สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5509101357 นาย ทรงพล บุญวัฒน์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 1 100 4 4 0.09
5701102425 นาย วรกฎ ทาเอ้ย พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
5709101367 นาย ภูมิพัฒน์ ชินวงศ์ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป242 1 99 454 234 5.00
5801102458 นาย สถาปัตย์ บำรุงวงศ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 79 4 4 0.09
5801124331 นางสาว นลินภัสร์ ณัฐเมธานนท์ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 80 46 46 0.98
5805104358 นาย ปีติภัทร วัชรินทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 1 98 221 221 4.72
5806101374 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเขียว การจัดการ บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 409 234 5.00
5810101348 นาย ธีรศักดิ์ ธุระ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 1 100 179 179 3.82
5818102372 นาย อริยะ อยู่จงดี การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 0 0 0 0.00
5901102356 นางสาว ณัฐพร ไชยปัญญา พืชสวน (พืชผัก) ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 130 130 2.78
5901124303 นาย จักรกริช ห่วงเนาวกุล เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
5901124305 นางสาว จุฑาทิพย์ สริวรรณ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
5901124318 นางสาว พรทิพย์ เลชึ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 201 201 4.29
5901124325 นาย วทัญญู ฟองศรี เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 230 230 4.91
5901124329 นางสาว อรุโณทัย วงศ์ใหม่ เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
5901125320 นาย ธนพล กองตาพันธุ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106301 นาย กษิดิศ ไชยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 236 234 5.00
5904106305 นางสาว จิราพร สวัสดิ์วงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106310 นาย ธาดา ปวงจักร์ทา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 99 298 234 5.00
5904106313 นาย นุติกุล อินทะโนรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 98 235 234 5.00
5904106314 นาย บัญชาการ สุวรรณกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 93 221 221 4.72
5904106315 นาย บุรินทร ศักดิ์คะทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 98 220 220 4.70
5904106318 นาย พลากร กันทะสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 94 151 151 3.23
5904106319 นางสาว พิชญา อินทรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106325 นาย วงศกร คงดี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 99 237 234 5.00
5904106326 นางสาว วรรณพร วงค์ปาลีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106332 นาย ศิวัช เสาวรส เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 99 235 234 5.00
5904106335 นาย สาริน ปิยะพงษ์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 98 147 147 3.14
5904106336 นาย สิทธิพล จุ่มปี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 237 234 5.00
5904106338 นาย สุทธิพันธ์ โพธิคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 96 234 234 5.00
5904106339 นางสาว สุพัตรา ฟองบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106340 นาย สุภวิทย์ อนุพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5904106343 นาย อำนาจ อุดร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป242 1 99 235 234 5.00
5905104343 นาย ธนวัฒน์ โพธิ์พันธ์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 1 97 234 234 5.00
5905104354 นาย บัญชา สุทธิรักทรัพย์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 1 99 120 120 2.56
5905104389 นาย สุกนต์ธี บุญอินทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5905104405 นาย อิศรานุกูล มะณี การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906102006 นางสาว จามจุรี กันศรี การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102023 นางสาว พรนภา ตาจุมปา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102347 นางสาว ฉัตรฑริกา คิดงาม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 227 227 4.85
5906102349 นางสาว ชนิดาภา ชมภู การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 454 234 5.00
5906102361 นางสาว ณภัทร แก้วเสน การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 445 234 5.00
5906102369 นางสาว ณัฐนพิน ศรีพรม การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 454 234 5.00
5906102375 นางสาว ณัฐริกา เขียวมาวงศ์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 454 234 5.00
5906102396 นางสาว ธิติยา เทิดไพรพนาวัลย์ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 98 212 212 4.53
5906102427 นาย ประพันธ์ เลิศสุขสุขุมชัย การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906102456 นางสาว ภัทรวดี บังเกล็ด การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906102470 นางสาว เมธาวี ถวัลย์พงศ์สกุล การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102495 นางสาว วลัยพร แซ่เท้า การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102497 นางสาว วาศิตา วิชัยยา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102505 นางสาว เวณิก มีทา การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906102537 นางสาว สุภิญญา แควเวียง การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 241 234 5.00
