สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5706101430 นาย ศุภณัฐ บุญรอด การจัดการ 99 233 233 4.98
5801125361 นางสาว ศุภมน สูนปัน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901102301 นางสาว กชกร อินหน่อ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 237 234 5.00
5901102303 นางสาว กนกพร สิทธิปราณี พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 233 233 4.98
5901102340 นาย ชิษณุชา บุณยบวรวิวัฒน์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 233 233 4.98
5901102344 นางสาว ฌาลิตา สิงใจ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102350 นาย ณรงค์ชัย ทองเงิน พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102352 นางสาว ณัฐชยา ชุ่มวงค์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 213 213 4.55
5901102369 นาย ธนาคาร ศรีสุข พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102374 นางสาว ธัญพร ขันจันทร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102383 นางสาว นิติยา เอี่ยมศรี พืชสวน (พืชสวนประดับ) 97 165 165 3.53
5901102390 นางสาว ปนัดดา ใจเที่ยงธรรม พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102391 นางสาว ประวัณรัตน์ ใจสุข พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 246 234 5.00
5901102394 นาย ปองภพ ภาสวรโรจน์กุล พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 234 234 5.00
5901102396 นางสาว ปาลินี ประทุม พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 148 148 3.16
5901102397 นางสาว ปิยะธิดา เตชะชัย พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102404 นางสาว พรพิมล สิระไผ่ทอง พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 194 194 4.15
5901102411 นางสาว พิชญ์สินี กันธะโน พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 234 234 5.00
5901102412 นางสาว พิชญ์สินี เอี๊ยะเผ่าพันธ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102419 นางสาว ภัทรนันท์ ชาพรมมา พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 234 234 5.00
5901102436 นางสาว ยุพารัตน์ ห่อกุล พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102467 นาย ศุภเสกข์ ทองขาว พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102473 นางสาว สุดารัตน์ อินอ่อน พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 157 157 3.35
5901102474 นางสาว สุตาภัทร ถนอมธรรม พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102495 นางสาว อาริษา กันทะแก้ว พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 178 178 3.80
5901102499 นาย อุดมศักดิ์ ใจทาน พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901105307 นางสาว กัลยา ดิถีวนาลัย อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105308 นางสาว กานต์พิชชา โชติชีวภูมิ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 97 332 234 5.00
5901105316 นางสาว จุฑาทิพย์ หยกสิริผลลาภ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105318 นางสาว ชญาณี บุญทาขันแก้ว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105326 นางสาว ฐิติยา ดอนมอญ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105332 นางสาว ณัฐฐินันท์ เจนใจ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105333 นางสาว ณัฐริกา พรหมมาเตียม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 135 135 2.88
5901105334 นางสาว ดวงกมล ส่างแก้ว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105336 นาย ธนพร อินทะหลุก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 94 12 12 0.26
5901105337 นางสาว ธนัชชา แสนบุตรวงค์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105342 นางสาว นฤมล สร้อยกาบแก้ว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 98 234 234 5.00
5901105344 นางสาว เนตรฤทัย ใบตัน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 98 220 220 4.70
5901105348 นางสาว ปทิตตา จันทร์กลิ่น อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 94 94 2.01
5901105350 นางสาว ปนัดดา มาเพ้า อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105352 นางสาว ประณิตา แจ้งไพร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 238 234 5.00
5901105355 นางสาว พรนภา ศรีทรัพย์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105360 นางสาว พัชธิดา จันมณี อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 97 231 231 4.94
5901105386 นางสาว ส้มโอ ฉิมเสือ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 233 233 4.98
5901105388 นางสาว สายหทัยกาญจน์ บุญเพราะ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 97 234 234 5.00
5901105389 นาย สิทธิโชติ เภาเจริญ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105392 นางสาว สิริโสภา ทาวงค์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 226 226 4.83
