สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5705101388 นาย ศิชล ชมภูรัตน์ รัฐศาสตร์ 87 27 27 0.57
5706103325 นางสาว จิราภา กุณะมา บัญชี 0 0 0 0.00
6001113307 นางสาว จตุพร แสนวงค์ ปฐพีศาสตร์ 100 216 216 4.56
6001113312 นางสาว ชนิตา ใจภักดี ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113316 นางสาว ณัฐริกา คนสูง ปฐพีศาสตร์ 100 295 237 5.00
6001113324 นางสาว พรสุดา ดวงดี ปฐพีศาสตร์ 100 237 237 5.00
6001113331 นางสาว ยุพากมล ภูสิทธิ์ ปฐพีศาสตร์ 99 295 237 5.00
6004105316 นางสาว ธันยพร หมูดวง คณิตศาสตร์ 100 226 226 4.77
6004105318 นางสาว นริศรา วงค์สาย คณิตศาสตร์ 99 229 229 4.83
6004105323 นางสาว โมนาลิซ่า เบอร์กโมเซอร์ คณิตศาสตร์ 100 169 169 3.57
6004105329 นางสาว วริศรา วัฒนาจารุพงศ์ คณิตศาสตร์ 100 132 132 2.78
6004105330 นาย วศิน คำน่วม คณิตศาสตร์ 100 117 117 2.47
6004105331 นาย วินิจกุล ษมาวิมล คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105337 นางสาว สุทธิดา สิงห์คำ คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004109301 นางสาว จจิยา ศูนย์กลาง ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 239 237 5.00
6004109303 นางสาว ชลลดา ทาไฝ ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 205 205 4.32
6004109304 นาย ชัยพล จินะทา ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 437 237 5.00
6004109305 นางสาว ณัฐกานต์ สมใจมาก ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 237 237 5.00
6004109306 นาย ทักษ์ดนัย เศษรัตนา ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 205 205 4.32
6004109307 นางสาว ธัญญารัตน์ พงษ์ต้น ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 186 186 3.92
6004109310 นางสาว นารีรัตน์ อยู่เย็น ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 237 237 5.00
6004109312 นาย พุฒิพงษ์ เชื้อเมืองพาน ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 237 237 5.00
6004109316 นางสาว วาสนา ปินสม ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 237 237 5.00
6004109317 นาย อรรถวิท คำแก้ว ฟิสิกส์ประยุกต์ 97 168 168 3.54
6014101306 นางสาว กัญชพร กาวีรัตน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 196 196 4.14
6014101307 นางสาว กัญญาวีร์ เหล่าศรีชัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 114 114 2.41
6014101319 นาย ชานน สีออน นิเทศศาสตร์บูรณาการ 99 236 236 4.98
6014101326 นาย ณัฐอมร ตาคำ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 124 124 2.62
6014101335 นาย นพณัฐ ชัยเทพ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 133 133 2.81
6014101352 นางสาว รัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 101 101 2.13
6014101369 นางสาว สรัลชนา แสงทับทิม นิเทศศาสตร์บูรณาการ 100 88 88 1.86
6015123302 นางสาว กฤษติยา เหล่าเขตกิจ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123332 นางสาว ทักษพร สุกหอม พลังงานทดแทน 99 370 237 5.00
6015123342 นางสาว นัทธมน วงค์พระจันทร์ พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123343 นางสาว นัสลิน เหลี่ยวตระกูล พลังงานทดแทน 100 237 237 5.00
6015123370 นางสาว มนณกร ศรีวะปะ พลังงานทดแทน 100 265 237 5.00
6015123372 นางสาว เมรียา ลาดปาละ พลังงานทดแทน 100 180 180 3.80