สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5901102315 นางสาว กาญจนา เสมอโภค พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102339 นาย ชัยณรงค์ นิ่มมณี พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102341 นาย โชคประเสริฐ นุ่มเบญจรงค์ พืชสวน (ไม้ผล) 68 234 234 5.00
5901102353 นางสาว ณัฐชา จันชูทิพย์ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102355 นางสาว ณัฐธิดา เกิดวิชิต พืชสวน (ไม้ผล) 100 37 37 0.79
5901102370 นาย ธนาวัฒน์ ปัญญาละ พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102403 นางสาว พรพรรณ แสงสว่าง พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901102405 นางสาว พรพิมล สีเม้า พืชสวน (ไม้ผล) 97 234 234 5.00
5901102406 นางสาว พลอย นามมนตรี พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102410 นางสาว พัชริดา จำปาทอง พืชสวน (ไม้ผล) 100 261 234 5.00
5901102414 นางสาว พิชญาภา ชินารักษ์ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102442 นางสาว ลักขณา โมระอรรถ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102463 นางสาว ศันสนีย์ มาใหม่ พืชสวน (ไม้ผล) 100 234 234 5.00
5901102502 นาย เอกลักษณ์ นันป้อ พืชสวน (ไม้ผล) 100 235 234 5.00
5901102506 นาย จีระพงษ์ เดชะทิศ พืชสวน (ไม้ผล) 99 234 234 5.00
5901105304 นางสาว กรองกาญจน์ สุดวิลัย อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105309 นาย กิตติ สระแก้วมณี อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 89 234 234 5.00
5901105335 นาย ทศพร เด่นจักร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105340 นางสาว นนทลีย์ มูฮำหมัดสลาม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 236 234 5.00
5904107305 นางสาว ฐิติมา พันธ์เรือง วัสดุศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101313 นางสาว จารุมาศ จันทะเขียน รัฐศาสตร์ 85 234 234 5.00
5905101315 นางสาว จิดาภา วงษ์ภักดี รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101316 นางสาว จิตรสินี พงษ์สถิตย์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101324 นางสาว ชุติมา เทียนโสภา รัฐศาสตร์ 87 234 234 5.00
5905101326 นาย ณฐพง ปางจันทร์ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5905101327 นางสาว ณราพร วังโย รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101368 นางสาว มนฤดี เสน่ห์ดี รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101369 นางสาว มานิตา กาวิชัย รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101380 นาย วันเฉลิม ยะแก้ว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101387 นาย ศาสวัต หมอกมุงเมือง รัฐศาสตร์ 100 409 234 5.00
5905101398 นางสาว สุชัญญา วิญญานะ รัฐศาสตร์ 99 153 153 3.27
5905101399 นางสาว สุทธิดา ชัยชนะ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101406 นางสาว อภิญญา เล่ห์มนตรี รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5906101305 นาย กฤตนัย ญานะแสน การจัดการ 100 142 142 3.03
5906101312 นาย กันตภณ สุดนาลาว การจัดการ 100 232 232 4.96
5906101323 นางสาว จิดาภา อิ่มเขียว การจัดการ 96 234 234 5.00
5906101329 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองหนุน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101330 นางสาว จุฬาลักษณ์ พุ่มมาลา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101334 นางสาว ชนกนันท์ สมหวังสกุล การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101338 นางสาว ชนิดา ขันคำ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101339 นางสาว ชลธร โกมล การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101358 นางสาว ดาราพร ถาแพร่ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101369 นางสาว ธมนวรรณ จันทรามูล การจัดการ 99 233 233 4.98
5906101375 นาย ธีรเดช กันทะวงค์ การจัดการ 99 231 231 4.94
5906101376 นาย ธีรภัทร ชัยเสนา การจัดการ 99 228 228 4.87
