สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5804102312 นางสาว ชุติมา ปาวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 100 237 237 5.00
5915123381 นาย วัชระพงษ์ พิมพ์ทอง พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6001122010 นาย ฉลองรัฐ พูลสวัสดิ์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 95 463 237 5.00
6010101001 นาย กฤษมงคล มีเจริญ การประมง 100 239 237 5.00
6010101011 นาย ทินกร สอนจันแดง การประมง 100 237 237 5.00
6010101013 นาย ธีรวัฒน์ นามวงษา การประมง 100 237 237 5.00
6010101019 นาย ปราชญ์ ธนูใจ การประมง 100 237 237 5.00
6010101023 นาย วาทยุทธ กอรัตน์ การประมง 100 237 237 5.00
6010101025 นาย สถาพร ทิพย์เดช การประมง 87 215 215 4.54
6010101028 นาย สิทธิพงษ์ คล้ายสุข การประมง 100 237 237 5.00
6010101033 นาย เอกสิทธิ์ นาภี การประมง 99 243 237 5.00
6010101305 นางสาว กัลยรัตน์ อิ่นแก้ว การประมง 100 237 237 5.00
6010101307 นาย กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ การประมง 100 173 173 3.65
6010101309 นางสาว กุลธิดา มณเฑียร การประมง 97 236 236 4.98
6010101314 นาย คมกริช นิ่มนวล การประมง 100 237 237 5.00
6010101315 นาย จรัญ วงศ์ทวี การประมง 100 237 237 5.00
6010101317 นาย จิรพันธ์ แรงดี การประมง 100 237 237 5.00
6010101325 นางสาว ชลธิชา ทองหลิม การประมง 85 237 237 5.00
6010101327 นาย ชัชชล วรรณา การประมง 100 237 237 5.00
6010101334 นางสาว ณัฐนิชา เนียมจำนงค์ การประมง 99 168 168 3.54
6010101336 นางสาว ณิชาภัทร ใยเมือง การประมง 100 216 216 4.56
6010101342 นาย ทินกร ปฏิสิขัง การประมง 100 236 236 4.98
6010101347 นางสาว ธันยพร เซ่งสีแดง การประมง 100 227 227 4.79
6010101355 นางสาว น้ำทิพย์ บุญเลี้ยง การประมง 98 26 26 0.55
6010101359 นาย ปริญญา นุ่มสุข การประมง 99 147 147 3.10
6010101360 นางสาว ปัทมา หางนาค การประมง 100 237 237 5.00
6010101363 นาย ปุญญาพัฒน์ ทองเอม การประมง 0 0 0 0.00
6010101366 นาย พงษ์ศกร ตุ้ยคำ การประมง 100 237 237 5.00
6010101370 นางสาว พรรณิภา ช่วยพันธ์ การประมง 98 237 237 5.00
6010101372 นางสาว พัชนิดา ขวัญมาศ การประมง 100 237 237 5.00
6010101373 นางสาว พัชยา นิชำนาญ การประมง 99 237 237 5.00
6010101375 นางสาว ภัควดี วิมล การประมง 99 464 237 5.00
6010101376 นางสาว ภัทรพรรณ วรรณภิระ การประมง 100 227 227 4.79
6010101377 นางสาว มณีกานต์ ชัยยา การประมง 100 205 205 4.32
6010101378 นางสาว มินตรา ถาแดง การประมง 100 237 237 5.00
6010101380 นาย เมธิชัย วงศ์เป็ง การประมง 100 222 222 4.68
6010101382 นาย รัชพัชร พรหมศร การประมง 100 237 237 5.00
6010101383 นาย รัฐนนท์ ทองนุช การประมง 100 237 237 5.00
6010101384 นางสาว วณิชยา พ่วงทรัพย์ การประมง 100 237 237 5.00
6010101387 นางสาว วิสุดา เลิศลาด การประมง 100 229 229 4.83
6010101388 นางสาว ศกลวรรณ ศิริสานต์ การประมง 99 169 169 3.57
6010101393 นางสาว ศิริพร จันทะโชติ การประมง 100 21 21 0.44
6010101394 นางสาว ศิริลักษณ์ แสนสงค์ การประมง 100 237 237 5.00
6010101395 นางสาว ศิโรรัตน์ ไกรทอง การประมง 100 235 235 4.96
6010101397 นางสาว ศุภรัตน์ นักร้อง การประมง 100 237 237 5.00
6010101398 นางสาว สมิตานัน แก้วเสมอ การประมง 100 237 237 5.00
6010101406 นางสาว สุพัตรา ขวัญยืน การประมง 100 236 236 4.98
6010101407 นางสาว สุภาวดี อิ่มสำราญ การประมง 100 235 235 4.96
6010101408 นาย สุริยา ติ่งดา การประมง 99 237 237 5.00
6010101411 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจด้วง การประมง 99 169 169 3.57
6010101413 นางสาว หัตถดี คงขวัญ การประมง 100 237 237 5.00
6010101421 นางสาว อรชร รังศรี การประมง 99 195 195 4.11
6010101422 นางสาว อรษา กันทาส้ม การประมง 100 238 237 5.00
6010102339 นาย ศุภชัย บัวโรย นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 100 237 237 5.00
6012107301 นางสาว กมลวรรณ เกลี้ยงเกลา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107306 นางสาว เขมิกร ฉ่ำพงษ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107309 นางสาว ชนิดาภา แถวน้ำปาด เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107317 นางสาว ณัฐกฤตา ตาก๋า เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 97 237 237 5.00
6012107318 นางสาว ณัฐธิดา ชูเกียรติพงศ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107320 นางสาว ณัฐริกา สุวรรณรัตน์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107334 นางสาว รัตน์ติยาภร สมปาน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107346 นางสาว สุกฤตา อุดรจรัส เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 98 237 237 5.00
6012107348 นางสาว หทัยกานต์ โสมิญะ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6012107350 นางสาว อรนิชา สิงห์ภักดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 99 237 237 5.00
6012107353 นางสาว อัจจิมา ทุ่ยอ้น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 100 237 237 5.00
6015123322 นางสาว ญาณิกา บุญยวง พลังงานทดแทน 100 285 237 5.00
6015123334 นาย ธนบดี ตาคำ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015124301 นาย วิชญสัณห์ เศรษฐบุตร พลังงานทดแทน 100 208 208 4.39
6018102302 นาย กฤตเมธ เปรมคุณธรรม การสื่อสารดิจิทัล 99 237 237 5.00
6018102364 นางสาว ลักษิกา เชื้อในเขา การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00