สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5509101357 นาย ทรงพล บุญวัฒน์ พัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0 0.00
5701126322 นาย ภูมิมีศักดิ์ บุญเป็ง วิทยาการสมุนไพร 96 128 128 2.74
5801102459 นางสาว สนธยา สุขติ๊บ พืชสวน (พืชผัก) 79 9 9 0.19
5801125385 นาย ปวริศร์ สุนทรนนท์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 94 233 233 4.98
5810101339 นาย ธนเมศฐ์ ธารทอง การประมง 97 189 189 4.04
5810101360 นาย ปฐม ไม่โรยรส การประมง 96 79 79 1.69
5810101397 นาย วัฒนา ศรประสิทธิ์ การประมง 99 234 234 5.00
5901125301 นางสาว กชพร ธาราสมบัติ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125305 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีคุ้มวงศ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125306 นางสาว กุลจิรา สุขศรีทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125309 นางสาว ชฎาพร พิมสาร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 446 234 5.00
5901125317 นาย ตุลาคม วงเวียงคำ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 96 272 234 5.00
5901125319 นาย ธนชัย รัมจันทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125333 นางสาว พรณิภา โคตรพัฒน์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125338 นาย ภูวดล แก้วมณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 97 229 229 4.89
5901125339 นางสาว รุ่งอรุณ คำเก การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125341 นางสาว วรพิชชา แปงตำ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125344 นางสาว วิภาวดี วงค์วาน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 70 70 1.50
5901125346 นางสาว ศิริกัญญา พละศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 234 234 5.00
5901125347 นาย ศุภฤกษ์ จันทิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125351 นางสาว สุมินตรา โตลำมะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 235 234 5.00
5904102355 นาย ณัชพล เทพไทย เทคโนโลยีชีวภาพ 100 234 234 5.00
5904109308 นางสาว ณัฏฐธิดา โลแก้ว ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 233 233 4.98
5906102385 นางสาว ทักษิณา ขัวนา การตลาด 99 229 229 4.89
5906105315 นาย คุณานนต์ จำมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0 0 0 0.00
5909101397 นาย ประภินวิชฬ์ ทาวัน พัฒนาการท่องเที่ยว 98 234 234 5.00
5912101309 นาย กุลกิตติ ศรคำ เศรษฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5912101349 นางสาว ปิยากร วงค์เจริญ เศรษฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5912101351 นางสาว พนิตนาฏ บุญสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ 99 228 228 4.87
5912101352 นางสาว พรกนก ไชยภักดี เศรษฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5912101355 นางสาว ภควดี ดีทิตย์ เศรษฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5912101390 นางสาว อาทิตยา คเชนชร เศรษฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
5922101303 นาย กฤษณกาญจน์ กันรัมย์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101316 นาย เจนวิทย์ นุศรีอัน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101319 นาย ชยพล ใจมิภักดิ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101326 นางสาว ณภัทราภรณ์ ศักดิ์สูง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101327 นางสาว ณัฐชยา ดีดวงแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101330 นางสาว ณัฐธิดา ทะสีใจ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101331 นาย ณัฐพงศ์ หมื่นมะเริง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101332 นางสาว ณัฐสุดา พรคชรักษ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101333 นาย ทศพล คันธรส สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 163 163 3.48
5922101338 นางสาว นงนภัส มะโนเปียง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101340 นางสาว นนทิชา เกลียวกมลทัต สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101341 นาย นพรัตน์ บุญยวง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101350 นาย ปฏิพล จันทาพูน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 238 234 5.00
5922101353 นาย ปัญญา เกษมวัฒน์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 96 234 234 5.00
5922101356 นาย พชร ผานดอยแดน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101357 นางสาว พรธีรา สมบรรณ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101358 นางสาว พลอยไพริน ปัญโยกาศ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101359 นางสาว พัชณิภา ก้อนไพบูลย์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 199 199 4.25
5922101361 นางสาว ภาณุมาศ คงวัฒนะ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 76 234 234 5.00
5922101379 นาย วรกานต์ โพธิวัฒน์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101380 นาย วรยุทธ วิสาปา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101384 นางสาว วิจิตรา หม่องเขียว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101389 นางสาว วิลาวัลย์ วงศ์คำปวน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 99 234 234 5.00
5922101402 นาย สมชัย สีตาแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101404 นาย สรธร ธิติสุทธิ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101407 นางสาว สิรภัทร เอี่ยมสม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922101408 นางสาว สิริรัตน์ ปิ๊กมี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
5922101411 นางสาว สุพรรษา พุทธชัย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 98 233 233 4.98
5922101412 นางสาว สุพิชญา อุ่นใจ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101426 นางสาว อังคณากร เฟื้อนใหล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 234 234 5.00
5922101430 นางสาว อินธุออน ผิวงาม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 100 234 234 5.00
5922102006 นาย ชัยณรงค์ วรรณชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
5922103026 นาย อัมรินทร์ คุณศิริโรจน์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 99 234 234 5.00
6022102008 นาย วรกร กันยวม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00
6022102010 นาย วีรภัทร เพ็ญศรี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 100 234 234 5.00