สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 104 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี 0 0 0 0.00
5801102321 นางสาว จ๋ามคำ ยุอินทร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 107 104 5.00
5801102459 นางสาว สนธยา สุขติ๊บ พืชสวน (พืชผัก) 94 51 51 2.45
5901101315 นาย โชคชัย ตระสักวนากร พืชไร่ 100 64 64 3.08
5904105302 นางสาว กฤติยาภรณ์ ศรีเลิศ คณิตศาสตร์ 99 101 101 4.86
5904105304 นางสาว กาญจนา มาศจังหรีด คณิตศาสตร์ 100 106 104 5.00
5904105310 นางสาว ชลิตา แก้วเชื้อ คณิตศาสตร์ 100 234 104 5.00
5904105314 นางสาว ฐิติรัตน์ วงษ์จันทร์ คณิตศาสตร์ 100 104 104 5.00
5904105339 นาย อนุชา อาการ คณิตศาสตร์ 100 104 104 5.00
5904106317 นางสาว ปาณิศรา นินทะคา เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 115 104 5.00
5904106323 นางสาว รจนา โสระดา เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 106 104 5.00
5906101321 นาย จักรกฤษ สุรินทร์ การจัดการ 99 211 104 5.00
5906101364 นาย ทิวกร การินเสน การจัดการ 100 128 104 5.00
5906101374 นางสาว ธิติสุดา ยังเกิด การจัดการ 99 118 104 5.00
5906101473 นาย สุกฤษฎิ์ เนาว์ชุมภู การจัดการ 100 140 104 5.00
5906101494 นาย อภิสิทธิ์ แซ่ย้าง การจัดการ 98 139 104 5.00
5906104390 นางสาว พรสวรรค์ เดือนสว่าง การเงิน 99 234 104 5.00
5906105315 นาย คุณานนต์ จำมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 90 10 10 0.48
5909101390 นาย สรวิศย์ เชาว์วิทยา พัฒนาการท่องเที่ยว 78 1 1 0.05
5912102411 นางสาว พรทิพย์ ปัญญาดี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 297 104 5.00
5912102412 นางสาว พัชราวรรณ สวิง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 134 104 5.00
6001113301 นางสาว กชพรรณ เขื่อนศรี ปฐพีศาสตร์ 100 234 104 5.00
6001113306 นางสาว จณิสตา สมณี ปฐพีศาสตร์ 100 223 104 5.00
6001113307 นางสาว จตุพร แสนวงค์ ปฐพีศาสตร์ 100 104 104 5.00
6001113312 นางสาว ชนิตา ใจภักดี ปฐพีศาสตร์ 99 106 104 5.00
6001113316 นางสาว ณัฐริกา คนสูง ปฐพีศาสตร์ 100 106 104 5.00
6001113319 นางสาว ธารินี สายสุภา ปฐพีศาสตร์ 100 112 104 5.00
6001113325 นางสาว เพ็ญพักตร์ ใคร่ภูเขียว ปฐพีศาสตร์ 100 119 104 5.00
6001113331 นางสาว ยุพากมล ภูสิทธิ์ ปฐพีศาสตร์ 99 105 104 5.00
6001113335 นางสาว วิชาดาภรณ์ พรมบุตร ปฐพีศาสตร์ 100 105 104 5.00
6001113336 นางสาว ศิรินาฎ บุตรีสุวรรณ ปฐพีศาสตร์ 100 114 104 5.00
6001122001 นาย กนกศักดิ์ กองแก้วสดใส การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 104 5.00
6001122010 นาย ฉลองรัฐ พูลสวัสดิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 104 104 5.00
6003105315 นาย ธีระพัฒน์ ธรรมวงค์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 104 104 5.00
6003105323 นางสาว พฤกษา พรหมฟัง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 94 94 4.52
6003105325 นางสาว พิชิตา เมืองคำ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 133 104 5.00
6003105331 นางสาว ยุภาวดี กล้าจอหอ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 106 104 5.00
6003105335 นางสาว ศรินยา ไชยชนะ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 112 104 5.00
6003105342 นางสาว อาริยาภรณ์ ครองสิทธิ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 108 104 5.00
6004109314 นาย มนัสวี แก้วกันหา ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 9 9 0.43
6015123338 นางสาว มนตกานต์ ไชยคำวัง พลังงานทดแทน 97 70 70 3.37
6015123344 นางสาว นุชนารถ ทรัพย์เมฆ พลังงานทดแทน 100 106 104 5.00
6015123349 นางสาว ประภาพันธุ์ แรกไธสง พลังงานทดแทน 100 243 104 5.00
6015123387 นางสาว สุชาพร เนียมแก้ว พลังงานทดแทน 100 104 104 5.00
6015123394 นางสาว อนิสา ใจยอง พลังงานทดแทน 99 104 104 5.00
6015123395 นาย อนุวัฒน์ อุดนัน พลังงานทดแทน 100 104 104 5.00
6015123397 นาย อภิวัฒน์ แก้วจรูญ พลังงานทดแทน 100 104 104 5.00
6015123399 นาย อัฐพล เตชะวงศ์ พลังงานทดแทน 94 91 91 4.38
6015124301 นาย วิชญสัณห์ เศรษฐบุตร พลังงานทดแทน 96 95 95 4.57
6018102308 นาย จิรวัฒน์ อ้นวงษา การสื่อสารดิจิทัล 92 36 36 1.73
6018102322 นาย เดชบดินทร์ นาคเสวี การสื่อสารดิจิทัล 100 44 44 2.12
6018102323 นางสาว เติมตุน พวงงาม การสื่อสารดิจิทัล 99 103 103 4.95
6018102325 นาย ธนกร ชมวงษ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00
6018102339 นางสาว นภาราดา สุริยะ การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00
6018102349 นาย ปรัชญา แตงกูล การสื่อสารดิจิทัล 99 186 104 5.00
6018102352 นาย ปิยพล พนมไพร การสื่อสารดิจิทัล 100 66 66 3.17
6018102364 นางสาว ลักษิกา เชื้อในเขา การสื่อสารดิจิทัล 100 112 104 5.00
6018102366 นางสาว ศิริประภา เนื่องอาชา การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00
6022101002 นาย จักรพงษ์ กองจันดา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 50 2 2 0.10
6022102003 นาย ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 121 104 5.00
6022102007 นางสาว พลอย หิรัญสถิตย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 111 104 5.00
6022103008 นาย ธนากร ทองสละ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 114 104 5.00
6022103019 นาย วิสิทธิ์ มาเยอะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 112 104 5.00
6022103032 นางสาว ศิริพร แดงเถิน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 122 104 5.00