สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5806101535 นาย นนทิชา สารีผล การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5900101306 นางสาว พจนารถ ดนตรีไทย พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 2 99 234 234 5.00
5900101308 นางสาว พูนโสภา ฝั่งสาคร พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 2 100 234 234 5.00
5901102508 นางสาว ปราณิศา พาลึก พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 86 129 129 2.76
5903104325 นาย พีระพล ไชยมีสุข เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
5905101353 นางสาว ปีณฑิรา ตาคำอิน รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 100 234 234 5.00
5905101354 นางสาว ผกาสินี วิชัยปะ รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 100 234 234 5.00
5905101381 นางสาว วันวิสาข์ จันทร์ใส รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 99 232 232 4.96
5905101391 นางสาว ศุภนุช มารศรี รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 99 215 215 4.59
5905101408 นางสาว อรอนงค์ ปล้องประภา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 100 234 234 5.00
5905104314 นางสาว จันทกานต์ มีสิทธิ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102311 นางสาว กัญญาณัฐ เลาห์ทวีรุ่งเรือง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102319 นางสาว เกตน์นิภา ไผ่ล้อม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 135 135 2.88
5906102325 นางสาว จริยา นาพุทธา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102335 นางสาว จิราภรณ์ แซ่อึ้ง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102341 นาย จีรภัทร นามนาค การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 96 234 234 5.00
5906102344 นางสาว จุฑามาศ เพ็งถมยา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102353 นาย ชัยวัตร ขัดสาย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102359 นางสาว ฐิติมา ทัศนปัญญา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 94 258 234 5.00
5906102371 นาย ณัฐพงษ์ เทพปินตา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102373 นาย ณัฐพล สถิตย์ตระกูล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906102391 นางสาว ธนพร จันทร์ต๊ะ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102392 นางสาว ธนัชญา ทิพย์ดวง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102436 นาย เปศล ไชยวรรณ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 233 233 4.98
5906102450 นางสาว พิมพ์ตะวัน ศิริวรรณ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 98 234 234 5.00
5906102481 นางสาว ลฎาภา บุญพระรักษ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906102498 นางสาว วิภาวินี ทองปลี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906102506 นางสาว ศรัณย์พร เสริมศิริโสภณ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906102522 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไชยประสิทธิ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906103363 นางสาว ดวงหทัย บุญสารวัง บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 231 231 4.94
5906103366 นางสาว ดาริณี เครือคำมูล บัญชี บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906105316 นางสาว จรรยา เพชรหลายสี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906105329 นาย เชี่ยวชาญ มิหนุน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5906105365 นางสาว ปิยะนันท์ คงสีทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 2 100 234 234 5.00
5906105366 นาย พงศธร มหาวิเศษทรัพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 2 91 208 208 4.44
5906105378 นางสาว ภัทริศา มณีวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 2 99 234 234 5.00
5912101301 นางสาว กนกนาถ สุธรรมน้อย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 2 97 232 232 4.96
5912101324 นางสาว ณัฐชญา ยะใชย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 2 100 234 234 5.00
5912101328 นางสาว ณัฐพร วรเวทวุฒิกร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 2 98 233 233 4.98
5912101341 นางสาว นันธิดา ก๋ามิ่ง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 2 99 238 234 5.00
5912101353 นาย พีรภาศ ศาสตร์เปล่งแสง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศป242 2 96 234 234 5.00
5914101308 นาย ฉัตรมงคล เชื้อปงปัน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 2 98 234 234 5.00
5914101333 นางสาว พรทิพย์ พึ่งจาบ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 2 99 234 234 5.00
5914101342 นางสาว พิชามญชุ์ อรินแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 2 98 221 221 4.72
5914101366 นางสาว วรารัตน์ ลาวิชัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 2 99 239 234 5.00
5914101380 นางสาว เหมยเส็ง แซ่เต็น นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 2 97 234 234 5.00
6001122002 นาย กฤษณุ พันสมบัติ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 133 133 2.84
