สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105311 นางสาว จันทิมา จันหอม อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 82 234 234 5.00
5801105313 นางสาว จารุพรรณ เพชรกาฬ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 96 234 234 5.00
5801105343 นาย นนทวัชร์ สุทาชัย อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 224 224 4.79
5801105358 นาย พุฒิพงษ์ มาลาพันธ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 254 234 5.00
5801105359 นางสาว แพรวพรรณ ทองหมู่ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 254 234 5.00
5801105362 นาย ภาณุ หมื่นโฮ้ง อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 254 234 5.00
5801105369 นาย วรวุฒิ คำแปงตัน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 80 234 234 5.00
5801105376 นาย ศรัณญ์ ไหวพริบ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 254 234 5.00
5804102365 นาย อาณัติ ลีลาน้อย เทคโนโลยีชีวภาพ 99 234 234 5.00
5901105312 นาย คุณากร ทัศนา อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105314 นาย จาตุรงค์ ตุละภาพ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105317 นาย ฉมาชัย คำสุวรรณ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 245 234 5.00
5901105319 นาย ชนะรัตน์ ศรีไวย์ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 98 234 234 5.00
5901105331 นางสาว ณัฐชนิดา กุดสระน้อย อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105338 นาย ธีรศักดิ์ คำทอน อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105339 นาย นทกานต์ ภู่ทอง อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 207 207 4.42
5901105343 นางสาว นัจนันท์ ตะเภา อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 266 234 5.00
5901105354 นางสาว เปรมกมล นิลเพ็ชร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105359 นาย พลเอก ถมมูล อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105364 นาย พีรดนย์ พุทธรักษา อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 98 19 19 0.41
5901105368 นางสาว มรกต โอษะคลัง อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105375 นาย วรเมธ พลประโคน อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105381 นางสาว วิจิตรา ศรีธนหล้า อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 100 282 234 5.00
5901105384 นางสาว ศศิวิมล ผดุงสันต์ อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 233 233 4.98
5901105395 นาย สุกันทา วุฒิเดชลิขิตกุล อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5906101320 นาย จักรกฤษ จันทรเถร การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101336 นางสาว ชนัชญ์ตา เข็มสม การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101347 นาย ณฐพรต ชุมภูวงค์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101359 นาย เดชฤทธิ์ จันทร์แก้ว การจัดการ 97 244 234 5.00
5906101360 นาย ทรงกรต วงค์ไชย การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101362 นาย ทินภัทร ลังกาพิงค์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101367 นาย ธนวัฒน์ นาวา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101368 นาย ธนา สายอุด การจัดการ 99 165 165 3.53
5906101370 นางสาว ธัญชนก เม็งขาว การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101381 นางสาว นวพร จันทะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101385 นาย นิติกร หาญสกุล การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101397 นางสาว ปรมาภรณ์ คกะเนปะ การจัดการ 98 234 234 5.00
5906101404 นางสาว ปรียาณัฐ มณีจรรุ่งเรือง การจัดการ 98 162 162 3.46
5906101405 นางสาว ปรียาพร ปิ่นปฐม การจัดการ 99 231 231 4.94
5906101406 นางสาว ปัณณพร อินทนนท์ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101408 นางสาว ปาณิสรา นวลขาว การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101410 นาย ปุเรนทร์ฉัตร หวลคำ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101419 นางสาว พิไลภรณ์ กอแก้ว การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101423 นางสาว ภัทราภรณ์ ปัญญาจันทร์ การจัดการ 99 232 232 4.96
