สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5803102329 นาย ธนินท์ เกษรราช วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5803102346 นางสาว วิไล จอมคีรี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5806101465 นาย วรพล เป็งเรือนชุม การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 3 95 272 234 5.00
5806101533 นางสาว สาวิตรี วรรณการ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 3 98 234 234 5.00
5812106355 นางสาว ปิยาภรณ์ จินะราช เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ศป242 3 96 438 234 5.00
5814101317 นาย ชินวัตร พรหมเทพ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126301 นางสาว กฤตยา ใจปินตา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5901126302 นางสาว จงกลวนี ช่างไม้ วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 97 234 234 5.00
5901126303 นางสาว จิณณพัต ลดหวั่น วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5901126305 นางสาว จิรัชยา ธูปหอม วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126308 นางสาว จุฑามาศ ศิริเวช วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126309 นางสาว ฉัตรกมล ศรีจันทร์ดี วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126311 นางสาว ณัฏฐฌา อ่อนสา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 98 264 234 5.00
5901126312 นางสาว ณัฐชนก แก้วแทน วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126314 นางสาว ณัฐวิภา ติระถา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126315 นาย ต่อศักดิ์ โพธิกุล วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5901126316 นางสาว ตันหยง เอมอยู่ วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5901126317 นางสาว ธัญลักษณ์ ใจตั้ง วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126318 นางสาว ธันย์ชนก จูเปรมปรี วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126320 นางสาว น้ำทิพย์ ลีนา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 95 234 234 5.00
5901126321 นาย เนติพงษ์ ปัญญา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126322 นางสาว ประกายแก้ว จันสง วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126323 นางสาว ปาลิตา ทาชนะ วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 234 234 5.00
5901126325 นาย พีรพัฒน์ มะระสี วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 44 44 0.94
5901126327 นางสาว วรรณิตา แสนเสนา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 452 234 5.00
5901126328 นาย ศรัณย์ คำปา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 99 32 32 0.68
5901126329 นางสาว ศุลีพร สุขเงิน วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126331 นางสาว สิริยากร วงศ์โสภา วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5901126332 นางสาว หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว วิทยาการสมุนไพร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 3 100 234 234 5.00
5904101327 นาย ธีรภัทร์ สามัคคี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5904101328 นาย ธีรภัทร แซ่ลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 56 234 234 5.00
5904102355 นาย ณัชพล เทพไทย เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 0 0 0 0.00
5904108311 นางสาว วิชุดา คำวิลัย เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 97 234 234 5.00
5904109304 นาย จักรภพ นามะเสน ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 99 231 231 4.94
5904109309 นาย ณัฐนัย วันดี ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 99 218 218 4.66
5904109320 นาย ภัทรพล บัวละวงค์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105322 นางสาว ชไมพร ศิริมิตรอำนวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 99 234 234 5.00
5906105323 นางสาว ชลิตา มลาไวย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 246 234 5.00
5906105328 นางสาว ชุติมา เกษาเลิศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 99 223 223 4.76
5906105343 นาย ธนิด เกียรติธนดล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105348 นางสาว นพวรรณ ฝ้ายขาว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105359 นาย ปฏิญญา สีลัดดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105367 นาย พงศภัค สุพานิช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105384 นางสาว ยุพเรศ วงค์ตา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105387 นาย รุ่งรวี วงค์อามาตย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105388 นาย วชิระ จำนงค์นิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 99 234 234 5.00
5906105389 นาย วราวัฒน์ ว่องไว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 234 234 5.00
5906105401 นางสาว สุปรียา ผุดผ่อง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 100 347 234 5.00
5906105403 นางสาว สุพิชญา กิจโมกข์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 3 99 234 234 5.00
5909101339 นางสาว ธารใส ทรายมูล พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 3 99 232 232 4.96
5909101345 นางสาว นิธิพร สารใจวงค์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 3 99 234 234 5.00
5909101348 นางสาว นุชนาถ บุญคำวงศ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 3 100 234 234 5.00
5909101382 นางสาว วิศัลย์ศยา สีมาฤทธิ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 3 98 126 126 2.69
5912102306 นางสาว กาญจนีย์ ก่ำแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5912102310 นางสาว ชญานี ราศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 3 97 226 226 4.83
5912102359 นางสาว พิมชนก วัตถากรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5912102381 นางสาว ศิรประภา สร้อยเพ็ชร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 3 100 235 234 5.00
5914101301 นางสาว กนกรัชต์ ภีระคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101302 นางสาว กมลวัลณ์ จันทร์ตา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 233 233 4.98
5914101304 นางสาว เกวลิน สิทธิปรุ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101305 นาย จักรภัทร สมใจเดช นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 228 228 4.87
5914101306 นางสาว จารุภรณ์ ภูผาลินิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101310 นางสาว ณศภัส ลี้สกุล นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 77 421 234 5.00
5914101311 นางสาว ณัชชา จันทร นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101312 นาย ณัฐพล ก้อนแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 233 233 4.98
5914101313 นางสาว ณัฐสุดา โพธิ์ขาว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101322 นางสาว นัฐฏ์พิชาญา โควาวิสารัช นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101324 นางสาว นาวิกา ปานรงค์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101327 นางสาว เบญจวรรณ พันธไชย นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101328 นาย ปณิธาน ไชยานะ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101334 นาย พรเทพ ฟองจันทร์งาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101340 นาย พันธุ์ฤทธิ์ เลขยัน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101344 นางสาว พิมพ์ชนก ปุญญฤทธิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 52 52 1.11
5914101347 นาย เพชรฤกษ์ สุนทรมนทกานติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101348 นางสาว ภัควลัญชณ์ พึ่งผลัด นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 264 234 5.00
5914101349 นาย ภัทรพล แต่งงาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101351 นางสาว ภาคินี วงค์ชัยคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 96 234 234 5.00
5914101352 นาย ภาณุพงศ์ คํากาศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101353 นาย มนัสวิน เชื้อเทวา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101356 นาย มาศวัฒน์ แป้งหอม นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 233 233 4.98
5914101357 นางสาว เมธาวี ปันติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 191 191 4.08
5914101360 นาย รัฐเกียรติ สุวงษา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101362 นางสาว ลดาวัลย์ ตาไชยยศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101367 นาย วศิน นิลกำแหง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 155 155 3.31
5914101368 นางสาว วันนิษา ตะเนาศรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5914101371 นาย ศตพร ติยะวรบุญ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101373 นาย ศักราช ณ เชียงใหม่ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101375 นาย ศุภชัย สีม่วง นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101377 นางสาว สุพิชชา ถานี นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101378 นาย สุภวัฒณ์ ปันสาม นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101379 นางสาว สุภาวดี ศรีจันทร์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 100 234 234 5.00
5914101381 นาย เหมันต์ สุภาชัยกิจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 95 234 234 5.00
5914101382 นางสาว อนุธิดา บุญเลิศ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 97 234 234 5.00
5914101385 นางสาว อรวี ใจคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 3 99 234 234 5.00
5918102342 นางสาว ปาจรีย์ ชาญประโคน การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 3 98 39 39 0.83
5918102343 นาย ปารเมศ ไชยวงค์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 3 100 234 234 5.00
5918102347 นางสาว ภควิณี โอสถากุล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 3 99 203 203 4.34
5918102348 นาย ภัทรนันท์ เจี่ยสมบุญ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 3 100 234 234 5.00
5918102363 นาย ศุภกร ทนุโวหาร การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 3 100 4 4 0.09
5922102004 นาย จิรพันธุ์ สายต่างใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 3 100 234 234 5.00