สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 104 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801102358 นาย ธนวัฒน์ สมัญญา พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 119 104 5.00
5901102409 นางสาว พัชราภรณ์ อุดมพันธ์ พืชสวน (พืชผัก) 99 454 104 5.00
5901126325 นาย พีรพัฒน์ มะระสี วิทยาการสมุนไพร 99 113 104 5.00
5904106322 นาย ภูเมศวร์ อุ่นแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 0 0.00
5904107316 นางสาว หทัยชนก สมแก้ว วัสดุศาสตร์ 86 41 41 1.97
5905101382 นางสาว วาสนา หาบทองคำ รัฐศาสตร์ 100 120 104 5.00
5905101390 นางสาว ศุภนิดา วงศ์พญา รัฐศาสตร์ 100 142 104 5.00
5906101333 นางสาว ชนกกานต์ ต๋าคำ การจัดการ 99 143 104 5.00
5906102339 นาย จิรายุ สุขไพศาล การตลาด 92 112 104 5.00
5906102493 นางสาว วริศรา อร่ามพงษ์ การตลาด 100 234 104 5.00
5906102501 นางสาว วีรยา ใหม่เฟย การตลาด 100 234 104 5.00
5912101321 นางสาว ฐิติรัตน์ ภู่ให้ผล เศรษฐศาสตร์ 100 115 104 5.00
5912101356 นางสาว ภารวี วัฒนะตันทะ เศรษฐศาสตร์ 100 115 104 5.00
5912106396 นางสาว กัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 100 106 104 5.00
6001113303 นาย กำชัย ก้านเกตุ ปฐพีศาสตร์ 100 111 104 5.00
6001113308 นางสาว จินตนา ใจยะสุ ปฐพีศาสตร์ 100 115 104 5.00
6001113309 นางสาว จิรัฐิติกาล จันทะวงษ์ ปฐพีศาสตร์ 100 115 104 5.00
6001113314 นาย ชาญเดชา ปัตภี ปฐพีศาสตร์ 98 106 104 5.00
6001113315 นางสาว ณัฐมน มืดคำบง ปฐพีศาสตร์ 100 112 104 5.00
6001113317 นางสาว ณัฐวศา ใจกันทะ ปฐพีศาสตร์ 100 112 104 5.00
6001113322 นาย บัณฑิต สมจิตร ปฐพีศาสตร์ 100 125 104 5.00
6001113326 นาย ภควัต บุญยงค์ ปฐพีศาสตร์ 99 110 104 5.00
6001113329 นาย ภูริน สิริโชติชัย ปฐพีศาสตร์ 100 110 104 5.00
6001113332 นางสาว รพีพรรณ จันทร์ฉาย ปฐพีศาสตร์ 100 234 104 5.00
6001113334 นาย ราเชนทร์ โอฐงาม ปฐพีศาสตร์ 100 115 104 5.00
6001113338 นางสาว ศุภกานต์ พชกูล ปฐพีศาสตร์ 100 104 104 5.00
6001113341 นางสาว สุภาภรณ์ ประธาน ปฐพีศาสตร์ 100 115 104 5.00
6001125306 นางสาว จิรนันท์ กุณะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 107 104 5.00
6001125315 นางสาว นัทชญา นันทไชย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 104 5.00
6001125316 นางสาว นันธวารี หลายแห่ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 235 104 5.00
6001125317 นางสาว บุรัสกร เรืองฤทธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 104 104 5.00
6001125329 นางสาว ลลิตสินี คเชนทร์ชัยถาวร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 104 5.00
6001125344 นางสาว พิมพรรณ ใจแสน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 115 104 5.00
6004105303 นาย กายสิทธิ์ วงศ์ยศ คณิตศาสตร์ 100 104 104 5.00
6004105305 นางสาว ขนิษฐา ธงศรี คณิตศาสตร์ 100 108 104 5.00
6004105306 นาย คณิน ฉัตรธนพงศ์ คณิตศาสตร์ 100 104 104 5.00
6004105307 นาย จตุรวิทย์ คำจีน คณิตศาสตร์ 100 107 104 5.00
6004105310 นางสาว ชลธิดา ปัญจะรักษ์ คณิตศาสตร์ 100 117 104 5.00
6004105312 นางสาว โชติกา กุหลั่น คณิตศาสตร์ 99 119 104 5.00
6004105313 นางสาว โชติรส ฤทธิ์บำรุง คณิตศาสตร์ 100 138 104 5.00
6004105317 นาย ธีรชัย มีวงศ์ คณิตศาสตร์ 99 93 93 4.47
6004105322 นางสาว มณฑิรา คณะโส คณิตศาสตร์ 99 234 104 5.00
6004105324 นาย ยุทธการ ชุ่มมงคล คณิตศาสตร์ 100 182 104 5.00
6004105328 นางสาว ลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์ คณิตศาสตร์ 99 233 104 5.00
6004105331 นาย วินิจกุล ษมาวิมล คณิตศาสตร์ 96 148 104 5.00
6004105335 นาย สาริน สมเป็ง คณิตศาสตร์ 100 104 104 5.00