5901125356 นาย ธีระพงศ์ แก้วศรีโวย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 92 234 234 5.00
5901125357 นาย ฌานิศ เกตุวงศ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5904107301 นางสาว กฤติยา ชัยรัตน์ วัสดุศาสตร์ 97 198 198 4.23
5904107302 นางสาว กุลสตรี ขันทอง วัสดุศาสตร์ 97 234 234 5.00
5904107304 นาย ฐาณชาติ บุญกิตติ วัสดุศาสตร์ 100 24 24 0.51
5904107306 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พันธุ์พลสิทธิ์ วัสดุศาสตร์ 100 234 234 5.00
5904107309 นางสาว ปาริชาติ เขียวชอุ่ม วัสดุศาสตร์ 99 202 202 4.32
5904107310 นางสาว ปิยณัฏฐ์ ขันแข่งบุญ วัสดุศาสตร์ 100 234 234 5.00
5906101353 นางสาว ณัฐตญา มงคลคลี การจัดการ 99 203 203 4.34
5906101354 นางสาว ณัฐติกานต์ บุญจันทร์ต๊ะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101361 นางสาว ทัตพิชา วาณิชรวิภาส การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101363 นางสาว ทิพานัน โพทวี การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101365 นางสาว ธนภร อิฐานูประธานะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101371 นางสาว ธัญญาเรศ หลักแก้ว การจัดการ 100 233 233 4.98
5906101372 นางสาว ธันย์ชนก คำสร้อย การจัดการ 100 238 234 5.00
5906101373 นางสาว ธิดานันท์ ผัดเรือน การจัดการ 99 223 223 4.76
5906101378 นาย นราทัศน์ สังข์แก้ว การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101382 นางสาว นัทวดี หมายประโคน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101387 นางสาว นิภาพร คำฟองเครือ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101388 นางสาว นิรัชชา อุดใจ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101394 นางสาว เบญษญากรณ์ ธรรมยศ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101396 นางสาว ปภัสรา พิศวงห์ การจัดการ 93 234 234 5.00
5906101399 นางสาว ประกายแก้ว สุภารักษ์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101417 นางสาว พัณณิตา ดุษฎีสังเวย การจัดการ 99 232 232 4.96
5906101459 นางสาว ศศิวิมล สุธรรมมา การจัดการ 94 253 234 5.00
5906101461 นางสาว ศิริลักษณ์ อินทวัน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101462 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์หอม การจัดการ 97 234 234 5.00
5906101465 นางสาว ศุภาวรรณ จักร์คำ การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101467 นางสาว สหัทยา ทะคำ การจัดการ 99 82 82 1.75
5906101468 นางสาว สายฝน อินสมบัติ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101470 นางสาว สิริญญา ปัญวงค์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101471 นางสาว สิริมา นุ่มนิ่ม การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101472 นางสาว สิริวิมล บุญทะวงค์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101477 นางสาว สุดารัตน์ หน้อยบุญตัน การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101478 นางสาว สุทธินี ศรีกันไชย การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101479 นางสาว สุนิษา สิงห์สัน การจัดการ 97 234 234 5.00
5906101480 นางสาว สุภัสสรา ศรีใจวงศ์ การจัดการ 99 233 233 4.98
5906101482 นางสาว สุภาวดี นราหาญ การจัดการ 99 234 234 5.00
5914101318 นางสาว ธัญญลักษณ์ แสงเรือน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 222 222 4.74
5914101320 นางสาว ธีรารัตน์ วงษ์ชื่น นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 369 234 5.00
5914101386 นางสาว อัญธิกา ทับศรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 98 153 153 3.27
5914101387 นางสาว อารีวรรณ คารมย์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 234 234 5.00
5914101388 นางสาว อุมาพร วงค์สถาน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 234 234 5.00
5922101304 นาย ก้องนเรนทร์ คันทะพรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 69 234 234 5.00
5922101317 นาย เจษฎา ศรีรักษา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 215 215 4.59
5922101325 นาย ฐิติกร ทองคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 84 234 234 5.00
5922101347 นาย เนติพนธ์ หลีเเก้วสาย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 92 233 233 4.98
5922101421 นาย อภิวัฒน์ วงสายา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
6005101307 นาย เขษมศักดิ์ ฟักเงิน รัฐศาสตร์ 99 221 221 4.72
6005101310 นาย จิรวัฒน์ แก้วตา รัฐศาสตร์ 100 16 16 0.34
6005101321 นาย ณัฐพันธ์ เขื่อนคำ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101332 นางสาว ธัญญรัตน์ วงศ์โชคสกุล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101359 นาย เพชรายุธ สายยิ้ม รัฐศาสตร์ 97 190 190 4.06