สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601102345 นาย ชาคร ถนอมบุญเจริญ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 6 99 153 153 3.27
5701102460 นางสาว สารินี พรมดี พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 6 96 234 234 5.00
5710101372 นาย ภัทร ผดุงโยธี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 6 88 234 234 5.00
5801102301 นางสาว กชกร เดชดาวเรือง พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 6 95 87 87 1.86
5801102321 นางสาว จ๋ามคำ ยุอินทร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 6 97 66 66 1.41
5900101303 นาย จิรายุส ศุภธนศักดิ์สิริ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 234 234 5.00
5900101305 นางสาว ปุณยนุช อุ่นเรือน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103304 นางสาว กัญยา วงค์ทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103309 นางสาว เกศินี เนตรธิยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 99 234 234 5.00
5903103318 นางสาว ณัทติกานต์ มูลต๋า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103331 นางสาว ปานฉัตร ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103332 นางสาว พรทิพา ต๊ะต้องใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 98 234 234 5.00
5903103334 นางสาว พิมผกา ปู่คำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103337 นางสาว ไพลิน ชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5903103349 นางสาว ลดาวัลย์ ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 233 233 4.98
5903103358 นางสาว อรวรรยา สุวรรณสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 6 100 234 234 5.00
5904101304 นาย กฤษณะ อุดตึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 226 226 4.83
5904101305 นางสาว กัญญาพัชร แก้วปานันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5904101308 นางสาว เกศญาภัค วงษ์ทหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 99 140 140 2.99
5904101317 นาย ณัฐวุฒิ ตั้งธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5904101326 นาย ธีรภัทร์ สวยสะอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 82 234 234 5.00
5904101354 นาย มงคล ทาระนัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5904101358 นางสาว ฤทัย คำสายใย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 191 191 4.08
5904101367 นาย ศรายุธ สีเเบน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 31 31 0.66
5904101385 นาย สุรพล ลุงวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5904108301 นางสาว กนกพร คงคล้าย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 6 99 234 234 5.00
5905101314 นางสาว จารุวรรณ สุขเกษม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 6 99 233 233 4.98
5905101355 นาย พงศ์ภรณ์ พิบูลย์ศรี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 6 99 234 234 5.00
5905101370 นางสาว มุขสุดา เปี้ยกาศ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5905101371 นางสาว กานต์รัตนา สุทธพันธ์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5905101393 นาย สหรัตน์ สายโปธิ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 6 99 234 234 5.00
5906102332 นางสาว จินตนา คำหล้า การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906102333 นางสาว จิรวรรณ แย้มบัว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105302 นางสาว กมลวรรณ บุญประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 90 217 217 4.64
5906105309 นางสาว กิตติกา บุญมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 234 234 5.00
5906105311 นาย กิตติเชษฐ์ รักงามพุฒิพงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105312 นางสาว กุลธิดา จันทร์สว่าง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105314 นาย เกษมสัน มูลทราย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 294 234 5.00
5906105315 นาย คุณานนต์ จำมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 0 0 0 0.00
5906105319 นางสาว จิราภรณ์ จงรวมกลาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 243 234 5.00
5906105321 นาย ชญานันท์ ยอดเมธา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 274 234 5.00
5906105324 นาย ชวนากร หมื่นโฮ้ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105325 นาย ชวนิศนนท์ ปภัสศรัณย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105327 นาย ชินวัตร แก้วเมืองฝาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105333 นาย ณัฐกิตติ์ ชัยสุริยา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 95 226 226 4.83
5906105335 นาย ณัฐพล วงศ์เวียน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 234 234 5.00
5906105337 นาย ธนกฤต สิทธิกัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 233 233 4.98
5906105339 นาย ธนภูมิ อรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 93 234 234 5.00
5906105340 นาย ธนวัฒน์ ฉัตราธิกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 103 103 2.20
5906105344 นางสาว ธัญชนก วิริยะประทีปบุตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105352 นางสาว นันทิกานต์ ขันปิงปุ๊ด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 284 234 5.00
