สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5805104411 นาย อธิป มาลีรัตนชัย การบริหารท้องถิ่น 99 237 234 5.00
5903103301 นางสาว กมลชนก ทองงามขำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 216 216 4.62
5903103335 นางสาว เพ็ญนภา ละทินา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 164 164 3.50
5903103347 นางสาว รัตนาภรณ์ มีมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 234 234 5.00
5903105303 นางสาว จารุวรรณ ปอสูงเนิน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 234 234 5.00
5903105304 นาย ชัยยุทธ สุพรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 95 71 71 1.52
5912102301 นางสาว กนกพร แปงปวน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102302 นางสาว กมลลักษณ์ ไชยปิง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102304 นางสาว กฤติกา สมทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102305 นางสาว กาญจนา มณีวงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102308 นางสาว กุลสตรี เปาหลิกหลี้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 240 234 5.00
5912102309 นางสาว คัทลียา ธิน้อมธรรม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102313 นางสาว ชุติมา อนุรักษ์สักทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102314 นางสาว ญาดา อินพรหม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102316 นางสาว ณัฏฐธิดา เตชะเนตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102319 นางสาว ณัฐณิชา เดชด่าน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102325 นาย ทศพร จินตะนา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 243 234 5.00
5912102330 นาย ธนิสรณ์ อุดมลาภ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102341 นาย นันทวัฒน์ ขันทะจิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102344 นางสาว บงกชพร พุ่มโมลี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102346 นาย บุรัสกร จันระวัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102350 นาย ปุญภณัฐ จันตาวรรณเดช เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102352 นางสาว เปมิกา ดวงตา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102353 นางสาว พรชิตา กันทาแจ่ม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102361 นาย พิสุทธิ์ อุปแก้ววงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 376 234 5.00
5912102368 นางสาว วรกานต์ มุกดานัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102369 นาย วรพงศ์ เลาวกุล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102372 นาย วัฒนชัย สุธีรจารุวรรณ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 8 8 0.17
5912102375 นาย ศรัณย์ ศรีอ้วน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 153 153 3.27
5912102376 นางสาว ศรินญา ใจมี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102377 นางสาว ศลิษา ไชยทัพ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102382 นางสาว ศิรินยา กันทะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102383 นางสาว ศิริพร ปัญญามูล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102389 นางสาว สิริรัตน์ วาลือศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102391 นางสาว สุกัญญา สืบสิมมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102394 นางสาว สุธิชา ไชยสูง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102401 นาย อนุวัฒน์ พรมเสน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 189 189 4.04
5912102403 นางสาว อภิญญา ชายเรือน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102406 นางสาว อักษร พรหมปัญญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102408 นางสาว อัญชนา ดาวทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102410 นางสาว อินทุอร วินัยธนอม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 98 234 234 5.00
5914101332 นางสาว ปัญญพัฒน์ กิติปัญญา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 22 22 0.47
5915123309 นางสาว กุลธิดา ทิมูลวัฒนากุล พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123311 นางสาว เกธิณี ศรีธิเครือ พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123323 นาย ชัยวัฒน์ รัตน์ชาญวศิน พลังงานทดแทน 77 233 233 4.98
5915123328 นางสาว ฐิติกา กาตาสาย พลังงานทดแทน 99 234 234 5.00
5915123331 นางสาว ณิชกุล สายเขียว พลังงานทดแทน 95 234 234 5.00
5915123332 นางสาว ดลนภา ถาใหม่ พลังงานทดแทน 97 246 234 5.00
5915123337 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทร์โชค พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123338 นาย ธันวารัตน์ พูลสวัสดิ์ พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
5915123346 นางสาว นิรชา จิตตปันตา พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123362 นางสาว พิมพ์พจี อิ่มเพ็ง พลังงานทดแทน 99 234 234 5.00
5915123365 นาย ภาคภูมิ อินทพงษ์ พลังงานทดแทน 87 234 234 5.00
5915123368 นางสาว ภารวี รุธีรยุทธ พลังงานทดแทน 99 234 234 5.00
5915123371 นางสาว มัลลิกา วงศ์จักร พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
5915123375 นางสาว รุจิรา สมคิด พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
5915123377 นางสาว วรยา จันทร์กลิ่น พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123387 นาย ศิรชัช อารักษ์วาณิช พลังงานทดแทน 99 451 234 5.00
5915123392 นาย สราวุธ ทาฝั้น พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
5915123403 นาย อภิมุข สายแก้วเทศ พลังงานทดแทน 100 196 196 4.19
5915123405 นางสาว อาทิตยา จันทร์แจ่ม พลังงานทดแทน 75 266 234 5.00
5922101306 นางสาว กัญญาณัฐ ไชยวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101309 นางสาว กุลณัฐ แก้วกรม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101310 นาย เกษมสันต์ เกษรแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101311 นางสาว จริยา จ๊ะใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 199 199 4.25
5922101314 นางสาว จุดารินทร์ สุริวงษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 96 233 233 4.98
5922101315 นางสาว จุติพร จบจังหรีด สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101336 นางสาว ธันย์ชนก เคร่งครัด สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 94 234 234 5.00
5922101337 นาย ธีรโชติ นางแล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 198 198 4.23
5922101344 นางสาว นิชาภัทร อายะชู สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101346 นางสาว นุชนารถ อุดสืบ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 454 234 5.00
5922101349 นางสาว เบญญา ยะเปียง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101366 นางสาว มัลลิกา อินจันทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101371 นางสาว รัตติญากร จันแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 97 234 234 5.00
5922101376 นางสาว ลลิตาพร โถงาม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101377 นางสาว วนัสนันท์ ฉัตรมณี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101378 นางสาว วนิดา ดวงคงสมบูรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 260 234 5.00
5922101381 นาย วรากร นาปรัง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101386 นาย วิเชษฐ์พงษ์ พรมมาลา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101387 นางสาว วิภาดา กุณารี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101399 นาย ศิวกร บัวหลวง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101400 นาย ศุภกานต์ ดาษดาคำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101401 นางสาว ศุภิสรา ทรวงแสวง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101405 นางสาว สันทกานต์ ปัญญาภิรักษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101406 นางสาว สายธาร มูลแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101410 นางสาว สุนิสา วะจะนะ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101414 นาย สุรวุฒิ ช่วยนุกูล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101415 นาย สุริยา เตจารังษี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 283 234 5.00
5922101417 นาย เสฏฐวุฒิ วงค์ยามี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101423 นางสาว อรวรรณ ธัมมโน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101424 นางสาว อรอนงค์ จันทร์เกตุ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
5922101425 นางสาว อริสรา ฟองมะลิ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922101429 นางสาว อินทุอร คชฤทธิ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 95 234 234 5.00
6010101311 นาย ขจรเดช ลิ้มสกุล การประมง 99 234 234 5.00
6010101323 นาย เฉลิมพล แซ่มัว การประมง 97 96 96 2.05
6012107302 นางสาว กัณฐิกา ฉุนกระโทก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107307 นางสาว จิดาภา เถระกุล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107310 นางสาว ชลิดาภรณ์ สันธิ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107311 นาย ชาคร รุณรัตน์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107314 นาย ฐิติพงศ์ ศาสตร์ศิริ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00