สรุปคะแนนแบบฝึกหัด SPEEXX วิชา ศป241 ออกรายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
(จำนวนแบบฝึกหัด B1.1 ทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด คิดคะแนน 5%)
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด (ต้องเกิน 50%) จำนวนฝึกหัด (ไม่รวมออกเสียง) จำนวนฝึกหัดทั้งหมด (สำหรับอาจารย์) คะแนน 5 %
5805201301 นาย กวินท์ มูลเทพ รัฐศาสตร์ 99 237 237 5.00
5905204316 นางสาว ณัฐพร ดาวเรือง การบริหารท้องถิ่น 100 237 237 5.00
5905204328 นาย นันท์นนท์ ขัตตะวงษ์ การบริหารท้องถิ่น 100 39 39 0.82