สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป242 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
(จำนวนแบบฝึกหัด B2.1 ทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601125320 นาย ปณิธิ ซูมณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0 0 0 0.00
5710101330 นาย ชานนท์ ต๊ะต้องใจ การประมง 100 234 234 5.00
5801105374 นาย วิโรจน์ เรืองสวัสดิ์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 88 234 234 5.00
5801124331 นางสาว นลินภัสร์ ณัฐเมธานนท์ เกษตรเคมี 0 0 0 0.00
5815123398 นาย ศุภณัฐ แก้วแท้ พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5818102372 นาย อริยะ อยู่จงดี การสื่อสารดิจิทัล 99 454 234 5.00
5901102310 นาย กฤษฎา เทศนำ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 98 189 189 4.04
5901102407 นางสาว พัชรา ลาภประสานยิ่ง พืชสวน (พืชสวนประดับ) 97 233 233 4.98
5901102421 นางสาว ภัสร์สรณ์ เกลียวนาค พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102452 นางสาว วาทิยา เผือดนอก พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 234 234 5.00
5901102470 นาย สิงหา มะเชอพะ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 95 225 225 4.81
5901102472 นาย สุกนต์ธี ลำพรหมสุข พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901102489 นาย อภิชาติ เจริญเปรมปรีดิ์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 100 234 234 5.00
5901105301 นางสาว กนกวรรณ เจริญสุข อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105302 นางสาว กนกวรรณ แสงเปี่ยม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105305 นางสาว กวางไพร ขุนวาส อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901105313 นางสาว จันทกานต์ เทียนมงคล อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 100 234 234 5.00
5901125308 นาย คณาธิศ โชตนา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 173 173 3.70
5901125311 นาย ชินวัตร บุญมาแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125316 นาย ณัฐวุฒิ อนุสนธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125318 นาย ทีปกร บุญสม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125321 นาย ธวัชชัย ทุนผล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 93 234 234 5.00
5901125323 นาย ธันย์ จันทฤกษ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125325 นาย นฤเบศร์ ใจตั้ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125326 นาย นันทวัฒน์ เทพทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125327 นาย นิติพงศ์ นามนนท์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125330 นาย ปรัชญา การอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5901125331 นางสาว ปีรยา แสงทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125343 นาย วิชัยชาญ วิมาละ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125353 นาย แสงชัย ไชยปิยะกุล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 234 234 5.00
5901125355 นางสาว อุไรรรัตน์ ศรีไม้ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 1 1 0.02
5901125358 นาย กิตติเชษฐ์ สุปิน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 234 234 5.00
5903104311 นางสาว ธนพร ป้อมฝั้น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100 142 142 3.03
5904106322 นาย ภูเมศวร์ อุ่นแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0.00
5906103438 นางสาว ลักษิกา พูลศิลป์ บัญชี 99 234 234 5.00
5906103442 นางสาว วนิดา ภูเมืองปาน บัญชี 99 234 234 5.00
5910101311 นาย คุณานันต์ สืบสาย การประมง 99 177 177 3.78
5910101315 นางสาว จิราภรณ์ กังวาล การประมง 99 149 149 3.18
5910101318 นางสาว ชญานิศ เดชเดชะ การประมง 100 234 234 5.00
5910101340 นาย ธนพงษ์ อินชัย การประมง 100 138 138 2.95
5910101344 นาย ธีรภัทร์ เขตสมุทร์ การประมง 99 234 234 5.00
5910101355 นางสาว ประภัสราณัฐ สินไพบูลย์ การประมง 100 234 234 5.00
5910101361 นางสาว ปาริชาติ อินทจักร การประมง 100 234 234 5.00
5910101362 นางสาว ปาลิตา ตาชมพู การประมง 99 230 230 4.91
5910101366 นาย พชร รุ่งเรืองทิพย์สุภา การประมง 99 234 234 5.00
5910101368 นาย พฤทธิ์ บุรงค์ การประมง 100 232 232 4.96
5910101370 นางสาว พลอยพรรณ กาสุนันท์ การประมง 100 160 160 3.42
5910101372 นาย พิทักษ์พงศ์ พรมใจจอม การประมง 98 85 85 1.82
5910101389 นางสาว รสสุคนธ์ อุ่นเรือน การประมง 99 233 233 4.98
5910101401 นาย ศุภชัย มีกิจเจริญยิ่ง การประมง 99 234 234 5.00
5910101404 นาย ศุภวิช เรืองภูมิ การประมง 98 103 103 2.20
5910101406 นาย สรพงษ์ สีรุ้ง การประมง 100 234 234 5.00
5910101425 นางสาว โสภิตา หอมจันทร์ การประมง 99 233 233 4.98
5910101430 นาย อภิชัย ปัญญาบุตร การประมง 99 240 234 5.00
5910101435 นาย อาทิตย์ บัวอิ่น การประมง 99 205 205 4.38
5912102315 นางสาว ฐิติมา นามวงศ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 94 52 52 1.11
5912102339 นางสาว นฤมล โชติสุข เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 234 234 5.00
5912102340 นางสาว นวพร สายยศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 238 234 5.00
5912102343 นางสาว นิลภา สีม่วง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102347 นางสาว เบญจพร นันธิน้อย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 234 234 5.00
5912102362 นางสาว ภรณ์วิภา วังงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 99 70 70 1.50
5912102367 นางสาว วนิดา เขื่อนคำแสน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 97 234 234 5.00
5912102374 นางสาว วาสนา โกศัลวิตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 254 234 5.00
5912102409 นางสาว อาทิตยา ชุ่มเย็น เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 95 232 232 4.96
5915123305 นางสาว กัลยรัตน์ พลไกร พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123315 นางสาว จิตสุภา สวนหม้อ พลังงานทดแทน 99 78 78 1.67
5915123319 นางสาว ฉัตรศิริ ใจวงศ์ พลังงานทดแทน 100 234 234 5.00
5915123388 นางสาว ศิริลักษณ์ กันพิเศษ พลังงานทดแทน 100 241 234 5.00
5915123395 นางสาว สุดารัตน์ ต้องจิตต์ พลังงานทดแทน 100 214 214 4.57
5915123398 นางสาว สุภาพร โชคบันดิฐ พลังงานทดแทน 99 173 173 3.70
6003105337 นางสาว ศุภวรดา จิตรชูชื่น เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 76 76 1.62
6118102312 นางสาว จตุพร พรหมมิจิตร การสื่อสารดิจิทัล 100 234 234 5.00
6118102363 นางสาว ยวิษฐา ศรีกะพา การสื่อสารดิจิทัล 99 234 234 5.00
6118102365 นางสาว วรดา เพ็ชรศรี การสื่อสารดิจิทัล 100 271 234 5.00
6118102373 นางสาว สุธาทิพย์ พิศโฉม การสื่อสารดิจิทัล 97 38 38 0.81