สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5701102480 นาย เสกสรร สุภาวงค์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 7 99 221 221 4.72
5701124337 นาย สรัณกร สมจิตรแก้ว เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 7 95 85 85 1.82
5706102459 นางสาว สุกฤตา ตันติพาณิชย์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5806102467 นาย รามิล ชุ่มใจศรีเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 234 234 5.00
5812102387 นางสาว สุกัญญา สนคง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5900101302 นางสาว จันทร์ฉาย คำแหลง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5900101309 นางสาว สาวิตรี ทอดสนิท พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5900101310 นางสาว สุธิศา หงษ์ทา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 141 141 3.01
5904101318 นาย ดวงดี มูลคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5904101378 นาย สุทธินันท์ สุวรรณอักษร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 7 99 80 80 1.71
5905101330 นาย ณัฏพงษ์ ไชยทิพย์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 7 100 12 12 0.26
5905101361 นางสาว พิมพ์ชนก ปาณสิริรังษี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5905101375 นางสาว วชิรญาณ์ วงค์คำ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906102434 นางสาว ปิยวรรณ คงอิ้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906102437 นางสาว ผาณิดา แซ่เตี๋ยว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906102476 นาย รัชตะ ผ่องฉวี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906102540 นางสาว สุวนันท์ เวียงคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906102548 นางสาว อริสา ปาระมีแจ้ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104320 นางสาว เขมิกา จำปา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104325 นาย จิรวัฒน์ ดวงแก้ว การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104329 นาย เจษฎา ทองดีเลิศ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104341 นาย ชินกฤต ช่างไม้ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104350 นาย ณัฐดนัย ตาลศรี การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104358 นาย ณัฐวุฒิ ฟองเงิน การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 234 234 5.00
5906104380 นางสาว ปนัดดา ปัญญาอธิสิน การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104382 นางสาว ปภัสสรา ไม้หอม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 234 234 5.00
5906104386 นางสาว ปาณนาถ บุญมาเปรม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104388 นาย พงศธร ไทยเจริญ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 192 192 4.10
5906104399 นางสาว ภัชราภรณ์ สุภากุล การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104409 นางสาว ยุวธิดา สาระจันทร์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104412 นางสาว รุ่งฟ้า สุริยา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104414 นางสาว ลาวัลย์ ธิปา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104418 นางสาว วรรษมน จะวา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104420 นางสาว วรัญญา ปู่ย่า การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 234 234 5.00
5906104423 นางสาว วริศรา กัณฑาซาว การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104424 นางสาว วริศรา คำมาลา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 98 232 232 4.96
5906104442 นางสาว สรินญา ปาพันธ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104444 นางสาว สิริมน ป๊อกบุญเรือง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104446 นางสาว สุชานันท์ คันศร การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104447 นางสาว สุดาพร ขันทะบุตร การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 100 234 234 5.00
5906104469 นางสาว อรณภา จันทร์หลวง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 7 99 228 228 4.87
5909101304 นางสาว กัญญารัตน์ ปานสีสด พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101313 นางสาว จันทร์จิรา คิดข้างบน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101315 นางสาว จารุวรรณ ลีพัฒนากุล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 87 233 233 4.98
5909101319 นางสาว ชนัตถา เกียรติพุฒิรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 233 233 4.98
5909101325 นางสาว โชติกา ยศบุญเรือง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 98 142 142 3.03
5909101327 นางสาว ญาณี ปู่เสาร์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101330 นางสาว ณัฐธิดา ขุนบุญ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 98 234 234 5.00
5909101335 นาย ธนกฤต ท่าเทศ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 97 128 128 2.74
5909101338 นางสาว ธัญรัชฎ์ สนสุนันท์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101349 นาย บริพัตร พุฒิเมธาวุฒิ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 234 234 5.00
