สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5512102312 นาย การุณย์ ธะนีวรรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 100 237 237 5.00
5601102494 นาย จิรวัฒน์ จุมพล พืชสวน (ไม้ผล) 100 236 236 4.98
5801105330 นาย ณัฐศักดิ์ ชนะพาล อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 97 47 47 0.99
5906101315 นางสาว เกวลิน พัฒนทรัพย์กุล การจัดการ 98 72 72 1.52
5906101421 นาย ไพศรวัณ มีชัย การจัดการ 95 163 163 3.44
5906105310 นาย กิตติชัย ไชยศิลป์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 408 237 5.00
5909101390 นาย สรวิศย์ เชาว์วิทยา พัฒนาการท่องเที่ยว 95 33 33 0.70
6001113301 นางสาว กชพรรณ เขื่อนศรี ปฐพีศาสตร์ 100 309 237 5.00
6001113302 นาย กฤษณพล อินทยุง ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6001113303 นาย กำชัย ก้านเกตุ ปฐพีศาสตร์ 99 233 233 4.92
6001113304 นางสาว แกมกาญจน์ แสวงวงค์ ปฐพีศาสตร์ 99 252 237 5.00
6001113305 นางสาว ขจิตมณี เมืองพรหม ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113306 นางสาว จณิสตา สมณี ปฐพีศาสตร์ 99 233 233 4.92
6001113308 นางสาว จินตนา ใจยะสุ ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113309 นางสาว จิรัฐติกาล จันทะวงษ์ ปฐพีศาสตร์ 99 428 237 5.00
6001113311 นางสาว ชนากานต์ ภูมิพันธ์ ปฐพีศาสตร์ 100 372 237 5.00
6001113314 นาย ชาญเดชา ปัตภี ปฐพีศาสตร์ 96 122 122 2.57
6001113315 นางสาว ณัฐมน มืดคำบง ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113317 นางสาว ณัฐวศา ใจกันทะ ปฐพีศาสตร์ 100 442 237 5.00
6001113319 นางสาว ธารินี สายสุภา ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113322 นาย บัณฑิต สมจิตร ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113323 นางสาว ปิลันธสุทธิ์ มาศตันติพร ปฐพีศาสตร์ 98 237 237 5.00
6001113325 นางสาว เพ็ญพักตร์ ใคร่ภูเขียว ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113326 นาย ภควัต บุญยงค์ ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113327 นางสาว ภัทชานุช ฟังเย็น ปฐพีศาสตร์ 100 236 236 4.98
6001113328 นางสาว ภานุชนาถ อรุณศรี ปฐพีศาสตร์ 100 387 237 5.00
6001113329 นาย ภูริน สิริโชติชัย ปฐพีศาสตร์ 99 464 237 5.00
6001113330 นางสาว เมธปิยา ตันกุล ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6001113332 นางสาว รพีพรรณ จันทร์ฉาย ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6001113333 นางสาว รัชฎาภรณ์ ดิลกลาภ ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6001113334 นาย ราเชนทร์ โอฐงาม ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113335 นางสาว วิชาดาภรณ์ พรมบุตร ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113336 นางสาว ศิรินาฎ บุตรีสุวรรณ ปฐพีศาสตร์ 99 454 237 5.00
6001113337 นาย ศิริวัฒน์ ทองอ่อน ปฐพีศาสตร์ 96 152 152 3.21
6001113338 นางสาว ศุภกานต์ พชกูล ปฐพีศาสตร์ 100 246 237 5.00
6001113339 นางสาว สิรินทรา ทาไชย ปฐพีศาสตร์ 99 312 237 5.00
6001113340 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วเทวี ปฐพีศาสตร์ 100 287 237 5.00
6001113341 นางสาว สุภาภรณ์ ประธาน ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6001113343 นางสาว อารียา ทาแสง ปฐพีศาสตร์ 99 237 237 5.00
6003105315 นาย ธีระพัฒน์ ธรรมวงค์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 237 237 5.00
6003105323 นางสาว พฤกษา พรหมฟัง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 237 237 5.00
6003105331 นางสาว ยุภาวดี กล้าจอหอ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 237 237 5.00
6003105335 นางสาว ศรินยา ไชยชนะ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 99 203 203 4.28
6003105342 นางสาว อาริยาภรณ์ ครองสิทธิ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 100 238 237 5.00
6004109314 นาย มนัสวี แก้วกันหา ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 464 237 5.00
6012107303 นางสาว กาญจนา รอดไพร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107308 นาย จิราธิวัฒน์ บุญอินทร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107312 นางสาว โชติกา ย่ามกลาง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 236 236 4.98
6012107313 นางสาว โซเฟีย รุ่งวิทยานุรัตน์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 238 237 5.00
6012107315 นางสาว ฐิติมนรัตน์ ชัยสีดา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107319 นางสาว ณัฐธิดา ภูบ้านหม้อ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 235 235 4.96
6012107324 นางสาว นันนภัทร์ เสาร์ห้า เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107325 นางสาว ปฏิญญา พวงประโคน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107329 นาย พิริยะ แย้มดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107330 นาย พุฒินันท์ บุญสม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 201 201 4.24
6012107332 นางสาว เฟื่องฟ้า เทพปิตุพงศ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107337 นาย วราเทพ สุทธิกูล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107342 นางสาว ศิวัชญา เครือทิพย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107343 นาย สมัชญ์ สุขใส เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107345 นาย สามารถ จุลโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107347 นางสาว สุพิญญา บาทชารี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 227 227 4.79
6012107352 นางสาว อลิษา ศรีชะนันท์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 98 237 237 5.00
6014101331 นางสาว ธนพร ดงประหลาด นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6014101336 นางสาว นภัสวรรณ วงศ์แคะหล้า นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6014101341 นางสาว พิมพ์ประภัทร เยาว์ลา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 236 236 4.98
6014101365 นางสาว เวธกา วงศ์ใหญ่ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6014101367 นางสาว ศิวัชญา ทิมกลับ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6014101371 นางสาว สิรินยา ชาญกิจ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6014101382 นางสาว อุมารินทร์ โสดาดี นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 237 237 5.00
6022101452 นาย ศุภกร หมอกชัย สัตวศาสตร์ 100 184 184 3.88