฐมพร นิสภาทราจิณ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102408 นางสาว พัชราภรณ์ สายชลอัมพร พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102409 นางสาว พัชราภรณ์ อุดมพันธ์ พืชสวน (พืชผัก) 99 124 124 2.65
5901102413 นางสาว พิชญา ปุริตาเน พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102415 นาย พิทยา อินปากดี พืชสวน (พืชผัก) 99 233 233 4.98
5901102416 นาย พุฒิพงศ์ ดวงประเสริฐ พืชสวน (พืชผัก) 99 262 234 5.00
5901102422 นาย ภานุวัฒน์ กระสาย พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102428 นางสาว มณีกานต์ พนะสันต์ พืชสวน (พืชผัก) 98 202 202 4.32
5901102434 นาย เมธา โทไธสง พืชสวน (พืชผัก) 98 166 166 3.55
5901102438 นาย รัชชานนท์ แก้วพา พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102441 นางสาว ฤทัยรัตน์ แก้วติน พืชสวน (พืชผัก) 100 235 234 5.00
5901102446 นาย วรวัฒน์ สติดี พืชสวน (พืชผัก) 99 233 233 4.98
5901102447 นางสาว วรัญญา ดนตรี พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102448 นางสาว วันทนา ผิวขำ พืชสวน (พืชผัก) 96 234 234 5.00
5901102453 นางสาว วาสนา แสนสามารถ พืชสวน (พืชผัก) 99 233 233 4.98
5901102455 นาย วิทวัส น้อยหัวหาด พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102458 นาย วีระชัย หีตเพ็ง พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 231 231 4.94
5901102460 นางสาว ศศิภา นามแก้ว พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102461 นางสาว ศศิวิมล เทียมชนะ พืชสวน (พืชผัก) 99 235 234 5.00
5901102462 นางสาว ศศิวิมล สุกิน พืชสวน (พืชผัก) 99 224 224 4.79
5901102465 นางสาว ศิริพร ศรีเกิน พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102466 นางสาว ศุธิษา นาจารย์ พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102468 นางสาว สริญญา คำสุข พืชสวน (พืชผัก) 97 234 234 5.00
5901102469 นางสาว สายพิน เจริญวนาสันติ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102479 นางสาว สุพรรณี ขอหล้า พืชสวน (พืชผัก) 100 234 234 5.00
5901102497 นางสาว อาริสา คำมะนิตย์ พืชสวน (พืชผัก) 99 234 234 5.00
5901102498 นาย อิศระยุทธ์ ยงเพชร พืชสวน (ไม้ผล) 99 241 234 5.00
5901102503 นางสาว ไอริณ สิงหล้า พืชสวน (พืชผัก) 99 233 233 4.98
5901102504 นางสาว ฮาลหวา กอซา พืชสวน (พืชผัก) 98 232 232 4.96
5903103302 นาย กฤตยชญ์ โกฏิเเก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 234 234 5.00
5903103321 นาย เทพภาชัย อิสสระชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 0 0.00
5903103322 นาย ธนกร ขยันกิจพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 242 234 5.00
5903103333 นาย พรฤกษ์ พรอภิญญากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 234 234 5.00
5903103356 นาย อนุวัต อุทธิยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 234 234 5.00
5904101392 นาย อภิชาติ หวังดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 68 68 1.45
5904106337 นางสาว สุจิตราภา แก้วมาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 234 234 5.00
5906101302 นางสาว กนกพร ศิริสร้างสุข การจัดการ 99 150 150 3.21
5906101311 นาย กษิดิศ รอมาลี การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101316 นางสาว เกศสุดา สมใจ การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101317 นางสาว เกษมณี จันทร์ลา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101322 นางสาว จันทกานต์ จันทร์ตาใหม่ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101324 นางสาว จิตลดา นามวัฒน์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101325 นางสาว จิรัญญา แสงแก้ว การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101335 นางสาว ชนกานต์ ศรีจันทร์แก้ว การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101350 นาย ณัชพล ศิริพงศ์อำไพ การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101355 นางสาว ณัฐนรี กิตติชัยวรคุณ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101383 นางสาว น้ำเพชร แก้วปัญญา การจัดการ 99 444 234 5.00
5906101390 นางสาว นิรุชา เอี่ยมสะอาด การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101391 นางสาว นีน่านุชนา เชน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101398 นาย ปรเมศวร์ สังฆารมย์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101422 นางสาว ภัทราพร แก้วดำ การจัดการ 99 142 142 3.03
5906101429 นางสาว มนสิชา อ่อนตาผา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101445 นางสาว วรวรรณ ลาหลง การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101446 นางสาว วรัญญา กิตินันท์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101447 นางสาว วัชราภรณ์ ไชยพูน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101474 นางสาว สุกัญญา ตุ่นทอง การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101476 นางสาว สุขคำ ปัญญา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101481 นางสาว สุภาพาน อัมพรศรี การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101486 นางสาว สุวิมล รัตนพจน์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101496 นางสาว อรปรียา ศรีวิชัย การจัดการ 97 239 234 5.00
5906101501 นางสาว อาจารี วัฒนะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906102410 นางสาว นิชาภา โค้วตระกูล การตลาด 100 234 234 5.00
5906102535 นาย สุตนันท์ พุทธวงค์ การตลาด 100 234 234 5.00
5915123393 นางสาว สุจิตรา เต็มดี พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
6006105320 นาย ชญานนท์ ปันทัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
6006105348 นาย ปฏิภาณ สมพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 234 234 5.00
6006105390 นาย อานนท์ ศุภวิริยะมงคล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00