สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5606105331 นาย ณัฐวัตร วิริยา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 86 395 234 5.00
5710101357 นาย ปดิยุทธิ์ ราชชมภู การประมง 99 234 234 5.00
5814101335 นาย นันฐวัฒน์ อรุณกิจทวีลาภ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 234 234 5.00
5815123410 นาย สุรเชษฐ์ จำปาบุรี พลังงานทดแทน 99 201 201 4.29
5901102304 นางสาว กนกวรรณ เดชะ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102327 นางสาว จาฬุพร อินวงศ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 231 231 4.94
5901102329 นางสาว จิรพรรณ ขันทะ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 225 225 4.81
5901102336 นางสาว เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 234 234 5.00
5901102386 นาย เนติวัฒน์ ใจทองคำ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 231 231 4.94
5901102444 นาย วทัญญู จั่นพงษ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102476 นางสาว สุธาทิพย์ จินะราช พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 359 234 5.00
5901102480 นางสาว สุมาลี ดานขุนทด พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102513 นางสาว สุกันยา บัวอิ่น พืชสวน (ไม้ผล) 99 327 234 5.00
5901105303 นาย กมล ประภัสสร อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 237 234 5.00
5901105320 นางสาว ชยาภรณ์ เครืออุด อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105324 นางสาว ญาณิศาม์ นามเมือง อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105325 นางสาว ฐิตินันต์ อัศวพูลทรัพย์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105341 นางสาว นนธิชา บัวรัตน์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105345 นาย บุญทวี ภูมิบริสุทธิ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105349 นางสาว ปทุมวัน สุริยนต์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 238 234 5.00
5901105356 นางสาว พรรณนิกา ตาแก้ว อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 300 234 5.00
5901105357 นางสาว พรสราญ พรศิริโสภา อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 282 234 5.00
5901105358 นาย พลพิทักษ์ หม่อมปัน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 141 141 3.01
5901105361 นางสาว พิมพกานต์ สันธิ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 235 234 5.00
5901105362 นางสาว พิมพ์พิชญ์ สุขเสาร์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 243 234 5.00
5901105363 นางสาว พิมพ์วิมล พลรักษ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105365 นางสาว ภาวินี ลาครึ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 233 233 4.98
5901105367 นางสาว มนุชาธิป อินสอน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 95 233 233 4.98
5901105369 นางสาว มะลิลา แสงท้าว อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 270 234 5.00
5901105370 นางสาว มิลทิรา วังใย อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105374 นางสาว วรนุช คำมุงคุณ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105394 นางสาว สุกัญญา แก้วพงษ์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105396 นางสาว สุดารัตน์ จีโน อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 234 234 5.00
5901105398 นางสาว สุนิษา แก้วศรี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 99 245 234 5.00
5901105407 นางสาว ธิดารัตน์ เนตรสัก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 99 234 234 5.00
5904102339 นางสาว ศุภลักษณ์ ศิริมงคล เทคโนโลยีชีวภาพ 100 335 234 5.00
5906102016 นาย ทศพร วงค์เรือน การตลาด 0 0 0 0.00
5906102362 นางสาว ณัชชา สุวรกุล การตลาด 99 234 234 5.00
5906102365 นาย ณัฐกร วัฒนา การตลาด 100 319 234 5.00
5906102414 นางสาว นิรมล ทรงประดิษฐ์ การตลาด 100 234 234 5.00
5906102514 นางสาว ศิริวรรณ วงษ์วิภาค การตลาด 100 234 234 5.00
5912101334 นาย ธนกฤต สัตตบงกช เศรษฐศาสตร์ 97 85 85 1.82
5912102317 นางสาว ณัฐกานต์ ปิงชัยวงษ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102318 นางสาว ณัฐชุดา ชัยวัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102321 นางสาว ณัฐริกา กันทิม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 208 208 4.44
5912102323 นางสาว ดวงกมล กำแพงแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 355 234 5.00
