สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ รายวิชา Sec คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5610101377 นาย ภัทรพงษ์ อุตเสน การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 229 229 4.83
5610101419 นาย อภิสิทธิ์ นุชิต การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 129 129 2.72
5701124337 นาย สรัณกร สมจิตรแก้ว เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 98 166 166 3.50
5712102397 นาย อโณทัย โนทัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ ศป241 5 100 34 34 0.72
5801113337 นางสาว วาสิตา สนธยามาลย์ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5801113341 นาย สันติ อินตะยศ ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 222 222 4.68
5801113346 นางสาว สุรารักษ์ นุ่มเมือง ปฐพีศาสตร์ ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 120 120 2.53
5806102467 นาย รามิล ชุ่มใจศรีเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจ ศป241 5 99 235 235 4.96
5806104484 นางสาว วรัญญา กันธะ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป241 5 77 131 131 2.76
5810101366 นาย พงศกร พรมขอนยาง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 31 6 0 0.00
5810101397 นาย วัฒนา ศรประสิทธิ์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 235 235 4.96
5901102506 นาย จีระพงษ์ เดชะทิศ พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901102513 นางสาว สุกันยา บัวอิ่น พืชสวน (ไม้ผล) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105301 นางสาว กนกวรรณ เจริญสุข อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105302 นางสาว กนกวรรณ แสงเปี่ยม อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105303 นาย กมล ประภัสสร อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 97 237 237 5.00
5901105304 นางสาว กรองกาญจน์ สุดวิลัย อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105305 นางสาว กวางไพร ขุนวาส อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105307 นางสาว กัลยา ดิถีวนาลัย อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105311 นางสาว เกษศิรินทร์ ธิกาศ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105313 นางสาว จันทกานต์ เทียนมงคล อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105318 นางสาว ชญาณี บุญทาขันแก้ว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105321 นางสาว ชลธิชา เตชะปลูก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105322 นาย ชัยภัทร ปรามาลย์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105325 นางสาว ฐิตินันต์ อัศวพูลทรัพย์ อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 285 237 5.00
5901105326 นางสาว ฐิติยา ดอนมอญ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105328 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กลุ่นเขียว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 97 237 237 5.00
5901105333 นางสาว ณัฐริกา พรหมมาเตียม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105335 นาย ทศพร เด่นจักร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105336 นาย ธนพร อินทะหลุก อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 89 235 235 4.96
5901105337 นางสาว ธนัชชา แสนบุตรวงค์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105342 นางสาว นฤมล สร้อยกาบแก้ว อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 95 237 237 5.00
5901105344 นางสาว เนตรฤทัย ใบตัน อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105348 นางสาว ปทิตตา จันทร์กลิ่น อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 241 237 5.00
5901105350 นางสาว ปนัดดา มาเพ้า อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105352 นางสาว ประณิตา แจ้งไพร อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 236 236 4.98
5901105353 นาย ปัญจพล สุริยธนกุล อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105355 นางสาว พรนภา ศรีทรัพย์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105360 นางสาว พัชธิดา จันมณี อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 205 205 4.32
5901105366 นาย ภาสกร สารี อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105379 นางสาว วริศรา บัวแจ่ม อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105382 นางสาว วิไลวรรณ พิมพวง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 93 236 236 4.98
5901105383 นางสาว ศศินิภา ศรีสุข อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105385 นาย สถานพ เสนคำ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901105386 นางสาว ส้มโอ ฉิมเสือ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105388 นางสาว สายหทัยกาญจน์ บุญเพราะ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 235 235 4.96
5901105389 นาย สิทธิโชติ เภาเจริญ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 97 237 237 5.00
5901105392 นางสาว สิริโสภา ทาวงค์ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105393 นางสาว สิรีธร สุวรรณ อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105397 นาย สุทธิพงษ์ สุนันสา อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901105401 นางสาว สุวิภา ศรีแจ้ง อารักขาพืช (กีฏวิทยา) ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901125318 นาย ทีปกร บุญสม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5901125325 นาย นฤเบศร์ ใจตั้ง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 236 236 4.98
5901125326 นาย นันทวัฒน์ เทพทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 237 237 5.00
5901125331 นางสาว ปีรยา แสงทอง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 99 193 193 4.07
5901125343 นาย วิชัยชาญ วิมาละ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 236 236 4.98
5901125347 นาย ศุภฤกษ์ จันทิมา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 236 236 4.98
5901125355 นางสาว อุไรรรัตน์ ศรีไม้ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 237 237 5.00
5904106322 นาย ภูเมศวร์ อุ่นแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ศป241 5 99 237 237 5.00
5906104454 นางสาว สุภัทรตรา เกิดประไพ การเงิน บริหารธุรกิจ ศป241 5 99 88 88 1.86
5909101390 นาย สรวิศย์ เชาว์วิทยา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ศป241 5 0 0 0 0.00
5910101311 นาย คุณานันต์ สืบสาย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 100 20 20 0.42
5910101340 นาย ธนพงษ์ อินชัย การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 100 237 237 5.00
5910101343 นาย ธีรพล กันทะโม้ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 236 236 4.98
5910101344 นาย ธีรภัทร์ เขตสมุทร์ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 217 217 4.58
5910101401 นาย ศุภชัย มีกิจเจริญยิ่ง การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 100 237 237 5.00
5910101409 นาย สหทร ดิษฐวิเศษ การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 0 0 0 0.00
5910101430 นาย อภิชัย ปัญญาบุตร การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 248 237 5.00
5922102006 นาย ชัยณรงค์ วรรณชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 100 237 237 5.00
6001105421 นางสาว พัชรี รักษาไพรวัลย์ อารักขาพืช ผลิตกรรมการเกษตร ศป241 5 100 234 234 4.94
6003105337 นางสาว ศุภวรดา จิตรชูชื่น เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศป241 5 97 116 116 2.45
6005101334 นางสาว ธิดารัตน์ มูลงาม รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป241 5 100 237 237 5.00
6005101390 นางสาว ศศิกุล จอมแก้ว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป241 5 99 234 234 4.94
6005101399 นางสาว สุนิสา ผันดอยเด่น รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป241 5 99 245 237 5.00
6005101401 นางสาว สุรางคณา กันหาลีลา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป241 5 100 237 237 5.00
6005101402 นางสาว หมวย ตองเขี้ยว รัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศป241 5 100 265 237 5.00
6006105301 นางสาว กนกภิรมย์ เล่ห์ดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป241 5 99 237 237 5.00
6006105302 นางสาว กนกวรรณ เพ็งบุบผา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป241 5 100 237 237 5.00
6006105345 นางสาว นภัสวรรณ แก้วแว่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป241 5 100 237 237 5.00
6006105357 นางสาว เปรมปรีดา เครื่องคำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศป241 5 100 237 237 5.00
6010101311 นาย ขจรเดช ลิ้มสกุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 237 237 5.00
6010101323 นาย เฉลิมพล แซ่มัว การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 96 66 66 1.39
6010101400 นางสาว สายธาร กลิ่นกุล การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 237 237 5.00
6010101410 นางสาว เสาวนีย์ มนชาตรี การประมง เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศป241 5 99 232 232 4.89
6022102002 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา กองภาค สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 99 229 229 4.83
6022102003 นาย ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 91 237 237 5.00
6022102007 นางสาว พลอย หิรัญสถิตย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 99 237 237 5.00
6022102008 นาย วรกร กันยวม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 100 237 237 5.00
6022102010 นาย วีรภัทร เพ็ญศรี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ศป241 5 99 152 152 3.21