6004105336 นางสาว สุดารัตน์ สว่างแจ้ง คณิตศาสตร์ 99 168 104 5.00
6004105338 นางสาว สุภัทธรา จินะราช คณิตศาสตร์ 100 108 104 5.00
6004105339 นางสาว อทิตยา คำมา คณิตศาสตร์ 100 106 104 5.00
6004105340 นางสาว อรณัชชา จันทยงค์ คณิตศาสตร์ 100 106 104 5.00
6004105341 นางสาว อัจฉรา บัวสมุย คณิตศาสตร์ 100 106 104 5.00
6015123309 นางสาว คณิตตา จันทร์แดง พลังงานทดแทน 100 146 104 5.00
6015123310 นางสาว จริยา ใจเย็น พลังงานทดแทน 99 113 104 5.00
6015123320 นาย ชวนากร จันทวงศ์ พลังงานทดแทน 99 207 104 5.00
6015123323 นางสาว ฑิตยา รู้ชั้น พลังงานทดแทน 99 139 104 5.00
6015123325 นางสาว ณฤมล ทนทาน พลังงานทดแทน 100 122 104 5.00
6015123326 นางสาว ณัฐกานต์ มะโนวงค์ พลังงานทดแทน 100 106 104 5.00
6015123330 นางสาว ตรีรัตน์ อาจิน พลังงานทดแทน 100 106 104 5.00
6015123332 นางสาว ทักษพร สุกหอม พลังงานทดแทน 100 115 104 5.00
6015123334 นาย ธนบดี ตาคำ พลังงานทดแทน 100 131 104 5.00
6015123342 นางสาว นัทธมน วงค์พระจันทร์ พลังงานทดแทน 100 115 104 5.00
6015123348 นาย ปพน มาเฟือง พลังงานทดแทน 100 123 104 5.00
6015123351 นาย ปริญญา มาสืบ พลังงานทดแทน 99 127 104 5.00
6015123352 นาย ปัญจพล สายสว่าง พลังงานทดแทน 98 139 104 5.00
6015123360 นางสาว พรวิลัย ไผ่งาม พลังงานทดแทน 100 154 104 5.00
6015123368 นางสาว ภิรมย์พร ทองตะลุง พลังงานทดแทน 100 115 104 5.00
6015123376 นางสาว รัตวรรณ เทพรักษา พลังงานทดแทน 100 135 104 5.00
6015123379 นาย วรวุฒิ พูลเทียบรัตน์ พลังงานทดแทน 100 144 104 5.00
6015123385 นาย สรรชัย ก้อนศรี พลังงานทดแทน 100 123 104 5.00
6015123386 นาย สิรวิชญ์ ฟูธรรม พลังงานทดแทน 99 119 104 5.00
6015123389 นางสาว สุทธิพร ทำของดี พลังงานทดแทน 100 115 104 5.00
6015123393 นาย สุรโชค ตุ้ยตามพันธุ์ พลังงานทดแทน 100 115 104 5.00
6018102301 นางสาว กรวรัศมิ์ เวชพิทักษ์ การสื่อสารดิจิทัล 98 113 104 5.00
6018102311 นาย จีรศักดิ์ จีรวัชรากร การสื่อสารดิจิทัล 100 36 36 1.73
6018102312 นาย ชญานนท์ หงษ์ชูเวช การสื่อสารดิจิทัล 100 106 104 5.00
6018102316 นางสาว ญาดาวดี ดวงปัญญา การสื่อสารดิจิทัล 99 104 104 5.00
6018102317 นาย ณราธร สุทธิพงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 114 104 5.00
6018102320 นาย ณัฐพล บุญถึง การสื่อสารดิจิทัล 100 71 71 3.41
6018102321 นางสาว ณัฐสุดา พุทธใจก๋า การสื่อสารดิจิทัล 100 133 104 5.00
6018102333 นางสาว ธัญจิรา นาคสมบูรณ์ การสื่อสารดิจิทัล 97 106 104 5.00
6018102335 นาย ธารา ปิงเมือง การสื่อสารดิจิทัล 100 107 104 5.00
6018102336 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์หอม การสื่อสารดิจิทัล 100 106 104 5.00
6018102340 นาย นฤเบศ เกตุทอง การสื่อสารดิจิทัล 100 235 104 5.00
6018102341 นาย นัทธพงศ์ ศิริกุลชัยกิจ การสื่อสารดิจิทัล 100 234 104 5.00
6018102342 นางสาว นันทรัตน์ แสนยอด การสื่อสารดิจิทัล 99 128 104 5.00
6018102343 นางสาว นิโลบล สมป่าสัก การสื่อสารดิจิทัล 100 115 104 5.00
6018102344 นางสาว นีรชา ศิริประภา การสื่อสารดิจิทัล 99 120 104 5.00
6018102346 นางสาว เบญจวรรณ คำแก้ว การสื่อสารดิจิทัล 100 166 104 5.00
6018102359 นางสาว มนัญชยา มณีอินทร์ การสื่อสารดิจิทัล 98 80 80 3.85
6018102365 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุจา การสื่อสารดิจิทัล 99 118 104 5.00
6018102370 นางสาว สุพรรณษา ใหม่เส็น การสื่อสารดิจิทัล 100 116 104 5.00
6018102371 นางสาว สุพิชชา นะธัม การสื่อสารดิจิทัล 99 96 96 4.62
6018102375 นาย อชิรวิทย์ วรรณโณภาส การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00
6018102377 นาย อภิรักษ์ ประถมวงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 104 104 5.00