สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5901102313 นางสาว กันตยา แก้วสว่าง พืชสวน (ไม้ผล) 96 234 234 5.00
6005101302 นางสาว กรรณิการ์ สิงห์ไชย รัฐศาสตร์ 99 107 107 2.29
6005101308 นาย คมสันต์ ศรีหน่อ รัฐศาสตร์ 100 136 136 2.91
6005101309 นางสาว คัมภีพรรณ มานะ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101311 นางสาว จุฬาลักษณ์ จิตรำรุณ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101312 นางสาว ชญานิศ ทรงธรรม รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101314 นางสาว ชลารักษ์ คุณาธิมาพันธ์ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101318 นางสาว ณัฐธิดา ปัญญา รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101320 นางสาว ณัฐพร ทองกวาวพนา รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101322 นางสาว ณัฐริกา มีสุข รัฐศาสตร์ 98 121 121 2.59
6005101323 นาย ณัฐวุฒิ ชูศรี รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101324 นางสาว ดวงจันทร์ สูงรันดอน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101326 นาย ตะวัน สอนเบี้ยว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101328 นาย ทศพร นึกเร็ว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101330 นางสาว ธนาดา ก๋าแก้ว รัฐศาสตร์ 99 232 232 4.96
6005101331 นางสาว ธัญญรัตน์ ทองเวียง รัฐศาสตร์ 99 454 234 5.00
6005101334 นางสาว ธิดารัตน์ มูลงาม รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101336 นาย ธีรวัฒน์ แก้วมงคล รัฐศาสตร์ 100 211 211 4.51
6005101338 นาย นนทกร ยอดคำปัน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101340 นางสาว นภัสสร เกษพันธ์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101341 นางสาว นิชนันท์ จันต๊ะมา รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101342 นางสาว นิชาภัทร จันทสุวรรณ์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101343 นางสาว นิรชา สารินจา รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101346 นางสาว เบญจมาศ พาทะขัน รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101347 นาย ปริญญ์ อาศิรพงษ์พร รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101348 นาย ปริญญา บุญนา รัฐศาสตร์ 100 58 58 1.24
6005101349 นางสาว ปวิตรา ท้าวหล้า รัฐศาสตร์ 100 239 234 5.00
6005101352 นางสาว ปิยธิดา เงินทูล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101353 นางสาว ปิยะฉัตร เขตผาติปัญญา รัฐศาสตร์ 99 182 182 3.89
6005101354 นางสาว ผกามาศ ฟองคำ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101355 นางสาว พณณกร คบสระน้อย รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101356 นาย พลัฏฐ์ คูณจอมเกล้าสิริ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101357 นางสาว พัชนิดา อินต๊ะปุก รัฐศาสตร์ 99 215 215 4.59
6005101361 นาย ภาคภูมิ ฟักถาวร รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101362 นาย ภาธร ตระกูลสว่าง รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101363 นาย ภูวนาถ ร่มลมูล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101364 นาย ภูวมินทร์ สัมมุขา รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101365 นางสาว มัทรียา ตรีไวย รัฐศาสตร์ 99 235 234 5.00
6005101367 นางสาว ยุวดี สีโน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101368 นาย รัชชานนท์ ธีรวังโส รัฐศาสตร์ 99 162 162 3.46
6005101369 นางสาว รัตธิญากร ยะสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101370 นางสาว รัตน์ติกาล ตุ่นกุนา รัฐศาสตร์ 99 252 234 5.00
6005101373 นางสาว วณิชญา อัมฤทธิ์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101375 นาย วรพล โชติจิรเดชากุล รัฐศาสตร์ 95 232 232 4.96
6005101377 นาย วรวุฒิ หล้าสุก รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101378 นาย วัชระ เครื่องแก้ว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101379 นางสาว วันวิสาข์ ปันเซ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101380 นางสาว วิภาวนีย์ ใจทอง รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101381 นางสาว วิริษฐา กำแพงคำ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101382 นางสาว วิลาศินี ครุตศรี รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101384 นางสาว วิสาขา เสนาะพรไพร รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101385 นาย วีรพันธ์ ใจตั้ง รัฐศาสตร์ 99 222 222 4.74
6005101386 นาย วีรวัฒน์ วงศ์กองแก้ว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101387 นาย วุฒิภัทร มุ่งเจริญ รัฐศาสตร์ 98 85 85 1.82
6005101388 นางสาว ศยามล พลดี รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101391 นางสาว ศิรินภา คำจันทร์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101394 นาย ศุภชัย พวงประทุม รัฐศาสตร์ 94 17 17 0.36
6005101397 นาย สุดสาคร เขตคีรีทอง รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101399 นางสาว สุนิสา ผันดอยเด่น รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101401 นางสาว สุรางคณา กันหาลีลา รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101402 นางสาว หมวย ตองเขี้ยว รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101403 นางสาว อภิญญา พันธ์ภักดี รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101404 นางสาว อมรรัตน์ ไทยประกอบ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101406 นางสาว อัญธิกา กษีร รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101407 นาย อิทธิพล พิไชยอ้น รัฐศาสตร์ 99 160 160 3.42
6005101409 นาย เอกชัย วัฒนาวงศา รัฐศาสตร์ 99 151 151 3.23
6006105301 นางสาว กนกภิรมย์ เล่ห์ดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 235 234 5.00
6006105302 นางสาว กนกวรรณ เพ็งบุบผา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
6006105345 นางสาว นภัสวรรณ แก้วแว่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
6006105352 นางสาว ปวรรัตน์ ชัยถาวร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
6006105357 นางสาว เปรมปรีดา เครื่องคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
6009102301 นางสาว สุภาดานันท์ สารี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102303 นางสาว ฐาณิตา แสงศรีจันทร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 94 197 197 4.21
6009102304 นางสาว ฐิติพร พิรมย์พันธ์นุกุล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 192 192 4.10
6009102305 นางสาว ฑิฆัมพร สมบูรณ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102310 นางสาว ธัญจิรา หาญใจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102311 นางสาว ธัญชนก เพ็ชรฉวาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 222 222 4.74
6009102312 นางสาว ธัณศร วิรตาพงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102314 นางสาว นิรชา อัมพุธ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 222 222 4.74
6009102316 นางสาว ปานบุญ อยู่โสนะ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102317 นางสาว พรชนัญญ์ แก้วเอียด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102318 นางสาว พิมพ์มาดา จุลละสุภา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102320 นางสาว เพ็ญพิชชา จักรนิล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102327 นางสาว วณิชนันท์ คำธิ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 231 231 4.94
6009102328 นางสาว วันชนก ฉลองสุขวัฒน์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102329 นาย วิทวัส ไชยพรมพาณิชย์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102330 นางสาว วิรัญชนา ตะไนย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 173 173 3.70
6009102331 นางสาว ศรัญญา สุขสุแดน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102334 นางสาว สิรีธร โพธิเสาร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 442 234 5.00
6009102335 นางสาว สุทธิดา อินผสม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 97 385 234 5.00
6009102336 นางสาว สุทธิรัก แซ่ตั้ง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 98 247 234 5.00
6009102337 นางสาว สุธินันท์ จอมอูป การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102338 นางสาว สุภาวดี ตันมา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102341 นางสาว หทัยพร อุ่มสาพล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102342 นาย อธิการ สัญญะวิชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102343 นางสาว อมลดา คำวงค์ใส การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 96 137 137 2.93
6009102346 นาย ฐิณัส คัพเลอร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6022102002 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา กองภาค สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00
6022102003 นาย ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 97 163 163 3.48
6022102007 นางสาว พลอย หิรัญสถิตย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 99 234 234 5.00