5906102546 นางสาว อภิญญา สุทธิศรีวรากร การตลาด บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906104390 นางสาว พรสวรรค์ เดือนสว่าง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 98 452 234 5.00
5906104398 นางสาว ไพลิน รักวัติ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104401 นางสาว ภิรมรักษ์ ศรีวรรณะ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104403 นางสาว มนฤทัย พันเงิน การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104426 นางสาว วัชราภรณ์ สดสวัสดิ์ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 236 234 5.00
5906104427 นางสาว วัชรินทร์ ส่องแสง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 236 234 5.00
5906104428 นางสาว นริศรา พรมสวะนา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104430 นางสาว วิภาดา อุนจะนำ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 238 234 5.00
5906104433 นางสาว ศศิวิมล อ้นอ้าย การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104456 นางสาว สุมิตรา บุญทา การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906104459 นางสาว เสาวนีย์ บรรทรงกิจ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 233 233 4.98
5906104461 นางสาว หทัยรัตน์ คล้ายชม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5906104463 นางสาว หัทยา คงนิ่ม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
5906104476 นางสาว อาภัสรา บุญเฮือง การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 244 234 5.00
5906104479 นางสาว อิสราภรณ์ จันทร์ปฐม การเงิน บริหารธุรกิจ ศป242 1 99 234 234 5.00
5910101341 นาย ธนพล สิริธนาวรรณ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป242 1 100 234 234 5.00
5914101326 นางสาว นิรลดา สมมุติ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 99 451 234 5.00
5914101338 นาย พัชรพล มงคลพันธุ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 100 373 234 5.00
5914101341 นาย พัสกร เจริญบวรศักดิ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 100 163 163 3.48
5914101354 นาย มาร์วิน บุญรักษ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 100 146 146 3.12
5914101359 นาย รัชพล พรรคนาวิน นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 100 234 234 5.00
5914101372 นางสาว ศศิปรียา เจริญชันษา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ศป242 1 96 236 234 5.00
5915123370 นาย ภูวกฤต ศรีอุทธวงค์ พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศป242 1 94 246 234 5.00
5918102301 นางสาว กชกร คำมามุง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102303 นางสาว กัญญาภัค ศรีวารินทร์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 97 226 226 4.83
5918102305 นางสาว เกวลิน ยะใหม่วงศ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102306 นาย คเชนทร์ สิริพิศุทธิภาคย์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 98 216 216 4.62
5918102307 นาย คณิน คำกิ่ง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 225 225 4.81
5918102312 นาย จุลธวัช ทองอร่าม การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 234 234 5.00
5918102314 นาย ชนาธิป บุญสนอง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 231 231 4.94
5918102316 นางสาว ญานิศา วงค์เขียว การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 75 124 124 2.65
5918102317 นาย ฐิติภูมิ เจริญพจน์สถาพร การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102319 นาย ณัชรัช สิริสิงหรัชช์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102320 นาย ณัฐพงษ์ จันทร์หีบ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102321 นาย ณัฐพล เพ็งมา การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 74 234 234 5.00
5918102323 นางสาว ณิชกุล คำมี การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 98 231 231 4.94
5918102324 นางสาว ธนัญญา มิ่งมงคล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 230 230 4.91
5918102326 นางสาว ธัญชนก เปยาคม การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 234 234 5.00
5918102327 นางสาว ธัญลภัษณ์ สุภาวรรณ์ การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102330 นาย นนทวัช สุรฉัตร การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 98 198 198 4.23
5918102331 นาย นภภูมิสิริ ศิรินวล การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 118 118 2.52
5918102332 นาย นัฐพล ตั้งสุขสาร การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102336 นางสาว นันทิพร วงราช การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 100 234 234 5.00
5918102337 นางสาว นิตยา โพธิเมือง การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร ศป242 1 99 232 232 4.96
6006105333 นาย ณัฐภัทร กิจฉลอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป242 1 100 234 234 5.00
6022103007 นาย ธนกฤต ทวีวงษ์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป242 1 99 234 234 5.00