6001122003 นางสาว เกศินี ระหว่างขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 454 234 5.00
6001122004 นาย เกียรติศักดิ์ กาบขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 233 233 4.98
6001122005 นาย จิตตพล วิชัยดิษฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122006 นาย จิรกิตติ์ ติสนธิ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 97 7 7 0.15
6001122007 นาย จิรวัฒน์ เรืองดิษฐ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 340 234 5.00
6001122008 นาย จิรายุ ลิ้มประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122009 นางสาว เจนจิรา น้อยวิบูลย์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122011 นาย เฉลิมชัย คำมี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122012 นาย ชาญวิทย์ ฉานุ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122013 นางสาว ฐิติรัตน์ ขำในเมือง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122014 นาย ณัฐพงษ์ สีคำสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122015 นางสาว ณัฐพร มณีเนียม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 277 234 5.00
6001122016 นาย ณัฐวุฒิ หนูเหมือน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 98 234 234 5.00
6001122017 นาย ทวิน คำทาก การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122018 นาย ธงชัย วงศ์อยู่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122019 นาย ธนดล แก้วใหญ่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 98 230 230 4.91
6001122020 นาย ธนายุทธ รื่นบันเทิง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122021 นางสาว ธีรภัทร์ สีสันทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122022 นาย นครินทร์ สุขอยู่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122023 นาย นพดล โว่ยแม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122024 นาย นพรัตน์ เจริญรัตนะประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 98 119 119 2.54
6001122025 นาย เนติพงษ์ รัตนะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 173 173 3.70
6001122026 นาย บัญชา เข็มเพลีย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 242 234 5.00
6001122027 นาย ปฏิภาณ แซ่ว้าง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122028 นาย ประกฤษฏิ์ วิรุฬพรรณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122029 นาย พยนต์ คันฉ่อง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122030 นางสาว พรสุรีย์ พุ่มพิจิตต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122031 นางสาว พิมลวรรณ รัตนสิงห์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 239 234 5.00
6001122032 นางสาว ภาวิตา ทองดี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122033 นาย มนตรี ชมสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 382 234 5.00
6001122034 นาย เรวัตร วิบูลย์พันธุ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122035 นาย วศิน วชิรประเสริฐสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122036 นาย วุฒิพงศ์ พรมเสน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122037 นาย ศรัณย์ ดาษทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122038 นาย ศราวุธ ทิพมะณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122039 นางสาว ศรีมณี สุจรัสวิริยกุล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122040 นาย สมพงษ์ ธัญญเจริญ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122041 นาย สุทธิรักษ์ วรรณปะโพธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122042 นางสาว สุนันทา พรมอ่อน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122043 นาย สุรศักดิ์ สิงห์ผาสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 234 234 5.00
6001122044 นางสาว เสาวณีย์ สุขเกษม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 243 234 5.00
6001122045 นาย อดิศักดิ์ แก้วอ่อน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122046 นาย อดิศักดิ์ แสงจันทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122047 นาย อนุรักษ์ ลิมานุวัฒน์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 98 231 231 4.94
6001122048 นางสาว อมรรัตน์ ใจโส การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 78 78 1.67
6001122049 นาย อานนท์ ผลเพียร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122050 นางสาว อารีรัตน์ มั่นเสม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001122051 นางสาว ไอรดา ภัคอภิสิทธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 99 222 222 4.74
6001122052 นางสาว ขวัญชนก เพชรทองด้วง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 100 234 234 5.00
6001125308 นางสาว ชนิสรา หวังหมู่กลาง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 2 91 114 114 2.44
6022101004 นาย ณัฐวร ระออเอี่ยม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 2 100 234 234 5.00
6022101006 นาย ตรีศักดิ์ แซ่กือ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 2 99 211 211 4.51
6022103024 นาย ศุภฤกษ์ เพ็ชรนิล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 2 99 196 196 4.19