สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5703101319 นาย ธนาภัทร์ อุปวัฒน์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 99 236 234 5.00
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 4 0 0 0 0.00
5801102372 นาย นราวิชญ์ ปะละใจ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 220 220 4.70
5801105390 นาย สุรเกียรติ พงษ์พันธ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 143 143 3.06
5803104311 นางสาว ภัทรนันท์ เมฆะ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 96 234 234 5.00
5804107319 นาย ธนาธร อ้ายสืบสาย วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 94 246 234 5.00
5804107338 นางสาว สุทธิดา ไชยยา วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101304 นางสาว กาญจนียา กาญจนา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101307 นางสาว จารุดี แซ่เถา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101309 นางสาว จุฑามาศ สุวิวัฒนพงศ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101311 นาย ชัยพร รัตนสกล พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101312 นาย ชาติตระบุตร อุดเอ้ย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 37 37 0.79
5901101313 นางสาว ชุติกาญจน์ ดวงฤทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101314 นาย ชุติพงศ์ ทั่งเรือง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101317 นางสาว ณัฐณิชา กุนาจา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101318 นางสาว ณัฐณิชา ม่วงคำ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 78 234 234 5.00
5901101321 นางสาว ณัฐิดา ใจพรหมมา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101325 นาย เด่นดนัย ชนะสิทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 89 235 234 5.00
5901101326 นาย ทอนชัย เก่งผสานคุณ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101328 นาย ธนภัทร แก้วแสงพิศุทธิ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101331 นาย ธีรพงศ์ เปลี่ยววิญญา พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 88 88 1.88
5901101336 นางสาว เบญจมัย เหมืองทอง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 97 213 213 4.55
5901101338 นาย ปรเมศวร์ รุ่งโรจน์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101339 นาย ประทีป แก้วเบี่ยง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 236 234 5.00
5901101341 นางสาว ปรางวณี บุญอินทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 98 234 234 5.00
5901101344 นางสาว ปรียานุช ชิ้นงูเหลือม พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 95 234 234 5.00
5901101351 นาย ภาณุวิชญ์ แสงสุข พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 237 234 5.00
5901101352 นาย เมธพล สวนวงษ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 227 227 4.85
5901101353 นาย เมธาสิทธิ์ จักร์แก้ว พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101362 นางสาว ศศิพร จอมคำ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 94 234 234 5.00
5901101364 นางสาว ศิริวิมลรัตน์ วงค์วาน พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 97 234 234 5.00
5901101368 นางสาว สุจิตตรา เชื้อสาย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 233 233 4.98
5901101369 นางสาว สุชัญญา วงค์ชัย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101371 นางสาว สุภาพร สบฤกษ์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 88 234 234 5.00
5901101372 นางสาว สุภาวดี หลาบหนองแสง พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 232 232 4.96
5901101374 นางสาว สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์ พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101375 นางสาว สุวนี ยาวิชัย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5901101376 นาย อนุเชษฐ์ วิบูลย์กุล พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901101379 นางสาว อุราวรรณ แสนสร้อย พืชไร่ ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901102505 นางสาว กนกวรรณ แซ่ท้าว พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901124319 นางสาว พลอย ขอนทอง เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901126330 นาย สิทธิศักดิ์ เรืองโรจน์ วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5901126333 นางสาว อมรรัตน์ กัลพฤกษ์ วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104302 นางสาว กัลยา บุญสม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104305 นางสาว ขนิษฐา ผาสุขเจริญไพบูลย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104308 นางสาว จีรานุช บัวหลวง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104310 นางสาว ทรรศนีย์ ปินตากรณ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104317 นางสาว ปภาวรินทร์ ทะนวนรัมย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 98 233 233 4.98
5903104320 นาย ปิยะ เทียนดำ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104321 นางสาว พรรษมล จันทร์รัตนา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5903104326 นางสาว เพ็ญพิชชา กันทาสืบ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 99 234 234 5.00
5903104327 นาย มณฑล เมืองแก้ว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 99 246 234 5.00
5903104329 นางสาว รวิกานต์ วุฒิรัตน์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104330 นาย ระพีพัฒน์ กุดนอก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5903104332 นางสาว สุกานดา แซ่เฮ็ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 4 100 234 234 5.00
5904101350 นาย ภัทรดนัย เทพบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 100 160 160 3.42
5904105317 นางสาว ธันยมัย แท่นไธสง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 99 234 234 5.00
5904106302 นางสาว กัญญารัตน์ จันลาวิลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 100 234 234 5.00
5904106307 นาย ฐานกาญจน์ ปรีชาไพศาลจิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 99 234 234 5.00
5904106328 นาย วิทยา เดชอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 100 234 234 5.00
5904106329 นาย วุฒิกร คำภิโล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 4 99 234 234 5.00
5906102304 นาย กมลทรรศน์ คำเย็น การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 234 234 5.00
5906102307 นาย กฤตนัย แสนยาเกียรติคุณ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 234 234 5.00
5906102308 นาย กฤษฎา สำลี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 234 234 5.00
5906102309 นาย กฤษฏ์ สมบัติพรพิริยา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 234 234 5.00
5906102321 นาย เกื้อกูล อินปา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 234 234 5.00
5906102330 นาย จิตรกร ตระกูลลักขณา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 235 234 5.00
5906102338 นาย จิรายุ ไชยมงคล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 234 234 5.00
5906102398 นาย นนทวัฒน์ ปารมีส้าว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 142 142 3.03
5906102401 นาย นราวิชญ์ สุขเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 234 234 5.00
5906102460 นาย ภูมินทร์ เพชรมี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 100 241 234 5.00
5906102507 นาย ศรัณย์ภัทร ชัยดวงคำ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 250 234 5.00
5906102518 นาย ศุภกิต แสงจง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 234 234 5.00
5906102523 นาย สกุลพงศ์ คำแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 4 99 238 234 5.00
5912101378 นางสาว สุดารัตน์ อภัยจิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 4 87 7 7 0.15
5922102002 นาย จักรกฤษณ์ เชื้อสาวะถี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103001 นาย กวินภพ ขยันยิ่ง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103002 นาย กิตติรัตน์ อินทนุ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103003 นาย กุลภัทร วิบูลย์สิน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103004 นาย ครรชิตพล ใสหมี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 98 220 220 4.70
6022103005 นาย จีระพันธ์ ถาบู้ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103006 นาย ณัฐพงษ์ มณีไชย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 233 233 4.98
6022103009 นาย นันทพล วุฒิ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 238 234 5.00
6022103010 นาย บัณฑิต เทพวงศ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103012 นาย ผดุงเกียรติ บุญบุตตะ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103013 นางสาว พิชญาฎา พรมเอี่ยม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 204 204 4.36
6022103015 นาย พิพัฒน์ ไชยเยศ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103016 นาย วศิน โพธิ์สาวัง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103017 นางสาว วสุนันท์ มีฟัก สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103018 นาย วัชรพล ทิหวาย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 186 186 3.97
6022103020 นาย วุฒิศักดิ์ สกุลประภากุล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103021 นาย ศิวกานต์ ปัญญาแก้ว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 355 234 5.00
6022103022 นาย ศุภกรานต์ แสงทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103025 นาย สกนธ์ วงศ์ศิริกุลชัย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 234 234 5.00
6022103026 นาย สพล แซ่ย่าง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103027 นาย สหราช นันตา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 181 181 3.87
6022103028 นาย สุนทรไชย เทียนไทยสงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103029 นาย อดิศักดิ์ วินทะไชย์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 99 234 234 5.00
6022103031 นางสาว อาหมี่ มาแลกู่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 4 100 454 234 5.00