5906105355 นาย นิธิศ เชื้อลื้อ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 234 234 5.00
5906105356 นางสาว ศุภาณัฐน์ ปัญญาดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 293 234 5.00
5906105357 นางสาว นิศารัตน์ สืบสา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105362 นางสาว ปัญญาพร เปียงชมภู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 170 170 3.63
5906105364 นาย ปิยวัช บุญเตี่ยม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105372 นางสาว พิมพ์ใจ ชัยวงค์ศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105374 นาย พีระณัฐ พิลึก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105377 นาย ภัทรพล อ่อนดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105379 นางสาว ภาณิสรณ์ ทองศิลา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105381 นางสาว ภาวิณี ทรายวิชัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105385 นางสาว รลิตา ชื่นหัตไทย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 94 242 234 5.00
5906105386 นางสาว รัตน์ตะวัน ลีเบาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105393 นางสาว วิปัศยา จิตรา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105395 นาย ศรัทธา ดวงเด่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105397 นางสาว ศุภมาส พงค์จันทร์เขียว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105398 นางสาว สายธาร ศรีมอญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 234 234 5.00
5906105400 นางสาว สุทธนุช บุญมา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5906105408 นาย อธิป บัวเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 99 374 234 5.00
5906105412 นาย เอกธิชัย ญาณเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 6 100 234 234 5.00
5909101309 นางสาว กุลสตรี เอี่ยมอินทร์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 234 234 5.00
5909101311 นางสาว เกษร อะเคือ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 235 234 5.00
5909101317 นาย เฉกชนก จงรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 234 234 5.00
5909101340 นางสาว นงนุช วัฒนาอนุรักษ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 83 234 234 5.00
5909101341 นาย นภีวิทย์ ถนอมถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 234 234 5.00
5909101352 นางสาว ปวริศา สิ่วไธสง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 234 234 5.00
5909101353 นาย ปัญจพล ณ เชียงใหม่ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 88 235 234 5.00
5909101370 นาย ยสินธร จารณะ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 100 234 234 5.00
5909101378 นาย วรรณ์ริชัย พงศ์ไพรกุล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 219 219 4.68
5909101384 นางสาว ศศิธร ใจดี พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 100 238 234 5.00
5909101388 นาย ศิริวัฒน์ วังโพธิ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 100 15 15 0.32
5909101396 นางสาว สุดารัตน์ แซ่ย่าง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 223 223 4.76
5909101401 นางสาว สุวณีย์ คีรีบูนแดนไพร พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 99 141 141 3.01
5909101409 นางสาว ลัดดา กาญจนาสุกใส พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 6 98 234 234 5.00
5912101327 นาย ณัฐพร พุฒหอม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 6 87 234 234 5.00
5914101309 นาย เฉลียว คำแสง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5914101315 นาย ธนภูมิ ริณพัฒน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 99 223 223 4.76
5914101317 นาย ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 92 234 234 5.00
5914101321 นางสาว นภัสสร พรหมขัติแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 100 106 106 2.26
5914101323 นางสาว นาฏนภา ภักดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 99 141 141 3.01
5914101325 นางสาว นิธิวดี มังกิตะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 98 212 212 4.53
5914101329 นางสาว ปณิธาน พลดร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 97 234 234 5.00
5914101330 นาย ปรมัตถ์ เริงศาสน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 96 234 234 5.00
5914101331 นางสาว ปริษฐา อารีย์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5914101335 นางสาว พรนภา มงคลเกิด นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 97 231 231 4.94
5914101343 นาย พิทวัส สำราญสกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 100 239 234 5.00
5914101345 นางสาว พิมพ์ญาดา นาคะเกศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 94 255 234 5.00
5914101346 นางสาว พิศุทธิ์ ลมูลภักตร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 99 217 217 4.64
5914101350 นางสาว ภัทริกา ยะนิล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 100 234 234 5.00
5914101370 นางสาว เวลา จิตละมัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 6 84 275 234 5.00