สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5906102346 นาย เจียรนัย ไชยยานะ การตลาด 89 12 12 0.25
6004101378 นาย วิษณุกร พงษ์เย็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 98 237 237 5.00
6004109313 นาย มณธวัช วิบูลย์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 99 238 237 5.00
6010101301 นางสาว กนกวรรณ พงษ์ปราโมทย์ การประมง 99 199 199 4.20
6010101302 นางสาว กมลชนก อินทะโล การประมง 98 237 237 5.00
6010101303 นางสาว กมลทิพย์ เอียหาร การประมง 100 238 237 5.00
6010101304 นางสาว กัญญารัตน์ พิมกลาง การประมง 99 342 237 5.00
6010101306 นางสาว กัลย์สุดา ใจสม การประมง 100 237 237 5.00
6010101308 นางสาว กุณฑิรา ลื่นลม การประมง 98 237 237 5.00
6010101310 นาย โกวิทย์ มังคลาด การประมง 100 237 237 5.00
6010101312 นางสาว ขวัญฤทัย คุณโห การประมง 100 65 65 1.37
6010101316 นางสาว จิตตราภรณ์ ไชยยะ การประมง 99 237 237 5.00
6010101318 นาย จิระนันท์ ศรีต่ายขำ การประมง 100 237 237 5.00
6010101319 นางสาว จิราภรณ์ คำโสภา การประมง 99 237 237 5.00
6010101320 นางสาว จิราภรณ์ ระภา การประมง 99 365 237 5.00
6010101321 นาย จิรายุ มิ่งแก้ว การประมง 100 237 237 5.00
6010101322 นางสาว จุฑามณีรัตน์ ตันยศ การประมง 100 295 237 5.00
6010101324 นางสาว ชนากานต์ ปันเมือง การประมง 99 237 237 5.00
6010101326 นางสาว ชัชชฎาพร จันโทสถ การประมง 100 237 237 5.00
6010101328 นาย ชินดนัย ลีเจี๊ยะ การประมง 97 83 83 1.75
6010101330 นาย ไชยวัฒน์ เจียมจำรัส การประมง 100 106 106 2.24
6010101331 นางสาว ฏิญาภัคร์ อุ่นแสง การประมง 100 237 237 5.00
6010101332 นาย ฐาปนาสิทธิ์ ธูปประโคม การประมง 99 235 235 4.96
6010101333 นางสาว ณัฐธิดา พิมพ์ศรี การประมง 99 237 237 5.00
6010101337 นางสาว ดาวพระศุกร์ ปัดนาพันธ์ การประมง 89 53 53 1.12
6010101339 นาย ทยากร รัตนเจริญ การประมง 100 237 237 5.00
6010101343 นาย ธนกร ลำใย การประมง 100 179 179 3.78
6010101346 นางสาว ธนัตดา พรหมทะนันท์ การประมง 100 295 237 5.00
6010101349 นางสาว ธิดารัตน์ ขำจันทร์ การประมง 100 214 214 4.51
6010101352 นาย ธีรภัทร วงสถาวร การประมง 100 237 237 5.00
6010101362 นางสาว ปิยะมาศ วงค์จักร์ การประมง 100 237 237 5.00
6010101364 นางสาว ปุณิกา นินยะมาศิริ การประมง 98 281 237 5.00
6010101365 นางสาว เปรมิกา ภู่เทศ การประมง 100 245 237 5.00
6010101374 นาย พีรวุฒิ จิตต์เพ็ง การประมง 99 226 226 4.77
6010101389 นางสาว ศศิธร กาญจนสุนทร การประมง 100 237 237 5.00
6010101391 นางสาว ศิรินยา ศรีคำ การประมง 96 93 93 1.96
6010101392 นางสาว ศิรินิภาภรณ์ สายบัว การประมง 100 216 216 4.56
6010101399 นางสาว สัณห์พิชา มินทร การประมง 99 237 237 5.00
6010101402 นางสาว สิริวิธิชา เวชกร การประมง 100 237 237 5.00
6010101403 นาย สุกฤษฏิ์ ทิมศิลป์ การประมง 99 237 237 5.00
6010101404 นางสาว สุกัญญา บุญโสภิณ การประมง 100 237 237 5.00
6010101405 นางสาว สุทธิดา ปัตทิเก การประมง 100 237 237 5.00
6010101409 นางสาว สุวนันท์ อึ๊งเจริญ การประมง 99 237 237 5.00
6010101412 นางสาว หฤทธิ์ชนัน ดีดวง การประมง 99 217 217 4.58
6010101414 นาย เหมชาติ เพ็งสลุด การประมง 99 237 237 5.00
6010101415 นาย อดิศักดิ์ เวียงสิมมา การประมง 100 237 237 5.00
6010101419 นาย อภิรักษ์ เหมพันธุ์ การประมง 100 237 237 5.00
6010101420 นาย อภิลักษณ์ ชนประชา การประมง 100 237 237 5.00
6018102301 นางสาว กรวรัศมิ์ เวชพิทักษ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 240 237 5.00
6018102303 นาย กวิภัฎ จำปาทิพย์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102304 นาย เกียรติศักดิ์ วงศ์น้อย การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102308 นาย จิรวัฒน์ อ้นวงษา การสื่อสารดิจิทัล 100 66 66 1.39
6018102311 นาย จีรศักดิ์ จีรวัชรากร การสื่อสารดิจิทัล 99 121 121 2.55
6018102312 นาย ชญานนท์ หงษ์ชูเวช การสื่อสารดิจิทัล 100 179 179 3.78
6018102316 นางสาว ญาดาวดี ดวงปัญญา การสื่อสารดิจิทัล 100 208 208 4.39
6018102317 นาย ณราธร สุทธิพงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102318 นางสาว ณัฐการ คำแสน การสื่อสารดิจิทัล 100 205 205 4.32
6018102319 นาย ณัฐพนธ์ อินทร์หอม การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102321 นางสาว ณัฐสุดา พุทธใจก๋า การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102322 นาย เดชบดินทร์ นาคเสวี การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102323 นางสาว เติมตุน พวงงาม การสื่อสารดิจิทัล 100 181 181 3.82
6018102324 นาย ทศทิศ เจริญสุข การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102325 นาย ธนกร ชมวงษ์ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102327 นาย ธนวินท์ วิระคำ การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102333 นางสาว ธัญจิรา นาคสมบูรณ์ การสื่อสารดิจิทัล 98 99 99 2.09
6018102335 นาย ธารา ปิงเมือง การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00
6018102336 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์หอม การสื่อสารดิจิทัล 100 98 98 2.07
6018102340 นาย นฤเบศ เกตุทอง การสื่อสารดิจิทัล 100 464 237 5.00
6018102343 นางสาว นิโลบล สมป่าสัก การสื่อสารดิจิทัล 99 158 158 3.33
6018102349 นาย ปรัชญา แตงกูล การสื่อสารดิจิทัล 100 237 237 5.00