สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102330 นาย เจนณรงค์ วงแก้ว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 96 253 234 5.00
5801125384 นางสาว ปภัสรา บุพศิริ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 100 17 17 0.36
5804107314 นางสาว ชิดชนก ยาวิชัย วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 94 234 234 5.00
5804107318 นาย ธนวัฒน์ แก้วทรัพย์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5804107328 นาย ภานุวัฒน์ แดงงาม วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5822101007 นาย จิรายุส สังฆคราม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 5 100 234 234 5.00
5901101324 นาย เดชา กชภูมิ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 100 232 232 4.96
5901102398 นาย ปีเสือ สะรุโณ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 85 232 232 4.96
5901102445 นางสาว วรรณพร สุวรรณทา พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 100 234 234 5.00
5901102449 นางสาว วัลภา อินกับจันทร์ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 99 234 234 5.00
5901102451 นางสาว วาฐิณี สวัสดิ์พูน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 99 234 234 5.00
5901102464 นางสาว ศิรินธร สุดคิด พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 86 234 234 5.00
5901102475 นางสาว สุทธิดา กันทยะ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 98 234 234 5.00
5901102478 นางสาว สุธิตา นวลวงค์อิน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 96 234 234 5.00
5901102481 นางสาว สุมิตรา กุตัน พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 100 234 234 5.00
5901102496 นางสาว อาริษา ศรีทอง พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 5 99 217 217 4.64
5903104313 นางสาว ธัชพรรณ วัดกลาง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 100 235 234 5.00
5903104314 นางสาว นุชจิรา คิดอ่าน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 99 316 234 5.00
5903104315 นางสาว เบญจวรรณ คงเพ็ชร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 100 233 233 4.98
5903104319 นางสาว ปวีณา คำวัน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 100 233 233 4.98
5903104328 นางสาว รติกาญจน์ ฐิตะสาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 100 64 64 1.37
5903104331 นางสาว สิริลักษณ์ เสาร์แดง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 5 100 234 234 5.00
5904108303 นางสาว ณัฐชยา คำวิเศษ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 96 234 234 5.00
5904108308 นางสาว รัชนีกร เชื้อบุญไทย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 93 234 234 5.00
5904108310 นางสาว ลักขณา ชาระ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 96 230 230 4.91
5904108312 นางสาว ศิริรัตน์ ชื่นแสน เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 5 97 234 234 5.00
5905101306 นางสาว กานดาทิพย์ ดุงแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 86 234 234 5.00
5905101307 นางสาว กุลนรี ต๊ะกัณทา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101319 นางสาว ฉันทิกา คำติ๊บ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101321 นางสาว ชนินาถ เจียมทิพย์ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101325 นางสาว ซื้อ กันยา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5905101328 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา อินทปัญญา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101332 นาย ณัฐชนน ใคร้มา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 142 142 3.03
5905101337 นางสาว ณัฐริกา เลอสิน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 83 234 234 5.00
5905101340 นาย ธณากร สินเอี่ยม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 99 359 234 5.00
5905101341 นางสาว ธนวรรณ แก้วดี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 97 234 234 5.00
5905101346 นาย นราวิชญ์ แปงแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101348 นางสาว นิษฐเนตร์ อินต๊ะหล่อ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5905101379 นาย วัชรากร วาทา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 5 81 234 234 5.00
5906102334 นางสาว จิราพร เกลาเกลี้ยง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102407 นางสาว นันท์นภัส บุญอ้าย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102409 นางสาว นันทิยา จงประสม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102411 นางสาว นิชาภา โนแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102485 นาย วรพงศ์ ปัญญา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102520 นางสาว ศุภนันท์ สุยะ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 223 223 4.76
5906102527 นางสาว สรัญญา เหล่าพยอม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102533 นางสาว สุชัญญา สัญญเดช การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 84 234 234 5.00
5906102544 นาย อธิปชัย ชัยยะเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906102560 นางสาว อัมพร คชพงษ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 81 234 234 5.00
5906102563 นางสาว อารีรัตน์ วิริยะช่วงโชติ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906103339 นางสาว ชไมพร นครพิทักษ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 237 234 5.00
5906103341 นางสาว โชติกา เสนาขันธ์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906103342 นางสาว โชติรัตน์ เผ่าอ้าย บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906103402 นางสาว ปุณยาพร คงคาคูล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 234 234 5.00
5906103454 นาย วีระชัย แพรศรี บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906103457 นางสาว ศศิธร มหัสกุล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906103467 นางสาว สิรินดา สักกะโต บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 234 234 5.00
5906103473 นางสาว สุธิดา ไชยวงค์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 96 234 234 5.00
5906103477 นางสาว สุภัสสร สนิท บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 234 234 5.00
5906104304 นางสาว กมลชนก จันทรส การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 308 234 5.00
5906104397 นางสาว พิมพ์ผกา สมหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906104437 นางสาว ศุดานันท์ ดวงต๋า การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 263 234 5.00
5906104440 นางสาว ศุภาวรรณ พรมแต่ง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906104441 นางสาว สกุณา ทานุการ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906104449 นางสาว สุดารัตน์ กันทะศิลป์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 454 234 5.00
5906104453 นางสาว สุพรรษา คุ้มไม้ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 253 234 5.00
5906104475 นางสาว อาทิตยาพร มีเกษร การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906104480 นางสาว อุดมลักษณ์ เมืองหอม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 5 97 234 234 5.00
5906105332 นางสาว ณัฐกานต์ พุ่มพวง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 5 100 234 234 5.00
5906105347 นางสาว ธีรนุช ชื่นชมบุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 5 99 234 234 5.00
5906105382 นางสาว มนัชญา มะลาศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 5 98 289 234 5.00
5912101302 นางสาว กนกวรรณ เทพวงค์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101307 นางสาว กันยาพร บุญเรือง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101308 นางสาว กัลยวรรธน์ ยาอินตา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101312 นาย คมสันต์ เชื้อหลุบโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 92 234 234 5.00
5912101323 นางสาว ณัฎฐณิชา เมฆขุนทด เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101333 นาย ตนุภัทร อรุณนพรัตน์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101338 นาย ธีระภัทร ชัยชมภู เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101342 นาย นิติเทพ สอนไว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101343 นางสาว นิศากร สมหนองบัว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101344 นางสาว เบญจมาศ ใจแสน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101345 นาย ปฏิพล อุ่นหะวงค์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101347 นางสาว ปัทมา เพชรา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101357 นางสาว ยุวพา นาจันทอง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101358 นางสาว รัฐติญา ศรีสว่าง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101360 นางสาว ลลิตา ดังสท้าน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101368 นางสาว ศิริกัญญา กล้าเเข็ง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101369 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์เป็งผัด เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101370 นางสาว ศิริวรรณ มะโนแจ่ม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101371 นางสาว ศุภนิดา คำแปง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101372 นาย ศุภฤกษ์ ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 97 149 149 3.18
5912101373 นาย สรัล เจียรรัตนสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101374 นาย สัมฤทธิ์ ข่ายสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 96 234 234 5.00
5912101375 นาย สิทธิชัย เครือวัลย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101381 นาย สุรเชษฐ์ อินต๊ะมูล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 94 234 234 5.00
5912101384 นางสาว อรกานต์ ดีน้อย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101385 นาย อรรถพล ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 99 234 234 5.00
5912101387 นางสาว อริสา ตะยะพงค์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 234 234 5.00
5912101392 นาย เอกพันธ์ คำแจ้ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 97 234 234 5.00
5912101393 นาย ฮูไซฟี เจะอุบง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 5 100 120 120 2.56