5909101351 นางสาว ปรียานุช ดวงแก้วแก่น พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 234 234 5.00
5909101357 นาย คุณเปรม ชัยชนะ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101358 นางสาว พัชราดา บ่อคำ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 233 233 4.98
5909101360 นางสาว พิงค์เพชร ขัดเรือง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 233 233 4.98
5909101361 นางสาว พิชญา พันธ์สูงเนิน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 97 234 234 5.00
5909101362 นางสาว พิลาวัลย์ ศรีจักรโคตร พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101363 นางสาว เพชรลดา ราชบำเพิง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101364 นางสาว ภัคจิรา จุมปา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 226 226 4.83
5909101368 นางสาว มัทนาวดี กันทา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101369 นางสาว มัทราภรณ์ เฟื่องฟูกิจการ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 231 231 4.94
5909101372 นางสาว รสสุคนธ์ เพ็ชรอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 98 234 234 5.00
5909101375 นาย รุ่งโรจน์ แตงโสภา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 234 234 5.00
5909101377 นาย วชิรวิทย์ บุญคง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101383 นาย ศตวรรษ รุจิธรรมรัตน์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 231 231 4.94
5909101391 นางสาว สรัลชนา มีชัย พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 234 234 5.00
5909101392 นางสาว สโรชา วงศ์ตัน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 97 234 234 5.00
5909101394 นางสาว สิริยากร สมพินิจ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 98 234 234 5.00
5909101395 นางสาว สิริวรรณ วิถี พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 100 301 234 5.00
5909101398 นางสาว สุทธินี ทะนันปา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 98 234 234 5.00
5909101399 นางสาว สุภัตรา แพเถื่อน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 218 218 4.66
5909101400 นางสาว สุรัชฎาภรณ์ คำกลาง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 7 99 238 234 5.00
5912107306 นางสาว ชนัญนิตา กรรมหาวงศ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5912107312 นางสาว ณัฐวดี โปธิ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 233 233 4.98
5912107313 นาย ทินกร วินิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5912107322 นางสาว นพรัตน์ วรชิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5912107332 นางสาว แพรวพรรณราย วรรณรังษี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 97 238 234 5.00
5912107335 นางสาว ภัทธีรา ตันดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 98 276 234 5.00
5912107339 นางสาว ศราวดี เสงี่ยมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 99 234 234 5.00
5912107341 นาย เศรษฐนโชติ เจริญศรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 99 414 234 5.00
5912107345 นางสาว อภิชญา วัฒนวรรณกุล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศป242 7 100 234 234 5.00
5915123318 นาย ฉัตรชัย สุขเป็ง พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 7 100 234 234 5.00
5915123361 นาย พัสกร นรานุชิต พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 7 100 234 234 5.00
5915123386 นาย วุฒิชัย เนตผาบ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 7 100 234 234 5.00
5918102325 นาย ธวัชชัย คำผลึก การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 234 234 5.00
5918102329 นาย นนทกร นวลปาน การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 234 234 5.00
5918102338 นาย เบญจรงค์ ศรีมา การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 0 0 0 0.00
5918102345 นางสาว พัชรีพร หงษ์ทอง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 234 234 5.00
5918102351 นางสาว มิรันตี พลตื้อ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 230 230 4.91
5918102358 นาย วีรภัทร ยาตรา การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 92 220 220 4.70
5918102361 นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 190 190 4.06
5918102362 นาย ศิลป์ชัย หนูขวัญแก้ว การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 100 234 234 5.00
5918102364 นางสาว สรัสวันต์ พูนศรีโชติ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 96 185 185 3.95
5918102367 นาย อธิวัฒน์ นิธิพัฒน์โสภา การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 233 233 4.98
5918102368 นางสาว อนัญชนา ลำเลียงพล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 99 234 234 5.00
5918102371 นางสาว อรพรรณ นาคล้วน การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 98 232 232 4.96
5918102372 นาย อัครพล เดชดม การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 100 52 52 1.11
5918102373 นาย เอกนารา ขัดเรือง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 7 98 234 234 5.00