สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
6001125304 นาย จักกราช จินต์วิเศษ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125309 นางสาว ฑิมพิกา สีอุบล การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125322 นาย พลรบ สุขเกษม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125324 นาย พีรศักดิ์ เดชทัน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125325 นางสาว ภรณ์ปวีร์ คำอุด การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125334 นางสาว ศุภาพิชญ์ โพธิ์ศรี การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 237 237 5.00
6001125336 นางสาว สุจิวรรณ โกติแพง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6001125337 นางสาว สุชาดา ปงกา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 99 237 237 5.00
6001125342 นางสาว อารียา ทองคำสม การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 100 237 237 5.00
6004105301 นางสาว กนกวรรณ กระตุฤกษ์ คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105302 นางสาว กัญญาพัชร แก้วโน คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105303 นาย กายสิทธิ์ วงศ์ยศ คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105304 นาย กิตติวัฒน์ โรจพวง คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105305 นางสาว ขนิษฐา ธงศรี คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105306 นาย คณิน ฉัตรธนพงศ์ คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105307 นาย จตุรวิทย์ คำจีน คณิตศาสตร์ 100 215 215 4.54
6004105308 นางสาว จินตนา เอี่ยมสืบนุ่ม คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105310 นางสาว ชลธิดา ปัญจะรักษ์ คณิตศาสตร์ 99 236 236 4.98
6004105311 นางสาว ชุติมา ศิริเมือง คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105312 นางสาว โชติกา กุหลั่น คณิตศาสตร์ 100 206 206 4.35
6004105313 นางสาว โชติรส ฤทธิ์บำรุง คณิตศาสตร์ 100 236 236 4.98
6004105314 นางสาว ดาวประกาย แก้วตา คณิตศาสตร์ 99 216 216 4.56
6004105315 นางสาว ธนัชพร เทพสาย คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105317 นาย ธีรชัย มีวงศ์ คณิตศาสตร์ 99 77 77 1.62
6004105319 นางสาว นิตยา ทิศลา คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105320 นางสาว พิมพ์ลภัส กิจหงวน คณิตศาสตร์ 98 219 219 4.62
6004105321 นางสาว พิมอัปสรณ์ ฮดฤาชา คณิตศาสตร์ 99 236 236 4.98
6004105322 นางสาว มณฑิรา คณะโส คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105324 นาย ยุทธการ ชุ่มมงคล คณิตศาสตร์ 100 321 237 5.00
6004105325 นางสาว รวิสรา ผานามรุ่งโรจน์ คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105326 นางสาว รัตนวรรณ การะนุต คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105328 นางสาว ลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์ คณิตศาสตร์ 99 226 226 4.77
6004105333 นางสาว ศจิกา ศรีรัตนสุวรรณ คณิตศาสตร์ 98 222 222 4.68
6004105334 นางสาว ศตพร อินตา คณิตศาสตร์ 99 261 237 5.00
6004105335 นาย สาริน สมเป็ง คณิตศาสตร์ 99 237 237 5.00
6004105336 นางสาว สุดารัตน์ สว่างแจ้ง คณิตศาสตร์ 99 236 236 4.98
6004105338 นางสาว สุภัทธรา จินะราช คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105339 นางสาว อทิตยา คำมา คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105340 นางสาว อมลวรรณ จันทยงค์ คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6004105341 นางสาว อัจฉรา บัวสมุย คณิตศาสตร์ 100 237 237 5.00
6015123301 นางสาว กมลทิพย์ เกตรักทอง พลังงานทดแทน 99 267 237 5.00
6015123304 นาย กันตพัฒน์ เนียมเพราะ พลังงานทดแทน 99 222 222 4.68
6015123331 นาย ติ๊บ ไทยใหญ่ พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123335 นาย ธวัชชัย ปงหาร พลังงานทดแทน 99 237 237 5.00
6015123350 นาย ปราชญา อินทวงศ์ พลังงานทดแทน 99 210 210 4.43
6015123375 นาย รัฐนันท์ มหาไม้ พลังงานทดแทน 100 238 237 5.00
6110101001 นางสาว กนกพร เกียรติธีรโชติ การประมง 99 237 237 5.00
6110101002 นางสาว จริยา ลิงาลาห์ การประมง 99 236 236 4.98
6110101003 นาย จักรชัย แก้วแสง การประมง 100 237 237 5.00
6110101004 นาย ณัฏกิตติร์ กาวีอ้าย การประมง 100 237 237 5.00
6110101005 นาย ธนพล สุระรังสิต การประมง 99 236 236 4.98
6110101006 นาย ธิติวุฒิ นาคสง่า การประมง 95 236 236 4.98
6110101007 นาย ธีรยุทธ พนาพัฒน์ การประมง 99 236 236 4.98
6110101008 นาย นรวีร์ ทองเจียม การประมง 100 237 237 5.00
6110101009 นาย นราธร ชุมนุม การประมง 100 237 237 5.00
6110101010 นาย นัฏฐิติ เวียงสี การประมง 96 230 230 4.85
6110101011 นาย ประวิทย์ ละดาดก การประมง 100 237 237 5.00
6110101012 นางสาว พรชิตา พิชัยคำ การประมง 99 237 237 5.00
6110101013 นางสาว พรพฤติกร รัตนไพบูลย์ การประมง 100 237 237 5.00
6110101014 นาย ภาณพัช รอดคง การประมง 99 219 219 4.62
6110101015 นาย วชิระ เลิศพรกุลรัตน์ การประมง 95 235 235 4.96
6110101016 นาย วรวุฒิ อุทธคำ การประมง 97 234 234 4.94
6110101017 นางสาว วิไลลักษณ์ ใจขาน การประมง 100 164 164 3.46
6110101018 นางสาว ศิริพร เป้าพะเนาว์ การประมง 99 146 146 3.08
6110101020 นางสาว สุภาพร อาษา การประมง 99 235 235 4.96
6110101021 นาย หงษ์ดา หุ้น การประมง 98 267 237 5.00
6110101022 นาย อกนิษฐ์ โล่ซ้าย การประมง 97 236 236 4.98
6110101023 Mr. Alamderlong Him การประมง 97 196 196 4.14