สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24:00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5801222044 นาย วัชรภ วิสุทธินันท์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
5901222036 นาย วิโรจน์ ก่อสร้างสกุล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 286 234 5.00
6001222001 นาย กฤษฏา อุบลศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222002 นาย ก่อเกียรติ รัตนะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 95 233 233 4.98
6001222003 นาย เกรียงศักดิ์ จอมปวง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 232 232 4.96
6001222004 นาย เกียรติศักดิ์ เตจ๊ะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222005 นาย คัมภีร์ ภักดีคีรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 454 234 5.00
6001222006 นาย คำเผย คุณประเสริฐ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 271 234 5.00
6001222007 นาย จริญญา จันทร์สม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222008 นาย จักรพันธ์ อุปาระ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 454 234 5.00
6001222009 นาย จำรูญ วิเวกวนารมณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 332 234 5.00
6001222010 นางสาว จินตนา โกยทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 454 234 5.00
6001222011 นาย เจ๊ะอาติบ ปะดุกา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222012 นางสาว ชมพูนุช แซ่ม้า การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 235 234 5.00
6001222013 นางสาว ชยาภรณ์ ติใหม่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 233 233 4.98
6001222014 นาย ชลิต แซ่ว้าง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222015 นาย ชาติชาย ยาณะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222016 นาย ชินวัตร สุนันต๊ะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 230 230 4.91
6001222017 นาย โชติชัย ตั้งจริงใจ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222018 นางสาว ญาณิศา ปมหิน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222020 นาย ณัฐวุฒิ พรมมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222021 นาย ณัฐสิทธิ์ คำมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 94 228 228 4.87
6001222022 นาย ทวีกานต์ บุญเมย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222023 นาย ธนกร คำเป็ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222024 นาย ธนพล ดวงบาล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 94 234 234 5.00
6001222025 นาย ธนภัทร ต่ำแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 92 227 227 4.85
6001222026 นาย ธีรศักดิ์ ภาระษี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 94 233 233 4.98
6001222029 นาย นัทธพงศ์ เหล็กคม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 97 232 232 4.96
6001222030 นาย บุญไชย พินิจบันลือ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222032 นาย ประจวบ แหลมคม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222033 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปุเป การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 453 234 5.00
6001222034 นางสาว พิชชาพร ดวงบาล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 273 234 5.00
6001222035 นาย เพิ่มสิน คำแสนสุข การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 93 233 233 4.98
6001222036 นาย ภัคพงษ์ ทิมขุนทด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 93 234 234 5.00
6001222038 นาย ภาคย์ มหากิจภากรณ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 222 222 4.74
6001222040 นาย รุ่งเพชร ดุลยภาพสายชล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 164 164 3.50
6001222041 นาย เลียนชัย ศรีวิไล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 240 234 5.00
6001222042 นาย วัฒนา ธนโชติตระกูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 97 234 234 5.00
6001222043 นาย วิชยุตม์ แก้วกัน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222044 นาย ศตพล วิจิตรโสภา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222045 นางสาว ศศินิภา พันเชิง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222046 นาย ศิริพงษ์ นรสิงห์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 234 234 5.00
6001222047 นาย ศุภกร กันทะชัย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 224 224 4.79
6001222048 นาย ศุภกิจ ทับขันต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222049 นางสาว ศุภรดา ขันศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 95 254 234 5.00
6001222050 นาย ศุภสวัสดิ์ กองมูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222051 นางสาว ศุภานัน รอดเลิศ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222052 นาย สรวิศ สิริสุนทรกูล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 88 234 234 5.00
6001222053 นาย สราวุฒิ แก้วเกลี้ยง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 74 234 234 5.00
6001222054 นาย สอาด นรินทร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222055 นาย สาธิต สุดตุดจ้อย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222056 นาย สิทธิชัย สุขพนาพร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222057 นาย สินปกรณ์ ดำคง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 92 234 234 5.00
6001222058 นาย สุรเชษฐ เจือมิ่ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222059 นาย สุระ ไพรพนาชัยมั่น การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222060 นาย โสภณ กอพฤกษาชาติ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 355 234 5.00
6001222061 นางสาว หัสยา อารี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222062 นาย อธิวัฒน์ วินันต์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222063 นาย อนันศักดิ์ พิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 309 234 5.00
6001222064 นาย อนุชิต ปาลี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222067 นาย อิศเรศ จักขุเรือง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 93 233 233 4.98
6001222068 นาย อุเทน กันทา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 100 234 234 5.00
6001222069 นาย ทอง แสงมณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 99 234 234 5.00
6001222071 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรหยกภูษิต การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป242 1 98 314 234 5.00