สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 104 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5906101352 นาย ณัฐกิตติ์ เทโวขัติ การจัดการ 98 163 104 5.00
5906104390 นางสาว พรสวรรค์ เดือนสว่าง การเงิน 98 454 104 5.00
5910101409 นาย สหทร ดิษฐวิเศษ การประมง 96 124 104 5.00
6004109313 นาย มณธวัช วิบูลย์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 104 104 5.00
6010101393 นางสาว ศิริพร จันทะโชติ การประมง 100 108 104 5.00
6014101303 นางสาว กรกช มณีผ่อง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101308 นางสาว กานต์พิตชา วันสิริภักดิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 106 104 5.00
6014101310 นางสาว คุกกี้ - นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101312 นางสาว จิตรานุช เชื้อทอง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 0 0 0 0.00
6014101313 นาย จิรฐิติกาล นาคหมู นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101314 นางสาว จิรานุช ไชยคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 104 104 5.00
6014101315 นางสาว จิราพัชร สุริยวรรณ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 117 104 5.00
6014101316 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 105 104 5.00
6014101318 นางสาว ชลิศา ปัดถามัง นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101320 นาย ชารีฟ สมิทธิยะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 110 104 5.00
6014101325 นาย ณัฐวุฒิ กันหมุด นิเทศศาสตร์บูรณาการ 97 164 104 5.00
6014101334 นาย นนท์พิพัฒน์ ใจสี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 20 20 0.96
6014101338 นางสาว บงกชกร ไทยใหม่ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101339 นางสาว เบญจมาศ บัวนาค นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101345 นาย ภัทรวิทย์ สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101349 นางสาว ภาสิณี รัชชุศานติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101356 นางสาว วชิราพรรณ หลงวงศ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 103 103 4.95
6014101362 นางสาว วาสนา นันต๊ะเสน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 104 104 5.00
6014101374 นางสาว สุวีรยา แพรดำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 101 101 4.86
6014101380 นางสาว อุดมพร อุสาหะพงษ์สิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 109 104 5.00
6018102331 นางสาว ธนาภา เรือนตุ่น การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00
6018102356 นาย พีรพัฒน์ เขมาภิรตะ การสื่อสารดิจิทัล 100 151 104 5.00
6018102360 นางสาว มัณฑนา พิมมี การสื่อสารดิจิทัล 100 69 69 3.32
6018102367 นาย สงกรานต์ คาร์ การสื่อสารดิจิทัล 100 3 3 0.14
6018102373 นางสาว หทัยชนก ไชยเสน การสื่อสารดิจิทัล 99 104 104 5.00
6022101328 นางสาว ญานี อินทรพินิจ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 104 104 5.00