สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801105354 นาย พนธกร วงค์อ๊อด อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 254 234 5.00
5901105310 นาย กิติชัย สระทองเทียน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105311 นางสาว เกษศิรินทร์ ธิกาศ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105315 นาย จิรัฎฐ์ คำปา อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 199 199 4.25
5901105321 นางสาว ชลธิชา เตชะปลูก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105322 นาย ชัยภัทร ปรามาลย์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 98 234 234 5.00
5901105323 นาย ชิษณุพงศ์ เพชรพรรรณ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 97 234 234 5.00
5901105330 นางสาว ณัฎฐาพร หมวกสุข อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105347 นางสาว เบญญาภา สูงกลม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105366 นาย ภาสกร สารี อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105372 นางสาว รัชนีวรรณ โปธิ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105373 นางสาว รุจิรา ดวงแค อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105376 นางสาว วรรณนิศา ฟุ้งสุข อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 238 234 5.00
5901105377 นางสาว วรรณพร อุทธศรี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105378 นางสาว วรรณภา อินทร์ศรี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105379 นางสาว วริศรา บัวแจ่ม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 237 234 5.00
5901105380 นางสาว วาสนา แจ่มหอม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105382 นางสาว วิไลวรรณ พิมพวง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 98 234 234 5.00
5901105383 นางสาว ศศินิภา ศรีสุข อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105387 นางสาว สริตา วีระสกุลชัย อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105390 นางสาว สิรภัทร ประยงค์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 436 234 5.00
5901105393 นางสาว สิรีธร สุวรรณ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105399 นางสาว สุนิษา ปานสุด อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105401 นางสาว สุวิภา ศรีแจ้ง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105402 นางสาว หทัยชนก สังราช อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105403 นางสาว อธิชา หนิ้วคำ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105404 นางสาว อนันตญา อุ่นใจ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 0 0 0 0.00
5901105405 นางสาว อรอนงค์ ตั๋นตุ้ย อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 286 234 5.00
5901105406 นางสาว อัฐภิญญา วงศ์ช่วย อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 454 234 5.00
5904104311 นางสาว ปราณี มูลชุมภู สถิติ 99 96 96 2.05
5904104313 นางสาว ปาริฉัตร เรือนงาม สถิติ 94 77 77 1.65
5904104317 นาย ระพีพงศ์ โพทวี สถิติ 99 235 234 5.00
5904104320 นางสาว วิลัยวรรณ์ ปัญญาเหล็ก สถิติ 99 271 234 5.00
5904104321 นางสาว ศศิกิติ์ ย้อยดี สถิติ 98 119 119 2.54
5904105303 นางสาว กัญญารัตน์ พลมาตย์ คณิตศาสตร์ 99 234 234 5.00
5904105307 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยะมือ คณิตศาสตร์ 100 234 234 5.00
5904105308 นางสาว เจนจิรา ใจคำ คณิตศาสตร์ 100 234 234 5.00
5904105311 นางสาว โชติกา กล้าหาญ คณิตศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101405 นางสาว อภิชญา ติ๊บดวงคำ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101407 นางสาว อรจิรา พรมเลิศ รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
5905101413 นางสาว อำพาวัน จันทร์แก้ว รัฐศาสตร์ 99 260 234 5.00
5905104312 นาย ขจรยศ ศรีละมุล การบริหารท้องถิ่น 0 0 0 0.00
5906101303 นางสาว กนกวรรณ บัวกัน การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101306 นางสาว กฤติยา นาอินทร์ การจัดการ 99 236 234 5.00
5906101310 นางสาว กวินทิพย์ แสนแก้วกาศ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101314 นางสาว เกวรินทร์ อินทนุ การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101318 นาย เกียรติก้อง กองเงิน การจัดการ 100 239 234 5.00
5906101328 นางสาว จุฑามาศ จืมทราย การจัดการ 99 233 233 4.98
5906101331 นางสาว เจนจิรา แก้วทอง การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101377 นาย ธีระภัทร์ เกียรติศิริถาวร การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101411 นาย พงศ์พิสุทธิ์ มากมูล การจัดการ 99 234 234 5.00
5906101435 นางสาว รพีพรรณ เผือกสังคชา การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101437 นาย รุ่งโรจน์ ชมชื่น การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101438 นางสาว รุจิเรศ ไชยอ้าย การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101440 นางสาว วนัดดา วงศ์ตุ้ย การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101441 นางสาว วนิดา กะล้อม การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101450 นาย วิทยุทธ์ จันทร์เพชร การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101456 นาย ศรัญวิทย์ สมศรี การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101466 นาย สหรัฐ ศรีคำขัติ การจัดการ 99 229 229 4.89
5906101491 นาย อนุสรณ์ แซ่จ๋าว การจัดการ 100 234 234 5.00
5906101495 นาย อภิสิทธิ์ ณ วรรณติ๊บ การจัดการ 98 243 234 5.00
5912102303 นาย กฤตภาส ต๊ะจักร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 96 261 234 5.00
5912102307 นางสาว กิตติพร อุชุปัจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 252 234 5.00
5912102312 นาย ชาคริต โกษาสุวรรณ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102322 นาย ณัฐสินธ์ ศรีสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102324 นาย ต่อศักดิ์ แท่นแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 95 258 234 5.00
5912102329 นาย ธนาวัฒน์ ทาสัก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102333 นาย ธีรพงศ์ วงศ์ทองเครือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102334 นางสาว ธีราภรณ์ อาชนี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102335 นาย ธุวานนท์ จันทร์งาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 240 234 5.00
5912102336 นางสาว นภัสสร จันที เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102337 นางสาว นภาภรณ์ เตชะบริบูรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 94 234 234 5.00
5912102338 นาย นฤดล สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102342 นาย นาถวัฒน์ สามปาละ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102351 นาย ปุณยวีร์ คมอาวุธ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102354 นางสาว พรทิพา เทพปัญญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 97 234 234 5.00
5912102356 นางสาว พรหมพร แก้วเขียว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102358 นาย พิเชษฐ เรือนมูล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102360 นางสาว พิมพ์วิภา รักวัติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102363 นางสาว ภัทริน จันทร์ทิพย์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 92 234 234 5.00
5912102365 นางสาว มัลลิกา ดามัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102371 นาย วัชรพงศ์ อุตมัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102379 นางสาว ศศิประภา มะโนศิลป์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102380 นางสาว ศศิวิมล ธรรมชัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102385 นางสาว ศิวพรรณ สมบูรณ์ใจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102386 นางสาว ศุภนิดา ฝั้นยาวงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102387 นางสาว สรัลชนา สินหมี่ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102388 นางสาว สราวัลย์ บุญมงคลกิตติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102390 นาย สิริวัฒน์ ทำปวน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102392 นางสาว สุดาภรณ์ กองแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102393 นางสาว สุดารัตน์ มูลเมือง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102395 นางสาว สุปรียา ใจทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102396 นางสาว สุภาพร แซ่ม้า เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 416 234 5.00
5912102405 นาย อรัญชัย จันต๊ะมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 98 234 234 5.00
5912102407 นางสาว อัจฉราพร หอนงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5918102314 นาย ชนาธิป บุญสนอง การสื่อสารดิจิทัล 0 0 0 0.00
5922101321 นาย ชัชชน อุปมาณ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 234 234 5.00
6005101374 นางสาว วรนุช ถนอมกัน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101376 นางสาว วรรณพร คำนวน รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00
6005101405 นาย อัจฉริยะ คงคาใส รัฐศาสตร์ 100 234 234 5.00