สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5601125320 นาย ปณิธิ ซูมณี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0 0 0 0.00
5810101302 นาย กฤตนันท์ ทองสุกมาก การประมง 100 237 237 5.00
5901102305 นางสาว กนกวรรณ วณิชย์ศิริโชค พืชสวน (ไม้ผล) 96 177 177 3.73
5901102366 นาย เทพบดี กีตา พืชสวน (ไม้ผล) 100 237 237 5.00
5901102401 นางสาว พชรพร สรอินทร์ พืชสวน (พืชสวนประดับ) 99 236 236 4.98
5901102432 นางสาว มุกรินทร์ เสเล พืชสวน (ไม้ผล) 100 237 237 5.00
5904106309 นางสาว ธมนวรรณ เรืองเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 237 237 5.00
5904106311 นาย นพดล พิมสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 241 237 5.00
5904106317 นางสาว ปาณิศรา นินทะคา เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 237 237 5.00
5904106320 นาย พิทักษ์ คมคาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 237 237 5.00
5904106323 นางสาว รจนา โสระดา เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 237 237 5.00
5904106342 นางสาว อังคณา ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 237 237 5.00
5922101330 นางสาว ณัฐธิดา ทะสีใจ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 100 237 237 5.00
6001125303 นางสาว ขวัญศิริ ชมภูคำ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 464 237 5.00
6001125306 นางสาว จิรนันท์ กุณะ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 292 237 5.00
6001125310 นางสาว ณัฐณิชา ใจพรหมมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125311 นาย ณัฐพงศ์ ประสพ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125312 นางสาว ณัฐพร พันดวง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 299 237 5.00
6001125314 นาย ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125315 นางสาว นัทชญา นันทไชย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 364 237 5.00
6001125316 นางสาว นันธวารี หลายแห่ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 404 237 5.00
6001125317 นางสาว บุรัสกร เรืองฤทธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 200 200 4.22
6001125319 นางสาว ปรีญาพร วิชัยศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125326 นางสาว ภาวิณี กูลนันท์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125327 นางสาว มณทิรา สุยะใหญ่ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 234 234 4.94
6001125329 นางสาว ลลิตสินี คเชนทร์ชัยถาวร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 162 162 3.42
6001125330 นางสาว วราภรณ์ สมป้อ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 237 237 5.00
6001125332 นางสาว วัชรินทร์ ยี่สุ่นน้อย การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125340 นางสาว อรพิมล ส่องแก้ว การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 96 222 222 4.68
6001125343 นางสาว อารียา สุฤทธิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 98 237 237 5.00
6001125344 นางสาว พิมพรรณ ใจแสน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 230 230 4.85
6010102308 นางสาว ชนากานต์ ดวงแก้ว นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 100 237 237 5.00
6010102309 นางสาว ชุมสาย บุรสินสง่า นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 99 237 237 5.00
6010102332 นางสาว เฟริญา ตันสุหัช นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 90 51 51 1.08
6010102336 นางสาว ศรีแพร เพชรแสง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 100 200 200 4.22
6015123305 นางสาว กาญจนา มั่นคง พลังงานทดแทน 99 430 237 5.00
6015123345 นางสาว เบญจวรรณ คุ้มมี พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123349 นางสาว ประภาพันธุ์ แรกไธสง พลังงานทดแทน 100 464 237 5.00
6015123399 นาย อัฐพล เตชะวงศ์ พลังงานทดแทน 94 158 158 3.33