5912102326 นางสาว ทักษิณา ตันเส้า เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102327 นางสาว ทัณฑิกา ตันกุรานันท์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102328 นางสาว ธนัชชา ใจปินตา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102332 นางสาว ธัญพิชชา ปัญญาคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102345 นางสาว บุญสิตา พรหมานนท์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102348 นางสาว ปนัดดา กันธิยะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 98 33 33 0.71
5912102349 นางสาว ปิยาภรณ์ คำภีระ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 237 234 5.00
5912102364 นางสาว ภิรัญชญา คำเสือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102373 นางสาว วันเพ็ญ แซ่ย่าง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102378 นางสาว ศศิธร ปิโย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102384 นางสาว ศิริรัตน์ เกษศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102397 นางสาว สุรารักษ์ ตุ่นแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 238 234 5.00
5912102398 นางสาว สุรีพร กะจันต๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102399 นางสาว หมวย ลุงย๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102402 นางสาว อภัสรา รักคล้าย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5914101339 นางสาว พัทธนันท์ แก้วนา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 234 234 5.00
5914101358 นางสาว รวิสรา แสงอุทัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 234 234 5.00
5918102349 นาย ภีรนัย คำปันติ๊บ การสื่อสารดิจิทัล 97 234 234 5.00
5922101305 นางสาว กัญญาณัฐ จ่าเมือง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 234 234 5.00
5922101322 นางสาว ชิตาภรณ์ ปานเหลือง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 234 234 5.00
5922101339 นาย นนทวัฒน์ เรือนคำ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 234 234 5.00
5922101385 นางสาว วิชิดา พิชตาพาณิชย์ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 234 234 5.00
5922101394 นาย ศศิพงศ์ นันทะชัย สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 135 135 2.88
5922101409 นางสาว สุกัญญา ชมดง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 98 86 86 1.84
5922101413 นางสาว สุภาพร วงศ์ศรีทา สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 231 231 4.94
5922101416 นางสาว สุวภัทร มาสุข สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 234 234 5.00
5922101422 นางสาว อรพิน ซาวสืบ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 100 234 234 5.00
5922101427 นางสาว อัยเรศ สำราญ สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 99 234 234 5.00
5922101433 นางสาว สริตา กุคำ สัตวศาสตร์ 98 238 234 5.00
6001125301 นางสาว กนกพร จูหว้า การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
6009102302 นาย ฉัตรติกรณ์ จันดอก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102306 นาย ณัฐวุฒิ รัตนบุญโชติ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 264 234 5.00
6009102308 นาย ไตรภพ ดวงแก้ว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102309 นาย ธนภัทร ธูปเทียน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102321 นาย ภูวดล ดีหริ่ง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 235 234 5.00
6009102325 นางสาว รัศมัธนา คำวินิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 99 234 234 5.00
6009102326 นาย ราเชน วงศ์สูภา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102332 นาย สิทธิชัย เรวัตธนากิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102339 นาย สุวพัชร นกนวล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6009102345 นาย อัครชัย จอมดวง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 100 234 234 5.00
6010101001 นาย กฤษมงคล มีเจริญ การประมง 100 193 193 4.12
6010101009 นาย ชัชวาลย์ ปันแปง การประมง 100 454 234 5.00
6010101011 นาย ทินกร สอนจันแดง การประมง 100 234 234 5.00
6010101013 นาย ธีรวัฒน์ นามวงษา การประมง 100 234 234 5.00
6010101014 นาย เธียร อาจนาฝาย การประมง 0 0 0 0.00
6010101019 นาย ปราชญ์ ธนูใจ การประมง 100 234 234 5.00
6010101022 นาย วรวิทย์ มีปาน การประมง 99 234 234 5.00
6010101023 นาย วาทยุทธ กอรัตน์ การประมง 99 254 234 5.00
6010101025 นาย สถาพร ทิพย์เดช การประมง 92 215 215 4.59
6010101027 นางสาว สโรชา สุขโข การประมง 100 234 234 5.00
6010101028 นาย สิทธิพงษ์ คล้ายสุข การประมง 100 234 234 5.00
6010101033 นาย เอกสิทธิ์ นาภี การประมง 100 234 234 5.00
6010101400 นางสาว สายธาร กลิ่นกุล การประมง 99 236 234 5.00
6010101410 นางสาว เสาวนีย์ มนชาตรี การประมง 98 224 224 4.79