5906101384 นางสาว นิตยา สุทิกัน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101400 นาย ประพาส เฮงมีชัย การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101403 นาย ปรินทร ถิรกมลพันธ์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101409 นางสาว ปิยนัท อุ่นเรือน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101412 นางสาว พรชิตา อุตมะโน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101413 นางสาว พรรณทิวา จันทิมา การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101414 นางสาว พรรณนภา อินต๊ะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101415 นาย พรวิทย์ เกรอด การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101420 นาย พีรพัฒน์ สมรินทร์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101424 นางสาว ภัสสรา ได้ด้วยเพียร การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101428 นาย มนตรี กันหาจันทร์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101431 นางสาว มัชฌิมา ยิ้มแย้ม การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101433 นางสาว ยศวดี ศรีกอนติ การจัดการ 99 225 225 4.81
5906101443 นาย วรชิต คำเปล่ง การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101449 นาย วัสพล ทรายหมอ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101453 นาย วีรชน ฉลาดเขียว การจัดการ 100 78 78 1.67
5906101457 นางสาว ศศิธร ปันโปธา การจัดการ 99 241 234 5.00
5906101458 นางสาว ศศิภา นิลพันธ์ การจัดการ 99 257 234 5.00
5906101463 นาย ศุภชัย แก้วเกตุ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101469 นาย สิริกร สินเสาร์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101493 นาย อภิชัย อินริกิ การจัดการ 99 235 234 5.00
5906103430 นางสาว มัชชิมา ธนาคำ บัญชี 99 234 234 5.00
5906103431 นางสาว มีนรญา บุตรธนู บัญชี 100 234 234 5.00
5906103440 นางสาว วชิรญา จารุมาโนชญ์ บัญชี 100 234 234 5.00
5906103445 นางสาว วราภรณ์ ดวงแก้ว บัญชี 100 266 234 5.00
5906104454 นางสาว สุภัทรตรา เกิดประไพ การเงิน 100 234 234 5.00
5914101376 นาย ศุภณัฐ อมาตยกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 9 9 0.19
5918102363 นาย ศุภกร ทนุโวหาร การสื่อสารดิจิทัล 100 234 234 5.00
5922101351 นาย ปฏิพัทธ์ กาเรือง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 98 234 234 5.00
5922101365 นางสาว มัลลิกา กองขาม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 98 234 234 5.00
5922101388 นางสาว วิมลมณี นิสภา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101398 นางสาว ศิริรัตน์ ไชยะใจ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 98 234 234 5.00
6001105421 นางสาว พัชรี รักษาไพรวัลย์ อารักขาพืช 99 226 226 4.83
6003105304 นางสาว จุฑารัตน์ โชติกาญจนวงศ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105306 นาย ฉัฐวณิชย์ ภัสสุวัส เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105309 นาย ทวีชาติ ประสาขา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105313 นางสาว ธัญมาศ บุตรศรี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105316 นาย นพดล ไม้งาม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105318 นางสาว นริศรา ปงผาบ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105319 นาย นัฐพล ใจยา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 234 234 5.00
6003105324 นางสาว พิชญาภรณ์ หมื่นทิ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6003105325 นางสาว พิชิตา เมืองคำ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 162 162 3.46
6003105328 นาย ภคพงษ์ แสงอรุณทอง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 234 234 5.00
6003105339 นางสาว สุชาดา สามเกลียว เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
6005101327 นาย ทรงวุฒิ ศรีสุวรรณ รัฐศาสตร์ 99 222 222 4.74
6005101333 นางสาว ธัญลักษ์ คำมูล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101337 นางสาว วลัญช์ภัทร์ วิรุฬราชศิริธร รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101344 นางสาว บุษญาภรณ์ โลกคำลือ รัฐศาสตร์ 100 192 192 4.10
6005101345 นางสาว เบญจภรณ์ กองจันทร์ รัฐศาสตร์ 99 184 184 3.93
6005101350 นาย ปัญญพนต์ คำภิโล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101366 นางสาว มุทิตา จันแปงเงิน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101371 นางสาว รัตนาภรณ์ กันทะดง รัฐศาสตร์ 100 235 234 5.00
6005101372 นาย วงศธร แสงออมสิน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101395 นางสาว สิริยากร หล่อใจ รัฐศาสตร์ 99 252 234 5.00
6005101398 นาย สุทธิฉัตร โชติกจำรูญ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00