สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5905204306 นางสาว จารุภัทร เครือจันทร์ การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 98 168 168 3.59
5905204319 นางสาว ดาราภรณ์ ทองก้อน การบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป242 2 100 454 234 5.00