5906101425 นาย ภาณุพงษ์ ดอกสร้อย การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101426 นาย ภาณุวัฒน์ ขัติยะ การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101432 นางสาว เมธาวี สงฉิม การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101434 นางสาว โยธการ์ เขื่อนขวา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101436 นางสาว รัตติกาล รัตนศิลา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101483 นาย สุริยันต์ บูชาผาภูมิ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101485 นางสาว สุวัจนีย์ อะนุ การจัดการ 99 196 196 4.19
5906101488 นางสาว หทัยทัต เอี้ยพิน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101492 นาย อภิชน ทิบุตร์ การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101497 นางสาว อรศิริ กุณะ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101498 นางสาว อังษณา อ้างอิง การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101499 นางสาว อันดามัน แก้วมณี การจัดการ 99 233 233 4.98
5906101500 นางสาว อัมภาพร สุริยา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101503 นางสาว อิสริยาภรณ์ มะโนสกูล การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101505 นางสาว อุไรรัตน์ ยะมัง การจัดการ 98 234 234 5.00
5906102364 นาย ณัฏฐนันท์ จันทร์เขียว การตลาด 99 234 234 5.00
5906102416 นางสาว นุชนารถ สายสูง การตลาด 100 234 234 5.00
5906102418 นางสาว บุณยานุช อินทะกนก การตลาด 100 234 234 5.00
5906102422 นางสาว เบญจวรรณ จิตปรีชา การตลาด 95 199 199 4.25
5906102429 นางสาว ปราณปรียา คำตุ้ย การตลาด 96 166 166 3.55
5906102448 นาย พิชัย พิริแก้ว การตลาด 100 234 234 5.00
5906102459 นาย ภานุลักษณ์ ณ เชียงใหม่ การตลาด 99 224 224 4.79
5906102462 นาย ภูริณัฐ ฟักแก้ว การตลาด 94 243 234 5.00
5906102468 นางสาว มะปราง รติโสภณ การตลาด 99 232 232 4.96
5906102483 นาย วชิรวิทย์ เรืองรำไพกุล การตลาด 99 218 218 4.66
5906102517 นาย ศุภกร ชมดวง การตลาด 100 234 234 5.00
5906102550 นาย อลงกรณ์ ทิพย์สุภา การตลาด 99 226 226 4.83
5906102561 นาย อัษฎาวิทย์ อุปาระ การตลาด 97 234 234 5.00
5906105375 นาย เพชรนที ตั๋นเครือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 100 234 234 5.00
5906105392 นาย วิทวัส สายบัว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 215 215 4.59
5910101407 นาย สรศักดิ์ แสนคำ การประมง 98 26 26 0.56
5912107340 นางสาว ศรินภัสร์ มหาวงศนันท์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 85 9 9 0.19
5915123367 นาย ภาณุพงษ์ มีชัย พลังงานทดแทน 81 234 234 5.00
5915123376 นาย ลัทธพล ยอดเวียงไชย พลังงานทดแทน 96 234 234 5.00
6005101303 นางสาว กษิมาภรณ์ เชี่ยวชลัญญกุล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101304 นางสาว กัลยกร มาพันธ์สุ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101313 นางสาว ชลดา แสงทา รัฐศาสตร์ 98 161 161 3.44
6005101316 นางสาว ณัฐธิดา จินะใจ รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101319 นาย ณัฐพงษ์ ศรีธิมงคล รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101325 นางสาว ดานิสา สถานเดิม รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101335 นางสาว ธิติมา หล้าเต็น รัฐศาสตร์ 99 233 233 4.98
6005101339 นางสาว นภัสวรรณ ศรีชมภู รัฐศาสตร์ 100 142 142 3.03
6005101358 นางสาว พิชชาพร ไชยพันธุ์ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101390 นางสาว ศศิกุล จอมแก้ว รัฐศาสตร์ 99 233 233 4.98
6005101392 นางสาว ศิริวรรณ ศีลสังวรณ์ รัฐศาสตร์ 98 215 215 4.59
6005101396 นางสาว สิริวิภา โกสิต รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101400 นางสาว สุภาภรณ์ พรมแจ่ม รัฐศาสตร์ 99 234 234 5.00
6005101408 นางสาว อุษณิษา ร้อยลา รัฐศาสตร์ 100 5 5 0.11
6005101410 นางสาว ปพิชญา ตานะเป็ง รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6006105325 นางสาว ณฐมน เกิดลาภ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0 0 0 0.00
6012107323 นางสาว ธันชนน เชื้อนุ่น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107327 นางสาว พอหทัย เกลี้ยงสง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00
6012107328 นางสาว พัชรพร ไชยสลี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 242 234 5.00
6012107331 นางสาว พุทธิชา พิริยสถิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 96 399 234 5.00
6012107333 นางสาว มณิสร เรืองแก้ว เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 234 234 5.00
6012107351 นางสาว อรพรรณ หมวดดำ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 234 234 5.00