สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5810101361 นาย ปฐวีกาญจน์ จิตบรรจง การประมง 100 237 237 5.00
6015123308 นางสาว เกษมณี ลิ้มพูล พลังงานทดแทน 100 226 226 4.77
6015123309 นางสาว คณิตตา จันทร์แดง พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123310 นางสาว จริยา ใจเย็น พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123311 นางสาว จินตรา ขุยนาเพียง พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123312 นาย จิรายุ แบ่งทิศ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123314 นางสาว จุฑาทิพย์ วงค์ก่ำ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123315 นาย เจษฎาภรณ์ ด่านวิบูลย์ พลังงานทดแทน 98 236 236 4.98
6015123317 นางสาว ชฎาพร นำภา พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123319 นางสาว ชโลธร วิจิตขะจี พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123320 นาย ชวนากร จันทวงศ์ พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123323 นางสาว ฑิตยา รู้ชั้น พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123325 นางสาว ณฤมล ทนทาน พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123326 นางสาว ณัฐกานต์ มะโนวงค์ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123330 นางสาว ตรีรัตน์ อาจิน พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123337 นางสาว ธีรานันท์ ธาราสมบัติ พลังงานทดแทน 99 248 237 5.00
6015123338 นางสาว มนตกานต์ ไชยคำวัง พลังงานทดแทน 100 236 236 4.98
6015123340 นางสาว นภัสวรรณ เย็นแย้ม พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123344 นางสาว นุชนารถ ทรัพย์เมฆ พลังงานทดแทน 99 217 217 4.58
6015123348 นาย ปพน มาเฟือง พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123351 นาย ปริญญา มาสืบ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123352 นาย ปัญจพล สายสว่าง พลังงานทดแทน 99 168 168 3.54
6015123360 นางสาว พรวิลัย ไผ่งาม พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123361 นางสาว พรวิไลลักษณ์ อินทรักษา พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123362 นางสาว ภัทราภรณ์ สุขทวี พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123366 นางสาว ภาสิณี วงศกนิษฐ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123368 นางสาว ภิรมย์พร ทองตะลุง พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123371 นางสาว ม่านฟ้า สมุทรกุล พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123373 นางสาว ยุวรินทร์ ต๋าคำ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123374 นางสาว รัชฎาพร ชาญวารินทร์ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123376 นางสาว รัตวรรณ เทพรักษา พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123377 นางสาว ลินลาภรณ์ สุวรรณสิโรตม์ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123379 นาย วรวุฒิ พูลเทียบรัตน์ พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123380 นางสาว วราพร ภาคคำ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123381 นางสาว วราพรรณ ภาคคำ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123384 นาย ศุภกฤต ภูวิชัย พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123385 นาย สรรชัย ก้อนศรี พลังงานทดแทน 100 246 237 5.00
6015123386 นาย สิรวิชญ์ ฟูธรรม พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123387 นางสาว สุชาพร เนียมแก้ว พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123389 นางสาว สุทธิพร ทำของดี พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123390 นางสาว สุธาธาร จันทร์สว่าง พลังงานทดแทน 100 235 235 4.96
6015123391 นางสาว สุปรีญา ผัดตุ่น พลังงานทดแทน 99 238 237 5.00
6015123392 นางสาว สุภาพร ขุนสันเทียะ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123393 นาย สุรโชค ตุ้ยตามพันธุ์ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123394 นางสาว อนิสา ใจยอง พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123395 นาย อนุวัฒน์ อุดนัน พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123397 นาย อภิวัฒน์ แก้วจรูญ พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123398 นางสาว อังคณา เรืองวิลัย พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123400 นางสาว อาทิตยา เขาแก้ว พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6018102320 นาย ณัฐพล บุญถึง การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102330 นาย ธนัส ปานไม้ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102334 นาย ธามษ์ราเมนทร์ ชุ่มศรีฐ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102339 นางสาว นภาราดา สุริยะ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102341 นาย นัทธพงศ์ ศิริกุลชัยกิจ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102342 นางสาว นันทรัตน์ แสนยอด การสื่อสารดิจิทัล 99 148 148 3.12
6018102344 นางสาว นีรชา ศิริประภา การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102346 นางสาว เบญจวรรณ คำแก้ว การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102348 นาย ปรัชญา คำแก้ว การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102350 นาย ณฐนัท สองธนิธร การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102352 นาย ปิยพล พนมไพร การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102353 นาย พงศธร เขียวเจถะ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102358 นาย ภูรินท์ แสงช่วง การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102359 นางสาว มนัญชยา มณีอินทร์ การสื่อสารดิจิทัล 99 237 237 5.00
6018102361 นาย มาฆะ สายเครื่อง การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102366 นางสาว ศิริประภา เนื่องอาชา การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102370 นางสาว สุพรรณษา ใหม่เส็น การสื่อสารดิจิทัล 100 208 208 4.39
6018102371 นางสาว สุพิชชา นะธัม การสื่อสารดิจิทัล 99 464 237 5.00
6018102374 นาย อชิตพล อุทัยฤกษ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 153 153 3.23
6018102375 นาย อชิรวิทย์ วรรณโณภาส การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102377 นาย อภิรักษ์ ประถมวงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102378 นางสาว อาทิตยา จินดาวงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00